ผลสอบได้นักธรรมชั้นโท 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๖ พระ สุชาติ ภทฺทกิตฺติโก สุพะนาม
2 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๗ พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา
3 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๘ พระ ส้าวจี ญาณุตฺตโม แซ่หยาง
4 ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๙ พระ เต็งวิน กนฺตสุโภ อูจัน
5 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๐ พระ จาย ยติสฺสโร ยี่แปง
6 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๑ พระ ณัฐชยพัทธ์ ขนฺติธโร ถรรณ์เกษมสุข
7 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๒ พระ ธวัชชัย ภูริโสภโณ แซ่เตีย
8 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๓ พระ ประพันธ์ โชติลาโภ กระสินพันธุ์
9 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๔ พระ ชำนาญ จิตฺตวฑฺฒโน รุ่งสี
10 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๕ พระ วารี อคฺคโรจโน สุมิตร
11 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๖ พระ โสภณ มุนิสนฺโต นาเพ็ชร
12 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๗ พระ ลักษณ์ พฺรหฺมวฑฺโฒ พรหมเจริญ
13 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๘ พระ ชัชพงศ์ สิทฺธิชโย พรามไธสง
14 ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๙ พระ เฉลิมศักดิ์ วิเชฏฺโฐ ถาวรรักษ์เกื้อกุล
15 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๐ พระ โสภณ ถิรสทฺโธ มิตรวงค์
16 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๑ พระ เริงเกียรติ ญาณสกฺโก ฉุนกระโทก
17 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๒ พระ ปรีชา คุณรตโน เกิดเล็ก
18 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๓ พระ พระเข็มทอง สุภวชิโร รุนเจริญ
19 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๔ พระ วีระ วีรธมฺโม ชินทะวัน
20 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๕ พระ ศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล
21 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๖ พระ อัมรินทร์ ฐิตวชีโร ขวาชาลี
22 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๗ พระ เฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย
23 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๘ พระ ทวีศักดิ์ ญาณเมโธ ประสพศิลป์
24 ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๙ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์
25 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๐ พระ สมหมาย ญาณชโย ออดซี
26 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๑ พระ พิเชษฐ ปภารกฺโข สุขรัตน์
27 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๒ พระ ศรุติ สรณงฺคโต วงษ์วิชัย
28 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๓ พระ กฤตภาส สิทฺธิสกฺโก สิทธิศักดิ์
29 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๔ พระ รณกฤต กตปุญฺโญ บุญพุฒ
30 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๕ พระ ธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์
31 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๖ พระ วรวุธ ธมฺมรโต กงสิทธิ์
32 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๗ พระ บุญทัง สุทฺธรตโน โต๊ะรัมย์
33 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๘ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง
34 ปท ๒๒๖๑/๐๐๕๙ พระ กิจชฎา อคฺคกิจฺโจ ทำบุญ
35 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๐ พระ อำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ
36 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๑ พระ วันชัย ขันติชโย พรรณาผลากุล
37 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๒ พระ สุรนัย กญฺจโน อัญญโพธิ์
38 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๓ พระ ธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร
39 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๔ พระ อัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง
40 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๕ พระ ถาวร ชยคฺโค ชัยจักร
41 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๖ พระ กมลวาสน์ วรวณฺโณ จันทร์เรือง
42 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๗ พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม
43 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๘ พระ พิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์
44 ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๙ พระ สหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์
45 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๐ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง
46 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๑ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ
47 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๒ พระ ไชยโย ชเยสโก นันแสวง
48 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๓ พระ สิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี
49 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๔ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส
50 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๕ พระ บัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์
51 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๖ พระ จักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร
52 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๗ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม
53 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๘ พระ กฤษณะ กมโล สนธินุช
54 ปท ๒๒๖๑/๐๐๗๙ พระ พิชญุตม์ ปญฺญุตฺตโม ชากรแก้ว
55 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๐ พระ ชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ
56 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๑ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร
57 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๒ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์
58 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๓ พระ ฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน
59 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๔ พระ สุรชัย สุรชโย มากมี
60 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๕ พระ วิชาญ วิสุทฺธฺญาโณ กรมถิน
61 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๖ พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์
62 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๗ พระ ชลัมพล อธิพโล หลักเงินชัย
63 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๘ พระ สุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์
64 ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๙ พระ ณัฐภัณฑ์ กตปุญฺโญ แยบดี
65 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๐ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร
66 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๑ พระ สยาม ชยธีโร อินทรพรหม
67 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๒ พระ ปทิต วิสารโท โคกอินจันทร์
68 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๓ พระ ปรีชา รตนโชโต ประจงจิต
69 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๔ พระ ตะวัน เชฏฺฐรตโน ตระเวนพนาวัลย์
70 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๕ พระ ตรี โฆสโก ปิ่นชูทอง
71 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๖ พระ วรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์
72 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๗ พระ ภาณุวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม เกตุบำรุง
73 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๘ พระ เจษฎา จิตฺตสุโภ มะลิพันธ์
74 ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๙ พระ ณภัทร? กิตฺติปุณฺโณ จันทวีสมบูรณ์?
75 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๐ สามเณร ปฏิวัติ   ภู่เนตร
76 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๑ สามเณร ธนพล   ภู่เนตร
77 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๒ สามเณร เกษมคมสันต์   เพ็งหมู
78 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๓ สามเณร สิริวัฒน์   อยู่พรม
79 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๔ สามเณร ปพน   โรจนธรรมกุล
80 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๕ สามเณร ณัฐวุฒิ   จันจะนะ
81 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖ สามเณร กานต์ศักดิ์   จิตบุณย์กุลธร
82 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๗ สามเณร ภักดี   ผิวนวล
83 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๘ สามเณร เอกชัย   พลแพงพา
84 ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๙ สามเณร จามิล   เคนดี
85 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๐ สามเณร สุทธิภัทร   รุ่งโรจน์
86 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๑ สามเณร ณัฐกานต์   มะณู
87 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๒ สามเณร ภานุวิชญ์   เล้วอน
88 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๓ สามเณร ภูตะวัน   บุญหลวง
89 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๔ สามเณร ณัฐชัย   ยงยืน
90 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๕ สามเณร ธนากร   ลี้สกุล
91 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๖ สามเณร ธนวัฒน์   แสงดาว
92 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๗ สามเณร ณัฐภพ   อ่อนแก้ว
93 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๘ สามเณร กิตติพศ   วะศรี
94 ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๙ สามเณร ณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์
95 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๐ สามเณร ชวภณ   ตั้งสมบูรณ์
96 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๑ สามเณร ภูวดล   คิดอ่าน
97 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๒ สามเณร คุณานนท์   ปิ่นแดง
98 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๓ สามเณร พัสกร   ภู่แสนสอาด
99 ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๔ สามเณร เมฆา   คุณสมบัติ

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search