ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
1 ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๘ พระ ไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม วัดพระธรรมกาย
2 ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๙ พระ สุขเกษม ธมฺมเขโม แสงศร วัดพระธรรมกาย
3 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๐ พระ พุทธวัจน์ หฏฺฐมโน แก้วบรรจักร วัดพระธรรมกาย
4 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๑ พระ วสุพงษ์ มติรตโน รัตนสุวรรณศรี วัดพระธรรมกาย
5 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๒ พระ แฮ็กเลอร์ ปยฺญาวโร อินทะวงษ์ วัดพระธรรมกาย
6 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๓ พระ วินัย จิรสกฺโก แสวงสุข วัดพระธรรมกาย
7 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๔ พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
8 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๕ พระ สุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด วัดพระธรรมกาย
9 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๖ พระ วิสกี้ จรณสีโล ศรีสมุทธ วัดพระธรรมกาย
10 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๗ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองคำ วัดพระธรรมกาย
11 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๘ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม วัดพระธรรมกาย
12 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๙ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี วัดพระธรรมกาย
13 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๐ พระ พรชัย ปญฺญาธโร ทิพวัลย์ วัดพระธรรมกาย
14 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๑ พระ ธนชัย รณญฺชโย กัฬหะสุต วัดพระธรรมกาย
15 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๒ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล วัดพระธรรมกาย
16 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๓ พระ อาคม ชยาคโม ลีเพ็ญ วัดพระธรรมกาย
17 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๔ พระ ศศิพงศ์ ถิรวํโส กัมหาวงศ์ วัดพระธรรมกาย
18 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๕ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์ วัดพระธรรมกาย
19 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ พระ อภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
20 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๗ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์ วัดพระธรรมกาย
21 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๘ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์ วัดพระธรรมกาย
22 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๙ พระ ภีรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์ วัดพระธรรมกาย
23 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๐ พระ เกรียงศักดิ์ คุณทตฺโต ชำนาญการ วัดพระธรรมกาย
24 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง วัดพระธรรมกาย
25 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๒ พระ อูเปนดร้า มนาโป มหารจัน วัดพระธรรมกาย
26 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๓ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร วัดพระธรรมกาย
27 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๔ พระ วัฒนา ปสิทธิโก อุตสาหะ วัดพระธรรมกาย
28 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๕ พระ นักปราชญ์ อาภานนฺโท มาลากีรติรัตน์ วัดพระธรรมกาย
29 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๖ พระ กตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ วัดพระธรรมกาย
30 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๗ พระ อภิชัย ฉตฺตวีโร คีรีเขียวสด วัดพระธรรมกาย
31 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘ พระ ราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว วัดพระธรรมกาย
32 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา วัดพระธรรมกาย
33 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๐ พระ ธีระยุทธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร วัดพระธรรมกาย
34 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๑ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี วัดพระธรรมกาย
35 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๒ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชื่นแจ้ง วัดพระธรรมกาย
36 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ พระ ยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง วัดพระธรรมกาย
37 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๔ พระ ณัฐโชติ ณฏฺฐวโร มาดสำโรง วัดพระธรรมกาย
38 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร วัดพระธรรมกาย
39 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๖ พระ อนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม วัดพระธรรมกาย
40 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๗ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์ วัดพระธรรมกาย
41 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๘ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง วัดพระธรรมกาย
42 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๙ พระ เริงฤทธิ์ ธมฺมิทธิโก บุญวงษ์ วัดพระธรรมกาย
43 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๐ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ วัดพระธรรมกาย
44 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๑ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด วัดพระธรรมกาย
45 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๒ พระมหา จักรพันธุ์ ปุงฺคโว พานิชชา วัดพระธรรมกาย
46 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๓ พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด วัดพระธรรมกาย
47 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๔ พระ ภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ วัดพระธรรมกาย
48 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๕ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม คำอุ่นสาร วัดพระธรรมกาย
49 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๖ พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ วัดพระธรรมกาย
50 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๗ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา วัดพระธรรมกาย
51 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๘ พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน วัดพระธรรมกาย
52 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๙ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่ วัดพระธรรมกาย
53 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๐ พระ ประกฤษฎิ์ วํสธโร ตันธวัชกุล วัดพระธรรมกาย
54 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๑ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ วัดพระธรรมกาย
55 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๒ พระ วรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา วัดพระธรรมกาย
56 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๓ พระ นิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล วัดพระธรรมกาย
57 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๔ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล วัดพระธรรมกาย
58 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๕ พระ ธนิสร ธนิสฺสโร สีหามาตย์ วัดพระธรรมกาย
59 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๖ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี วัดพระธรรมกาย
60 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๗ พระ ชูศิลป์ ชยโรจโน สุขขัง วัดพระธรรมกาย
61 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๘ พระ อาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก วัดพระธรรมกาย
62 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙ พระ วิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย วัดพระธรรมกาย
63 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๐ พระ ชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม วัดพระธรรมกาย
64 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๑ พระ ธนกฤษ กิตฺติสุโภ เกิดรัมย์ วัดพระธรรมกาย
65 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๒ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชัยมัธยมผล วัดพระธรรมกาย
66 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๓ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์ วัดพระธรรมกาย
67 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๔ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน วัดพระธรรมกาย
68 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๕ พระ เหมราช มณิโชติโก ฟักมณี วัดพระธรรมกาย
69 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๖ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู วัดพระธรรมกาย
70 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๗ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
71 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๘ พระ วรวิทย์ วชิโร สิริวัฒนาพาท วัดพระธรรมกาย
72 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๙ พระ ศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก วัดพระธรรมกาย
73 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๐ พระ อนุชา ญาณสุโข เป็งโท วัดพระธรรมกาย
74 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๑ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี วัดพระธรรมกาย
75 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๒ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์ วัดพระธรรมกาย
76 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๓ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน วัดพระธรรมกาย
77 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๔ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา วัดพระธรรมกาย
78 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๕ พระ พงศ์พินิจ วํสธีโป สืบสุข วัดพระธรรมกาย
79 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๖ พระ บุญเย็น ธมฺมเขโม แสมลาย วัดพระธรรมกาย
80 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗ สามเณร ณัฐธีร์   บูรณะเจริญพงศ์ วัดพระธรรมกาย
81 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘ สามเณร เจษฎา   กัณหาพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
82 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙ สามเณร ดิน   นนลือชา วัดพระธรรมกาย
83 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐ สามเณร ปฏิภาณ   คำแผลง วัดพระธรรมกาย
84 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑ สามเณร ศุภกร   เฟื่องคอน วัดพระธรรมกาย
85 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๒ สามเณร เพชรตะวัน   โพธิ์ขาว วัดพระธรรมกาย
86 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓ สามเณร พนาวัฒน์   จันทร์เผือก วัดพระธรรมกาย
87 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔ สามเณร ณัชชา   เรืองประทีป วัดพระธรรมกาย

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search