ผลสอบได้นักธรรมชั้นโท 2560

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
1 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๐ พระ ไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม วัดพระธรรมกาย
2 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๑ พระ แฮ็กเลอร์ ปญฺญาวโร อินทะวงษ์ วัดพระธรรมกาย
3 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๒ พระ พุทธวัจน์ หฏฺฐมโน แก้วบรรจักร วัดพระธรรมกาย
4 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๓ พระ ดนัย วุฑฺฒิสุทฺโธ จันทร์เกตุ วัดพระธรรมกาย
5 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๔ พระ ไชยะสอน ธีรนนฺโท วิไลทอง วัดพระธรรมกาย
6 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๕ พระ เอกราช เตชโสภโณ โสภี วัดพระธรรมกาย
7 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๖ พระ ธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล วัดพระธรรมกาย
8 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๗ พระ เสกสันติ คุณงฺกโร นามบุตร วัดพระธรรมกาย
9 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๘ พระ วิสกี้ จรณสีโล ศรีสมุทร วัดพระธรรมกาย
10 ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๙ พระ เปายง ญานินฺโท ลี วัดพระธรรมกาย
11 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๐ พระ อูเปนดร้า มนาโป มหารจัน วัดพระธรรมกาย
12 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๑ พระ ศรีธิปย์ ถามิโก ทองคำ วัดพระธรรมกาย
13 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๒ พระ ทิวพนา ชยรกฺโข ฐานะงาม วัดพระธรรมกาย
14 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๓ พระ อติวัณณ์ ฐานรตโน พลันสุข วัดพระธรรมกาย
15 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๔ พระ วัฒนา ปสิทฺธิโก อุตสาหะ วัดพระธรรมกาย
16 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๕ พระ ฐานุพงศ์ สุมโน โรจน์สิทธิสกุล วัดพระธรรมกาย
17 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๖ พระ เอกฉัตร จรณาทโร สุดเพาะ วัดพระธรรมกาย
18 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๗ พระ สุรกิจ เตชาธโร ทีดี วัดพระธรรมกาย
19 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๘ พระ ธนชัย รญฺณชโย กัฬหะสุต วัดพระธรรมกาย
20 ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๙ พระ พรชัย ปญฺญาธโร ทิพวัลย์ วัดพระธรรมกาย
21 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๐ พระ อาธร ธมฺมจนฺโท นิลพงศ์ วัดพระธรรมกาย
22 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๑ พระ ประกิต ฐิตโสภโณ งามเสถียร วัดพระธรรมกาย
23 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๒ พระ ธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร วัดพระธรรมกาย
24 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๓ พระ สิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์ วัดพระธรรมกาย
25 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๔ พระ สุเมธ สุภพโล นาสมทรง วัดพระธรรมกาย
26 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๕ พระ สุทธิพจน์ อนนฺตชโย ป้องจิตต์ใส วัดพระธรรมกาย
27 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๖ พระ เกรียงศักดิ์ คุณทตฺโต ชำนาญการ วัดพระธรรมกาย
28 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๗ พระ สุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด วัดพระธรรมกาย
29 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๘ พระ อภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
30 ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๙ พระ ไวยวุฒิ โฆสิตชโย เสาสุข วัดพระธรรมกาย
31 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๐ พระ สุนทร ญาณภทฺโท ศิลา วัดพระธรรมกาย
32 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๑ พระ ศราวุฒิ สุรธมฺโม สังทิพย์ วัดพระธรรมกาย
33 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๒ พระ ณัฐชนนท์ อาภานนฺโท ศรีโมรา วัดพระธรรมกาย
34 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๓ พระ กตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ วัดพระธรรมกาย
35 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๔ พระ นพรัตน์ อินฺทสโม สืบเสนาะ วัดพระธรรมกาย
36 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๕ พระ อนันต์ เขมธมฺโม กอบเจริญธรรม วัดพระธรรมกาย
37 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๖ พระ สุพจน์ เตชปญฺโญ สิงห์ฟู วัดพระธรรมกาย
38 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๗ พระ ดนุพล ธมฺมพโล อนุสนธิ์ วัดพระธรรมกาย
39 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๘ พระ ชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย วัดพระธรรมกาย
40 ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๙ พระ ราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว วัดพระธรรมกาย
41 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๐ พระ อนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา วัดพระธรรมกาย
42 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๑ พระ ธีระยุทธ์ ชลิตธมฺโม พรมสาร วัดพระธรรมกาย
43 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๒ พระ ยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง วัดพระธรรมกาย
44 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๓ พระ ประวุฒิ ขนฺติวชิโร สุกคำ วัดพระธรรมกาย
45 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๔ พระ ธนทรัพย์ ธมฺมสฺสโร นาคสร้อย วัดพระธรรมกาย
46 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๕ พระ บุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร วัดพระธรรมกาย
47 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๖ พระ ปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์ วัดพระธรรมกาย
48 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๗ พระ ปริวรรต จิรชโย ลุนราศรี วัดพระธรรมกาย
49 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๘ พระ ทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์ วัดพระธรรมกาย
50 ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๙ พระ ยศพล อินฺทวิจิตฺโต ชื่นแจ้ง วัดพระธรรมกาย
51 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๐ พระ สุภชาติ สุวณฺณชาโต สุวรรณชาต วัดพระธรรมกาย
52 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๑ พระ ชาญณรงค์ ฉฬภิญฺโญ แสงอรุณ วัดพระธรรมกาย
53 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๒ พระ เริงฤทธิ์ ธมฺมิทฺธิโก บุญวงษ์ วัดพระธรรมกาย
54 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๓ พระ ภาณุวัฒน์ ภาณุโชโต สุริยวัฒนานนท์ วัดพระธรรมกาย
55 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๔ พระ กัมปนาท กนฺตสีโล คำระเนตร วัดพระธรรมกาย
56 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๕ พระ เกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด วัดพระธรรมกาย
57 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๖ พระ ภาคภูมิ ฐิตปุญฺโญ บุญสอาด วัดพระธรรมกาย
58 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๗ พระ ภัทร์วุฒิ เตชภทฺโท อัครบุญเลิศยศ วัดพระธรรมกาย
59 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๘ พระ อนุสิษฐ อนุสิฏฺโฐ ศรีพลกรัง วัดพระธรรมกาย
60 ปท ๒๒๖๐/๐๑๑๙ พระ ศรัณย์ ภาวนาภิรโต คุณสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
61 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๐ พระ ลือชัย ปยุตฺโต รูปโฉม วัดพระธรรมกาย
62 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๑ พระ ภานุมาศ ปชฺโชโต ม่วมกระโทก วัดพระธรรมกาย
63 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๒ พระ วิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย วัดพระธรรมกาย
64 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๓ พระ ทรงธรรม ฐิตธมฺโม คำอุ่นสาร วัดพระธรรมกาย
65 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๔ พระ กิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ คามวรรณ วัดพระธรรมกาย
66 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๕ พระ ชารี วํสธโร รักวงศ์เกษม วัดพระธรรมกาย
67 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๖ พระ ศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก วัดพระธรรมกาย
68 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๗ พระ เกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน วัดพระธรรมกาย
69 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๘ พระ อรรถวุฒิ อตฺถวุฑฺโฒ บุญสู่ วัดพระธรรมกาย
70 ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๙ พระ มงคล คุณมงฺคโล เสนาธง วัดพระธรรมกาย
71 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐ พระ ธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขัยเงิน วัดพระธรรมกาย
72 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๑ พระ เหมราช มณีโชติโก ฟักมณี วัดพระธรรมกาย
73 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๒ พระ สยาม ฐิตปญฺโญ ปัญญา วัดพระธรรมกาย
74 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๓ พระ ชัยรัตน์ ปภสฺสโร เมธมโนรมย์ วัดพระธรรมกาย
75 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๔ พระ รัฐศาสตร์ ชยนนฺโท พันธุ์ขนุน วัดพระธรรมกาย
76 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๕ พระ เชาวลิต โสตฺถิสิทฺโธ กล้าหาญ วัดพระธรรมกาย
77 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๖ พระ วรมันต์ คุณจนฺโท วัฒนา วัดพระธรรมกาย
78 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๗ พระ นิชฌาน ชยวํโส จิรพัฒนกุล วัดพระธรรมกาย
79 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๘ พระ พิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล วัดพระธรรมกาย
80 ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๙ พระ ธนิสร ธนิสฺสโร สีหามาตย์ วัดพระธรรมกาย
81 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๐ พระ สุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี วัดพระธรรมกาย
82 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๑ พระ ประกฤษฎิ์ วํสธโร ตันธวัชกุล วัดพระธรรมกาย
83 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๒ พระ ชูศิลป์ ชยโรจโน สุขขัง วัดพระธรรมกาย
84 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๓ พระ ภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย วัดพระธรรมกาย
85 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๔ พระ โสภณ ภทฺทธมฺโม อังศุภัทร์ วัดพระธรรมกาย
86 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๕ พระ ธนพนธ์ โชติญาโณ ชัยมัธยมผล วัดพระธรรมกาย
87 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๖ พระ พิษณุ สามตฺถิโก ศรีสวัสดิ์ วัดพระธรรมกาย
88 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๗ พระ ทศพล เขมพโล ปรุงเรณู วัดพระธรรมกาย
89 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๘ พระ วรวิทย์ วชิโร สิริวัฒนาพาท วัดพระธรรมกาย
90 ปท ๒๒๖๐/๐๑๔๙ พระ ธนก?ฤษ? กิตฺติสุโภ เกิด?รัมย์? วัดพระธรรมกาย
91 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๐ พระ อรรณพ โอภาสโก มีอยู่ วัดพระธรรมกาย
92 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๑ พระ ธนากร กิตฺติรกฺโข เรืองศรี วัดพระธรรมกาย
93 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๒ พระ อาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก วัดพระธรรมกาย
94 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๓ พระ เกรียงไกร ฐิติภทฺโท พรมพุดค้า วัดพระธรรมกาย
95 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๔ พระ อนุชา ญาณสุโข เป็งโท วัดพระธรรมกาย
96 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๕ พระ มารวย มาริโส โอสายไทย วัดพระธรรมกาย
97 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๖ สามเณร ฤทธิเดช   อินทร์สุวรรณ วัดพระธรรมกาย
98 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๗ สามเณร เจษฎา   กัณหาพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
99 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๘ สามเณร ชัยวัฒน์   ปวงอินไหล วัดพระธรรมกาย
100 ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๙ สามเณร ดิน   นนลือชา วัดพระธรรมกาย
101 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๐ สามเณร ปฏิภาณ   คำแผลง วัดพระธรรมกาย
102 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๑ สามเณร สรวิชญ์   บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย
103 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๒ สามเณร ศุภกร   เฟื่องคอน วัดพระธรรมกาย
104 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๓ สามเณร เพชรตะวัน   โพธิ์ขาว วัดพระธรรมกาย
105 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๔ สามเณร พนาวัฒน์   จันทร์เผือก วัดพระธรรมกาย
106 ปท ๒๒๖๐/๐๑๖๕ สามเณร ณัชชา   เรืองประทีป วัดพระธรรมกาย

 


Who's Online

มี 169 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search