ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก 2562

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๑ นางสาวกมลวรรณ แสนหมุด
2 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๒ นางสาวกัญญารัตน์ สมศรี
3 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๓ นางสาวจิราวรรณ มาดไทย
4 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๔ นางสาวนันทนา สิรินที
5 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๕ นางสาวบุษบา ภูศรี
6 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๖ นางสาวพรพิรุณ ราชวงค์เมือง
7 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๗ นางสาววนิดา กล้าหาญ
8 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๘ นางสาววราภรณ์ ต้นสอน
9 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๙ นางสาววีรดี บุญฤทธ์ิ
10 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๐ นางสาวสุพรรณี บุญเรือง
11 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๑ นางสาวสุภาวดี ดีประวี
12 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๒ นางสาวสุมาลี สุเมธมงคล
13 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๓ นางอรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ
14 ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๔ นางสาวเอื้อสุรีย์ ปกรณ์มณีกุล
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search