ผลสอบได้นักธรรมชั้นตรี 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
1 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๓ พระ วิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ วัดพระธรรมกาย
2 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๔ พระ สาธิต ฐิตธมฺโม ท้วมสมบุญ วัดพระธรรมกาย
3 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๕ พระ คลิ้น คุณชโว เกวะลิน วัดพระธรรมกาย
4 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๖ พระ ดุรคาราช กิตฺติสกฺโก ศากยะ วัดพระธรรมกาย
5 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๗ พระ ณัฏฐกิตติ์ รวิวํโส เพ็งสอนบุตร วัดพระธรรมกาย
6 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๘ พระ มนตร์ธัช ฐานิสฺสโร อิสริยะมนต์ วัดพระธรรมกาย
7 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๙ พระ วีระพล สจฺจวีโร สีใส วัดพระธรรมกาย
8 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๐ พระ ณัฐวีถ์ อธิวฑฺฒโน ศิริวัฒนพงศ์ วัดพระธรรมกาย
9 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๑ พระ กิตติภูมิ อติเรโก พุ่มเกิด วัดพระธรรมกาย
10 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๒ พระ สงวน ธีรวฑฺฒโน อุเทน วัดพระธรรมกาย
11 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๓ พระ ชวลิต จนฺทโชโต รัตนมณี วัดพระธรรมกาย
12 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๔ พระ นรา ญาณธโร ยมนา วัดพระธรรมกาย
13 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๕ พระ นนทชัย นนทชโย ก้อนทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
14 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๖ พระ จุลระวี รวิโชโต สุริยากุลพานิช วัดพระธรรมกาย
15 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๗ พระ ธันวา จารุธมฺโม ทองสว่าง วัดพระธรรมกาย
16 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๘ พระ สายชล ฐานานนฺโท ถาดจังหรีด วัดพระธรรมกาย
17 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๙ พระ พรชัย ชยานนฺโท ชัยเพชร วัดพระธรรมกาย
18 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๐ พระ สิทธิณัฐ สีลสุทฺโธ ทองศรี วัดพระธรรมกาย
19 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๑ พระ เพชรมงคล ธมฺมสรโน นราสุวิมล วัดพระธรรมกาย
20 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๒ พระ เอกธนัช ถิรโรจโน ฝูงวานิช วัดพระธรรมกาย
21 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๓ พระ สมศักดิ์ ธชคฺโค ศรีธาดาสาคร วัดพระธรรมกาย
22 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๔ พระ สุวิจักขณ์ ภูริวฑฺฒโก เครือทองศรี วัดพระธรรมกาย
23 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๕ พระ สุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์ วัดพระธรรมกาย
24 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๖ พระ นาราวินท์ ชวินฺโท จงกล วัดพระธรรมกาย
25 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๗ พระ สมศักดิ์ อติสกฺโก วามะลุน วัดพระธรรมกาย
26 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๘ พระ เอกลักษณ์ ธมฺเมสโก หันขุนทด วัดพระธรรมกาย
27 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๙ พระ อิทธิ คุณนฺธโร หนูไธสง วัดพระธรรมกาย
28 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๐ พระ พรณรงค์ วริสฺสโร ไกรสร วัดพระธรรมกาย
29 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๑ พระ สุรชาติ ปญฺญคฺโค ยอดปัญญา วัดพระธรรมกาย
30 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๒ พระ รัฏฐาธิป ชยารกฺโข วงศ์เสนานุรักษ์ วัดพระธรรมกาย
31 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๓ พระ จาฏุพัจชน วิสุทฺธจิตฺโต อนันต์สุทธิรักษ์ วัดพระธรรมกาย
32 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๔ พระ วรบดินทร์ ธมฺมรกฺขิโต วาสุ วัดพระธรรมกาย
33 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๕ พระ ปัญญา ปญฺญาวชิโร ศรีสุทธิ วัดพระธรรมกาย
34 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๖ พระ ปริญญา สมฺปชาโน ฆารสมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย
35 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๗ พระ พัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร วัดพระธรรมกาย
36 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๘ พระ เปี่ยมศักดิ์ ฐานปุณโณ ทองเกษม วัดพระธรรมกาย
37 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๙ พระ ประเสริฐศักดิ์ พุทฺธิวโร ไชยยศ วัดพระธรรมกาย
38 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๐ พระ วันชนะ ภทฺทชโย ตรงดี วัดพระธรรมกาย
39 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๑ พระ ชาญชัย ชยสิริโก จตุรานน วัดพระธรรมกาย
40 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๒ พระ ชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์ วัดพระธรรมกาย
41 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๓ พระ ชานน อภิชาโน สายเป้า วัดพระธรรมกาย
42 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๔ พระ วิโรจน์ ธมฺมโรจโน บุตรโตน วัดพระธรรมกาย
43 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๕ พระ อภิเชษฐ อธิวฒฺโท นุ่มนวล วัดพระธรรมกาย
44 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๖ พระ นราศักดิ์ วีรสกฺโก พรหมพิลา วัดพระธรรมกาย
45 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๗ พระ สมเจตน์ ตปสุโข สุขรังสรรค์ วัดพระธรรมกาย
46 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๘ พระ สะมะนึก สมชโย สังข์แก้ว วัดพระธรรมกาย
47 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๙ พระ คมสิทธิ์ สิทฺธิชโย บำรุงศักดิ์ วัดพระธรรมกาย
48 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๐ พระ จิรวัฒน์ อคฺคเตโช เตชะพิบูลย์ทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
49 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๑ พระ ชาญฤทธิ์ สีลาภรโณ หงส์วชิราภรณ์ วัดพระธรรมกาย
50 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๒ พระ พุทธพันธ์ วรพนฺโธ ชมพันธ์ วัดพระธรรมกาย
51 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๓ พระ ไกรวิทย์ วิชชฺากโร เกตุอุบล วัดพระธรรมกาย
52 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๔ พระ ณัฐดนัย อภิมงฺคโล มงคล วัดพระธรรมกาย
53 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๕ พระ เอกภาพ ปุญญฺสาโร บุญประดิษฐ์ วัดพระธรรมกาย
54 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๖ พระ ประจักษ์ ปสุโต นาคเกิดพระเนา วัดพระธรรมกาย
55 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๗ พระ ณัฐวุฒิ ณฏฐิโก ศรีคราม วัดพระธรรมกาย
56 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๘ พระ รัตนพล สุทฺธรตโน ไทยแท้ วัดพระธรรมกาย
57 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๙ พระ ปฐมพร คฺณวโร ทองทุ้ย วัดพระธรรมกาย
58 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๐ พระ อัครเดช ฐานคโค ไชยทองศรี วัดพระธรรมกาย
59 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๑ พระ ณัฐ ขนติธโร สุขวัจน์ วัดพระธรรมกาย
60 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๒ พระ วิฑูรย์ กนฺตธมฺโม ตันสุวรรณรัตน์ วัดพระธรรมกาย
61 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๓ พระ มหาโชค สิริปุณฺโณ วงษ์ศรีทา วัดพระธรรมกาย
62 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๔ พระ บุญเส็ง ขนฺติสุโร สุระวิชัย วัดพระธรรมกาย
63 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๕ พระ แผน สมาจาโร นามสวน วัดพระธรรมกาย
64 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๖ พระ ณภัทร์ ขนฺติภทฺโท เดชอัครวรรธ วัดพระธรรมกาย
65 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๗ พระ ธนวัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ ชูบางบ่อ วัดพระธรรมกาย
66 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๘ พระ โชควิวัฒน์ วิวฑฺฒโก เหมือนเงิน วัดพระธรรมกาย
67 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๙ พระ ทวีศักดิ์ จนฺทโชโต จันทร์อ่อน วัดพระธรรมกาย
68 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๐ พระ อุทัย อุทคฺโค โพธิ์ศรี วัดพระธรรมกาย
69 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๑ พระ มงคล มงฺคลชโย อัครวงศ์ชัยกูล วัดพระธรรมกาย
70 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๒ พระ สมควร ตุฏฺฐมโน โจภูเขียว วัดพระธรรมกาย
71 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๓ พระ ธนเศรษฐ ชยเสฏฺโฐ กรานเจริญ วัดพระธรรมกาย
72 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๔ พระ วิทยา อคฺควิชฺโช เย็นวัฒนา วัดพระธรรมกาย
73 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๕ พระ สุชาติ รตนสุโภ พลอยรัตน์ วัดพระธรรมกาย
74 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๖ พระ นรวิชญ์ เขมวิชฺโช วิชัยดิษฐ วัดพระธรรมกาย
75 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๗ พระ เอกพล อคฺควชิโร สายเพชร วัดพระธรรมกาย
76 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๘ พระ เอกชัย อธิชโย ชูชะเอม วัดพระธรรมกาย
77 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๙ พระ กัมพล กนฺตพโล ศรีช่วยชนม์ วัดพระธรรมกาย
78 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๐ พระ พัฒนกฤช อจฺจาทโร สหเสถียร วัดพระธรรมกาย
79 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๑ พระ ปุณมนัส ฐิตมโน แสงอินทร์ วัดพระธรรมกาย
80 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๒ พระ ศักดิ์สิทธิ์ อติสกฺโก ผ่านสอน วัดพระธรรมกาย
81 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๓ พระ สวรรค์ ภทฺทจิตฺโต ชมงาม วัดพระธรรมกาย
82 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๔ พระ ประพันธ์ พนฺธมุตฺโต วรรณศรี วัดพระธรรมกาย
83 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๕ พระ สมชาย สมจิตฺโต เพิ่มดี วัดพระธรรมกาย
84 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๖ พระ ฤทธา ถิรสกฺโก สมศักดิ์ศรี วัดพระธรรมกาย
85 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๗ พระ สุลิจันทร์ จนฺทสุโภ อินทร์ศิลา วัดพระธรรมกาย
86 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๘ พระ อนิรุทธิ์ อคฺคธีโร ธีระบุตร วัดพระธรรมกาย
87 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๙ พระ อิทธิกร วุฑฺฒิกโร วัฒนาพร วัดพระธรรมกาย
88 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๐ พระ กวีวัจน์ วาทโกวิโท ถายา วัดพระธรรมกาย
89 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๑ พระ ปิยกิจ ปิยนนฺโท นันทศรีนนท์ วัดพระธรรมกาย
90 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๒ พระ สุทธิพงษ์ ธมฺมานนฺโท นนทชัย วัดพระธรรมกาย
91 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๓ พระ เบญจภูมิ อคฺคกุโล เบญจกาญจนกุล วัดพระธรรมกาย
92 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๔ พระ ภพธรรม เขมธมฺโม ศรีงาม วัดพระธรรมกาย
93 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๕ พระ ธนายุทธ อนงฺคโณ มานาม วัดพระธรรมกาย
94 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๖ พระ ยศพัทธ์ ถิรยโส ศรีจันทร์กลัด วัดพระธรรมกาย
95 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๗ พระ ก้องภพ สิทฺธกิจฺโจ ธุระเสร็จ วัดพระธรรมกาย
96 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๘ พระ วัชรพงษ์ ญาณวชิโร บำรุงศิลป์ วัดพระธรรมกาย
97 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๙ พระ ไวยวุฒิ วุฑฺฒิธโร ขวัญมงคล วัดพระธรรมกาย
98 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๐ พระ ชยพล ชยสิริโก วงษ์ศิริ วัดพระธรรมกาย
99 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๑ พระ เบญจวุฒิ อติวฑฺฒโน สุขสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
100 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๒ พระ ตรัณกฤตภาส สุทฺธวํโส ทวีวงศ์ วัดพระธรรมกาย
101 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๓ พระ กิติศักดิ์ โยธสกฺโก โสมโยธี วัดพระธรรมกาย
102 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๔ พระ ปัณณวัฒน์ วฑฺฒนปาโล ปลื้มใจ วัดพระธรรมกาย
103 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๕ พระ ธนชัย กิตฺติชโย หารประชุม วัดพระธรรมกาย
104 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๖ พระ ภพณ สทฺธาปาโล กุละปาลานนท์ วัดพระธรรมกาย
105 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๗ พระ สุรพล ธีรนนฺโท เศรษฐยานนท์ วัดพระธรรมกาย
106 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ สามเณร จิรายุ   ใจทหาร วัดพระธรรมกาย
107 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๙ สามเณร คัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า วัดพระธรรมกาย
108 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๐ สามเณร กาญจนพล   ชฎาเพชร์ วัดพระธรรมกาย
109 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ สามเณร ดนนธน   ปลั่งดี วัดพระธรรมกาย
110 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ สามเณร สหชาติ   มณีโชติ วัดพระธรรมกาย
111 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๓ สามเณร เอกพงษ์   ซุยกระเดื่อง วัดพระธรรมกาย
112 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔ สามเณร รัชชานนท์   โพธิ์แก้ว วัดพระธรรมกาย
113 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๕ สามเณร คฑาวุธ   พวงไทย วัดพระธรรมกาย
114 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๖ สามเณร กัมปนาท   จันปัญญา วัดพระธรรมกาย
115 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๗ สามเณร วัชรพล   พรมกัน วัดพระธรรมกาย
116 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ สามเณร พงศกร   พิกุลศรี วัดพระธรรมกาย
117 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๙ สามเณร ณัฐพงฐ์   หอมหวน วัดพระธรรมกาย
118 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ สามเณร ณัฐพล   สีเงิน วัดพระธรรมกาย
119 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ สามเณร วิทยา   ทองพลึง วัดพระธรรมกาย
120 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๒ สามเณร เทวมินทร์   ชาฤทธิ์ วัดพระธรรมกาย
121 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๓ สามเณร นฤพล   มุกภักดี วัดพระธรรมกาย
122 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๔ สามเณร อดิศร   พุกตื้อ วัดพระธรรมกาย
123 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๕ สามเณร ธนารักษ์   แจ้งอรุณ วัดพระธรรมกาย
124 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๖ สามเณร ณัฐพัชร์   จิตรสม วัดพระธรรมกาย
125 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๗ สามเณร สุฑาวุฒิ   ใหมทอง วัดพระธรรมกาย
126 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๘ สามเณร กรัณย์กร   อติเปรมานนท์ วัดพระธรรมกาย
127 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ สามเณร พัฒนา   ทุริดไธสง วัดพระธรรมกาย
128 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ สามเณร วายุ   สร้อยคีรี วัดพระธรรมกาย
129 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ สามเณร ณภัทร   บุญแต่ง วัดพระธรรมกาย
130 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๒ สามเณร เป็นหนึ่ง   ศิลาภัย วัดพระธรรมกาย
131 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๓ สามเณร พุฒิพงศ์   ล่ำสัน วัดพระธรรมกาย
132 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ สามเณร สันติ   หิรัญเถกิงพันธ์ วัดพระธรรมกาย
133 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕ สามเณร โชติกานต์   พึ่งความสุข วัดพระธรรมกาย
134 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๖ สามเณร ธนารักษ์   โพธิ์ชุม วัดพระธรรมกาย
135 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ สามเณร อนุศักดิ์   คุณแก้ว วัดพระธรรมกาย
136 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๘ สามเณร กิตติชัย   กิจสุข วัดพระธรรมกาย
137 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๙ สามเณร เจตสมบูรณ์   มุกภักดี วัดพระธรรมกาย
138 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ สามเณร พีรวัส   หอมหวล วัดพระธรรมกาย
139 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๑ สามเณร ชานุวงศ์   สิ่วไสสง วัดพระธรรมกาย
140 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๒ สามเณร ณัฐวุฒิ   แก้วสุข วัดพระธรรมกาย
141 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ สามเณร ณัฐวัฒน์   ชุ่มดอนไพร วัดพระธรรมกาย
142 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๔ สามเณร ชิตชนก   สุนันทารอด วัดพระธรรมกาย
143 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕ สามเณร ชัชวาล   ยี่สรง วัดพระธรรมกาย
144 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๖ สามเณร ณภัทร์   แสนมั่นคงกุล วัดพระธรรมกาย
145 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๗ สามเณร ณัฐพล   กลางจอหอ วัดพระธรรมกาย
146 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ สามเณร เพ็ญเพชร   พาพง วัดพระธรรมกาย
147 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๙ สามเณร ณัฐชัย   โพธิ์ศรีขาม วัดพระธรรมกาย
148 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ สามเณร องอาจ   หมายมี วัดพระธรรมกาย
149 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๑ สามเณร สิรภพ   ชลศิริพงษ์ วัดพระธรรมกาย
150 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ สามเณร สุวิชัย   พรมรัตน์ วัดพระธรรมกาย
151 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ สามเณร เอกพล   รัตรองใต้ วัดพระธรรมกาย
152 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ สามเณร อาทิตย์   แจ่มจำรัส วัดพระธรรมกาย
153 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ สามเณร นพประทีป   มีแก้ว วัดพระธรรมกาย
154 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ สามเณร อนุชา   สุโนภักดี วัดพระธรรมกาย

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search