ผลสอบได้นักธรรมชั้นตรี 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๓ พระ วิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์
2 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๔ พระ สาธิต ฐิตธมฺโม ท้วมสมบุญ
3 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๕ พระ คลิ้น คุณชโว เกวะลิน
4 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๖ พระ ดุรคาราช กิตฺติสกฺโก ศากยะ
5 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๗ พระ ณัฏฐกิตติ์ รวิวํโส เพ็งสอนบุตร
6 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๘ พระ มนตร์ธัช ฐานิสฺสโร อิสริยะมนต์
7 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๙ พระ วีระพล สจฺจวีโร สีใส
8 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๐ พระ ณัฐวีถ์ อธิวฑฺฒโน ศิริวัฒนพงศ์
9 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๑ พระ กิตติภูมิ อติเรโก พุ่มเกิด
10 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๒ พระ สงวน ธีรวฑฺฒโน อุเทน
11 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๓ พระ ชวลิต จนฺทโชโต รัตนมณี
12 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๔ พระ นรา ญาณธโร ยมนา
13 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๕ พระ นนทชัย นนทชโย ก้อนทรัพย์
14 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๖ พระ จุลระวี รวิโชโต สุริยากุลพานิช
15 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๗ พระ ธันวา จารุธมฺโม ทองสว่าง
16 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๘ พระ สายชล ฐานานนฺโท ถาดจังหรีด
17 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๙ พระ พรชัย ชยานนฺโท ชัยเพชร
18 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๐ พระ สิทธิณัฐ สีลสุทฺโธ ทองศรี
19 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๑ พระ เพชรมงคล ธมฺมสรโน นราสุวิมล
20 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๒ พระ เอกธนัช ถิรโรจโน ฝูงวานิช
21 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๓ พระ สมศักดิ์ ธชคฺโค ศรีธาดาสาคร
22 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๔ พระ สุวิจักขณ์ ภูริวฑฺฒโก เครือทองศรี
23 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๕ พระ สุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์
24 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๖ พระ นาราวินท์ ชวินฺโท จงกล
25 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๗ พระ สมศักดิ์ อติสกฺโก วามะลุน
26 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๘ พระ เอกลักษณ์ ธมฺเมสโก หันขุนทด
27 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๙ พระ อิทธิ คุณนฺธโร หนูไธสง
28 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๐ พระ พรณรงค์ วริสฺสโร ไกรสร
29 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๑ พระ สุรชาติ ปญฺญคฺโค ยอดปัญญา
30 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๒ พระ รัฏฐาธิป ชยารกฺโข วงศ์เสนานุรักษ์
31 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๓ พระ จาฏุพัจชน วิสุทฺธจิตฺโต อนันต์สุทธิรักษ์
32 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๔ พระ วรบดินทร์ ธมฺมรกฺขิโต วาสุ
33 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๕ พระ ปัญญา ปญฺญาวชิโร ศรีสุทธิ
34 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๖ พระ ปริญญา สมฺปชาโน ฆารสมบูรณ์
35 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๗ พระ พัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร
36 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๘ พระ เปี่ยมศักดิ์ ฐานปุณโณ ทองเกษม
37 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๙ พระ ประเสริฐศักดิ์ พุทฺธิวโร ไชยยศ
38 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๐ พระ วันชนะ ภทฺทชโย ตรงดี
39 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๑ พระ ชาญชัย ชยสิริโก จตุรานน
40 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๒ พระ ชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์
41 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๓ พระ ชานน อภิชาโน สายเป้า
42 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๔ พระ วิโรจน์ ธมฺมโรจโน บุตรโตน
43 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๕ พระ อภิเชษฐ อธิวฒฺโท นุ่มนวล
44 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๖ พระ นราศักดิ์ วีรสกฺโก พรหมพิลา
45 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๗ พระ สมเจตน์ ตปสุโข สุขรังสรรค์
46 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๘ พระ สะมะนึก สมชโย สังข์แก้ว
47 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๙ พระ คมสิทธิ์ สิทฺธิชโย บำรุงศักดิ์
48 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๐ พระ จิรวัฒน์ อคฺคเตโช เตชะพิบูลย์ทรัพย์
49 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๑ พระ ชาญฤทธิ์ สีลาภรโณ หงส์วชิราภรณ์
50 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๒ พระ พุทธพันธ์ วรพนฺโธ ชมพันธ์
51 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๓ พระ ไกรวิทย์ วิชชฺากโร เกตุอุบล
52 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๔ พระ ณัฐดนัย อภิมงฺคโล มงคล
53 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๕ พระ เอกภาพ ปุญญฺสาโร บุญประดิษฐ์
54 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๖ พระ ประจักษ์ ปสุโต นาคเกิดพระเนา
55 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๗ พระ ณัฐวุฒิ ณฏฐิโก ศรีคราม
56 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๘ พระ รัตนพล สุทฺธรตโน ไทยแท้
57 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๙ พระ ปฐมพร คฺณวโร ทองทุ้ย
58 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๐ พระ อัครเดช ฐานคโค ไชยทองศรี
59 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๑ พระ ณัฐ ขนติธโร สุขวัจน์
60 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๒ พระ วิฑูรย์ กนฺตธมฺโม ตันสุวรรณรัตน์
61 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๓ พระ มหาโชค สิริปุณฺโณ วงษ์ศรีทา
62 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๔ พระ บุญเส็ง ขนฺติสุโร สุระวิชัย
63 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๕ พระ แผน สมาจาโร นามสวน
64 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๖ พระ ณภัทร์ ขนฺติภทฺโท เดชอัครวรรธ
65 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๗ พระ ธนวัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ ชูบางบ่อ
66 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๘ พระ โชควิวัฒน์ วิวฑฺฒโก เหมือนเงิน
67 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๙ พระ ทวีศักดิ์ จนฺทโชโต จันทร์อ่อน
68 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๐ พระ อุทัย อุทคฺโค โพธิ์ศรี
69 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๑ พระ มงคล มงฺคลชโย อัครวงศ์ชัยกูล
70 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๒ พระ สมควร ตุฏฺฐมโน โจภูเขียว
71 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๓ พระ ธนเศรษฐ ชยเสฏฺโฐ กรานเจริญ
72 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๔ พระ วิทยา อคฺควิชฺโช เย็นวัฒนา
73 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๕ พระ สุชาติ รตนสุโภ พลอยรัตน์
74 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๖ พระ นรวิชญ์ เขมวิชฺโช วิชัยดิษฐ
75 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๗ พระ เอกพล อคฺควชิโร สายเพชร
76 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๘ พระ เอกชัย อธิชโย ชูชะเอม
77 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๙ พระ กัมพล กนฺตพโล ศรีช่วยชนม์
78 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๐ พระ พัฒนกฤช อจฺจาทโร สหเสถียร
79 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๑ พระ ปุณมนัส ฐิตมโน แสงอินทร์
80 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๒ พระ ศักดิ์สิทธิ์ อติสกฺโก ผ่านสอน
81 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๓ พระ สวรรค์ ภทฺทจิตฺโต ชมงาม
82 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๔ พระ ประพันธ์ พนฺธมุตฺโต วรรณศรี
83 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๕ พระ สมชาย สมจิตฺโต เพิ่มดี
84 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๖ พระ ฤทธา ถิรสกฺโก สมศักดิ์ศรี
85 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๗ พระ สุลิจันทร์ จนฺทสุโภ อินทร์ศิลา
86 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๘ พระ อนิรุทธิ์ อคฺคธีโร ธีระบุตร
87 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๙ พระ อิทธิกร วุฑฺฒิกโร วัฒนาพร
88 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๐ พระ กวีวัจน์ วาทโกวิโท ถายา
89 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๑ พระ ปิยกิจ ปิยนนฺโท นันทศรีนนท์
90 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๒ พระ สุทธิพงษ์ ธมฺมานนฺโท นนทชัย
91 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๓ พระ เบญจภูมิ อคฺคกุโล เบญจกาญจนกุล
92 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๔ พระ ภพธรรม เขมธมฺโม ศรีงาม
93 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๕ พระ ธนายุทธ อนงฺคโณ มานาม
94 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๖ พระ ยศพัทธ์ ถิรยโส ศรีจันทร์กลัด
95 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๗ พระ ก้องภพ สิทฺธกิจฺโจ ธุระเสร็จ
96 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๘ พระ วัชรพงษ์ ญาณวชิโร บำรุงศิลป์
97 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๙ พระ ไวยวุฒิ วุฑฺฒิธโร ขวัญมงคล
98 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๐ พระ ชยพล ชยสิริโก วงษ์ศิริ
99 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๑ พระ เบญจวุฒิ อติวฑฺฒโน สุขสวัสดิ์
100 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๒ พระ ตรัณกฤตภาส สุทฺธวํโส ทวีวงศ์
101 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๓ พระ กิติศักดิ์ โยธสกฺโก โสมโยธี
102 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๔ พระ ปัณณวัฒน์ วฑฺฒนปาโล ปลื้มใจ
103 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๕ พระ ธนชัย กิตฺติชโย หารประชุม
104 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๖ พระ ภพณ สทฺธาปาโล กุละปาลานนท์
105 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๗ พระ สุรพล ธีรนนฺโท เศรษฐยานนท์
106 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ สามเณร จิรายุ   ใจทหาร
107 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๙ สามเณร คัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า
108 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๐ สามเณร กาญจนพล   ชฎาเพชร์
109 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ สามเณร ดนนธน   ปลั่งดี
110 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ สามเณร สหชาติ   มณีโชติ
111 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๓ สามเณร เอกพงษ์   ซุยกระเดื่อง
112 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔ สามเณร รัชชานนท์   โพธิ์แก้ว
113 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๕ สามเณร คฑาวุธ   พวงไทย
114 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๖ สามเณร กัมปนาท   จันปัญญา
115 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๗ สามเณร วัชรพล   พรมกัน
116 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ สามเณร พงศกร   พิกุลศรี
117 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๙ สามเณร ณัฐพงฐ์   หอมหวน
118 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ สามเณร ณัฐพล   สีเงิน
119 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ สามเณร วิทยา   ทองพลึง
120 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๒ สามเณร เทวมินทร์   ชาฤทธิ์
121 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๓ สามเณร นฤพล   มุกภักดี
122 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๔ สามเณร อดิศร   พุกตื้อ
123 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๕ สามเณร ธนารักษ์   แจ้งอรุณ
124 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๖ สามเณร ณัฐพัชร์   จิตรสม
125 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๗ สามเณร สุฑาวุฒิ   ใหมทอง
126 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๘ สามเณร กรัณย์กร   อติเปรมานนท์
127 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ สามเณร พัฒนา   ทุริดไธสง
128 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ สามเณร วายุ   สร้อยคีรี
129 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ สามเณร ณภัทร   บุญแต่ง
130 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๒ สามเณร เป็นหนึ่ง   ศิลาภัย
131 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๓ สามเณร พุฒิพงศ์   ล่ำสัน
132 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ สามเณร สันติ   หิรัญเถกิงพันธ์
133 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕ สามเณร โชติกานต์   พึ่งความสุข
134 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๖ สามเณร ธนารักษ์   โพธิ์ชุม
135 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ สามเณร อนุศักดิ์   คุณแก้ว
136 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๘ สามเณร กิตติชัย   กิจสุข
137 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๙ สามเณร เจตสมบูรณ์   มุกภักดี
138 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ สามเณร พีรวัส   หอมหวล
139 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๑ สามเณร ชานุวงศ์   สิ่วไสสง
140 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๒ สามเณร ณัฐวุฒิ   แก้วสุข
141 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ สามเณร ณัฐวัฒน์   ชุ่มดอนไพร
142 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๔ สามเณร ชิตชนก   สุนันทารอด
143 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕ สามเณร ชัชวาล   ยี่สรง
144 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๖ สามเณร ณภัทร์   แสนมั่นคงกุล
145 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๗ สามเณร ณัฐพล   กลางจอหอ
146 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ สามเณร เพ็ญเพชร   พาพง
147 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๙ สามเณร ณัฐชัย   โพธิ์ศรีขาม
148 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ สามเณร องอาจ   หมายมี
149 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๑ สามเณร สิรภพ   ชลศิริพงษ์
150 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ สามเณร สุวิชัย   พรมรัตน์
151 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ สามเณร เอกพล   รัตรองใต้
152 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ สามเณร อาทิตย์   แจ่มจำรัส
153 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ สามเณร นพประทีป   มีแก้ว
154 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ สามเณร อนุชา   สุโนภักดี

 


Who's Online

มี 155 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search