ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี 2561

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๖ นาง ญานิน สินเจริญ
2 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๗ นางสาว ณัฐสุดา ดำยอด
3 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๘ นางสาว ดิษสกุล นาคพิทักษ์
4 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๓๙ นางสาว เทเทวิน เทวิน
5 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๐ นางสาว เทพิน ทองแก้ว
6 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๑ นางสาว ธนวันต์ สกุลมี
7 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๒ นางสาว ธัญญลักษณ์ ธรรมสุนทร
8 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๓ นางสาว น้ำฝน สุวรรณบำรุง
9 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๔ นางสาว นุชรา มานัด
10 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๕ นางสาว บุญฐิสา สร้อยสำโรง
11 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๖ นางสาว บุญธิดา เกิดชัยฤทธ์
12 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๗ นางสาว บุษรินทร์ บัวทรัพย์
13 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๘ นาย ปฏิพัทธ์ พวงพูล
14 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๙ นางสาว พรชนก วันหนา
15 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๐ นางสาว ไพลิน ภูมิคอนสาร
16 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๑ นาง มะลิ ทับทิมไทร
17 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๒ นางสาว มัทรียา ส่งศรี
18 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๓ นางสาว ระวีวรรณ พจนรังษี
19 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๔ นางสาว ศุภางค์ทิพย์ เกตุทัต
20 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๕ นางสาว สกุณา สถาพร
21 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๖ นาย สมเกียรติ เหมพรหมราช
22 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๗ นางสาว กุลยานันท์ พิทักษ์สิริโชติ
23 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๘ นาย สมพาน พาเก่าน้อย
24 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๕๙ นาง สุกานดา พิมพ์เวิน
25 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๐ นาง สุมิตรา หาญสุขวรพาณิช
26 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๑ นางสาว สุรีพร เชียงตา
27 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๒ นางสาว อรปรียา วรกิจวัฒนา
28 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๓ นางสาว อังค์วรา โรตมนันทกฤต
29 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๔ นาย จรูญ รูปสม
30 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๕ นาง อัญชสา พรชอุ่มศรี
31 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๖ นางสาว อัมพิสุทธิ์ คงแก้ว
32 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๗ นาย ชัยณรงค์ จั่นเพ็ชร
33 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๘ นาง อู่ทอง ไชยดี
34 ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๙ นางสาว จิตรดา คล้ายสินธ์

Who's Online

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2158
11977
33604
6709709
288186
287442
6824742

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 05:00
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search