ผลสอบธรรมศึกษาชั้นโท 2558

รายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นโท ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๒ นาง แจ่มศรี เพิ่มประเสริฐ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๓ พ.อ.อ.หญิง ภารดี บุญโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๔ นาง เดือนน้อย ลีนะวัต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๕ นางสาว มาลินี อิริกิตติพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๖ นางสาว มณฑา พิกุลไทยประภา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๗ นาย นิพนธ์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๘ นาง นารีรัตน์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๐๙ นาง ศรีอุบล บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๐ นางสาว วรรณภา เหมะธุรินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๑ นางสาว ชลธิชา มาดิษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๒ นางสาว ธิติมา ฤทธิสิทธิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๓ นาง วันเพ็ญ สุวรรณเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๔ นางสาว รุ่งอรุณ เพชรทะเล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๕ นางสาว วรรณภา พลกลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๖ นางสาว จันทิรา โกมาสถิตย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๗ นาง วันเพ็ญ สนธิพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๘ นางสาว สุนทรี นามไพรสันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๑๙ นางสาว ดารณี โกยทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๐ นางสาว อุษณีย์ ยอดสง่า วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๑ นางสาว รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๒ นางสาว กนกพร รัตนศรีลา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๓ นางสาว เข็มทอง ฉิมกูล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๔ นาง ชวัลรัตน์ ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๕ นาง ธัญชนก ดรณ์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๖ นางสาว สิรภัสสรญ์ ศุภกมลลาสน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๗ นางสาว สรัลธร บำรุงวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๘ นางสาว ปริศนา โศจิศิริกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๒๙ นางสาว อนุสรา อาษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๐ นางสาว ชนกพร นารีนุช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๑ นางสาว จันทร์ทา นาถาพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๒ นางสาว จุฑามาศ อินทรโกศล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๓ นางสาว ตุลยา ธรรมนุกรศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๔ นางสาว บุญญาพร พึ่งเป้า วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๕ นางสาว รัตติกาล ปู่สิงห์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๖ นางสาว ชุติพร จิตรนิมิตร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๗ นางสาว วิภาภรณ์ ค้าขาย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๘ นางสาว จินตนา ปู่วัน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๓๙ นาย ชวลิต ยะถาคาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๐ นางสาว ณิชชาภัทร เฮืองคำใส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๑ นางสาว อุลัย กลิ่นพิกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๒ นางสาว หัทยา ไชยมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๓ นางสาว สุดารัตน์ พลชาลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๔ นางสาว ภาวิณี พรมพุทธ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๕ นางสาว ผจงจิตต์ จันทสิงห์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๖ นางสาว ศิริวรรณ คำคุ้ม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๗ นางสาว พัชรินทร์ ทองเถื่อน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๘ นางสาว ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๔๙ นาย วิโรจน์ ฐานเบญจพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๐ นางสาว รำไพพรรณ ฉางทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๑ นางสาว ปนัดดา หงษ์ษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกานดา มณีเพชร์รัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๓ นางสาว เสาวรส เทพศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๔ นางสาว นิตยา สุขขี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๕ นางสาว จีรนันท์ ทิพย์ศรีหา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๖ นางสาว ฐาวดี พรมมาแบน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๗ นาย ศุภณัฐพงษ์ ลิมปิษเฐียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๘ นาย สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๕๙ นางสาว ศิริพร สิงห์ลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๐ นางสาว วรมน ไทยพินิจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๑ นางสาว สาวิตรี ซำทองใหล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๒ นางสาว สุภาวดี หนูนนท์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๓ นางสาว ละอองดาว ทรัพย์สินชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๔ นางสาว นริสรา น้อยแสง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๕ นาย ไกรวิท เจริญชีพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๖ นางสาว กรรณิการ์ ศรีอินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๗ นางสาว สิรินันทน์ บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๘ เด็กหญิง แพรวา กิจธรรม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๘/๑๗๖๙ เด็กหญิง โมทนา ปิ่นแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search