ผลสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี 2559

 สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย     
           
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๕ นางสาว ประภาศรี สมใจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๖ นางสาว วันนิพา จูวัฒนสำราญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๗ นาง กัญญา บุญส่ง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๘ นางสาว มาวิทัย ไชยกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๗๙ นาย สมบัติ ใจทิม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๐ นางสาว สุภา วีระพลเทพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๑ นางสาว อภินันท์ ชนสยอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๒ นางสาว ณัฐชย์ภรณ์ เดินไพร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๓ นางสาว วรพรรณ จันทรากุลศิริ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๔ นางสาว ชุติมา จันทร์ธีระกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๕ นางสาว สุภาวดี ศรีใส วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๖ นางสาว ณัฏฐ์วารี วีระพลเทพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๗ นาย อาทิตย์ หักทะเล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๘ นางสาว กวินตรา สุธีริวา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๘๙ นางสาว พรพิรุณ ราชวงศ์เมือง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๐ นางสาว จารุวรรณ เสริมวราพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๑ นางสาว ประภัสสร นพฤทธิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๒ นางสาว อาทิตยา ลำดับ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๓ นางสาว นันทิยา แสนจันทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๔ นางสาว บุษบา ภูศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๕ นางสาว ยุภาวดี สุขแสวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๖ นางสาว รัตนาภรณ์ อมรทวีสิน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๗ นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่จาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๘ นางสาว รัชนีกร แซ่จาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๑๙๙ นางสาว ปารีนา สีดาคุณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๐ นางสาว เพชรรัตน์ บุญเรือง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๑ นางสาว อุษา บรรดาศักดิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๒ นางสาว ภัทรา บรรดาศักดิ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๓ นางสาว นพกา ศรีดาพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๔ นางสาว เพชรชรี จันทร์แดง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๕ นางสาว รพีพรรณ จันทร์กลิ่น วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๖ นาย ธนชล สมอินสอน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๗ นางสาว นิตยา ศรีบุญเรือง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๘ นางสาว วรรษมน บริบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๐๙ นางสาว ธนาภรณ์ ซื่อสัตย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๐ นางสาว กมลวรรณ มุ่งเคียงกลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๑ นางสาว ประภัสสร วรรธะมานี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๒ นางสาว ชลธิชา หาสุระ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๓ นางสาว อาภาวรรณ เสถียรธนเศรษฐ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๔ นางสาว รัตนาพร ไชยปัญญา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๕ นางสาว พัทธนันท์ ปริสัญญุตานนท์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๖ นางสาว ณิชกานต์ สีรับขวา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๗ นางสาว สุชาดา ไพโรจน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๘ นางสาว กัญญารัตน์ สมศรี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๑๙ นาย วีระชัย พลบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๐ นางสาว ชฎลศ์พร เมธประสพสันต์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๑ นางสาว กมลวรรณ แสนหมุด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๒ นางสาว สุดาภา บุญส่ง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๓ นางสาว ปฐมา กุลเสนา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๔ นางสาว ศิริลักษณ์ อมาตยกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๕ นางสาว พรวดี เกียรติประการ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๖ นางสาว สุมาลี สุเมธมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๗ นางสาว ปานวาด โกศลดำรง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๘ นางสาว เนตรนภา ไชยแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๒๙ นาย บัณฑิต เรือนแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๐ นาย ภานุเดช สุภาผล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๑ นางสาว กนิษฐา ฤทธิแผลง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๒ เด็กหญิง กัลยรัตน์ ใจทิม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๓ เด็กหญิง เปี่ยมรัก เพ็ชรกิจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๙/๐๓๒๓๔ นาย ภาณุวัฒน์ ไชยมัชฌิม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search