ผลสอบได้นักธรรมชั้นโท 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
1 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๖ พระ สุชาติ ภทฺทกิตฺติโก สุพะนาม วัดพระธรรมกาย
2 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๗ พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา วัดพระธรรมกาย
3 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๘ พระ ส้าวจี ญาณุตฺตโม แซ่หยาง วัดพระธรรมกาย
4 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๙ พระ เต็งวิน กนฺตสุโภ อูจัน วัดพระธรรมกาย
5 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๐ พระ จาย ยติสฺสโร ยี่แปง วัดพระธรรมกาย
6 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๑ พระ ณัฐชยพัทธ์ ขนฺติธโร ถรรณ์เกษมสุข วัดพระธรรมกาย
7 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๒ พระ ธวัชชัย ภูริโสภโณ แซ่เตีย วัดพระธรรมกาย
8 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๓ พระ ประพันธ์ โชติลาโภ กระสินพันธุ์ วัดพระธรรมกาย
9 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๔ พระ ชำนาญ จิตฺตวฑฺฒโน รุ่งสี วัดพระธรรมกาย
10 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๕ พระ วารี อคฺคโรจโน สุมิตร วัดพระธรรมกาย
11 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๖ พระ โสภณ มุนิสนฺโต นาเพ็ชร วัดพระธรรมกาย
12 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๗ พระ ลักษณ์ พฺรหฺมวฑฺโฒ พรหมเจริญ วัดพระธรรมกาย
13 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๘ พระ ชัชพงศ์ สิทฺธิชโย พรามไธสง วัดพระธรรมกาย
14 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๙ พระ เฉลิมศักดิ์ วิเชฏฺโฐ ถาวรรักษ์เกื้อกุล วัดพระธรรมกาย
15 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๐ พระ โสภณ ถิรสทฺโธ มิตรวงค์ วัดพระธรรมกาย
16 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๑ พระ เริงเกียรติ ญาณสกฺโก ฉุนกระโทก วัดพระธรรมกาย
17 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๒ พระ ปรีชา คุณรตโน เกิดเล็ก วัดพระธรรมกาย
18 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๓ พระ พระเข็มทอง สุภวชิโร รุนเจริญ วัดพระธรรมกาย
19 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๔ พระ วีระ วีรธมฺโม ชินทะวัน วัดพระธรรมกาย
20 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๕ พระ ศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล วัดพระธรรมกาย
21 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๖ พระ อัมรินทร์ ฐิตวชีโร ขวาชาลี วัดพระธรรมกาย
22 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๗ พระ เฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย วัดพระธรรมกาย
23 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๘ พระ ทวีศักดิ์ ญาณเมโธ ประสพศิลป์ วัดพระธรรมกาย
24 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๙ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์ วัดพระธรรมกาย
25 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๐ พระ สมหมาย ญาณชโย ออดซี วัดพระธรรมกาย
26 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๑ พระ พิเชษฐ ปภารกฺโข สุขรัตน์ วัดพระธรรมกาย
27 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๒ พระ ศรุติ สรณงฺคโต วงษ์วิชัย วัดพระธรรมกาย
28 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๓ พระ กฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศักดิ์ วัดพระธรรมกาย
29 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๔ พระ รณกฤต กตปุญฺโญ บุญพุฒ วัดพระธรรมกาย
30 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๕ พระ ธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ วัดพระธรรมกาย
31 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๖ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กงสิทธิ์ วัดพระธรรมกาย
32 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๗ พระ บุญทัง สุทฺธรตโน โต๊ะรัมย์ วัดพระธรรมกาย
33 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๘ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง วัดพระธรรมกาย
34 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๙ พระ กิจชฎา อคฺคกิจฺโจ ทำบุญ วัดพระธรรมกาย
35 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๐ พระ อำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ วัดพระธรรมกาย
36 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๑ พระ วันชัย ขันติชโย พรรณาผลากุล วัดพระธรรมกาย
37 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๒ พระ สุรนัย กญฺจโน อัญญโพธิ์ วัดพระธรรมกาย
38 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๓ พระ ธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร วัดพระธรรมกาย
39 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๔ พระ อัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง วัดพระธรรมกาย
40 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๕ พระ ถาวร ชยคฺโค ชัยจักร วัดพระธรรมกาย
41 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๖ พระ กมลวาสน์ วรวณฺโณ จันทร์เรือง วัดพระธรรมกาย
42 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๗ พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม วัดพระธรรมกาย
43 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๘ พระ พิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์ วัดพระธรรมกาย
44 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๙ พระ สหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ วัดพระธรรมกาย
45 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๐ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง วัดพระธรรมกาย
46 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๑ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ วัดพระธรรมกาย
47 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๒ พระ ไชยโย ชเยสโก นันแสวง วัดพระธรรมกาย
48 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๓ พระ สิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี วัดพระธรรมกาย
49 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๔ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส วัดพระธรรมกาย
50 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๕ พระ บัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์ วัดพระธรรมกาย
51 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๖ พระ จักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร วัดพระธรรมกาย
52 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๗ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม วัดพระธรรมกาย
53 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๘ พระ กฤษณะ กมโล สนธินุช วัดพระธรรมกาย
54 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๙ พระ พิชญุตม์ ปญฺญุตฺตโม ชากรแก้ว วัดพระธรรมกาย
55 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๐ พระ ชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ วัดพระธรรมกาย
56 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๑ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร วัดพระธรรมกาย
57 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๒ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์ วัดพระธรรมกาย
58 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๓ พระ ฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน วัดพระธรรมกาย
59 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๔ พระ สุรชัย สุรชโย มากมี วัดพระธรรมกาย
60 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๕ พระ วิชาญ วิสุทฺธฺญาโณ กรมถิน วัดพระธรรมกาย
61 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๖ พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์ วัดพระธรรมกาย
62 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๗ พระ ชลัมพล อธิพโล หลักเงินชัย วัดพระธรรมกาย
63 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๘ พระ สุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์ วัดพระธรรมกาย
64 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๙ พระ ณัฐภัณฑ์ กตปุญฺโญ แยบดี วัดพระธรรมกาย
65 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๐ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร วัดพระธรรมกาย
66 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๑ พระ สยาม ชยธีโร อินทรพรหม วัดพระธรรมกาย
67 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๒ พระ ปทิต วิสารโท โคกอินจันทร์ วัดพระธรรมกาย
68 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๓ พระ ปรีชา รตนโชโต ประจงจิต วัดพระธรรมกาย
69 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๔ พระ ตะวัน เชฏฺฐรตโน ตระเวนพนาวัลย์ วัดพระธรรมกาย
70 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๕ พระ ตรี โฆสโก ปิ่นชูทอง วัดพระธรรมกาย
71 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๖ พระ วรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์ วัดพระธรรมกาย
72 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๗ พระ ภาณุวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม เกตุบำรุง วัดพระธรรมกาย
73 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๘ พระ เจษฎา จิตฺตสุโภ มะลิพันธ์ วัดพระธรรมกาย
74 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๙ พระ ณภัทร? กิตฺติปุณฺโณ จันทวีสมบูรณ์? วัดพระธรรมกาย
75 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๐ สามเณร ปฏิวัติ   ภู่เนตร วัดพระธรรมกาย
76 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๑ สามเณร ธนพล   ภู่เนตร วัดพระธรรมกาย
77 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๒ สามเณร เกษมคมสันต์   เพ็งหมู วัดพระธรรมกาย
78 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๓ สามเณร สิริวัฒน์   อยู่พรม วัดพระธรรมกาย
79 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๔ สามเณร ปพน   โรจนธรรมกุล วัดพระธรรมกาย
80 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๕ สามเณร ณัฐวุฒิ   จันจะนะ วัดพระธรรมกาย
81 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖ สามเณร กานต์ศักดิ์   จิตบุณย์กุลธร วัดพระธรรมกาย
82 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๗ สามเณร ภักดี   ผิวนวล วัดพระธรรมกาย
83 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๘ สามเณร เอกชัย   พลแพงพา วัดพระธรรมกาย
84 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๙ สามเณร จามิล   เคนดี วัดพระธรรมกาย
85 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๐ สามเณร สุทธิภัทร   รุ่งโรจน์ วัดพระธรรมกาย
86 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๑ สามเณร ณัฐกานต์   มะณู วัดพระธรรมกาย
87 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๒ สามเณร ภานุวิชญ์   เล้วอน วัดพระธรรมกาย
88 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๓ สามเณร ภูตะวัน   บุญหลวง วัดพระธรรมกาย
89 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๔ สามเณร ณัฐชัย   ยงยืน วัดพระธรรมกาย
90 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๕ สามเณร ธนากร   ลี้สกุล วัดพระธรรมกาย
91 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๖ สามเณร ธนวัฒน์   แสงดาว วัดพระธรรมกาย
92 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๗ สามเณร ณัฐภพ   อ่อนแก้ว วัดพระธรรมกาย
93 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๘ สามเณร กิตติพศ   วะศรี วัดพระธรรมกาย
94 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๙ สามเณร ณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์ วัดพระธรรมกาย
95 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๐ สามเณร ชวภณ   ตั้งสมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย
96 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๑ สามเณร ภูวดล   คิดอ่าน วัดพระธรรมกาย
97 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๒ สามเณร คุณานนท์   ปิ่นแดง วัดพระธรรมกาย
98 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๓ สามเณร พัสกร   ภู่แสนสอาด วัดพระธรรมกาย
99 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๔ สามเณร เมฆา   คุณสมบัติ วัดพระธรรมกาย

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search