ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2560

ไฟล์อ้างอิง  อ่านต้นฉบับ

 

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สนร.คณะจังหวัด
1 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระ พีรภัฏ ฐานวฑฺโฒ ชีวีวัฒน์ ปทุมธานี
2 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระ สุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร ปทุมธานี
3 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระ ทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี ปทุมธานี
4 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระ กรณ์พัฐ เมธิโน ไพบูลย์ทวีสุข ปทุมธานี
5 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระ โยธี โยธวีโร มณีวรรณ ปทุมธานี
6 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระ สันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต ปทุมธานี
7 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๗ พระ สาธิต วรจิตฺโต สาพารัตน์ ปทุมธานี
8 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระ ประดับ เขมทตฺโต ปินตา ปทุมธานี
9 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระ ต่อพงษ์ ญาณยุตฺโต หอไตรรงค์ ปทุมธานี
10 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระ พัฒนพงศ์ ปภาวิชฺโช คำภีโล ปทุมธานี
11 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระ แดเนียล ธมฺมารกฺโข อเล็กซานเดอร์ลูเรีย ปทุมธานี
12 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระ บุญชัย ปุญฺญโชติโก ทองคำใส ปทุมธานี
13 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระ ปฐมพล เขมพโล ทองเขียว ปทุมธานี
14 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์ ปทุมธานี
15 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระ ชัยศักดิ์ สมฺมาชโย นนทะสี ปทุมธานี
16 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระมหา ประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล ปทุมธานี
17 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๗ พระ วีระ มหาวีโร ตัณฑโกไศย ปทุมธานี
18 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระ สุมิตร สุธมฺโม จำปา ปทุมธานี
19 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระ ณัฏฐชัย คนฺธวโร ศรีศักดาราษฎร์ ปทุมธานี
20 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระ วศิน ตโปธโน หมูขาว ปทุมธานี
21 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระ ติด วรเตโช แก้วปลั่ง ปทุมธานี
22 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๒ พระ คมสันต์ อุคฺควาโท กรมขุนทด ปทุมธานี
23 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๓ พระ จะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว ปทุมธานี
24 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๔ พระ นำชัย อคฺคชโย นามโคตร ปทุมธานี
25 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๕ พระ สมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม ปทุมธานี
26 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๖ พระ แปด วิปุโล นนทอง ปทุมธานี
27 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๗ พระ พิภพ เขมโก เกตุพุฒ ปทุมธานี
28 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๘ พระ น้อย ผาติสุโภ สมสวัสดิ์ ปทุมธานี
29 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๙ พระ ทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ ปทุมธานี
30 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระ อากร ปฏิพโล ธนภัทรศรีกุล ปทุมธานี
31 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระ สาโรช พุทฺธิรตโน ยันตรกิจ ปทุมธานี
32 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระ ปลวัชร ปภารกฺโข เที่ยงตรง ปทุมธานี
33 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระ อัศวิน อคฺควชิโร งามขำ ปทุมธานี
34 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระ ชุติพนธ์ อาคมินฺโท ฉายส่องแสง ปทุมธานี
35 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระ สุกฤษฎิ์ ปิยวาทโก วาจาหวาน ปทุมธานี
36 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระ ภูมิวรัชญ์ พลทตฺโต เอื้อประเสริฐ ปทุมธานี
37 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๗ พระ สุวัฒน์ กิตฺติรตโน เพชราภิรัชต์ ปทุมธานี
38 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระ ทวี กตสิทฺโธ ลุมาศ ปทุมธานี
39 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระ วรเมธ ทานธโร เพ็ชรากาล ปทุมธานี
40 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระ แสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม ปทุมธานี
41 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระ เนตร อธิกพโล ยิ่งเชิดงาม ปทุมธานี
42 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๒ พระ พิเชษฐ์ วุฑฺฒิชโย ดอนพิมพ์ ปทุมธานี
43 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๓ พระ ทอดด์ สุทฺโธภาโส เนาวรังสี ปทุมธานี
44 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระ ชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย ปทุมธานี
45 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระ กร นิสโภ เอี่ยมอร่ามกุล ปทุมธานี
46 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระ ลิคิต ลกฺขิโก คนคล่อง ปทุมธานี
47 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๗ พระ เอกมล วณฺณิโต สีเงิน ปทุมธานี
48 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๘ พระ คำเพียร สรณธมฺโม ปัญจิตร ปทุมธานี
49 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๙ พระ สมหมาย ฉนฺทากโร แก้วก่า ปทุมธานี
50 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระ จิรภัทร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์ ปทุมธานี
51 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ ปทุมธานี
52 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระ เฉลิมพล เชฎฺฐพโล ศิลปะ ปทุมธานี
53 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระ อานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง ปทุมธานี
54 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระ ณัฐพล กุลธีโร ธีรธรรมสกุล ปทุมธานี
55 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระ ฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก ปทุมธานี
56 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระ บริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม ปทุมธานี
57 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๗ พระ มณเฑียร โชติธโร โพธิ์ศรี ปทุมธานี
58 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระ อรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง ปทุมธานี
59 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๙ พระ สถาพร สิริวโร ภาคมณฑา ปทุมธานี
60 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐ พระ เทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร ปทุมธานี
61 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระ คฑาวุธ อินฺทวํโส ธีระเศรษฐกุล ปทุมธานี
62 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๒ พระ กรุชา ปภากโร ศรีประโมทย์ ปทุมธานี
63 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๓ พระ เอกภพ ติกฺขวีโร เหมือนทิม ปทุมธานี
64 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๔ พระ ประหยัด สุพฺพโต ไชยสุข ปทุมธานี
65 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๕ พระ วัชรพงษ์ นนฺทิมุตฺโต พละภิญโญ ปทุมธานี
66 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๖ พระ จักรกฤษณ์ อตฺถกนฺโต ศรีจันทร์แก้ว ปทุมธานี
67 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๗ พระ บุญยวัฒน์ อุปสโม มีจิตร ปทุมธานี
68 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๘ พระ ฉลาด โปนธมฺโม ทองรอง ปทุมธานี
69 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๙ พระ คณกิจ สุวิชฺโช ขันติวสกุล ปทุมธานี
70 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๐ พระ กำธร ธมฺมนนฺโท ห้วยชะนาง ปทุมธานี
71 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๑ พระ สมศรี ปริญฺญาตธมฺโม ปาดสี ปทุมธานี
72 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๒ พระ บุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช ปทุมธานี
73 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๓ พระ เดชอนันต์ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์ ปทุมธานี
74 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๔ พระ แจ๊คกี้ สีลสํวโร สนิทเหลือ ปทุมธานี
75 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๕ พระ พิเชฐ มุตฺตพนฺโธ ตั้งตรงวานิช ปทุมธานี
76 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๖ พระ พิพัฒน์ สนฺติวุฑฺโฒ ส้มลิ้ม ปทุมธานี
77 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๗ พระ พิเชษฐ์ สมฺมาวิชฺโช อนันตกิจภิญญโญ ปทุมธานี
78 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๘ พระ อธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว ปทุมธานี
79 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๙ พระ อนุพงศ์ อาทโร ใจเอื้อ ปทุมธานี
80 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๐ พระ สันติภาพ สนฺติธโร สุวรรณพาหุ ปทุมธานี
81 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๑ พระ วิชนัฐ ปุณฺณวํโส ณัฐกานต์พงษ์ ปทุมธานี
82 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๒ พระ ปรีดี อติหฏฺโฐ สลับศรี ปทุมธานี
83 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๓ พระ เนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร ปทุมธานี
84 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๔ พระ ศักดิ์ชัย ธมฺมสกฺโก ศรีกำพล ปทุมธานี
85 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๕ พระ สวัสดิ์ โสตฺถิโก อายุรไชย ปทุมธานี
86 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๖ พระ ภานุพงศ์ ธีรเตโช ธีระเดชธำรง ปทุมธานี
87 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๗ พระ ศุภณัฐ อุตฺตมวีโร สันตนิพัทธ์ ปทุมธานี
88 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๘ พระ เอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย ปทุมธานี
89 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๙ พระ สิทธิพงษ์ ธมฺมสิทฺโธ อุปถัมภ์ ปทุมธานี
90 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๐ พระ อภิชวน วินยวฑฺโฒ แก้วรอด ปทุมธานี
91 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๑ พระ ณัฐญพงษ์ ขนฺติพนฺโธ โอสถาภิรมย์ ปทุมธานี
92 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๒ พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล ปทุมธานี
93 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๓ พระ ณัฏฐ์ศักดิ์ศิษฏ์ สุจิตฺโต จิตต์ณัฏฐ์ฐิสัณห์ ปทุมธานี
94 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๔ พระ ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ โอชวลิต ปทุมธานี
95 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๕ พระ อดุลยพงษ์ อตุโล โพธิ์ขาว ปทุมธานี
96 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๖ พระ มนต์ชัย คุตฺตมนฺโต เอกปัจชา ปทุมธานี
97 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๗ พระ ทรงภูมิ อภิธโร ตันแก้ว ปทุมธานี
98 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๘ พระ ไสว สิรินาโค หานาค ปทุมธานี
99 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๙ พระ บุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา ปทุมธานี
100 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๐ พระ ปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า ปทุมธานี
101 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๑ พระ พักชัย ธมฺมปวโร หยกพงศ์ไล ปทุมธานี
102 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๒ พระ พิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา ปทุมธานี
103 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๓ พระ อานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ ปทุมธานี
104 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๔ พระ สถิตคุณ ฐิตคุโณ เทวะเศกสรรค์ ปทุมธานี
105 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๕ พระ สมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล ปทุมธานี
106 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๖ พระ ฉัตรชัย เตชทตฺโต ราชไชยา ปทุมธานี
107 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๗ พระ เอกชัย กนฺตวํโส วงศ์เทวา ปทุมธานี
108 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๘ พระ ชัยวิชิต โชติวโร รวีเตชะรัตน์ ปทุมธานี
109 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๙ พระ กรกฎ มนุญฺโญ บัวอินทร์ ปทุมธานี
110 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๐ พระ ชุมพล มหาวีโร มั่นจิตร ปทุมธานี
111 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๑ พระ พรชลิต อาสโภ อุษาอำไพ ปทุมธานี
112 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๒ พระ วีระวัฒน์ ขนฺติวีโร วันหล้า ปทุมธานี
113 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๓ พระ ชลอ ธมฺมสิริโก แก้วรอด ปทุมธานี
114 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๔ พระ มีสวัสดิ์ สุทฺธิกุสโล ศรีสมตระกูล ปทุมธานี
115 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๕ พระ ประจวบ ณฏฺฐวณฺโณ นามชัยภูมิ ปทุมธานี
116 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๖ พระ ทวีศักดิ์ อติโสตฺถิโก จันทร์เจริญ ปทุมธานี
117 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๗ พระ รังสรรค์ กนฺตญาโณ ต้นสอน ปทุมธานี
118 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘ พระ จักรกฤษณ์? กตธมฺโม วงษ์?ละคร? ปทุมธานี
119 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๙ พระ องอาจ มหาคุโณ จิตร์ผ่อง ปทุมธานี
120 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๐ พระ พงศ์พันธุ์ ธมฺมพนฺโธ เกษา ปทุมธานี
121 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๑ พระ ชวลิต ชวปญฺโญ เตชะ ปทุมธานี
122 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๒ พระ สัมฤทธิ์ นิธิปุณฺโณ ปานศรีแก้ว ปทุมธานี
123 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๓ พระ ชนม์ณภัทร คุณภทฺโท วันธนียาดิศัย ปทุมธานี
124 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔ พระ วรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ ปทุมธานี
125 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕ พระมหา พงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ ปทุมธานี
126 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๖ พระ พีระพัชร์ ขิปฺปคุโณ เรียมแสน ปทุมธานี
127 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๗ พระ อุทิศ อคฺครตโน ตันแก้ว ปทุมธานี
128 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๘ พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา ปทุมธานี
129 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๙ พระ อภิวัฒน์ อภิชฺชโว พุทธิชาติ ปทุมธานี
130 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๐ พระ เกรียงไกร สุวีโร ตันวีนุกูล ปทุมธานี
131 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๑ พระ ศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม ปทุมธานี
132 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๒ พระ นลธวัช ธมฺมนนฺโท นนท์คำวงค์ ปทุมธานี
133 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๓ พระ ศตายุ ธมฺมวณฺโณ ขันคำ ปทุมธานี
134 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๔ พระ ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย ปทุมธานี
135 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕ พระ ชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ ปทุมธานี
136 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๖ สามเณร ถิรพล   ศรีบุรินทร์ ปทุมธานี
137 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๗ สามเณร ปฏิภาณ   ศรีกร ปทุมธานี
138 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๘ สามเณร วัชรพล   ลีสีสุข ปทุมธานี
139 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๙ สามเณร ทยุติธร   คงเมือง ปทุมธานี
140 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๐ สามเณร กรวิชญ์   แตนศรี ปทุมธานี
141 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๑ สามเณร ธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน ปทุมธานี
142 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๒ สามเณร ณัฐภัทร   จำปา ปทุมธานี
143 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๓ สามเณร ธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ ปทุมธานี
144 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๔ สามเณร เจมส์   ลุงคำ ปทุมธานี
145 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๕ สามเณร ญาณวุฒิ   ตันศิริพรภักดี ปทุมธานี
146 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๖ สามเณร อิศรา   พัชระกุล ปทุมธานี
147 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๗ สามเณร เกียรติศักดิ์   ภักดีวิโรจน์ ปทุมธานี
148 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๘ สามเณร วีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย ปทุมธานี
149 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙ สามเณร ฐิติพงศ์   แซ่ตั้น ปทุมธานี
150 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๐ สามเณร ปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด ปทุมธานี
151 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑ สามเณร นิพัทธ์   เจริญศรี ปทุมธานี
152 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๒ สามเณร สิปปภาส   เจนฐิติกุล ปทุมธานี
153 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓ สามเณร ภูรินทร์   พวงมาลัย ปทุมธานี
154 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณร ชินวัตร   มณีโชติ ปทุมธานี
155 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๕ สามเณร นนทวรรษ   มะณู ปทุมธานี
156 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖ สามเณร ฉัตรธรรม   เค้ามาก ปทุมธานี
157 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๗ สามเณร ดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา ปทุมธานี
158 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๘ สามเณร เอกพล   วงศ์สวาสดิ์ ปทุมธานี
159 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๙ สามเณร เสถียร   วรรณศิริไพจิตร ปทุมธานี
160 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๐ สามเณร สมโชค   พงษ์วิชัย ปทุมธานี
161 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑ สามเณร วายุ   คำทองนาค ปทุมธานี
162 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒ สามเณร ปรเมธ   เต๋จ๊ะ ปทุมธานี
163 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๓ สามเณร ปิยะพงษ์   สีหาพล ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 172 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search