ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2562

ลำดับ เลขที่ ปกศ.  ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๓๖๒/๐๐๑๕ พระสุรพล ปุณโณภาโส วรรณโณภาส
2 ปท ๒๓๖๒/๐๐๑๖ พระเสกสันติ คุณงฺกโร นามบุตร
ปท ๒๓๖๒/๐๐๑๗ พระเต็งวิน กนฺตสุโภ อูจัน
ปท ๒๓๖๒/๐๐๑๘ พระจาย ยติสฺสโร ยี่แปง
ปท ๒๓๖๒/๐๐๑๙ พระพัฒนศักด์ิ สุภวฑฺฒโน มังคะลี
ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๐ พระประพันธ์ โชติลาโภ กระสินพันธุ์
ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๑ พระพงษ์ชัย อภิโรจโน สันทศนะสุวรรณ
ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๒ พระอดุลย์ ญาตธีโร ปลอดโปร่ง
ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๓ พระปรีชา คุณรตโน เกิดเล็ก
10  ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๔ พระวีระ วีรธมฺโม ชินทะวัน
11  ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๕ พระเฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย
12  ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๖ พระสุพจน์ เตชปญฺโญ สิงห์ฟู
13  ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๗ พระทวีศักด์ิ ญาณเมโธ ประสพศิลป์
14  ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๘ พระธนทรัพย์ ธมฺมสฺสโร นาคสร้อย
15  ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๙ พระสุภชาติ สุวณฺณชาโต สุวรรณชาต
16  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๐ พระพิเชษฐ ปภารกฺโข สุขรัตน์
17  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๑ พระวันชัย ขนฺติชโย พรรณาผลากูล
18  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๒ พระกฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศักด์ิ
19  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๓ พระถาวร ชยคฺโค ชัยจักร
20  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๔ พระจักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร
21  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๕ พระรณกฤต กตปุญฺโญ บุญพุฒ
22  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๖ พระนครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง
23  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๗ พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์
24  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๘ พระบุญทัง สุทฺธรตโน โต๊ะรัมย์
25  ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๙ พระสุรนัย กญฺจโน อัญญโพธ์ิ
26  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๐ พระอัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง
27  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๑ พระพงศ์เทพ จิณฺณธมฺโม มณีสะอาด
28  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๒ พระเกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม
29  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๓ พระสมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง
30  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๔ พระพิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์
31 ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๕ พระสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์
32  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๖ พระฐาปนา สิริธโร ชูศิริ
33  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๗ พระสิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี
34  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๘ พระณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส
35  ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๙ พระบัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์
36  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๐ พระชัยหฤษฏ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ
37  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๑ พระกฤษณะ กมโล สนธินุช
38  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๒ พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักด์ิพงศธร
39  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๓ พระทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์
40  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๔ พระฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน
41  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๕ พระสุรชัย สุรชโย  มากมี
42  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๖ พระวิชาญ วิสุทฺธิญาโณ กรมถิน
43  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๗ พระอัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์
44  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๘ พระสุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์
45  ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๙ พระณัฐภัณฑ์ กตปุญฺโญ แยบดี
46  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๐ พระนิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร
47  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๑ พระตะวัน เชฏฺฐรตโน ตระเวนพนาวัลย์
48  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๒ พระตรี โฆสโก จตุรานน
49  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๓ พระกิจชฎา อคฺคกิจฺโจ ทำบุญ
50 ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๔ พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง
51 ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๕ สามเณรปฏิวัติ   ภู่เนตร
52  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๖ สามเณรธนพล   ภู่เนตร
53  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๗ สามเณรเกษมคมสันต์   เพ็งหมู
54  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๘ สามเณรปพน   โรจนธรรมกุล
55  ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๙ สามเณรภักดี   ผิวนวล
56  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๐ สามเณรเอกชัย   พลแพงพา
57  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๑ สามเณรจามิล   เคนดี
58  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๒ สามเณรสุทธิภัทร   รุ่งโรจน์
59  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๓ สามเณรณัฐกานต์   มะณู
60  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๔ สามเณรภานุวิชญ์   เล้วอน
61  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๕ สามเณรภูตะวัน   บุญหลวง
62  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๖ สามเณรณัฐชัย   ยงยืน
63  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๗ สามเณรธนากร   ลี้สกุล
64  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๘ สามเณรธนวัฒน์   แสงดาว
65  ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๙ สามเณรกิตติพศ   วะศรี
66  ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๐ สามเณรณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์
67  ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๑ สามเณรชวภณ   ตั้งสมบูรณ์
68  ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๒ สามเณรภูวดล   คิดอ่าน
69  ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๓ สามเณรคุณานนต์   ปิ่นแดง
70  ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๔ สามเณรพัสกร   ภู่แสนสอาด
71 ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๕ สามเณรเมฆา   คุณสมบัติ
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search