นักธรรม ธรรมศึกษาชั้นเอก

01 สุดยอดกระทู้ครอบจักรวาล

             วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมเป็นวิชาที่มีหลักการ เป็นเรื่องของความงามในการใช้ภาษา จึงเป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องศึกษา และฝึกฝนให้มีประสบการณ์มากพอสมควรจึงจะมีความรู้ ความชำนาญในการใช้สำนวนภาษาที่ไพเราะและเหมาะสม อันจะทำให้เรียงความดีน่าอ่าน

02 ย่อความ-ธรรมวิจารณ์

ธรรมวิจารณ์ส่วนปรมัตถปฏิปทา

            ท่านยกข้อธรรมที่เป็นกระทู้ตั้งไว้ ๖ ประการ คือ
             ๑.นิพพิทา ความหน่าย
             ๒.วิราคะ ความสิ้นกำหนัด
             ๓.วิมุตติ ความหลุดพ้น
             ๔.วิสุทธิ ความหมดจด
             ๕. สันติ ความสงบ
             ๖.นิพพาน

03 ย่อความ-พุทธานุพุทธประวัติ

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ  แปลว่า  ประวัติหรือความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวก

            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นเพื่อสั่งสอนชาวโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต ทรงประกอบด้วยพระกรุณาในหมู่สัตว์ไม่มีประมาณ พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยสัมปทาคุณ ๓ ประการ คือ

04 ย่อความ-วินัยมุข เล่ม ๓

สังฆกรรมเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุ 2 ประการ คือ

            1. ภิกษุมีจำนวนมากขึ้น
            2. พระบรมศาสดามีพุทธประสงค์ที่จะให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารคณะ

คู่มือแนวข้อสอบนักธรรมเอก ปี 2560 ครบทุกวิชา

คู่มือแนวข้อสอบนักธรรมตรี ปี ๒๕๖๐ ครบทุกวิชา สำหรับพระภิกษุ-สามเณรได้ฝึกทำข้อสอบเก่า (ปี๒๕๕๑-๒๕๕๙).

☘️ คู่มือ pdf กดที่นี่  https://goo.gl/YvmwDm

จัดทำโดย กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ธรรมวิจารณ์ บทที่ 1

บทที่ ๑ นิพพิทาและปฏิปทาแห่งนิพพิทา

ธรรมวิจารณ์ส่วนปรมัตถปฏิปทา

พุทธศาสนสุภาษิต

อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท

 

อปฺปมตฺตา    สตีมนฺโต             สุสีลา   โหถ   ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา                   สจิตฺตมนุรกฺขถ. ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม   ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตใจของตน.

แนวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก ทุกวิชา

วิชาธรรมวิจารณ์

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ

วิชากรรมบถ

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search