ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก 2559

สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย
           
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๒ นางสาว แจ่มศรี เพิ่มประเสริฐ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๓ พ.อ.อ.หญิง ภารดี บุญโต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๔ นาง เดือนน้อย ลีนะวัต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๕ นางสาว มาลินี อิริกิตติพงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๖ นาย ภิสัก สงวนมณี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๗ นาย นิพนธ์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๘ นางสาว พิมพ์ภัค ปัญญาเอก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๗๙ นาง นารีรัตน์ เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๐ นาง ศรีอุบล บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๑ นางสาว วรรณภา เหมะธุรินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๒ นางสาว ชลธิชา มาดิษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๓ นางสาว ธิติมา ฤทธิสิทธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๔ นางสาว รุ่งอรุณ เพชรทะเล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๕ นางสาว เจนจิรา แวงวรรณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๖ นางสาว สุนทรี นามไพรสันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๗ นางสาว ดารณี โกยทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๘ นางสาว กนกพร รัตนศรีลา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๙ นางสาว เข็มทอง ฉิมกูล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๐ นาง ชวัลรัตน์ ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๑ นาง ธัญชนก ดรณ์ธรรมชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๒ นางสาว สิรภัสสรญ์ ศุภกมลลาสน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๓ นางสาว สรัลธร บำรุงวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๔ นางสาว ปริศนา โศจิศิริกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๕ Miss Mirella Kampus วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๖ นางสาว ชนกพร นารีนุช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๗ นางสาว จันทร์ทา นาถาพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๘ นางสาว จุฑามาศ อินทรโกศล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๐๙๙๙ นางสาว ตุลยา ธรรมานุกรศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๐ นางสาว รัตติกาล ปู่สิงห์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๑ นางสาว สวิตตา ขาวนวล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๒ นางสาว อนุสรา อาษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๓ นางสาว จินตนา ปู่วัน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๔ นาย ชวลิต ยะถาคาร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๕ นางสาว ปวลี อินทรสมพงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๖ นางสาว หัทยา ไชยมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๗ นางสาว ภาวิณี พรมพุทธ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๘ นางสาว มุกดา สิริวรจรรยาดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๐๙ นางสาว ศิริวรรณ คำคุ้ม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๐ นางสาว ปรียานุช ตรีแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๑ นางสาว พัชรินทร์ ทองเถื่อน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๒ นางสาว ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๓ นางสาว ฉัตรตะวัน ตินตะโมระ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๔ นาย วิโรจน์ ฐานเบญจพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๕ นางสาว รำไพพรรณ ฉางทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๖ นางสาว ปนัดดา หงษ์ษา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๗ ว่าที่ร.ต.หญิง สุกานดา มุณีเพชร์รัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๘ นางสาว เสาวรส เทพศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๙ นางสาว ภารณี คำแสง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๐ นาย ณัฐดนัย ฐิตวัฒนพงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๑ นาย ศุภณัฐพงษ์ ลิมปิษเฐียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๒ นาย สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๓ นางสาว ปุณณฉัตร จ้อยร่อย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๔ นางสาว ศิริพร สิงห์ลี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๕ นาย รพีพงศ์ เรือนทน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๖ นางสาว สาวิตรี ซำทองใหล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๗ นางสาว นริสรา น้อยแสง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๘ นางสาว พรรนิภา อาจองค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๒๙ นางสาว จันทร์ฉาย มั่นคงเสมอ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๓๐ นางสาว สุพัตรา เสนาจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๓๑ นางสาว กรรณิการ์ ศรีอินทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๙/๑๐๓๒ นางสาว สิรินันทน์ บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search