ผลสอบนักธรรมชั้นโท 2558

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
ปท ๒๒๕๘/๐๐๒๘ พระ วินัย นาถสิปฺโป ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๒๙ พระ ปรีชา โกวิโท แหลมสุวรรณชื่น วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๐ พระ มณเฑียร โชติธโร โพธิ์ศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๑ พระ ธรรมนิตย์ ทิตฺตปญฺโญ เอี่ยมสันติไพศาล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๒ พระ วัชระ ภูริชโย บาลจบ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๓ พระ ภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๔ พระ วรพงศ์ โฆสธโร ธานินทร์ธราธาร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๕ พระ สมพงษ์ ธญฺญพนฺโธ โภคศศิพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๖ พระ พงศกร กุสลวํโส หนูคง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๗ พระ นวปฎล กิตฺติปญฺโญ ปรีเลี่ยม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๘ พระ สันทาน นาถปุญฺโญ บุญมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๙ พระ พรชัย อคฺคชโย รักปลอดภัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๐ พระ พิชญ์นันท์ ปิยพนฺโธ รุณใจ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๑ พระ ประพันธ์ ปิยวํโส ตรีระพงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๒ พระ ชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๓ พระ เอกชัย ฐานชโย ขลิบพุดซา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๔ พระ ศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๕ พระ ชยกร ขนฺติโก ศิริรัตนโสตภิกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๖ พระ ณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชินวงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๗ พระ ศุภกฤษ์ ถิรวิริโย ชุมแวงวาปะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๘ พระ วิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๙ พระ มานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๐ พระ อภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๑ พระ สราวุฒิ พลวฒฺโฑ โททอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๒ พระ ธนภัทร นีติวํโส สุทธิวงษ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๓ พระ สุทิวัส อคฺควีโร แพรขุนทด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๔ พระ คณากร สิริเสฏโฐ เจียรศรีวิมล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๕ พระ คณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๖ พระ ภีรพัฒน์ อคฺคจิตฺโต พิทักษ์ปิติเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๗ พระ กฤษฎา ธมฺมกิตฺติโก มาตรง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๘ พระ ธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๙ พระ นาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๐ พระ อิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๑ พระ โสภณ เมธาโภ สิริวรกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๒ พระ มงคล วิชฺชาสุโภ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๓ พระ ภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๔ พระ ธนโชติ โชติฉนฺโท สินแดนทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๕ พระ พงศ์เมธา วราจาโร จันทร์เด่นดวง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๖ พระ วีรยุทธ ฐานปตฺโต ศิริวัฒนาวดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๗ พระ ภาสกร วรพนฺโธ ผาสุขดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๘ พระ กิติภูมิ โสภณปญฺโญ ศรีคำมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๙ พระ วรัญญู พุทฺธิวีโร แก้วรัก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๐ พระ นาวิน ฐานยโส ธีรวิทยา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๑ พระ วัชรธร ญาณฐิโต พุ่มใจดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๒ พระ จักรพงศ์ ขนฺติสนฺโต รุ่งรัตน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๓ พระ ไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธ ศุภบวรเสถียร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๔ พระ อานนท์ อนุชิโต ปัญญา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๕ พระ สหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๖ พระ ปฐมวิทย์ สทฺธิโก ทวีศักดิ์ทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๗ พระ ชนินทร์ เขมินฺโท กัณฐตุริต วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๘ สามเณร สมชิต   ชนะกลาง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๙ สามเณร ณัฐนันท์   นวลวัน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๐ สามเณร กิตติศักดิ์   เลิศศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๑ สามเณร อภิสิทธิ์   คงเจริญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๒ สามเณร พลากร   ดีประเสริฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๓ สามเณร ศิวกร   วาที วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๔ สามเณร กัมปนาท   สุวรรณเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๕ สามเณร สรศักดิ์   หล่อแหลม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๖ สามเณร ชิณุวัช   ลบเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๗ สามเณร สิทธิพล   สิงห์บัว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๘ สามเณร วีรากร   พงษ์คำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๙ สามเณร สรยุทธ   บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๐ สามเณร ภูกิจ   ธนันวโรทัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๑ สามเณร ผดุงเกียรติ   สายแก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๒ สามเณร วุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๓ สามเณร บัญญพนต์   หอมเทียม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๔ สามเณร วัชชวัชร์   โฉมสะอาด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๕ สามเณร สามารถ   พรายน้ำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๖ สามเณร วสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๗ สามเณร ชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๘ สามเณร ผดุงชัย   เปรมปรีดา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๙ สามเณร ศักดิ์ชาย   เกิดนอก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๐ สามเณร นลธวัช   นนท์คำวงค์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๑ สามเณร มนต์ธร   ต่อสนิท วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๒ สามเณร ณรงค์ฤทธิ์   บัวผา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๓ สามเณร กฤษดา   สุขประเสริฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๔ สามเณร จอเหล่   ทูทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๕ สามเณร ธีรภัทร์   ศรทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๖ สามเณร พรหมมา   จวงถาวร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๗ สามเณร ธนภูมิ   ผลิตวานนท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๘ สามเณร ปรมินทร์   อุ่นเจริญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๙ สามเณร กฤษฎิ์ธนพนธ์   ชุมพร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๐ สามเณร ณัฐพงศ์   วิภาวิน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๑ สามเณร ณัฐพล   วิภาวิน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๒ สามเณร นพรัตน์   จันปุย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๓ สามเณร ณัฐภัทร   จำปา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๔ สามเณร ณัชพล   เรียนรังสี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๕ สามเณร ธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๖ สามเณร นิธิพล   สายพินทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๗ สามเณร นวพล   วิลัยเกษ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๘ สามเณร พิสิทธิ์   ไพศาลกัมพลกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๙ สามเณร ภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๐ สามเณร ไชยณรงค์   สุดประเสริฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๑ สามเณร นรเศรษฐ์   เขตแดน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๒ สามเณร อิสราวุธ   ใจหล้า วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๓ สามเณร สัณหณัฐ   ตั้งสถิตพร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๔ สามเณร สิทธิศักดิ์   เข็มนอก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๕ สามเณร โชคชัย   ชุมรัมย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๖ สามเณร ปพนธนัย   ศรีนุต วัดพระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search