ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี 2561

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๖ นาง ญานิน สินเจริญ
2 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๗ นางสาว ณัฐสุดา ดำยอด
3 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๘ นางสาว ดิษสกุล นาคพิทักษ์
4 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๙ นางสาว เทเทวิน เทวิน
5 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๐ นางสาว เทพิน ทองแก้ว
6 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๑ นางสาว ธนวันต์ สกุลมี
7 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๒ นางสาว ธัญญลักษณ์ ธรรมสุนทร
8 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๓ นางสาว น้ำฝน สุวรรณบำรุง
9 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๔ นางสาว นุชรา มานัด
10 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๕ นางสาว บุญฐิสา สร้อยสำโรง
11 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๖ นางสาว บุญธิดา เกิดชัยฤทธ์
12 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๗ นางสาว บุษรินทร์ บัวทรัพย์
13 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๘ นาย ปฏิพัทธ์ พวงพูล
14 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๙ นางสาว พรชนก วันหนา
15 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๐ นางสาว ไพลิน ภูมิคอนสาร
16 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๑ นาง มะลิ ทับทิมไทร
17 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๒ นางสาว มัทรียา ส่งศรี
18 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๓ นางสาว ระวีวรรณ พจนรังษี
19 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๔ นางสาว ศุภางค์ทิพย์ เกตุทัต
20 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๕ นางสาว สกุณา สถาพร
21 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๖ นาย สมเกียรติ เหมพรหมราช
22 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๗ นางสาว กุลยานันท์ พิทักษ์สิริโชติ
23 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๘ นาย สมพาน พาเก่าน้อย
24 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๙ นาง สุกานดา พิมพ์เวิน
25 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๐ นาง สุมิตรา หาญสุขวรพาณิช
26 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๑ นางสาว สุรีพร เชียงตา
27 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๒ นางสาว อรปรียา วรกิจวัฒนา
28 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๓ นางสาว อังค์วรา โรตมนันทกฤต
29 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๔ นาย จรูญ รูปสม
30 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๕ นาง อัญชสา พรชอุ่มศรี
31 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๖ นางสาว อัมพิสุทธิ์ คงแก้ว
32 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๗ นาย ชัยณรงค์ จั่นเพ็ชร
33 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๘ นาง อู่ทอง ไชยดี
34 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๙ นางสาว จิตรดา คล้ายสินธ์
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search