ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2560

ไฟล์อ้างอิง  อ่านต้นฉบับ

 

ลำดับ เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สนร.คณะจังหวัด
1 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๑ พระ พีรภัฏ ฐานวฑฺโฒ ชีวีวัฒน์ ปทุมธานี
2 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๒ พระ สุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร ปทุมธานี
3 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๓ พระ ทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี ปทุมธานี
4 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๔ พระ กรณ์พัฐ เมธิโน ไพบูลย์ทวีสุข ปทุมธานี
5 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๕ พระ โยธี โยธวีโร มณีวรรณ ปทุมธานี
6 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๖ พระ สันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต ปทุมธานี
7 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๗ พระ สาธิต วรจิตฺโต สาพารัตน์ ปทุมธานี
8 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๘ พระ ประดับ เขมทตฺโต ปินตา ปทุมธานี
9 ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๙ พระ ต่อพงษ์ ญาณยุตฺโต หอไตรรงค์ ปทุมธานี
10 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๐ พระ พัฒนพงศ์ ปภาวิชฺโช คำภีโล ปทุมธานี
11 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๑ พระ แดเนียล ธมฺมารกฺโข อเล็กซานเดอร์ลูเรีย ปทุมธานี
12 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๒ พระ บุญชัย ปุญฺญโชติโก ทองคำใส ปทุมธานี
13 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๓ พระ ปฐมพล เขมพโล ทองเขียว ปทุมธานี
14 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๔ พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์ ปทุมธานี
15 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๕ พระ ชัยศักดิ์ สมฺมาชโย นนทะสี ปทุมธานี
16 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๖ พระมหา ประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล ปทุมธานี
17 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๗ พระ วีระ มหาวีโร ตัณฑโกไศย ปทุมธานี
18 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๘ พระ สุมิตร สุธมฺโม จำปา ปทุมธานี
19 ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๙ พระ ณัฏฐชัย คนฺธวโร ศรีศักดาราษฎร์ ปทุมธานี
20 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๐ พระ วศิน ตโปธโน หมูขาว ปทุมธานี
21 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๑ พระ ติด วรเตโช แก้วปลั่ง ปทุมธานี
22 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๒ พระ คมสันต์ อุคฺควาโท กรมขุนทด ปทุมธานี
23 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๓ พระ จะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว ปทุมธานี
24 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๔ พระ นำชัย อคฺคชโย นามโคตร ปทุมธานี
25 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๕ พระ สมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม ปทุมธานี
26 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๖ พระ แปด วิปุโล นนทอง ปทุมธานี
27 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๗ พระ พิภพ เขมโก เกตุพุฒ ปทุมธานี
28 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๘ พระ น้อย ผาติสุโภ สมสวัสดิ์ ปทุมธานี
29 ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๙ พระ ทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ ปทุมธานี
30 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๐ พระ อากร ปฏิพโล ธนภัทรศรีกุล ปทุมธานี
31 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๑ พระ สาโรช พุทฺธิรตโน ยันตรกิจ ปทุมธานี
32 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๒ พระ ปลวัชร ปภารกฺโข เที่ยงตรง ปทุมธานี
33 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๓ พระ อัศวิน อคฺควชิโร งามขำ ปทุมธานี
34 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๔ พระ ชุติพนธ์ อาคมินฺโท ฉายส่องแสง ปทุมธานี
35 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๕ พระ สุกฤษฎิ์ ปิยวาทโก วาจาหวาน ปทุมธานี
36 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๖ พระ ภูมิวรัชญ์ พลทตฺโต เอื้อประเสริฐ ปทุมธานี
37 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๗ พระ สุวัฒน์ กิตฺติรตโน เพชราภิรัชต์ ปทุมธานี
38 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๘ พระ ทวี กตสิทฺโธ ลุมาศ ปทุมธานี
39 ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๙ พระ วรเมธ ทานธโร เพ็ชรากาล ปทุมธานี
40 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๐ พระ แสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม ปทุมธานี
41 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๑ พระ เนตร อธิกพโล ยิ่งเชิดงาม ปทุมธานี
42 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๒ พระ พิเชษฐ์ วุฑฺฒิชโย ดอนพิมพ์ ปทุมธานี
43 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๓ พระ ทอดด์ สุทฺโธภาโส เนาวรังสี ปทุมธานี
44 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๔ พระ ชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย ปทุมธานี
45 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๕ พระ กร นิสโภ เอี่ยมอร่ามกุล ปทุมธานี
46 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๖ พระ ลิคิต ลกฺขิโก คนคล่อง ปทุมธานี
47 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๗ พระ เอกมล วณฺณิโต สีเงิน ปทุมธานี
48 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๘ พระ คำเพียร สรณธมฺโม ปัญจิตร ปทุมธานี
49 ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๙ พระ สมหมาย ฉนฺทากโร แก้วก่า ปทุมธานี
50 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๐ พระ จิรภัทร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์ ปทุมธานี
51 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๑ พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ ปทุมธานี
52 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๒ พระ เฉลิมพล เชฎฺฐพโล ศิลปะ ปทุมธานี
53 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๓ พระ อานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง ปทุมธานี
54 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๔ พระ ณัฐพล กุลธีโร ธีรธรรมสกุล ปทุมธานี
55 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๕ พระ ฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก ปทุมธานี
56 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๖ พระ บริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม ปทุมธานี
57 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๗ พระ มณเฑียร โชติธโร โพธิ์ศรี ปทุมธานี
58 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ พระ อรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง ปทุมธานี
59 ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๙ พระ สถาพร สิริวโร ภาคมณฑา ปทุมธานี
60 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐ พระ เทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร ปทุมธานี
61 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๑ พระ คฑาวุธ อินฺทวํโส ธีระเศรษฐกุล ปทุมธานี
62 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๒ พระ กรุชา ปภากโร ศรีประโมทย์ ปทุมธานี
63 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๓ พระ เอกภพ ติกฺขวีโร เหมือนทิม ปทุมธานี
64 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๔ พระ ประหยัด สุพฺพโต ไชยสุข ปทุมธานี
65 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๕ พระ วัชรพงษ์ นนฺทิมุตฺโต พละภิญโญ ปทุมธานี
66 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๖ พระ จักรกฤษณ์ อตฺถกนฺโต ศรีจันทร์แก้ว ปทุมธานี
67 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๗ พระ บุญยวัฒน์ อุปสโม มีจิตร ปทุมธานี
68 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๘ พระ ฉลาด โปนธมฺโม ทองรอง ปทุมธานี
69 ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๙ พระ คณกิจ สุวิชฺโช ขันติวสกุล ปทุมธานี
70 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๐ พระ กำธร ธมฺมนนฺโท ห้วยชะนาง ปทุมธานี
71 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๑ พระ สมศรี ปริญฺญาตธมฺโม ปาดสี ปทุมธานี
72 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๒ พระ บุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช ปทุมธานี
73 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๓ พระ เดชอนันต์ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์ ปทุมธานี
74 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๔ พระ แจ๊คกี้ สีลสํวโร สนิทเหลือ ปทุมธานี
75 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๕ พระ พิเชฐ มุตฺตพนฺโธ ตั้งตรงวานิช ปทุมธานี
76 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๖ พระ พิพัฒน์ สนฺติวุฑฺโฒ ส้มลิ้ม ปทุมธานี
77 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๗ พระ พิเชษฐ์ สมฺมาวิชฺโช อนันตกิจภิญญโญ ปทุมธานี
78 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๘ พระ อธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว ปทุมธานี
79 ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๙ พระ อนุพงศ์ อาทโร ใจเอื้อ ปทุมธานี
80 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๐ พระ สันติภาพ สนฺติธโร สุวรรณพาหุ ปทุมธานี
81 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๑ พระ วิชนัฐ ปุณฺณวํโส ณัฐกานต์พงษ์ ปทุมธานี
82 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๒ พระ ปรีดี อติหฏฺโฐ สลับศรี ปทุมธานี
83 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๓ พระ เนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร ปทุมธานี
84 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๔ พระ ศักดิ์ชัย ธมฺมสกฺโก ศรีกำพล ปทุมธานี
85 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๕ พระ สวัสดิ์ โสตฺถิโก อายุรไชย ปทุมธานี
86 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๖ พระ ภานุพงศ์ ธีรเตโช ธีระเดชธำรง ปทุมธานี
87 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๗ พระ ศุภณัฐ อุตฺตมวีโร สันตนิพัทธ์ ปทุมธานี
88 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๘ พระ เอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย ปทุมธานี
89 ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๙ พระ สิทธิพงษ์ ธมฺมสิทฺโธ อุปถัมภ์ ปทุมธานี
90 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๐ พระ อภิชวน วินยวฑฺโฒ แก้วรอด ปทุมธานี
91 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๑ พระ ณัฐญพงษ์ ขนฺติพนฺโธ โอสถาภิรมย์ ปทุมธานี
92 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๒ พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล ปทุมธานี
93 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๓ พระ ณัฏฐ์ศักดิ์ศิษฏ์ สุจิตฺโต จิตต์ณัฏฐ์ฐิสัณห์ ปทุมธานี
94 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๔ พระ ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ โอชวลิต ปทุมธานี
95 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๕ พระ อดุลยพงษ์ อตุโล โพธิ์ขาว ปทุมธานี
96 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๖ พระ มนต์ชัย คุตฺตมนฺโต เอกปัจชา ปทุมธานี
97 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๗ พระ ทรงภูมิ อภิธโร ตันแก้ว ปทุมธานี
98 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๘ พระ ไสว สิรินาโค หานาค ปทุมธานี
99 ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๙ พระ บุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา ปทุมธานี
100 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๐ พระ ปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า ปทุมธานี
101 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๑ พระ พักชัย ธมฺมปวโร หยกพงศ์ไล ปทุมธานี
102 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๒ พระ พิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา ปทุมธานี
103 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๓ พระ อานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ ปทุมธานี
104 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๔ พระ สถิตคุณ ฐิตคุโณ เทวะเศกสรรค์ ปทุมธานี
105 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๕ พระ สมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล ปทุมธานี
106 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๖ พระ ฉัตรชัย เตชทตฺโต ราชไชยา ปทุมธานี
107 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๗ พระ เอกชัย กนฺตวํโส วงศ์เทวา ปทุมธานี
108 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๘ พระ ชัยวิชิต โชติวโร รวีเตชะรัตน์ ปทุมธานี
109 ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๙ พระ กรกฎ มนุญฺโญ บัวอินทร์ ปทุมธานี
110 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๐ พระ ชุมพล มหาวีโร มั่นจิตร ปทุมธานี
111 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๑ พระ พรชลิต อาสโภ อุษาอำไพ ปทุมธานี
112 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๒ พระ วีระวัฒน์ ขนฺติวีโร วันหล้า ปทุมธานี
113 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๓ พระ ชลอ ธมฺมสิริโก แก้วรอด ปทุมธานี
114 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๔ พระ มีสวัสดิ์ สุทฺธิกุสโล ศรีสมตระกูล ปทุมธานี
115 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๕ พระ ประจวบ ณฏฺฐวณฺโณ นามชัยภูมิ ปทุมธานี
116 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๖ พระ ทวีศักดิ์ อติโสตฺถิโก จันทร์เจริญ ปทุมธานี
117 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๗ พระ รังสรรค์ กนฺตญาโณ ต้นสอน ปทุมธานี
118 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘ พระ จักรกฤษณ์? กตธมฺโม วงษ์?ละคร? ปทุมธานี
119 ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๙ พระ องอาจ มหาคุโณ จิตร์ผ่อง ปทุมธานี
120 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๐ พระ พงศ์พันธุ์ ธมฺมพนฺโธ เกษา ปทุมธานี
121 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๑ พระ ชวลิต ชวปญฺโญ เตชะ ปทุมธานี
122 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๒ พระ สัมฤทธิ์ นิธิปุณฺโณ ปานศรีแก้ว ปทุมธานี
123 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๓ พระ ชนม์ณภัทร คุณภทฺโท วันธนียาดิศัย ปทุมธานี
124 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔ พระ วรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ ปทุมธานี
125 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕ พระมหา พงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ ปทุมธานี
126 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๖ พระ พีระพัชร์ ขิปฺปคุโณ เรียมแสน ปทุมธานี
127 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๗ พระ อุทิศ อคฺครตโน ตันแก้ว ปทุมธานี
128 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๘ พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา ปทุมธานี
129 ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๙ พระ อภิวัฒน์ อภิชฺชโว พุทธิชาติ ปทุมธานี
130 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๐ พระ เกรียงไกร สุวีโร ตันวีนุกูล ปทุมธานี
131 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๑ พระ ศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม ปทุมธานี
132 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๒ พระ นลธวัช ธมฺมนนฺโท นนท์คำวงค์ ปทุมธานี
133 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๓ พระ ศตายุ ธมฺมวณฺโณ ขันคำ ปทุมธานี
134 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๔ พระ ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย ปทุมธานี
135 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕ พระ ชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ ปทุมธานี
136 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๖ สามเณร ถิรพล   ศรีบุรินทร์ ปทุมธานี
137 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๗ สามเณร ปฏิภาณ   ศรีกร ปทุมธานี
138 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๘ สามเณร วัชรพล   ลีสีสุข ปทุมธานี
139 ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๙ สามเณร ทยุติธร   คงเมือง ปทุมธานี
140 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๐ สามเณร กรวิชญ์   แตนศรี ปทุมธานี
141 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๑ สามเณร ธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน ปทุมธานี
142 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๒ สามเณร ณัฐภัทร   จำปา ปทุมธานี
143 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๓ สามเณร ธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ ปทุมธานี
144 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๔ สามเณร เจมส์   ลุงคำ ปทุมธานี
145 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๕ สามเณร ญาณวุฒิ   ตันศิริพรภักดี ปทุมธานี
146 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๖ สามเณร อิศรา   พัชระกุล ปทุมธานี
147 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๗ สามเณร เกียรติศักดิ์   ภักดีวิโรจน์ ปทุมธานี
148 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๘ สามเณร วีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย ปทุมธานี
149 ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙ สามเณร ฐิติพงศ์   แซ่ตั้น ปทุมธานี
150 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๐ สามเณร ปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด ปทุมธานี
151 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑ สามเณร นิพัทธ์   เจริญศรี ปทุมธานี
152 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๒ สามเณร สิปปภาส   เจนฐิติกุล ปทุมธานี
153 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓ สามเณร ภูรินทร์   พวงมาลัย ปทุมธานี
154 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๔ สามเณร ชินวัตร   มณีโชติ ปทุมธานี
155 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๕ สามเณร นนทวรรษ   มะณู ปทุมธานี
156 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖ สามเณร ฉัตรธรรม   เค้ามาก ปทุมธานี
157 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๗ สามเณร ดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา ปทุมธานี
158 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๘ สามเณร เอกพล   วงศ์สวาสดิ์ ปทุมธานี
159 ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๙ สามเณร เสถียร   วรรณศิริไพจิตร ปทุมธานี
160 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๐ สามเณร สมโชค   พงษ์วิชัย ปทุมธานี
161 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑ สามเณร วายุ   คำทองนาค ปทุมธานี
162 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒ สามเณร ปรเมธ   เต๋จ๊ะ ปทุมธานี
163 ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๓ สามเณร ปิยะพงษ์   สีหาพล ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search