03 ย่อความ-พุทธานุพุทธประวัติ

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  แปลว่า  ประวัติหรือความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นเพื่อสั่งสอนชาวโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต ทรงประกอบด้วยพระกรุณาในหมู่สัตว์ไม่มีประมาณ พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยสัมปทาคุณ ๓ ประการ คือ

            ๑. เหตุสัมปทา  คือการบำเพ็ญบารมีมาอย่างครบถ้วน
            ๒. ผลสัมปทา  คือการที่ทรงได้รับผลของบารมี  ทำให้มีรูปกายประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ  อานุภาพ  การละกิเลสและพระญาณหยั่งรู้เป็นต้น
            ๓. สัตตูปการสัมปทา  คือการที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อชาวโลกด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ พระองค์ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้พุทธบริษัทได้รู้ถึงเป้าหมายของชีวิตหรือประโยชน์  ๓   ประการ คือ
            ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ที่พึงจะได้รับในชาตินี้
            ๒. สัมปรายิกัตถประโยชน์ คือประโยชน์ที่พึงจะได้รับในชาติหน้า
            ๓. ปรมัตถประโยชน์ คือประโยชน์อย่างยอดเยี่ยม  ได้แก่พระนิพพาน

ดูรายละเอียดย่อความ ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search