ผลสอบได้นักธรรมชั้นโท 2560

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
1 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๐ พระ ไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม วัดพระธรรมกาย
2 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๑ พระ แฮ็กเลอร์ ปญฺญาวโร อินทะวงษ์ วัดพระธรรมกาย
3 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๒ พระ พุทธวัจน์ หฏฺฐมโน แก้วบรรจักร วัดพระธรรมกาย
4 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๓ พระ ดนัย วุฑฺฒิสุทฺโธ จันทร์เกตุ วัดพระธรรมกาย
5 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๔ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง วัดพระธรรมกาย
6 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๕ พระ เอกราช เตชโสภโณ โสภี วัดพระธรรมกาย
7 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๖ พระ ธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล วัดพระธรรมกาย
8 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๗ พระ เสกสันติ คุณงฺกโร นามบุตร วัดพระธรรมกาย
9 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๘ พระ วิสกี้ จรณสีโล ศรีสมุทร วัดพระธรรมกาย
10 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๙ พระ เปายง ญานินฺโท ลี วัดพระธรรมกาย
11 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๐ พระ อูเปนดร้า มนาโป มหารจัน วัดพระธรรมกาย
12 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๑ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองคำ วัดพระธรรมกาย
13 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๒ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม วัดพระธรรมกาย
14 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๓ พระ อติวัณณ์ ฐานรตโน พลันสุข วัดพระธรรมกาย
15 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๔ พระ วัฒนา ปสิทฺธิโก อุตสาหะ วัดพระธรรมกาย
16 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๕ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล วัดพระธรรมกาย
17 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๖ พระ เอกฉัตร จรณาทโร สุดเพาะ วัดพระธรรมกาย
18 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๗ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี วัดพระธรรมกาย
19 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๘ พระ ธนชัย รญฺณชโย กัฬหะสุต วัดพระธรรมกาย
20 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๙ พระ พรชัย ปญฺญาธโร ทิพวัลย์ วัดพระธรรมกาย
21 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๐ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์ วัดพระธรรมกาย
22 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๑ พระ ประกิต ฐิตโสภโณ งามเสถียร วัดพระธรรมกาย
23 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๒ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร วัดพระธรรมกาย
24 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๓ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์ วัดพระธรรมกาย
25 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๔ พระ สุเมธ สุภพโล นาสมทรง วัดพระธรรมกาย
26 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๕ พระ สุทธิพจน์ อนนฺตชโย ป้องจิตต์ใส วัดพระธรรมกาย
27 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๖ พระ เกรียงศักดิ์ คุณทตฺโต ชำนาญการ วัดพระธรรมกาย
28 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๗ พระ สุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด วัดพระธรรมกาย
29 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๘ พระ อภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
30 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๙ พระ ไวยวุฒิ โฆสิตชโย เสาสุข วัดพระธรรมกาย
31 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๐ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา วัดพระธรรมกาย
32 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๑ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์ วัดพระธรรมกาย
33 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๒ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา วัดพระธรรมกาย
34 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๓ พระ กตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ วัดพระธรรมกาย
35 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๔ พระ นพรัตน์ อินฺทสโม สืบเสนาะ วัดพระธรรมกาย
36 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๕ พระ อนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม วัดพระธรรมกาย
37 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๖ พระ สุพจน์ เตชปญฺโญ สิงห์ฟู วัดพระธรรมกาย
38 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๗ พระ ดนุพล ธมฺมพโล อนุสนธิ์ วัดพระธรรมกาย
39 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๘ พระ ชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย วัดพระธรรมกาย
40 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๙ พระ ราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว วัดพระธรรมกาย
41 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๐ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา วัดพระธรรมกาย
42 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๑ พระ ธีระยุทธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร วัดพระธรรมกาย
43 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๒ พระ ยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง วัดพระธรรมกาย
44 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๓ พระ ประวุฒิ ขนฺติวชิโร สุกคำ วัดพระธรรมกาย
45 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๔ พระ ธนทรัพย์ ธมฺมสฺสโร นาคสร้อย วัดพระธรรมกาย
46 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๕ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร วัดพระธรรมกาย
47 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๖ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์ วัดพระธรรมกาย
48 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๗ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี วัดพระธรรมกาย
49 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๘ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์ วัดพระธรรมกาย
50 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๙ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชื่นแจ้ง วัดพระธรรมกาย
51 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๐ พระ สุภชาติ สุวณฺณชาโต สุวรรณชาต วัดพระธรรมกาย
52 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๑ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ วัดพระธรรมกาย
53 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๒ พระ เริงฤทธิ์ ธมฺมิทฺธิโก บุญวงษ์ วัดพระธรรมกาย
54 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๓ พระ ภาณุวัฒน์ ภาณุโชโต สุริยวัฒนานนท์ วัดพระธรรมกาย
55 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๔ พระ กัมปนาท กนฺตสีโล คำระเนตร วัดพระธรรมกาย
56 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๕ พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด วัดพระธรรมกาย
57 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๖ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด วัดพระธรรมกาย
58 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๗ พระ ภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ วัดพระธรรมกาย
59 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๘ พระ อนุสิษฐ อนุสิฏฺโฐ ศรีพลกรัง วัดพระธรรมกาย
60 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๙ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
61 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๐ พระ ลือชัย ปยุตฺโต รูปโฉม วัดพระธรรมกาย
62 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๑ พระ ภานุมาศ ปชฺโชโต ม่วมกระโทก วัดพระธรรมกาย
63 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๒ พระ วิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย วัดพระธรรมกาย
64 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๓ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม คำอุ่นสาร วัดพระธรรมกาย
65 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๔ พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ วัดพระธรรมกาย
66 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๕ พระ ชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม วัดพระธรรมกาย
67 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๖ พระ ศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก วัดพระธรรมกาย
68 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๗ พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน วัดพระธรรมกาย
69 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๘ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่ วัดพระธรรมกาย
70 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๙ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง วัดพระธรรมกาย
71 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขัยเงิน วัดพระธรรมกาย
72 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๑ พระ เหมราช มณีโชติโก ฟักมณี วัดพระธรรมกาย
73 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๒ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา วัดพระธรรมกาย
74 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๓ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์ วัดพระธรรมกาย
75 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๔ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน วัดพระธรรมกาย
76 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๕ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ วัดพระธรรมกาย
77 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๖ พระ วรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา วัดพระธรรมกาย
78 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๗ พระ นิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล วัดพระธรรมกาย
79 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๘ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล วัดพระธรรมกาย
80 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๙ พระ ธนิสร ธนิสฺสโร สีหามาตย์ วัดพระธรรมกาย
81 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๐ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี วัดพระธรรมกาย
82 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๑ พระ ประกฤษฎิ์ วํสธโร ตันธวัชกุล วัดพระธรรมกาย
83 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๒ พระ ชูศิลป์ ชยโรจโน สุขขัง วัดพระธรรมกาย
84 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๓ พระ ภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย วัดพระธรรมกาย
85 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๔ พระ โสภณ ภทฺทธมฺโม อังศุภัทร์ วัดพระธรรมกาย
86 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๕ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชัยมัธยมผล วัดพระธรรมกาย
87 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๖ พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
88 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๗ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู วัดพระธรรมกาย
89 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๘ พระ วรวิทย์ วชิโร สิริวัฒนาพาท วัดพระธรรมกาย
90 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๙ พระ ธนก?ฤษ? กิตฺติสุโภ เกิด?รัมย์? วัดพระธรรมกาย
91 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๐ พระ อรรณพ โอภาสโก มีอยู่ วัดพระธรรมกาย
92 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๑ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี วัดพระธรรมกาย
93 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๒ พระ อาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก วัดพระธรรมกาย
94 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๓ พระ เกรียงไกร ฐิติภทฺโท พรมพุดค้า วัดพระธรรมกาย
95 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๔ พระ อนุชา ญาณสุโข เป็งโท วัดพระธรรมกาย
96 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๕ พระ มารวย มาริโส โอสายไทย วัดพระธรรมกาย
97 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๖ สามเณร ฤทธิเดช   อินทร์สุวรรณ วัดพระธรรมกาย
98 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๗ สามเณร เจษฎา   กัณหาพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
99 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๘ สามเณร ชัยวัฒน์   ปวงอินไหล วัดพระธรรมกาย
100 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๙ สามเณร ดิน   นนลือชา วัดพระธรรมกาย
101 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๐ สามเณร ปฏิภาณ   คำแผลง วัดพระธรรมกาย
102 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๑ สามเณร สรวิชญ์   บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย
103 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๒ สามเณร ศุภกร   เฟื่องคอน วัดพระธรรมกาย
104 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๓ สามเณร เพชรตะวัน   โพธิ์ขาว วัดพระธรรมกาย
105 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๔ สามเณร พนาวัฒน์   จันทร์เผือก วัดพระธรรมกาย
106 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๕ สามเณร ณัชชา   เรืองประทีป วัดพระธรรมกาย

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search