ความเป็นมากองธรรม

ประวัติแผนกธรรม

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ แผนกธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนนักธรรม และธรรมศึกษาเฉพาะชั้นตรี และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ ได้เปิดการเรียนการสอนครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ตรี,โท,เอก ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนมาตามลำดับ โดยเฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ๔,๙๑๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็นพระภิกษุสามเณร ๑,๙๗๖ รูป (นักธรรม) และฆราวาส ๒,๙๓๙ คน (ธรรมศึกษา)
นอกจากจัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาภายในวัด และสาธุชนผู้สนใจแล้ว แผนกธรรมยังจัดให้มีการเรียนการสอน และจัดสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑, โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต,โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา และโรงเรียนคลองสอง(เศวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อีกด้วย

หลักสูตรการเรียนการสอน

 1. หลักสูตรประเภทพระภิกษุสามเณรทั้งหมด ๒ ชั้นเรียน ได้แก่
  • นักธรรมตรี
  • นักธรรมโท
  • นักธรรมเอก
 2. หลักสูตรประเภทสาธุชนทั้งหมด ๓ ชั้นเรียน ได้แก่
  • ธรรมศึกษาชั้นตรี
  • ธรรมศึกษาชั้นโท
  • ธรรมศึกษาชั้นเอก

บทบาทหน้าที่ของแผนกธรรม

 • จัดระบบวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งนักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้นปี
 • ให้บริการและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกๆอย่าง
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search