ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๘ พระ ไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม
2 ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๙ พระ สุขเกษม ธมฺมเขโม แสงศร
3 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๐ พระ พุทธวัจน์ หฏฺฐมโน แก้วบรรจักร
4 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๑ พระ วสุพงษ์ มติรตโน รัตนสุวรรณศรี
5 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๒ พระ แฮ็กเลอร์ ปยฺญาวโร อินทะวงษ์
6 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๓ พระ วินัย จิรสกฺโก แสวงสุข
7 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๔ พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวัสดิ์
8 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๕ พระ สุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด
9 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๖ พระ วิสกี้ จรณสีโล ศรีสมุทธ
10 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๗ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองคำ
11 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๘ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม
12 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๙ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี
13 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๐ พระ พรชัย ปญฺญาธโร ทิพวัลย์
14 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๑ พระ ธนชัย รณญฺชโย กัฬหะสุต
15 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๒ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล
16 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๓ พระ อาคม ชยาคโม ลีเพ็ญ
17 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๔ พระ ศศิพงศ์ ถิรวํโส กัมหาวงศ์
18 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๕ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์
19 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ พระ อภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์
20 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๗ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์
21 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๘ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์
22 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๙ พระ ภีรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์
23 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๐ พระ เกรียงศักดิ์ คุณทตฺโต ชำนาญการ
24 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง
25 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๒ พระ อูเปนดร้า มนาโป มหารจัน
26 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๓ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร
27 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๔ พระ วัฒนา ปสิทธิโก อุตสาหะ
28 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๕ พระ นักปราชญ์ อาภานนฺโท มาลากีรติรัตน์
29 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๖ พระ กตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ
30 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๗ พระ อภิชัย ฉตฺตวีโร คีรีเขียวสด
31 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘ พระ ราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว
32 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา
33 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๐ พระ ธีระยุทธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร
34 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๑ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี
35 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๒ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชื่นแจ้ง
36 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ พระ ยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง
37 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๔ พระ ณัฐโชติ ณฏฺฐวโร มาดสำโรง
38 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร
39 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๖ พระ อนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม
40 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๗ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์
41 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๘ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง
42 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๙ พระ เริงฤทธิ์ ธมฺมิทธิโก บุญวงษ์
43 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๐ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ
44 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๑ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด
45 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๒ พระมหา จักรพันธุ์ ปุงฺคโว พานิชชา
46 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๓ พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด
47 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๔ พระ ภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ
48 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๕ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม คำอุ่นสาร
49 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๖ พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ
50 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๗ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา
51 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๘ พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน
52 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๙ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่
53 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๐ พระ ประกฤษฎิ์ วํสธโร ตันธวัชกุล
54 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๑ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ
55 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๒ พระ วรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา
56 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๓ พระ นิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล
57 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๔ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล
58 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๕ พระ ธนิสร ธนิสฺสโร สีหามาตย์
59 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๖ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี
60 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๗ พระ ชูศิลป์ ชยโรจโน สุขขัง
61 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๘ พระ อาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก
62 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙ พระ วิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย
63 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๐ พระ ชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม
64 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๑ พระ ธนกฤษ กิตฺติสุโภ เกิดรัมย์
65 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๒ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชัยมัธยมผล
66 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๓ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์
67 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๔ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน
68 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๕ พระ เหมราช มณิโชติโก ฟักมณี
69 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๖ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู
70 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๗ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ์
71 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๘ พระ วรวิทย์ วชิโร สิริวัฒนาพาท
72 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๙ พระ ศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก
73 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๐ พระ อนุชา ญาณสุโข เป็งโท
74 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๑ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี
75 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๒ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์
76 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๓ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน
77 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๔ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา
78 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๕ พระ พงศ์พินิจ วํสธีโป สืบสุข
79 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๖ พระ บุญเย็น ธมฺมเขโม แสมลาย
80 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗ สามเณร ณัฐธีร์   บูรณะเจริญพงศ์
81 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘ สามเณร เจษฎา   กัณหาพิมพ์
82 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙ สามเณร ดิน   นนลือชา
83 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐ สามเณร ปฏิภาณ   คำแผลง
84 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑ สามเณร ศุภกร   เฟื่องคอน
85 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๒ สามเณร เพชรตะวัน   โพธิ์ขาว
86 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓ สามเณร พนาวัฒน์   จันทร์เผือก
87 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔ สามเณร ณัชชา   เรืองประทีป

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search