ผลสอบได้นักธรรมชั้นตรี 2561

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๓ พระ วิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์
2 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๔ พระ สาธิต ฐิตธมฺโม ท้วมสมบุญ
3 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๕ พระ คลิ้น คุณชโว เกวะลิน
4 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๖ พระ ดุรคาราช กิตฺติสกฺโก ศากยะ
5 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๗ พระ ณัฏฐกิตติ์ รวิวํโส เพ็งสอนบุตร
6 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๘ พระ มนตร์ธัช ฐานิสฺสโร อิสริยะมนต์
7 ปท ๒๑๖๑/๐๑๓๙ พระ วีระพล สจฺจวีโร สีใส
8 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๐ พระ ณัฐวีถ์ อธิวฑฺฒโน ศิริวัฒนพงศ์
9 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๑ พระ กิตติภูมิ อติเรโก พุ่มเกิด
10 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๒ พระ สงวน ธีรวฑฺฒโน อุเทน
11 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๓ พระ ชวลิต จนฺทโชโต รัตนมณี
12 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๔ พระ นรา ญาณธโร ยมนา
13 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๕ พระ นนทชัย นนทชโย ก้อนทรัพย์
14 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๖ พระ จุลระวี รวิโชโต สุริยากุลพานิช
15 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๗ พระ ธันวา จารุธมฺโม ทองสว่าง
16 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๘ พระ สายชล ฐานานนฺโท ถาดจังหรีด
17 ปท ๒๑๖๑/๐๑๔๙ พระ พรชัย ชยานนฺโท ชัยเพชร
18 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๐ พระ สิทธิณัฐ สีลสุทฺโธ ทองศรี
19 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๑ พระ เพชรมงคล ธมฺมสรโน นราสุวิมล
20 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๒ พระ เอกธนัช ถิรโรจโน ฝูงวานิช
21 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๓ พระ สมศักดิ์ ธชคฺโค ศรีธาดาสาคร
22 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๔ พระ สุวิจักขณ์ ภูริวฑฺฒโก เครือทองศรี
23 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๕ พระ สุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์
24 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๖ พระ นาราวินท์ ชวินฺโท จงกล
25 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๗ พระ สมศักดิ์ อติสกฺโก วามะลุน
26 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๘ พระ เอกลักษณ์ ธมฺเมสโก หันขุนทด
27 ปท ๒๑๖๑/๐๑๕๙ พระ อิทธิ คุณนฺธโร หนูไธสง
28 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๐ พระ พรณรงค์ วริสฺสโร ไกรสร
29 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๑ พระ สุรชาติ ปญฺญคฺโค ยอดปัญญา
30 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๒ พระ รัฏฐาธิป ชยารกฺโข วงศ์เสนานุรักษ์
31 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๓ พระ จาฏุพัจชน วิสุทฺธจิตฺโต อนันต์สุทธิรักษ์
32 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๔ พระ วรบดินทร์ ธมฺมรกฺขิโต วาสุ
33 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๕ พระ ปัญญา ปญฺญาวชิโร ศรีสุทธิ
34 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๖ พระ ปริญญา สมฺปชาโน ฆารสมบูรณ์
35 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๗ พระ พัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร
36 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๘ พระ เปี่ยมศักดิ์ ฐานปุณโณ ทองเกษม
37 ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๙ พระ ประเสริฐศักดิ์ พุทฺธิวโร ไชยยศ
38 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๐ พระ วันชนะ ภทฺทชโย ตรงดี
39 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๑ พระ ชาญชัย ชยสิริโก จตุรานน
40 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๒ พระ ชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์
41 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๓ พระ ชานน อภิชาโน สายเป้า
42 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๔ พระ วิโรจน์ ธมฺมโรจโน บุตรโตน
43 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๕ พระ อภิเชษฐ อธิวฒฺโท นุ่มนวล
44 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๖ พระ นราศักดิ์ วีรสกฺโก พรหมพิลา
45 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๗ พระ สมเจตน์ ตปสุโข สุขรังสรรค์
46 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๘ พระ สะมะนึก สมชโย สังข์แก้ว
47 ปท ๒๑๖๑/๐๑๗๙ พระ คมสิทธิ์ สิทฺธิชโย บำรุงศักดิ์
48 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๐ พระ จิรวัฒน์ อคฺคเตโช เตชะพิบูลย์ทรัพย์
49 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๑ พระ ชาญฤทธิ์ สีลาภรโณ หงส์วชิราภรณ์
50 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๒ พระ พุทธพันธ์ วรพนฺโธ ชมพันธ์
51 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๓ พระ ไกรวิทย์ วิชชฺากโร เกตุอุบล
52 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๔ พระ ณัฐดนัย อภิมงฺคโล มงคล
53 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๕ พระ เอกภาพ ปุญญฺสาโร บุญประดิษฐ์
54 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๖ พระ ประจักษ์ ปสุโต นาคเกิดพระเนา
55 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๗ พระ ณัฐวุฒิ ณฏฐิโก ศรีคราม
56 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๘ พระ รัตนพล สุทฺธรตโน ไทยแท้
57 ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๙ พระ ปฐมพร คฺณวโร ทองทุ้ย
58 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๐ พระ อัครเดช ฐานคโค ไชยทองศรี
59 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๑ พระ ณัฐ ขนติธโร สุขวัจน์
60 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๒ พระ วิฑูรย์ กนฺตธมฺโม ตันสุวรรณรัตน์
61 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๓ พระ มหาโชค สิริปุณฺโณ วงษ์ศรีทา
62 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๔ พระ บุญเส็ง ขนฺติสุโร สุระวิชัย
63 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๕ พระ แผน สมาจาโร นามสวน
64 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๖ พระ ณภัทร์ ขนฺติภทฺโท เดชอัครวรรธ
65 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๗ พระ ธนวัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ ชูบางบ่อ
66 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๘ พระ โชควิวัฒน์ วิวฑฺฒโก เหมือนเงิน
67 ปท ๒๑๖๑/๐๑๙๙ พระ ทวีศักดิ์ จนฺทโชโต จันทร์อ่อน
68 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๐ พระ อุทัย อุทคฺโค โพธิ์ศรี
69 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๑ พระ มงคล มงฺคลชโย อัครวงศ์ชัยกูล
70 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๒ พระ สมควร ตุฏฺฐมโน โจภูเขียว
71 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๓ พระ ธนเศรษฐ ชยเสฏฺโฐ กรานเจริญ
72 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๔ พระ วิทยา อคฺควิชฺโช เย็นวัฒนา
73 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๕ พระ สุชาติ รตนสุโภ พลอยรัตน์
74 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๖ พระ นรวิชญ์ เขมวิชฺโช วิชัยดิษฐ
75 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๗ พระ เอกพล อคฺควชิโร สายเพชร
76 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๘ พระ เอกชัย อธิชโย ชูชะเอม
77 ปท ๒๑๖๑/๐๒๐๙ พระ กัมพล กนฺตพโล ศรีช่วยชนม์
78 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๐ พระ พัฒนกฤช อจฺจาทโร สหเสถียร
79 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๑ พระ ปุณมนัส ฐิตมโน แสงอินทร์
80 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๒ พระ ศักดิ์สิทธิ์ อติสกฺโก ผ่านสอน
81 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๓ พระ สวรรค์ ภทฺทจิตฺโต ชมงาม
82 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๔ พระ ประพันธ์ พนฺธมุตฺโต วรรณศรี
83 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๕ พระ สมชาย สมจิตฺโต เพิ่มดี
84 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๖ พระ ฤทธา ถิรสกฺโก สมศักดิ์ศรี
85 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๗ พระ สุลิจันทร์ จนฺทสุโภ อินทร์ศิลา
86 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๘ พระ อนิรุทธิ์ อคฺคธีโร ธีระบุตร
87 ปท ๒๑๖๑/๐๒๑๙ พระ อิทธิกร วุฑฺฒิกโร วัฒนาพร
88 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๐ พระ กวีวัจน์ วาทโกวิโท ถายา
89 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๑ พระ ปิยกิจ ปิยนนฺโท นันทศรีนนท์
90 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๒ พระ สุทธิพงษ์ ธมฺมานนฺโท นนทชัย
91 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๓ พระ เบญจภูมิ อคฺคกุโล เบญจกาญจนกุล
92 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๔ พระ ภพธรรม เขมธมฺโม ศรีงาม
93 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๕ พระ ธนายุทธ อนงฺคโณ มานาม
94 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๖ พระ ยศพัทธ์ ถิรยโส ศรีจันทร์กลัด
95 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๗ พระ ก้องภพ สิทฺธกิจฺโจ ธุระเสร็จ
96 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๘ พระ วัชรพงษ์ ญาณวชิโร บำรุงศิลป์
97 ปท ๒๑๖๑/๐๒๒๙ พระ ไวยวุฒิ วุฑฺฒิธโร ขวัญมงคล
98 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๐ พระ ชยพล ชยสิริโก วงษ์ศิริ
99 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๑ พระ เบญจวุฒิ อติวฑฺฒโน สุขสวัสดิ์
100 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๒ พระ ตรัณกฤตภาส สุทฺธวํโส ทวีวงศ์
101 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๓ พระ กิติศักดิ์ โยธสกฺโก โสมโยธี
102 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๔ พระ ปัณณวัฒน์ วฑฺฒนปาโล ปลื้มใจ
103 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๕ พระ ธนชัย กิตฺติชโย หารประชุม
104 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๖ พระ ภพณ สทฺธาปาโล กุละปาลานนท์
105 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๗ พระ สุรพล ธีรนนฺโท เศรษฐยานนท์
106 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ สามเณร จิรายุ   ใจทหาร
107 ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๙ สามเณร คัมภีร์   เป้าบ้านเซ่า
108 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๐ สามเณร กาญจนพล   ชฎาเพชร์
109 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ สามเณร ดนนธน   ปลั่งดี
110 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ สามเณร สหชาติ   มณีโชติ
111 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๓ สามเณร เอกพงษ์   ซุยกระเดื่อง
112 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔ สามเณร รัชชานนท์   โพธิ์แก้ว
113 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๕ สามเณร คฑาวุธ   พวงไทย
114 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๖ สามเณร กัมปนาท   จันปัญญา
115 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๗ สามเณร วัชรพล   พรมกัน
116 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ สามเณร พงศกร   พิกุลศรี
117 ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๙ สามเณร ณัฐพงฐ์   หอมหวน
118 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ สามเณร ณัฐพล   สีเงิน
119 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ สามเณร วิทยา   ทองพลึง
120 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๒ สามเณร เทวมินทร์   ชาฤทธิ์
121 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๓ สามเณร นฤพล   มุกภักดี
122 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๔ สามเณร อดิศร   พุกตื้อ
123 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๕ สามเณร ธนารักษ์   แจ้งอรุณ
124 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๖ สามเณร ณัฐพัชร์   จิตรสม
125 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๗ สามเณร สุฑาวุฒิ   ใหมทอง
126 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๘ สามเณร กรัณย์กร   อติเปรมานนท์
127 ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ สามเณร พัฒนา   ทุริดไธสง
128 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ สามเณร วายุ   สร้อยคีรี
129 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ สามเณร ณภัทร   บุญแต่ง
130 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๒ สามเณร เป็นหนึ่ง   ศิลาภัย
131 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๓ สามเณร พุฒิพงศ์   ล่ำสัน
132 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ สามเณร สันติ   หิรัญเถกิงพันธ์
133 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕ สามเณร โชติกานต์   พึ่งความสุข
134 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๖ สามเณร ธนารักษ์   โพธิ์ชุม
135 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ สามเณร อนุศักดิ์   คุณแก้ว
136 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๘ สามเณร กิตติชัย   กิจสุข
137 ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๙ สามเณร เจตสมบูรณ์   มุกภักดี
138 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ สามเณร พีรวัส   หอมหวล
139 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๑ สามเณร ชานุวงศ์   สิ่วไสสง
140 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๒ สามเณร ณัฐวุฒิ   แก้วสุข
141 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ สามเณร ณัฐวัฒน์   ชุ่มดอนไพร
142 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๔ สามเณร ชิตชนก   สุนันทารอด
143 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕ สามเณร ชัชวาล   ยี่สรง
144 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๖ สามเณร ณภัทร์   แสนมั่นคงกุล
145 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๗ สามเณร ณัฐพล   กลางจอหอ
146 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ สามเณร เพ็ญเพชร   พาพง
147 ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๙ สามเณร ณัฐชัย   โพธิ์ศรีขาม
148 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ สามเณร องอาจ   หมายมี
149 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๑ สามเณร สิรภพ   ชลศิริพงษ์
150 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ สามเณร สุวิชัย   พรมรัตน์
151 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ สามเณร เอกพล   รัตรองใต้
152 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ สามเณร อาทิตย์   แจ่มจำรัส
153 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ สามเณร นพประทีป   มีแก้ว
154 ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ สามเณร อนุชา   สุโนภักดี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search