ผลสอบธรรมศึกษาเอกปี54

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2554 ธรรมศึกษาชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๕ นายธงชัย แสงรัตนเดช * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๖ นางสุจินันท์ แน่นหนา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๗ นางวีรยา สุขสมศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๘ นางสาวมณีรัตน์ คงคาล้ำเลิศ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๔๙ นางสาวสุภาภรณ์ เตียวจำเริญ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๐ นางจิรภัทร์ ไล่สิงห์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๑ นายปริญญา ลิยี่เก * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๒ นายศรคม ประเทืองชัยศรี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๓ นางจุ๋ม พรหมพิชัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๔ นางพนอ ยินดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๕ นางสาวดารุณี วิเศษคร้อ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๖ นายถนอม โรจนพาณิชย์กุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๗ นายสุริยา จิ๋วรี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๘ นางสาวณัฏฐิฌาน์ อัครวราวงศ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๕๙ นายธนะ เดชนันทรัตน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๐ นางสาวเขมณัฏฐ์ พึ่งเกิด * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๑ นางสาวกนกรัตน์ เกียรติพันธุ์สดใส * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๒ นางสาวสุธิดา ไชยคำภา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๓ นายปนัย จุฑาธิปไตย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๔ นางสาววิมล งามราศรี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๕ นางสาวอลิรัตน์ อมตาริยกุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๗ นายปรีชา เถาเข็ม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๘ นางสาวนภาลัย ถาวร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๙ นางสาวสุกัญญา ผิวเหลือง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๐ นางสาวสุนทรี กองแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๑ นายนนทิรัฐ มณีธีรกุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๒ นางสาวศันสนีย์ สีน้ำเงิน * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๓ นางสาวอรพรรณ วีระกูล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๔ นางสาวลำพอง ผ่องกาไสย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๕ นางสาวอัลมินทร์ แก้วดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๖ นางสาวอมรรัตน์ ดาวประสงค์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๗ นางสาวฉัตรติกานต์ ชื่นเจริญ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๘ นางสาวจันทนา เมฆวิลัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๗๙ นางสาวทักษิณา พูลสวัสดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๐ นางสาวรุ่งนภา เจียมใจ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๑ นางสาววนิภา ศิริวรรณ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๒ นายพงศธร แปลงไธสง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๓ นางสาวเจนจิรา ปิ่นสูน * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๔ นางสาวเยาวลักษณ์ เหลืองวัฒนวิไล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๕ นางสาวประภาพร สุระเสียง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๖ นางสาวปภาวิน โพธิวงค์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๗ นางสาวสุธิดา วัชรางกูรพิพัฒน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๘ นางสาวธันยธร ประเทืองผล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๘๙ นางสาวพิมลกานต์ อุปฐาก * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๐ นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๑ นายณัฐวุฒิ ปั้นเหน่งเพชร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒ เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรหมสาส์น * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๓ เด็กหญิงเพียงฟ้า จันทกุมาร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๔ เด็กชายณภัทร สุขสมศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search