03 ย่อความ-อนุพุทธประวัติ

            อนุพุทธประวัติ คือ ความเป็นมาหรือประวัติของบุคคลผู้ได้บรรลุธรรม หรือตรัสรู้ธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ แล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา บุคคลเหล่านี้เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์เป็นอย่างดี ในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท กำหนดให้เรียน ๔๐ องค์ ซึ่งเป็นพระอริยสาวกผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ

ดูรายละเอียดย่อความ ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search