ผลสอบได้นักธรรมชั้นโท 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๖ พระ สุชาติ ภทฺทกิตฺติโก สุพะนาม
2 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๗ พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา
3 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๘ พระ ส้าวจี ญาณุตฺตโม แซ่หยาง
4 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๙ พระ เต็งวิน กนฺตสุโภ อูจัน
5 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๐ พระ จาย ยติสฺสโร ยี่แปง
6 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๑ พระ ณัฐชยพัทธ์ ขนฺติธโร ถรรณ์เกษมสุข
7 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๒ พระ ธวัชชัย ภูริโสภโณ แซ่เตีย
8 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๓ พระ ประพันธ์ โชติลาโภ กระสินพันธุ์
9 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๔ พระ ชำนาญ จิตฺตวฑฺฒโน รุ่งสี
10 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๕ พระ วารี อคฺคโรจโน สุมิตร
11 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๖ พระ โสภณ มุนิสนฺโต นาเพ็ชร
12 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๗ พระ ลักษณ์ พฺรหฺมวฑฺโฒ พรหมเจริญ
13 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๘ พระ ชัชพงศ์ สิทฺธิชโย พรามไธสง
14 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๙ พระ เฉลิมศักดิ์ วิเชฏฺโฐ ถาวรรักษ์เกื้อกุล
15 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๐ พระ โสภณ ถิรสทฺโธ มิตรวงค์
16 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๑ พระ เริงเกียรติ ญาณสกฺโก ฉุนกระโทก
17 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๒ พระ ปรีชา คุณรตโน เกิดเล็ก
18 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๓ พระ พระเข็มทอง สุภวชิโร รุนเจริญ
19 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๔ พระ วีระ วีรธมฺโม ชินทะวัน
20 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๕ พระ ศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล
21 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๖ พระ อัมรินทร์ ฐิตวชีโร ขวาชาลี
22 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๗ พระ เฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย
23 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๘ พระ ทวีศักดิ์ ญาณเมโธ ประสพศิลป์
24 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๙ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์
25 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๐ พระ สมหมาย ญาณชโย ออดซี
26 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๑ พระ พิเชษฐ ปภารกฺโข สุขรัตน์
27 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๒ พระ ศรุติ สรณงฺคโต วงษ์วิชัย
28 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๓ พระ กฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศักดิ์
29 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๔ พระ รณกฤต กตปุญฺโญ บุญพุฒ
30 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๕ พระ ธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์
31 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๖ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กงสิทธิ์
32 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๗ พระ บุญทัง สุทฺธรตโน โต๊ะรัมย์
33 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๘ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง
34 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๙ พระ กิจชฎา อคฺคกิจฺโจ ทำบุญ
35 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๐ พระ อำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ
36 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๑ พระ วันชัย ขันติชโย พรรณาผลากุล
37 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๒ พระ สุรนัย กญฺจโน อัญญโพธิ์
38 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๓ พระ ธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร
39 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๔ พระ อัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง
40 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๕ พระ ถาวร ชยคฺโค ชัยจักร
41 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๖ พระ กมลวาสน์ วรวณฺโณ จันทร์เรือง
42 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๗ พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม
43 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๘ พระ พิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์
44 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๙ พระ สหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์
45 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๐ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง
46 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๑ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ
47 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๒ พระ ไชยโย ชเยสโก นันแสวง
48 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๓ พระ สิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี
49 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๔ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส
50 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๕ พระ บัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์
51 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๖ พระ จักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร
52 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๗ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม
53 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๘ พระ กฤษณะ กมโล สนธินุช
54 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๙ พระ พิชญุตม์ ปญฺญุตฺตโม ชากรแก้ว
55 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๐ พระ ชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ
56 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๑ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร
57 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๒ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์
58 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๓ พระ ฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน
59 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๔ พระ สุรชัย สุรชโย มากมี
60 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๕ พระ วิชาญ วิสุทฺธฺญาโณ กรมถิน
61 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๖ พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์
62 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๗ พระ ชลัมพล อธิพโล หลักเงินชัย
63 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๘ พระ สุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์
64 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๙ พระ ณัฐภัณฑ์ กตปุญฺโญ แยบดี
65 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๐ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร
66 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๑ พระ สยาม ชยธีโร อินทรพรหม
67 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๒ พระ ปทิต วิสารโท โคกอินจันทร์
68 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๓ พระ ปรีชา รตนโชโต ประจงจิต
69 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๔ พระ ตะวัน เชฏฺฐรตโน ตระเวนพนาวัลย์
70 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๕ พระ ตรี โฆสโก ปิ่นชูทอง
71 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๖ พระ วรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์
72 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๗ พระ ภาณุวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม เกตุบำรุง
73 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๘ พระ เจษฎา จิตฺตสุโภ มะลิพันธ์
74 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๙ พระ ณภัทร? กิตฺติปุณฺโณ จันทวีสมบูรณ์?
75 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๐ สามเณร ปฏิวัติ   ภู่เนตร
76 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๑ สามเณร ธนพล   ภู่เนตร
77 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๒ สามเณร เกษมคมสันต์   เพ็งหมู
78 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๓ สามเณร สิริวัฒน์   อยู่พรม
79 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๔ สามเณร ปพน   โรจนธรรมกุล
80 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๕ สามเณร ณัฐวุฒิ   จันจะนะ
81 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖ สามเณร กานต์ศักดิ์   จิตบุณย์กุลธร
82 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๗ สามเณร ภักดี   ผิวนวล
83 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๘ สามเณร เอกชัย   พลแพงพา
84 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๙ สามเณร จามิล   เคนดี
85 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๐ สามเณร สุทธิภัทร   รุ่งโรจน์
86 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๑ สามเณร ณัฐกานต์   มะณู
87 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๒ สามเณร ภานุวิชญ์   เล้วอน
88 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๓ สามเณร ภูตะวัน   บุญหลวง
89 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๔ สามเณร ณัฐชัย   ยงยืน
90 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๕ สามเณร ธนากร   ลี้สกุล
91 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๖ สามเณร ธนวัฒน์   แสงดาว
92 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๗ สามเณร ณัฐภพ   อ่อนแก้ว
93 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๘ สามเณร กิตติพศ   วะศรี
94 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๙ สามเณร ณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์
95 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๐ สามเณร ชวภณ   ตั้งสมบูรณ์
96 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๑ สามเณร ภูวดล   คิดอ่าน
97 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๒ สามเณร คุณานนท์   ปิ่นแดง
98 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๓ สามเณร พัสกร   ภู่แสนสอาด
99 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๔ สามเณร เมฆา   คุณสมบัติ

 


Who's Online

มี 230 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search