ผลสอบธรรมศึกษาเอกปี54

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2554 ธรรมศึกษาชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๕ นายธงชัย แสงรัตนเดช * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๖ นางสุจินันท์ แน่นหนา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๗ นางวีรยา สุขสมศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๘ นางสาวมณีรัตน์ คงคาล้ำเลิศ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๙ นางสาวสุภาภรณ์ เตียวจำเริญ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๐ นางจิรภัทร์ ไล่สิงห์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๑ นายปริญญา ลิยี่เก * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๒ นายศรคม ประเทืองชัยศรี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๓ นางจุ๋ม พรหมพิชัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๔ นางพนอ ยินดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๕ นางสาวดารุณี วิเศษคร้อ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๖ นายถนอม โรจนพาณิชย์กุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๗ นายสุริยา จิ๋วรี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๘ นางสาวณัฏฐิฌาน์ อัครวราวงศ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๙ นายธนะ เดชนันทรัตน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๐ นางสาวเขมณัฏฐ์ พึ่งเกิด * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๑ นางสาวกนกรัตน์ เกียรติพันธุ์สดใส * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๒ นางสาวสุธิดา ไชยคำภา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๓ นายปนัย จุฑาธิปไตย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๔ นางสาววิมล งามราศรี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๕ นางสาวอลิรัตน์ อมตาริยกุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๗ นายปรีชา เถาเข็ม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๘ นางสาวนภาลัย ถาวร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๙ นางสาวสุกัญญา ผิวเหลือง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๐ นางสาวสุนทรี กองแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๑ นายนนทิรัฐ มณีธีรกุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๒ นางสาวศันสนีย์ สีน้ำเงิน * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๓ นางสาวอรพรรณ วีระกูล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๔ นางสาวลำพอง ผ่องกาไสย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๕ นางสาวอัลมินทร์ แก้วดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๖ นางสาวอมรรัตน์ ดาวประสงค์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๗ นางสาวฉัตรติกานต์ ชื่นเจริญ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๘ นางสาวจันทนา เมฆวิลัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๙ นางสาวทักษิณา พูลสวัสดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๐ นางสาวรุ่งนภา เจียมใจ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๑ นางสาววนิภา ศิริวรรณ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๒ นายพงศธร แปลงไธสง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๓ นางสาวเจนจิรา ปิ่นสูน * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๔ นางสาวเยาวลักษณ์ เหลืองวัฒนวิไล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๕ นางสาวประภาพร สุระเสียง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๖ นางสาวปภาวิน โพธิวงค์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๗ นางสาวสุธิดา วัชรางกูรพิพัฒน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๘ นางสาวธันยธร ประเทืองผล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๙ นางสาวพิมลกานต์ อุปฐาก * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๐ นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๑ นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒ เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรหมสาส์น * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๓ เด็กหญิงเพียงฟ้า จันทกุมาร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๔ เด็กชายณภัทร สุขสมศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 260 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7110352
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6403
10127
62755
6961501
223988
349808
7110352

Your IP: 3.84.139.101
2019-07-19 17:15
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search