ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก 2559

สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย
           
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๒ นางสาว แจ่มศรี เพิ่มประเสริฐ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๓ พ.อ.อ.หญิง ภารดี บุญโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๔ นาง เดือนน้อย ลีนะวัต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๕ นางสาว มาลินี อิริกิตติพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๖ นาย ภิสัก สงวนมณี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๗ นาย นิพนธ์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๘ นางสาว พิมพ์ภัค ปัญญาเอก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๙ นาง นารีรัตน์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๐ นาง ศรีอุบล บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๑ นางสาว วรรณภา เหมะธุรินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๒ นางสาว ชลธิชา มาดิษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๓ นางสาว ธิติมา ฤทธิสิทธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๔ นางสาว รุ่งอรุณ เพชรทะเล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๕ นางสาว เจนจิรา แวงวรรณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๖ นางสาว สุนทรี นามไพรสันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๗ นางสาว ดารณี โกยทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๘ นางสาว กนกพร รัตนศรีลา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๙ นางสาว เข็มทอง ฉิมกูล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๐ นาง ชวัลรัตน์ ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๑ นาง ธัญชนก ดรณ์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๒ นางสาว สิรภัสสรญ์ ศุภกมลลาสน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๓ นางสาว สรัลธร บำรุงวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๔ นางสาว ปริศนา โศจิศิริกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๕ Miss Mirella Kampus วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๖ นางสาว ชนกพร นารีนุช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๗ นางสาว จันทร์ทา นาถาพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๘ นางสาว จุฑามาศ อินทรโกศล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๙ นางสาว ตุลยา ธรรมานุกรศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๐ นางสาว รัตติกาล ปู่สิงห์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๑ นางสาว สวิตตา ขาวนวล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๒ นางสาว อนุสรา อาษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๓ นางสาว จินตนา ปู่วัน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๔ นาย ชวลิต ยะถาคาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๕ นางสาว ปวลี อินทรสมพงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๖ นางสาว หัทยา ไชยมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๗ นางสาว ภาวิณี พรมพุทธ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๘ นางสาว มุกดา สิริวรจรรยาดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๙ นางสาว ศิริวรรณ คำคุ้ม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๐ นางสาว ปรียานุช ตรีแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๑ นางสาว พัชรินทร์ ทองเถื่อน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๒ นางสาว ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๓ นางสาว ฉัตรตะวัน ตินตะโมระ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๔ นาย วิโรจน์ ฐานเบญจพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๕ นางสาว รำไพพรรณ ฉางทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๖ นางสาว ปนัดดา หงษ์ษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๗ ว่าที่ร.ต.หญิง สุกานดา มุณีเพชร์รัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๘ นางสาว เสาวรส เทพศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๙ นางสาว ภารณี คำแสง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๐ นาย ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๑ นาย ศุภณัฐพงษ์ ลิมปิษเฐียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๒ นาย สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๓ นางสาว ปุณณฉัตร จ้อยร่อย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๔ นางสาว ศิริพร สิงห์ลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๕ นาย รพีพงศ์ เรือนทน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๖ นางสาว สาวิตรี ซำทองใหล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๗ นางสาว นริสรา น้อยแสง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๘ นางสาว พรรนิภา อาจองค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๙ นางสาว จันทร์ฉาย มั่นคงเสมอ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๓๐ นางสาว สุพัตรา เสนาจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๓๑ นางสาว กรรณิการ์ ศรีอินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๓๒ นางสาว สิรินันทน์ บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 142 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1845
11977
33291
6709709
287873
287442
6824429

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 04:21
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search