ผลสอบนักธรรมชั้นโท 2558

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นโท ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
ปท ๒๒๕๘/๐๐๒๘ พระ วินัย นาถสิปฺโป ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๒๙ พระ ปรีชา โกวิโท แหลมสุวรรณชื่น วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๐ พระ มณเฑียร โชติธโร โพธิ์ศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๑ พระ ธรรมนิตย์ ทิตฺตปญฺโญ เอี่ยมสันติไพศาล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๒ พระ วัชระ ภูริชโย บาลจบ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๓ พระ ภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๔ พระ วรพงศ์ โฆสธโร ธานินทร์ธราธาร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๕ พระ สมพงษ์ ธญฺญพนฺโธ โภคศศิพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๖ พระ พงศกร กุสลวํโส หนูคง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๗ พระ นวปฎล กิตฺติปญฺโญ ปรีเลี่ยม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๘ พระ สันทาน นาถปุญฺโญ บุญมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๓๙ พระ พรชัย อคฺคชโย รักปลอดภัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๐ พระ พิชญ์นันท์ ปิยพนฺโธ รุณใจ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๑ พระ ประพันธ์ ปิยวํโส ตรีระพงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๒ พระ ชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๓ พระ เอกชัย ฐานชโย ขลิบพุดซา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๔ พระ ศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๕ พระ ชยกร ขนฺติโก ศิริรัตนโสตภิกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๖ พระ ณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชินวงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๗ พระ ศุภกฤษ์ ถิรวิริโย ชุมแวงวาปะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๘ พระ วิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๔๙ พระ มานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๐ พระ อภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๑ พระ สราวุฒิ พลวฒฺโฑ โททอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๒ พระ ธนภัทร นีติวํโส สุทธิวงษ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๓ พระ สุทิวัส อคฺควีโร แพรขุนทด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๔ พระ คณากร สิริเสฏโฐ เจียรศรีวิมล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๕ พระ คณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๖ พระ ภีรพัฒน์ อคฺคจิตฺโต พิทักษ์ปิติเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๗ พระ กฤษฎา ธมฺมกิตฺติโก มาตรง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๘ พระ ธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๕๙ พระ นาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๐ พระ อิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๑ พระ โสภณ เมธาโภ สิริวรกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๒ พระ มงคล วิชฺชาสุโภ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๓ พระ ภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๔ พระ ธนโชติ โชติฉนฺโท สินแดนทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๕ พระ พงศ์เมธา วราจาโร จันทร์เด่นดวง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๖ พระ วีรยุทธ ฐานปตฺโต ศิริวัฒนาวดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๗ พระ ภาสกร วรพนฺโธ ผาสุขดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๘ พระ กิติภูมิ โสภณปญฺโญ ศรีคำมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๖๙ พระ วรัญญู พุทฺธิวีโร แก้วรัก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๐ พระ นาวิน ฐานยโส ธีรวิทยา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๑ พระ วัชรธร ญาณฐิโต พุ่มใจดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๒ พระ จักรพงศ์ ขนฺติสนฺโต รุ่งรัตน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๓ พระ ไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธ ศุภบวรเสถียร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๔ พระ อานนท์ อนุชิโต ปัญญา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๕ พระ สหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๖ พระ ปฐมวิทย์ สทฺธิโก ทวีศักดิ์ทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๗ พระ ชนินทร์ เขมินฺโท กัณฐตุริต วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๘ สามเณร สมชิต   ชนะกลาง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๗๙ สามเณร ณัฐนันท์   นวลวัน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๐ สามเณร กิตติศักดิ์   เลิศศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๑ สามเณร อภิสิทธิ์   คงเจริญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๒ สามเณร พลากร   ดีประเสริฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๓ สามเณร ศิวกร   วาที วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๔ สามเณร กัมปนาท   สุวรรณเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๕ สามเณร สรศักดิ์   หล่อแหลม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๖ สามเณร ชิณุวัช   ลบเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๗ สามเณร สิทธิพล   สิงห์บัว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๘ สามเณร วีรากร   พงษ์คำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๘๙ สามเณร สรยุทธ   บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๐ สามเณร ภูกิจ   ธนันวโรทัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๑ สามเณร ผดุงเกียรติ   สายแก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๒ สามเณร วุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๓ สามเณร บัญญพนต์   หอมเทียม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๔ สามเณร วัชชวัชร์   โฉมสะอาด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๕ สามเณร สามารถ   พรายน้ำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๖ สามเณร วสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๗ สามเณร ชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๘ สามเณร ผดุงชัย   เปรมปรีดา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๐๙๙ สามเณร ศักดิ์ชาย   เกิดนอก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๐ สามเณร นลธวัช   นนท์คำวงค์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๑ สามเณร มนต์ธร   ต่อสนิท วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๒ สามเณร ณรงค์ฤทธิ์   บัวผา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๓ สามเณร กฤษดา   สุขประเสริฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๔ สามเณร จอเหล่   ทูทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๕ สามเณร ธีรภัทร์   ศรทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๖ สามเณร พรหมมา   จวงถาวร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๗ สามเณร ธนภูมิ   ผลิตวานนท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๘ สามเณร ปรมินทร์   อุ่นเจริญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๐๙ สามเณร กฤษฎิ์ธนพนธ์   ชุมพร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๐ สามเณร ณัฐพงศ์   วิภาวิน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๑ สามเณร ณัฐพล   วิภาวิน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๒ สามเณร นพรัตน์   จันปุย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๓ สามเณร ณัฐภัทร   จำปา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๔ สามเณร ณัชพล   เรียนรังสี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๕ สามเณร ธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๖ สามเณร นิธิพล   สายพินทอง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๗ สามเณร นวพล   วิลัยเกษ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๘ สามเณร พิสิทธิ์   ไพศาลกัมพลกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๑๙ สามเณร ภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๐ สามเณร ไชยณรงค์   สุดประเสริฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๑ สามเณร นรเศรษฐ์   เขตแดน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๒ สามเณร อิสราวุธ   ใจหล้า วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๓ สามเณร สัณหณัฐ   ตั้งสถิตพร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๔ สามเณร สิทธิศักดิ์   เข็มนอก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๕ สามเณร โชคชัย   ชุมรัมย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๒๕๘/๐๑๒๖ สามเณร ปพนธนัย   ศรีนุต วัดพระธรรมกาย

Who's Online

มี 449 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8779
10205
29864
7047597
270438
349808
7156802

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 20:30
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search