ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๘ พระ ไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม
2 ปท ๒๓๖๑/๐๐๐๙ พระ สุขเกษม ธมฺมเขโม แสงศร
3 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๐ พระ พุทธวัจน์ หฏฺฐมโน แก้วบรรจักร
4 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๑ พระ วสุพงษ์ มติรตโน รัตนสุวรรณศรี
5 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๒ พระ แฮ็กเลอร์ ปยฺญาวโร อินทะวงษ์
6 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๓ พระ วินัย จิรสกฺโก แสวงสุข
7 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๔ พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวัสดิ์
8 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๕ พระ สุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด
9 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๖ พระ วิสกี้ จรณสีโล ศรีสมุทธ
10 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๗ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองคำ
11 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๘ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม
12 ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๙ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี
13 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๐ พระ พรชัย ปญฺญาธโร ทิพวัลย์
14 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๑ พระ ธนชัย รณญฺชโย กัฬหะสุต
15 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๒ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล
16 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๓ พระ อาคม ชยาคโม ลีเพ็ญ
17 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๔ พระ ศศิพงศ์ ถิรวํโส กัมหาวงศ์
18 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๕ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์
19 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ พระ อภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์
20 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๗ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์
21 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๘ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์
22 ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๙ พระ ภีรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์
23 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๐ พระ เกรียงศักดิ์ คุณทตฺโต ชำนาญการ
24 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง
25 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๒ พระ อูเปนดร้า มนาโป มหารจัน
26 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๓ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร
27 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๔ พระ วัฒนา ปสิทธิโก อุตสาหะ
28 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๕ พระ นักปราชญ์ อาภานนฺโท มาลากีรติรัตน์
29 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๖ พระ กตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ
30 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๗ พระ อภิชัย ฉตฺตวีโร คีรีเขียวสด
31 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘ พระ ราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว
32 ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา
33 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๐ พระ ธีระยุทธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร
34 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๑ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี
35 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๒ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชื่นแจ้ง
36 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ พระ ยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง
37 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๔ พระ ณัฐโชติ ณฏฺฐวโร มาดสำโรง
38 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร
39 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๖ พระ อนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม
40 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๗ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์
41 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๘ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง
42 ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๙ พระ เริงฤทธิ์ ธมฺมิทธิโก บุญวงษ์
43 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๐ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ
44 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๑ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด
45 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๒ พระมหา จักรพันธุ์ ปุงฺคโว พานิชชา
46 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๓ พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด
47 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๔ พระ ภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ
48 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๕ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม คำอุ่นสาร
49 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๖ พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ
50 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๗ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา
51 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๘ พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน
52 ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๙ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่
53 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๐ พระ ประกฤษฎิ์ วํสธโร ตันธวัชกุล
54 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๑ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ
55 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๒ พระ วรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา
56 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๓ พระ นิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล
57 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๔ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล
58 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๕ พระ ธนิสร ธนิสฺสโร สีหามาตย์
59 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๖ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี
60 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๗ พระ ชูศิลป์ ชยโรจโน สุขขัง
61 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๘ พระ อาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก
62 ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙ พระ วิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย
63 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๐ พระ ชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม
64 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๑ พระ ธนกฤษ กิตฺติสุโภ เกิดรัมย์
65 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๒ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชัยมัธยมผล
66 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๓ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์
67 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๔ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน
68 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๕ พระ เหมราช มณิโชติโก ฟักมณี
69 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๖ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู
70 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๗ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ์
71 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๘ พระ วรวิทย์ วชิโร สิริวัฒนาพาท
72 ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๙ พระ ศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก
73 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๐ พระ อนุชา ญาณสุโข เป็งโท
74 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๑ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี
75 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๒ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์
76 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๓ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน
77 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๔ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา
78 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๕ พระ พงศ์พินิจ วํสธีโป สืบสุข
79 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๖ พระ บุญเย็น ธมฺมเขโม แสมลาย
80 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗ สามเณร ณัฐธีร์   บูรณะเจริญพงศ์
81 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘ สามเณร เจษฎา   กัณหาพิมพ์
82 ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙ สามเณร ดิน   นนลือชา
83 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐ สามเณร ปฏิภาณ   คำแผลง
84 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑ สามเณร ศุภกร   เฟื่องคอน
85 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๒ สามเณร เพชรตะวัน   โพธิ์ขาว
86 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓ สามเณร พนาวัฒน์   จันทร์เผือก
87 ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔ สามเณร ณัชชา   เรืองประทีป

 


Who's Online

มี 129 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2158
11977
33604
6709709
288186
287442
6824742

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 05:00
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search