ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท 2559

สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย
           
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๑ นางสาว นัยนา รัตนเจษฎจุฑา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๒ นางสาว เนาวรัตน์ ทรัพย์รื่นรวย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๓ นาง สุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๔ นาง จันทร์เพ็ญ วงศ์เพชรศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๕ นางสาว ธัญญลักษณ์ กู้เกียรติกาญจน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๖ นางสาว สุมาลี สุขอร่าม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๗ นางสาว จันทิพา วาณิชย์กุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๘ นาง ธนพร ธรรมศร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๑๙๙ นางสาว มัชฌิกาญจณ์ ดุนโคกสูง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๐ นางสาว สายรุ้ง พุ่มทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๑ นางสาว สุภาพร จันทร์ไม้หอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๒ นางสาว ภัทราวรรณ มั่งคั่ง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๓ นางสาว ปรารถนา วัฒนาอรัญญากุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๔ นางสาว สุภัค ประภัทรชาญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๕ นาย เอกสิทธิ์ จันทร์อ่อน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๖ นางสาว ทองใส สุทธิ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๗ นางสาว ณัฏฐ์ชนัญพร ภัทรธรรมพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๘ นางสาว จันทิรา ไขทะเล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๐๙ นางสาว อัญชลี วงษ์สุดใจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๐ นางสาว ขวัญชนก พุ่มน้อย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๑ นางสาว วรนาถ จุฑารัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๒ นางสาว อลิสา ศรีหาพล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๓ นางสาว ดุจมณี ละดาดก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๔ นางสาว วรรณา นารัชชะ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๕ นางสาว พชรอร ยมะคุปต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๖ นางสาว นันทพร ทิมทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๗ นางสาว รุ่งอรุณ เทพมณี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๘ นางสาว สุวรรณา มีรสล้ำ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๑๙ นางสาว ชฎาพร อ่อนศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๐ นางสาว ศศิธร โชติศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๑ นางสาว กนกวรรณ พรหมสถาพร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๒ นางสาว กาญจนา จันทร์ตรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๓ นางสาว ปณิดา รุ่งเรืองอนันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๔ นางสาว ชลาธาร ชูเชิด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๕ นางสาว ฤทัยชนก ไชยชมภู วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๖ นางสาว อรอุมา ทูลคำรักษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๗ นาย เอกชัย สว่างภพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๘ นางสาว ปาริชาต ดวงเกิด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๒๙ นาย คฑาวุฒิ รักโนนสูง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๐ นางสาว อมรรัตน์ ลิมปิศิริสันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๑ นางสาว รัตนาภรณ์ แสงสว่าง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๒ นางสาว สุชาดา บุญขวาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๓ นางสาว ทักษพร ภารพัฒน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๔ นางสาว บุษบา แสนดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๕ นางสาว อรอนงค์ วงศ์วันดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๖ นางสาว ธัญภรณ์ เฉลียวพจน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๗ นางสาว อรวรรณ พรหมสถาพร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๘ นางสาว กัญญาภรณ์ ศรดอก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๙ นางสาว พลอย วงษ์จันทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๐ นางสาว สุธีธิดา จันทร์ประทุม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๑ นางสาว ศุภานัน ตันติวิท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๒ นางสาว เฌออร ภาณุรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๓ นางสาว สุภาวิดา อาจสมัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๔ นางสาว กิตติมา รื่นจิตร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๕ นางสาว เพ็ญธิดา น้อยนุพา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๖ นางสาว สุนิสา กำไมล์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๗ นางสาว สุจิตรา ทับทิมอ่อน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๘ นางสาว ชนิดา ซิ้มเจริญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๔๙ นางสาว นงนุช พินิจไพรวัลย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๐ นางสาว หงษ์สุดา สิงห์ทองบุญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๑ เด็กหญิง ประภัสสร จาลินวงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๒ เด็กหญิง ภัทราพรรณ วีรมณี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๓ นางสาว วราพร พจนามาตร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๙/๑๒๕๔ นางสาว ศรินทิพย์ โรยสกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search