ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2559

สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย
             
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๒ พระ สนาม ภูริสีโล คินิมาน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๓ พระ กฤติเดช สิริเตโช ธนวัตธีรกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๔ พระ ศุภวัฒน์ ธมฺมสุโภ กาฬมิค วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๕ พระ ศราวุธ พลสโร บำรุงภักดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๖ พระ จิรเชฏฐ์ เชฏฺฐวํโส ทองน้อย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๗ พระ มังกร ทิตฺตปญฺโญ ศรีชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๘ พระ อุเทน กตปุญฺโญ สรพรหม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๙ พระ ปรีชา รตนโชโต อำสุจริต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระ วิรัตน์ พลทตฺโต พานิชชา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระ ขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๒ พระ ธนศักดิ์ สุตโรจโน ศรีกิมแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๓ พระ บุณยสิทธิ์ จนฺทโก กวิพรจิตมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๔ พระ ชาญณรงค์ ญาณวิชฺโช คำทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๕ พระ วรจักร ฐิตกุสโล สุมา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๖ พระ ทินกร กิจฺจาธโร คำพุฒ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๗ พระ ธวัชชัย เตชวีโร ไชยพร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๘ พระ สิทธิชัย โสตฺถิชโย โรจน์จำนงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๙ พระ อภิเทพ อริยจกฺโก จิตโกสุม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๐ พระ ปกป้อง ทิตฺตวณฺโณ คำหอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระ ปรีชา โกวิโท แหลมสุวรรณชื่น วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๒ พระ นรเศรษฐ์ ยติเสฏฺโฐ เสริมทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๓ พระ นิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๔ พระ พงศ์ศิริ ภทฺทวํโส ศิริกัณหา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๕ พระ สุรศักดิ์ อรุโณ สาธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๖ พระ ไพฑูรย์ เขมธโน แสนสุข วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๗ พระ ประหยัด รตนญาโณ ทวีบท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๘ พระ นคร ภทฺทโก ใจศรีธรรม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๙ พระ ศรัญญู พลิทฺธิโก ยิ้มรัมย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๐ พระ ณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต โสวัฒน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๑ พระ เอกนรินทร์ พลินฺโท บุญไชย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๒ พระ บุญสน อธิปญฺโญ อินสกล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๓ พระ วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ แซ่ก๊วย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๔ พระ ธรรมนิตย์ ทิตฺตปญฺโญ เอี่ยมสันติไพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๕ พระ วัชระ ภูริชโย บาลจบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๖ พระ เมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๗ พระ นิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๘ พระ ภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๙ พระ บุลากร ฐานธาโร ธารณเจษฎา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๐ พระ สมพงษ์ ธญฺญพนฺโธ โภคศศิพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๑ พระ พงศกร กุสลวํโส หนูคง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๒ พระ นวปฎล กิตฺติปญฺโญ ปรีเจียม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๓ พระ สันทาน นาถปุญฺโญ บุญมี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๔ พระ พรชัย อคฺคชโย รักปลอดภัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๕ พระ พิชญ์นันท์ ปิยพนฺโธ รุณใจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๖ พระ ประพันธ์ ปิยวํโส ตรีระพงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๗ พระ รัตนพล ปญญาวชิโร ท่าโทม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๘ พระ ชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๙ พระ ศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๐ พระ ณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชัยวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๑ พระ ชยกร ขนฺติโก ศิริรัตนโสตถิกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๒ พระ ศุภกฤษ์ ถิรวิริโย ชุมแวงวาปี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๓ พระ วินัย นาถสิปฺโป ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๔ พระ วิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๕ พระ มานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๖ พระ อภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๗ พระ สราวุฒิ พลวฑฺโฒ โททอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๘ พระ ธนภัทร นีติวํโส สุทธิวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๙ พระ สุทิวัส อคฺควีโร แพรขุนทด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๐ พระ คณากร สิริเสฏฺโฐ เจียรศรีวิมล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๑ พระ คณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๒ พระ ภีรพัฒน์ อคฺคจิตฺโต พิทักษ์ปิติเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๓ พระ กฤษฎา ธมฺมกิตฺติโก มาตรง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๔ พระ ธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๕ พระ นาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๖ พระ สถาพร มหาสุโข สุขดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๗ พระ อิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๘ พระ มงคล วิชฺชาสุโภ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙ พระ ภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๐ พระ ธนโชติ โชติฉนฺโท สินแดนทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๑ พระ พงศ์เมธา วราจาโร จันทร์เด่นดวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๒ พระ วีรยุทธ ฐานปตฺโต ศิริวัฒนาวดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๓ พระ ภาสกร วรพนฺโธ ผาสุขดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๔ พระ วรัญญู พุทฺธิวีโร แก้วรัก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๕ พระ วัชรธร ญาณฐิโต พุ่มใจดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๖ พระ จักรพงศ์ ขนฺติสนฺโต รุ่งรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๗ พระ ไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธ สุภบวรเสถียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๘ พระ อานนท์ อนุชิโต ปัญญา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๙ พระ สหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๐ พระ ปฐมวิทย์ สทฺธิโก ทวีศักดิ์ทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๑ พระ ชนินทร์ เขมินฺโท กัณฐตุริต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๒ พระ เจริญพงศ์ จนฺทวํโส อินทเยาว์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๓ พระ สถาพร ธนกิตฺติโก ธุระพ่อค้า วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๔ พระ เรืองฤทธิ์ นิจฺจคุโณ ช่วยยรรยง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๕ พระ เกรียงศักดิ์ สกฺกจิตฺโต สนแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๖ พระ ไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๗ สามเณร สมชิต   ชนะกลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณร ณัฐนันท์   นวลวัน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๙ สามเณร อภิสิทธิ์   คงเจริญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๐ สามเณร พลากร   ดีประเสริฐ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๑ สามเณร ราเชนทร์   มั่นพุฒ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๒ สามเณร ศิวกร   วาที วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓ สามเณร กัมปนาท   สุวรรณเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๔ สามเณร สรศักดิ์   หล่อแหลม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๕ สามเณร ชิณุวัช   ลบเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๖ สามเณร สิทธิพล   สิงห์บัว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๗ สามเณร สุรยุทธ   บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๘ สามเณร ภูกิจ   ธนันวโรทัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๙ สามเณร ผดุงเกียรติ   สายแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณร วุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๑ สามเณร บัญญพนต์   หอมเทียม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๒ สามเณร วัชชวัชร์   โฉมสะอาด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓ สามเณร สามารถ   พรายน้ำ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔ สามเณร วสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๕ สามเณร ชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖ สามเณร ผดุงชัย   เปรมปรีดา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๗ สามเณร มนต์ธร   ต่อสนิท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๘ สามเณร ณรงค์ฤทธิ์   บัวผา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙ สามเณร จอเหล่   ทูทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๐ สามเณร ธีรภัทร์   ศรทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๑ สามเณร พรหมมา   จวงถาวร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒ สามเณร ธนภูมิ   ผลิตวานนท์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๓ สามเณร ณัฐพงศ์   วิภาวิน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔ สามเณร ธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕ สามเณร นิธิพล   สายพินทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๖ สามเณร นวพล   วิลัยเกษ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๗ สามเณร พิสิทธิ์   ไพศาลกัมพลกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๘ สามเณร ภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๙ สามเณร ภานุเดช   อามาตย์ชาดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐ สามเณร นรเศรษฐ์   เขตแดน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๑ สามเณร สิทธิศักดิ์   เข็มนอก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๒ สามเณร โชคชัย   ชุมรัมย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search