ผลสอบได้นักธรรมชั้นเอก 2559

สำนักเรียน วัดพระธรรมกาย
             
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๒ พระ สนาม ภูริสีโล คินิมาน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๓ พระ กฤติเดช สิริเตโช ธนวัตธีรกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๔ พระ ศุภวัฒน์ ธมฺมสุโภ กาฬมิค วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๕ พระ ศราวุธ พลสโร บำรุงภักดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๖ พระ จิรเชฏฐ์ เชฏฺฐวํโส ทองน้อย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๗ พระ มังกร ทิตฺตปญฺโญ ศรีชัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๘ พระ อุเทน กตปุญฺโญ สรพรหม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๓๙ พระ ปรีชา รตนโชโต อำสุจริต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๐ พระ วิรัตน์ พลทตฺโต พานิชชา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๑ พระ ขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๒ พระ ธนศักดิ์ สุตโรจโน ศรีกิมแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๓ พระ บุณยสิทธิ์ จนฺทโก กวิพรจิตมงคล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๔ พระ ชาญณรงค์ ญาณวิชฺโช คำทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๕ พระ วรจักร ฐิตกุสโล สุมา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๖ พระ ทินกร กิจฺจาธโร คำพุฒ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๗ พระ ธวัชชัย เตชวีโร ไชยพร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๘ พระ สิทธิชัย โสตฺถิชโย โรจน์จำนงค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๙ พระ อภิเทพ อริยจกฺโก จิตโกสุม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๐ พระ ปกป้อง ทิตฺตวณฺโณ คำหอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๑ พระ ปรีชา โกวิโท แหลมสุวรรณชื่น วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๒ พระ นรเศรษฐ์ ยติเสฏฺโฐ เสริมทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๓ พระ นิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๔ พระ พงศ์ศิริ ภทฺทวํโส ศิริกัณหา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๕ พระ สุรศักดิ์ อรุโณ สาธร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๖ พระ ไพฑูรย์ เขมธโน แสนสุข วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๗ พระ ประหยัด รตนญาโณ ทวีบท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๘ พระ นคร ภทฺทโก ใจศรีธรรม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๙ พระ ศรัญญู พลิทฺธิโก ยิ้มรัมย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๐ พระ ณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต โสวัฒน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๑ พระ เอกนรินทร์ พลินฺโท บุญไชย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๒ พระ บุญสน อธิปญฺโญ อินสกล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๓ พระ วุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ แซ่ก๊วย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๔ พระ ธรรมนิตย์ ทิตฺตปญฺโญ เอี่ยมสันติไพ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๕ พระ วัชระ ภูริชโย บาลจบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๖ พระ เมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๗ พระ นิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๘ พระ ภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๙ พระ บุลากร ฐานธาโร ธารณเจษฎา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๐ พระ สมพงษ์ ธญฺญพนฺโธ โภคศศิพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๑ พระ พงศกร กุสลวํโส หนูคง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๒ พระ นวปฎล กิตฺติปญฺโญ ปรีเจียม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๓ พระ สันทาน นาถปุญฺโญ บุญมี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๔ พระ พรชัย อคฺคชโย รักปลอดภัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๕ พระ พิชญ์นันท์ ปิยพนฺโธ รุณใจ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๖ พระ ประพันธ์ ปิยวํโส ตรีระพงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๗ พระ รัตนพล ปญญาวชิโร ท่าโทม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๘ พระ ชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๙ พระ ศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๐ พระ ณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชัยวงศ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๑ พระ ชยกร ขนฺติโก ศิริรัตนโสตถิกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๒ พระ ศุภกฤษ์ ถิรวิริโย ชุมแวงวาปี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๓ พระ วินัย นาถสิปฺโป ธนะจินดาวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๔ พระ วิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๕ พระ มานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๖ พระ อภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๗ พระ สราวุฒิ พลวฑฺโฒ โททอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๘ พระ ธนภัทร นีติวํโส สุทธิวงษ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๙ พระ สุทิวัส อคฺควีโร แพรขุนทด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๐ พระ คณากร สิริเสฏฺโฐ เจียรศรีวิมล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๑ พระ คณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๒ พระ ภีรพัฒน์ อคฺคจิตฺโต พิทักษ์ปิติเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๓ พระ กฤษฎา ธมฺมกิตฺติโก มาตรง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๔ พระ ธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๕ พระ นาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๖ พระ สถาพร มหาสุโข สุขดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๗ พระ อิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๘ พระ มงคล วิชฺชาสุโภ ถกลสุเวช วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙ พระ ภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๐ พระ ธนโชติ โชติฉนฺโท สินแดนทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๑ พระ พงศ์เมธา วราจาโร จันทร์เด่นดวง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๒ พระ วีรยุทธ ฐานปตฺโต ศิริวัฒนาวดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๓ พระ ภาสกร วรพนฺโธ ผาสุขดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๔ พระ วรัญญู พุทฺธิวีโร แก้วรัก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๕ พระ วัชรธร ญาณฐิโต พุ่มใจดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๖ พระ จักรพงศ์ ขนฺติสนฺโต รุ่งรัตน์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๗ พระ ไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธ สุภบวรเสถียร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๘ พระ อานนท์ อนุชิโต ปัญญา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๙ พระ สหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๐ พระ ปฐมวิทย์ สทฺธิโก ทวีศักดิ์ทรัพย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๑ พระ ชนินทร์ เขมินฺโท กัณฐตุริต วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๒ พระ เจริญพงศ์ จนฺทวํโส อินทเยาว์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๓ พระ สถาพร ธนกิตฺติโก ธุระพ่อค้า วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๔ พระ เรืองฤทธิ์ นิจฺจคุโณ ช่วยยรรยง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๕ พระ เกรียงศักดิ์ สกฺกจิตฺโต สนแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๖ พระ ไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๗ สามเณร สมชิต   ชนะกลาง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๘ สามเณร ณัฐนันท์   นวลวัน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๙ สามเณร อภิสิทธิ์   คงเจริญ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๐ สามเณร พลากร   ดีประเสริฐ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๑ สามเณร ราเชนทร์   มั่นพุฒ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๒ สามเณร ศิวกร   วาที วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓ สามเณร กัมปนาท   สุวรรณเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๔ สามเณร สรศักดิ์   หล่อแหลม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๕ สามเณร ชิณุวัช   ลบเลิศ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๖ สามเณร สิทธิพล   สิงห์บัว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๗ สามเณร สุรยุทธ   บุ้งทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๘ สามเณร ภูกิจ   ธนันวโรทัย วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๙ สามเณร ผดุงเกียรติ   สายแก้ว วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๐ สามเณร วุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๑ สามเณร บัญญพนต์   หอมเทียม วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๒ สามเณร วัชชวัชร์   โฉมสะอาด วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓ สามเณร สามารถ   พรายน้ำ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔ สามเณร วสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๕ สามเณร ชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖ สามเณร ผดุงชัย   เปรมปรีดา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๗ สามเณร มนต์ธร   ต่อสนิท วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๘ สามเณร ณรงค์ฤทธิ์   บัวผา วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙ สามเณร จอเหล่   ทูทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๐ สามเณร ธีรภัทร์   ศรทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๑ สามเณร พรหมมา   จวงถาวร วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒ สามเณร ธนภูมิ   ผลิตวานนท์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๓ สามเณร ณัฐพงศ์   วิภาวิน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔ สามเณร ธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕ สามเณร นิธิพล   สายพินทอง วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๖ สามเณร นวพล   วิลัยเกษ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๗ สามเณร พิสิทธิ์   ไพศาลกัมพลกุล วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๘ สามเณร ภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๙ สามเณร ภานุเดช   อามาตย์ชาดี วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐ สามเณร นรเศรษฐ์   เขตแดน วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๑ สามเณร สิทธิศักดิ์   เข็มนอก วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๒ สามเณร โชคชัย   ชุมรัมย์ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 121 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

6824742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2158
11977
33604
6709709
288186
287442
6824742

Your IP: 184.72.212.254
2019-06-25 05:00
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search