ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก 2561

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๓ นางสาว กนิษฐา ฤทธิแผลง
2 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๔ นาย ธนชล สมอินสอน
3 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๕ นางสาว นยชนก มังคละคีรี
4 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๖ นางสาว เนตรนภา ไชยแก้ว
5 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๗ นางสาว บัณฑิตา เหลืองแจ่ม
6 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๘ นางสาว ปานวาด โกศลดำรง
7 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๙ นางสาว ปารีนา สีดาคุณ
8 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๐ นางสาว พัทธนันท์ ปริสัญญุตานนท์
9 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๑ นาง กัญญา บุญส่ง
10 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๒ นาย ภานุเดช สุภาผล
11 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๓ เด็กหญิง ภานุมาศ ผ่องแสง
12 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๔ นางสาว ภาวิณี โทมุลตรี
13 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๕ นาง วันเพ็ญ สุวรรณเลิศ
14 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๖ นาย วีระชัย พลบูรณ์
15 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๗ นางสาว ศิริลักษณ์ อมาตยกุล
16 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๘ นางสาว ศุภานัน ตันติวิท
17 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๙ นางสาว สุชาดา ไพโรจน์
18 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๐ นางสาว ขวัญชนก พุ่มน้อย
19 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๑ นางสาว สุดาภา บุญส่ง
20 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๒ นางสาว สุนันทา ประทุมทอง
21 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๓ นางสาว สุพรรณี ปรุงเรณู
22 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๔ นางสาว อภินันท์ ชนสยอง
23 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๕ นางสาว อัมรา ผลสว่าง
24 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๖ นางสาว ประภัสสร วรรธะมานี
25 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๗ นาย อิทธิพัทธ์ จตุรกุลมรกต
26 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๘ นางสาว สาธุกา จำปาศรี
27 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๙ นางสาว ฐาวดี พรมมาแบน
28 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๐ นางสาว จันทมาส ไกรยนต์
29 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๑ นาย บุญหิรัญย์ เจริญรุ่งรัตน์
30 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๒ นางสาว จารุวรรณ เสริมวราพันธ์
31 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๓ นางสาว จิตราวดี แก้วบุญเรือง
32 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๔ นางสาว ณิชกานต์ สีรับขวา
33 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๕ นางสาว ดวงแก้ว แสนสุริวงศ์
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search