ผลสอบได้นักธรรมชั้นตรี 2560

เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๖ พระ ฉี่ซิ่ง โกวิโท โอว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๗ พระ แอร์ ฐานิโย ศรีธิราช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๘ พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๙ พระ ฉงหลง สตินฺธโร ส่าย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๐ พระ ณรงค์ คุณมงฺคโล ยังให้ผล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๑ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๒ พระ ปัญญา ปคุณสิปฺโป พงษ์ทองหล่อ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๓ พระ วันชัย ขนฺติชโย พรรณาผลากูล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๔ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๕ พระ ธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๖ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๗ พระ กิจชฎา อคฺคกิจโจ ทำบุญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๘ พระ อำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๙ พระ สุรนัย กญฺจโน อัญญโพธิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๐ พระ ธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๑ พระ อัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๒ พระ ญัตติพงศ์ ทิพฺพชโย ตะวอ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๓ พระ ถาวร ชยคฺโค ชัยจักร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๔ พระ ธนา ฐานวฑฺฒโน อิ่นคำ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๕ พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๖ พระ พิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๗ พระ สหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๘ พระ พิมาน ญาณานนฺโท อุดสี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๙ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๐ พระ อดิศร อติสฺสโร ปัญญาคล้าย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๑ พระ กฤตภาส สุทฺธิปภาโส นุรักษ์ภักดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๒ พระ สิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๓ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๔ พระ เสถียร ฐิตธมฺโม ขำจิตต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๕ พระ บัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๖ พระ นภาพงษ์ วรวํโส ภักดีราช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๗ พระ จักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๘ พระ ศรชัย ธมฺมสฺสโร คูหาสุวรรณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๙ พระ วราวุธ ชยวุฑฺโฒ ไชยยศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๐ พระ มหรรฆพันธุ์ ชยพนฺโธ พันธุ์ทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๑ พระ สุทัศน์ กนฺตทสฺสโน เดชพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๒ พระ จิระ คุโณภาโส โอภาโส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๓ พระ สุทธิพงษ์ จิรสุทฺโธ กางถิ่น วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๔ พระ ชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๕ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๖ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๗ พระ ฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๘ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๙ พระ วรเมธ สุเมโธ บุญครอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๐ พระ สุรชัย สุรชโย มากมี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๑ พระ อาทิตย์ อาทิจฺจวํโส ใจตรง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๒ พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๓ พระ ธนพล อตฺตพโล บิดาพวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๔ พระ สุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๕ พระ ปิยวัฒน์ วิวฑฺฒโก เอี่ยมละออ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๖ พระ ธันวพงษ์ เขมวํโส พันธ์กัทลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๗ พระ ปฏิมา อาจาโร จันทะพิลา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๘ พระ ชัยนิรันดร์ รวิวณฺโณ นาศพัฒน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๙ พระ อภิชาติ ปญฺญาธโน ขาวสอาด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๐ พระ ภาณุวัฒน์ ชุติปญฺโญ เกตุบำรุง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๑ พระ กังวาล ญาณเสฏฺโฐ เมืองแทน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๒ พระ ธันยพงศ์ จตฺตสลฺโล ธรรมาธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๓ พระ มรกต ปุญฺญธโร เกิดทองหลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๔ พระ เฉลิมพล อินฺทรตโน เขจรดวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๕ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๖ พระ สาริศ พลสุโร วงศกรวรศิษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๗ พระ ชานนท์ ชยคฺโค ปิยพัฒน์ธราดล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๘ พระ อิศรา จิตฺตสุโข อุปวาณิช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๙ พระ พูนศักดิ์ ปุณฺณาโส ปราโมทย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๐ พระ รณกฤต คณาสโภ เศวตมหกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๑ พระ พีมพิริยะ เมธาโภ เอี่ยมครอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๒ สามเณร บัญชา   สุวรรณรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๓ สามเณร รุ่งสุริยา   บุญอุดม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๔ สามเณร ปพน   โรจนธรรมกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๕ สามเณร ณัฐวุฒิ   จันจะนะ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๖ สามเณร ภักดี   ผิวนวล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๗ สามเณร อาทิตย์   อาจมนตรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๘ สามเณร ณัฐพล   ภูกองไชย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๙ สามเณร พีระพัฒน์   แก้ววิเชียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๐ สามเณร ภานุวิชญ์   เล้วอน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๑ สามเณร อภิวัฒน์   สุทธวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๒ สามเณร ภูตะวัน   บุญหลวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๓ สามเณร ณัฐชัย   ยงยืน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๔ สามเณร ชาตรี   จันทร์หอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๕ สามเณร ธนากร   ลี้สกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๖ สามเณร ณัฐภพ   อ่อนแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๗ สามเณร ณภัทร   จันทวีสมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๘ สามเณร มกรา   ลิ่มจำเริญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๙ สามเณร กิตติพศ   วะศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๐ สามเณร วสุพล   ตรีเนตร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๑ สามเณร ปัญญา   นนลือชา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๒ สามเณร ณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๓ สามเณร วรวุฒิ   ศรีพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๔ สามเณร ศุภกานต์   วรรณชะนะ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๕ สามเณร อัครชัย   คำแหงพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๖ สามเณร ศศิพันธ์   ยุทธยง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๗ สามเณร ชวภณ   ตั้งสมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๘ สามเณร ภูวดล   คิดอ่าน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๙ สามเณร ศรัณย์   ถ้วยทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๐ สามเณร คุณานนต์   ปิ่นแดง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๑ สามเณร คุณัญญา   เขตแดน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๒ สามเณร พัสกร   ภู่แสนสอาด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๓ สามเณร เมฆา   คุณสมบัติ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๔ สามเณร ภูวนาถ   สุราศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 152 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search