ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท 2558

รายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๒ นาง แจ่มศรี เพิ่มประเสริฐ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๓ พ.อ.อ.หญิง ภารดี บุญโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๔ นาง เดือนน้อย ลีนะวัต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๕ นางสาว มาลินี อิริกิตติพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๖ นางสาว มณฑา พิกุลไทยประภา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๗ นาย นิพนธ์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๘ นาง นารีรัตน์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๙ นาง ศรีอุบล บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๐ นางสาว วรรณภา เหมะธุรินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๑ นางสาว ชลธิชา มาดิษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๒ นางสาว ธิติมา ฤทธิสิทธิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๓ นาง วันเพ็ญ สุวรรณเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๔ นางสาว รุ่งอรุณ เพชรทะเล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๕ นางสาว วรรณภา พลกลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๖ นางสาว จันทิรา โกมาสถิตย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๗ นาง วันเพ็ญ สนธิพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๘ นางสาว สุนทรี นามไพรสันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๙ นางสาว ดารณี โกยทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๐ นางสาว อุษณีย์ ยอดสง่า วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๑ นางสาว รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๒ นางสาว กนกพร รัตนศรีลา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๓ นางสาว เข็มทอง ฉิมกูล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๔ นาง ชวัลรัตน์ ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๕ นาง ธัญชนก ดรณ์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๖ นางสาว สิรภัสสรญ์ ศุภกมลลาสน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๗ นางสาว สรัลธร บำรุงวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๘ นางสาว ปริศนา โศจิศิริกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๙ นางสาว อนุสรา อาษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๐ นางสาว ชนกพร นารีนุช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๑ นางสาว จันทร์ทา นาถาพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๒ นางสาว จุฑามาศ อินทรโกศล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๓ นางสาว ตุลยา ธรรมนุกรศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๔ นางสาว บุญญาพร พึ่งเป้า วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๕ นางสาว รัตติกาล ปู่สิงห์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๖ นางสาว ชุติพร จิตรนิมิตร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๗ นางสาว วิภาภรณ์ ค้าขาย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๘ นางสาว จินตนา ปู่วัน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๙ นาย ชวลิต ยะถาคาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๐ นางสาว ณิชชาภัทร เฮืองคำใส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๑ นางสาว อุลัย กลิ่นพิกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๒ นางสาว หัทยา ไชยมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๓ นางสาว สุดารัตน์ พลชาลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๔ นางสาว ภาวิณี พรมพุทธ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๕ นางสาว ผจงจิตต์ จันทสิงห์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๖ นางสาว ศิริวรรณ คำคุ้ม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๗ นางสาว พัชรินทร์ ทองเถื่อน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๘ นางสาว ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๙ นาย วิโรจน์ ฐานเบญจพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๐ นางสาว รำไพพรรณ ฉางทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๑ นางสาว ปนัดดา หงษ์ษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกานดา มณีเพชร์รัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๓ นางสาว เสาวรส เทพศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๔ นางสาว นิตยา สุขขี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๕ นางสาว จีรนันท์ ทิพย์ศรีหา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๖ นางสาว ฐาวดี พรมมาแบน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๗ นาย ศุภณัฐพงษ์ ลิมปิษเฐียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๘ นาย สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๙ นางสาว ศิริพร สิงห์ลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๐ นางสาว วรมน ไทยพินิจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๑ นางสาว สาวิตรี ซำทองใหล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๒ นางสาว สุภาวดี หนูนนท์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๓ นางสาว ละอองดาว ทรัพย์สินชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๔ นางสาว นริสรา น้อยแสง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๕ นาย ไกรวิท เจริญชีพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๖ นางสาว กรรณิการ์ ศรีอินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๗ นางสาว สิรินันทน์ บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๘ เด็กหญิง แพรวา กิจธรรม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๙ เด็กหญิง โมทนา ปิ่นแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 207 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100622
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6800
12132
53025
6961501
214258
349808
7100622

Your IP: 54.36.150.86
2019-07-18 15:44
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search