ผลสอบได้นักธรรมชั้นโท 2562

ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล
1  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๑  พระสาธิต  ฐิตธมฺโม  ท้วมสมบุญ
2  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๒  พระวรากร  พลญาโณ  แก้วสีไว
3  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๓  พระแอร์  ฐานิโย  ศรีธิราช
4  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๔  พระดุรคาราช  กิตฺติสกฺโก  ศากยะ
5  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๕  พระไบรอั้น  ปภสฺสโร  ตัน
6  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๖  พระสมศักด์ิ  เตชฌาโน  มาธูป
7  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๗  พระอดิศร  อธิโชโต  สีสังข์
8  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๘  พระหลิวตัน  ทนฺตมโน  แซ่หลิว
9  ปท ๒๒๖๒/๐๐๓๙  พระณัฏฐกิตต์ิ  รวิวํโส  เพ็งสอนบุตร
10  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๐  พระพนัส  อินฺทวณฺโณ  จี่กลาง
11  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๑  พระณัฐวุฒิ  ภทฺรวโร  สีดา
12  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๒  พระมารุฒ  พุทฺธิญาโณ  วาดดวงเลิศ
13  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๓  พระชนาธิป  สุมโน  แสนราษฏร์
14  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๔  พระฐิติพงศ์  รกฺขิตญาโณ  แก้วทา
15  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๕  พระวรชิต  ชุติมนฺโต  นิมิตรบัญชา
16  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๖  พระพิทักษ์  กตกุสโล  สีชมภู
17  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๗  พระสมปอง  ภทฺทญาโณ  พวงจันทร์
18  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๘  พระสุริยา  พุทฺธิสาโร  สุลิบตร
19  ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๙  พระมนตร์ธัช  ฐานิสฺสโร  อิสริยะมนต์
20  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๐  พระทนงศักด์ิ  นาควีโร  ภู่ทรัพย์สุวรรณ
21  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๑  พระสุขุม  ยติกโร  เต็ด
22  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๒  พระกิตติภูมิ  อติเรโก  พุ่มเกิด
23  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๓  พระก้องตะวัน  คุณิสฺสโร  บุญสร้อย
24  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๔  พระกว๋อฉาย  กุลินฺโท  จาง
25  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๕  พระโอรส  ปสนฺโน  อุทา
26  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๖  พระฮุยเหย้า  พุทฺธินนฺโท  หวง
27  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๗  พระสงวนศักด์ิ  ธีรวฑฺฒโน  อุเทน
28  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๘  พระชวลิต  จนฺทโชโต  รัตนมณี
29  ปท ๒๒๖๒/๐๐๕๙  พระวิรุฬห์  อนงฺคโณ  ทับเกลี้ยง
30  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๐  พระอดิศร  อติสฺสโร  ปัญญาคล้าย
31  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๑  พระสุทัศน์  กนฺตทสฺสโน  เดชพล
32  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๒  พระสุทธิพงษ์  จิรสุทฺโธ  กางถิ่น
33  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๓  พระจุลระวี  รวิโชโต  สุริยากุลพานิช
34  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๔  พระสิทธิณัฐ  สีลสุทฺโธ  ทองศรี
35  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๕  พระศิริชัย  ภทฺทเตโช  โมกศิริ
36  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๖  พระพิชยา  ถิรวิชฺโช  แสนหล้า
37  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๗  พระณฐพล  กิตติชโย  จันทร์เพ็ญ
38  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๘  พระเอกธนัช  ถิรโรจโน  ฝูงวานิช
39  ปท ๒๒๖๒/๐๐๖๙  พระสมศักด์ิ  ธชคฺโค  ศรีธาดาสาคร
40  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๐  พระสุวิจักขณ์  ภูริวฑฺฒโก  เครือทองศรี
41  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๑  พระเพชรมงคล  ธมฺมสรโน  นราสุวิมล
42  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๒  พระสุภาพ  สมโชโต  นีรนาทรังสรรค์
43  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๓  พระนาราวินท์  ชวินฺโท  จงกล
44  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๔  พระสมศักด์ิ  อติสกฺโก  วามะลุน
45  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๕  พระวิริยะ  กตปุญฺโญ  สกุลศรีจิรวัฒน์
46  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๖  พระอิทธิ  คุณนฺธโร  หนูไธสง
47  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๗  พระจิระพงษ์  รกฺขิตวํโส  ศรีสกุลเดชารักษ์
48  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๘  พระสุรชาติ  ปญฺญคฺโค  ยอดปัญญา
49  ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๙  พระรัฏฐาธิป  ชยารกฺโข  วงศ์เสนานุรักษ์
50  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๐  พระลือชัย  อนุตตโร  จินดาใส
51  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๑  พระวรบดินทร์  ธมฺมรกฺขิโต  วาสุ
52  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๒  พระปัญญา  ปญฺญาวชิโร  ศรีสุทธิ
53  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๓  พระพัสกร  สีลคุตฺโต  อินทรศร
54  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๔  พระชัยณรงค์  ภทฺทสีโล  อร่ามเรื่องงาม
55  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๕  พระแดง  ตปคุโณ  จันทร์ขามป้อม
56  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๖  พระเปี่ยมศักด์ิ  ฐานปุณฺโณ  ทองเกษม
57  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๗  พระวราวุธ  ชยวโร  ไชยยศ
58  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๘  พระยอด  ชยคฺโค  บัวสอน
59  ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๙  พระชวิน  อภิชฺชโว  ชัยวัฒน์
60  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๐  พระประเสริฐศักด์ิ  พุทฺธิวโร  ปิ่นชูทอง
61  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๑  พระวิโรจน์  ธมฺมโรจโน  ฐานเบญจพล
62  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๒  พระพรสวรรค์  ธมฺมาภินนฺโท  ปัจจุโส
63  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๓  พระปุญญพัฒน์  ญาณธมฺโม  ทนิรัมย์
64  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๔  พระพงศ์สิน  ธมฺมธโร  พิพิธพัฒนนุกูล
65  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๕  พระนราศักด์ิ  วีรสกฺโก  พรหมพิลา
66  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๖  พระชาญฤทธ์ิ  สีลาภรโณ  หงส์วชิราภรณ์
67  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๗  พระกิตติคุณ  สาโม  สายแก้วจิตร
68  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๘  พระกฤตภาส  สุขิโต  อิ่มสอาด
69  ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๙  พระวิรัช  สุตรตโน  สายวงศ์อินทร์
70  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๐  พระธนวิชช์  คุณวุฑฺโฒ  ธนพัฒน์เจริญ
71  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๑  พระอรรจ  เขมาภิรโต  อัคขนิฐ
72  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๒  พระอุทัย  อุทคฺโค  โพธ์ิศรี
73  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๓  พระเอกชัย  อธิชโย  ชูชะเอม
74  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๔  พระศักด์ิสิทธ์ิ  อติสกฺโก  ผ่านสอน
75  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๕  พระอิทธิกร  วุฑฺฒิกโร  วัฒนาพร
76  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๖  พระวุฒิพงศ์  พลวฑฺโฒ  อุดรสถิตย์
77  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๗  พระบัณทัตพงศ์  กตปุญฺโญ  สอไชยยศ
78  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๘  พระวันชัย  กลฺยาณธมฺโม  บุญลือ
79  ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๙  พระสมเจตน์  ตปสุโข  สุขรังสรรค์
80  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๐  พระคมสิทธ์ิ  สิทฺธิชโย  บำรุงศักด์ิ
81  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๑  พระธนกฤต  เขมจิตฺโต  เอกจิตต์
82  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๒  พระณัฏฐกฤต์ิ  สุธีโร  หลิ่มไพศาล
83  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๓  พระวราเมธ  ญาณเสฏฺโฐ  บุญครอบ
84  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๔  สามเณรคัมภีร์    เป้าบ้านเซ่า
85  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๕  สามเณรกาญจนพล    ชฎาเพชร์
86  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๖  สามเณรกัมปนาท    จันปัญญา
87  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๗  สามเณรวัชรพล    พรมกัน
88  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๘  สามเณรเทวมินทร์    ชาฤทธ์ิ
89  ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๙  สามเณรธนารักษ์    แจ้งอรุณ
90  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๐  สามเณรกรัณย์กร    อติเปรมานนท์
91  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๑  สามเณรเป์นหนึ่ง    ศิลาภัย
92  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๒  สามเณรกิตติชัย    กิจสุข
93  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๓  สามเณรชิตชนก    สุนันทารอด
94  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๔  สามเณรณภัทร    แสนมั่นคงกุล
95  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๕  สามเณรศุภศิลป์    สุหา
96  ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๖  สามเณรณัฐพล    กลางจอหอ

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search