ผลสอบได้นักธรรมชั้นตรี 2560

เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๖ พระ ฉี่ซิ่ง โกวิโท โอว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๗ พระ แอร์ ฐานิโย ศรีธิราช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๘ พระ โกเมทร์ กตกิจฺโจ นิลภูผา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๑๙๙ พระ ฉงหลง สตินฺธโร ส่าย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๐ พระ ณรงค์ คุณมงฺคโล ยังให้ผล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๑ พระ ชยพล เขมุตฺตโม สกุลไพโรจน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๒ พระ ปัญญา ปคุณสิปฺโป พงษ์ทองหล่อ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๓ พระ วันชัย ขนฺติชโย พรรณาผลากูล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๔ พระ ฐาปนา สิริธโร ชูศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๕ พระ ธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๖ พระ สมบูรณ์ คุณโชโต แสงทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๗ พระ กิจชฎา อคฺคกิจโจ ทำบุญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๘ พระ อำพล สจฺจคุโณ อยู่พรหมชาติ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๙ พระ สุรนัย กญฺจโน อัญญโพธิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๐ พระ ธวัชชัย ธิติภูสิโต หนองขุ่นสาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๑ พระ อัจพงษ์ คุณจนฺโท รักรุ่งเรือง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๒ พระ ญัตติพงศ์ ทิพฺพชโย ตะวอ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๓ พระ ถาวร ชยคฺโค ชัยจักร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๔ พระ ธนา ฐานวฑฺฒโน อิ่นคำ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๕ พระ เกียรติคุณ ณฏฺฐพโล อภิวัฒน์วโรดม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๖ พระ พิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๗ พระ สหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๘ พระ พิมาน ญาณานนฺโท อุดสี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๑๙ พระ นครินทร์ วฑฺฒโน วัฒนรุ่ง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๐ พระ อดิศร อติสฺสโร ปัญญาคล้าย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๑ พระ กฤตภาส สุทฺธิปภาโส นุรักษ์ภักดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๒ พระ สิทธิชัย ชยสิทฺโธ ปาณศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๓ พระ ณัฐวุฒิ โรจนวุฑฺโฒ จาตุรัส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๔ พระ เสถียร ฐิตธมฺโม ขำจิตต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๕ พระ บัญชา ภทฺทสิริโก ศรีบุรินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๖ พระ นภาพงษ์ วรวํโส ภักดีราช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๗ พระ จักรชัย อุตฺตมชโย อุดมคุณากร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๘ พระ ศรชัย ธมฺมสฺสโร คูหาสุวรรณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๒๙ พระ วราวุธ ชยวุฑฺโฒ ไชยยศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๐ พระ มหรรฆพันธุ์ ชยพนฺโธ พันธุ์ทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๑ พระ สุทัศน์ กนฺตทสฺสโน เดชพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๒ พระ จิระ คุโณภาโส โอภาโส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๓ พระ สุทธิพงษ์ จิรสุทฺโธ กางถิ่น วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๔ พระ ชัยหฤษฎ์ ภทฺทชโย น้อมนอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๕ พระ ณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๖ พระ ทนุพงษ์ หิตารกฺโข คูณรักษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๗ พระ ฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๘ พระ วิราศ วราโภ แสงงาม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๓๙ พระ วรเมธ สุเมโธ บุญครอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๐ พระ สุรชัย สุรชโย มากมี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๑ พระ อาทิตย์ อาทิจฺจวํโส ใจตรง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๒ พระ อัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๓ พระ ธนพล อตฺตพโล บิดาพวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๔ พระ สุระชัย สิทฺธิวํโส อริยการุณย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๕ พระ ปิยวัฒน์ วิวฑฺฒโก เอี่ยมละออ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๖ พระ ธันวพงษ์ เขมวํโส พันธ์กัทลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๗ พระ ปฏิมา อาจาโร จันทะพิลา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๘ พระ ชัยนิรันดร์ รวิวณฺโณ นาศพัฒน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๔๙ พระ อภิชาติ ปญฺญาธโน ขาวสอาด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๐ พระ ภาณุวัฒน์ ชุติปญฺโญ เกตุบำรุง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๑ พระ กังวาล ญาณเสฏฺโฐ เมืองแทน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๒ พระ ธันยพงศ์ จตฺตสลฺโล ธรรมาธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๓ พระ มรกต ปุญฺญธโร เกิดทองหลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๔ พระ เฉลิมพล อินฺทรตโน เขจรดวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๕ พระ นิกร อตฺถทสฺสโน คณาสาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๖ พระ สาริศ พลสุโร วงศกรวรศิษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๗ พระ ชานนท์ ชยคฺโค ปิยพัฒน์ธราดล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๘ พระ อิศรา จิตฺตสุโข อุปวาณิช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๕๙ พระ พูนศักดิ์ ปุณฺณาโส ปราโมทย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๐ พระ รณกฤต คณาสโภ เศวตมหกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๑ พระ พีมพิริยะ เมธาโภ เอี่ยมครอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๒ สามเณร บัญชา   สุวรรณรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๓ สามเณร รุ่งสุริยา   บุญอุดม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๔ สามเณร ปพน   โรจนธรรมกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๕ สามเณร ณัฐวุฒิ   จันจะนะ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๖ สามเณร ภักดี   ผิวนวล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๗ สามเณร อาทิตย์   อาจมนตรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๘ สามเณร ณัฐพล   ภูกองไชย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๙ สามเณร พีระพัฒน์   แก้ววิเชียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๐ สามเณร ภานุวิชญ์   เล้วอน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๑ สามเณร อภิวัฒน์   สุทธวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๒ สามเณร ภูตะวัน   บุญหลวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๓ สามเณร ณัฐชัย   ยงยืน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๔ สามเณร ชาตรี   จันทร์หอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๕ สามเณร ธนากร   ลี้สกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๖ สามเณร ณัฐภพ   อ่อนแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๗ สามเณร ณภัทร   จันทวีสมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๘ สามเณร มกรา   ลิ่มจำเริญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๙ สามเณร กิตติพศ   วะศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๐ สามเณร วสุพล   ตรีเนตร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๑ สามเณร ปัญญา   นนลือชา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๒ สามเณร ณัฐวุฒิ   โต๊ะรัมย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๓ สามเณร วรวุฒิ   ศรีพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๔ สามเณร ศุภกานต์   วรรณชะนะ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๕ สามเณร อัครชัย   คำแหงพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๖ สามเณร ศศิพันธ์   ยุทธยง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๗ สามเณร ชวภณ   ตั้งสมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๘ สามเณร ภูวดล   คิดอ่าน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๙ สามเณร ศรัณย์   ถ้วยทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๐ สามเณร คุณานนต์   ปิ่นแดง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๑ สามเณร คุณัญญา   เขตแดน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๒ สามเณร พัสกร   ภู่แสนสอาด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๓ สามเณร เมฆา   คุณสมบัติ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๖๐/๐๒๙๔ สามเณร ภูวนาถ   สุราศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search