ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก 2561

***เมื่อเปิดลิงค์แล้วสามารถค้นหา โดยกดปุ่ม Ctrl+f แล้วพิมพ์ค้นหา
รายชื่อสอบได้ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๓ นางสาว กนิษฐา ฤทธิแผลง
2 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๔ นาย ธนชล สมอินสอน
3 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๕ นางสาว นยชนก มังคละคีรี
4 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๖ นางสาว เนตรนภา ไชยแก้ว
5 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๗ นางสาว บัณฑิตา เหลืองแจ่ม
6 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๘ นางสาว ปานวาด โกศลดำรง
7 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๔๙ นางสาว ปารีนา สีดาคุณ
8 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๐ นางสาว พัทธนันท์ ปริสัญญุตานนท์
9 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๑ นาง กัญญา บุญส่ง
10 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๒ นาย ภานุเดช สุภาผล
11 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๓ เด็กหญิง ภานุมาศ ผ่องแสง
12 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๔ นางสาว ภาวิณี โทมุลตรี
13 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๕ นาง วันเพ็ญ สุวรรณเลิศ
14 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๖ นาย วีระชัย พลบูรณ์
15 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๗ นางสาว ศิริลักษณ์ อมาตยกุล
16 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๘ นางสาว ศุภานัน ตันติวิท
17 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๕๙ นางสาว สุชาดา ไพโรจน์
18 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๐ นางสาว ขวัญชนก พุ่มน้อย
19 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๑ นางสาว สุดาภา บุญส่ง
20 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๒ นางสาว สุนันทา ประทุมทอง
21 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๓ นางสาว สุพรรณี ปรุงเรณู
22 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๔ นางสาว อภินันท์ ชนสยอง
23 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๕ นางสาว อัมรา ผลสว่าง
24 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๖ นางสาว ประภัสสร วรรธะมานี
25 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๗ นาย อิทธิพัทธ์ จตุรกุลมรกต
26 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๘ นางสาว สาธุกา จำปาศรี
27 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๙ นางสาว ฐาวดี พรมมาแบน
28 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๐ นางสาว จันทมาส ไกรยนต์
29 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๑ นาย บุญหิรัญย์ เจริญรุ่งรัตน์
30 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๒ นางสาว จารุวรรณ เสริมวราพันธ์
31 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๓ นางสาว จิตราวดี แก้วบุญเรือง
32 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๔ นางสาว ณิชกานต์ สีรับขวา
33 ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๕ นางสาว ดวงแก้ว แสนสุริวงศ์

Who's Online

มี 250 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search