ผลสอบธรรมศึกษาตรีปี56

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 ธรรมศึกษาชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๑ นางอนงค์ วราพิศิษฐ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๒ นางสาวสมศรี พ่วงจ้อย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๓ นางสาววนิดา ไทยเจริญ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๔ นางสาวจิราภรณ์ มุขลาย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๕ นางอรณี แซ่เอี้ยว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๖ นางสาวนาฏน้อย พรหมบำรุง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๗ นายทวี รัตนวงศ์สว่าง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๘ นางสุมาลี รัตนวงศ์สว่าง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๙ นางสาวนารี จันทนโชติวงศ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๐ นางสาวพรรณี สุขพิทักษ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๑ นางสาวพิมลพรรณ ฉันทาดิศัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๒ นายเจริญวุฒิ แซ่อุน * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๓ นายนิพนธ์ เกตุแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๔ นางสุกาญจน์ ทิมงาม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๕ นางนารีรัตน์ เกตุแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๖ นางสาวกนกวรรณ นิลพาทย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๗ นายสิงห์ชัย แก้วล้อมทรัพย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๘ นางสาวสุพะกานต์ เมินดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๙ นางสาวภัทราลักษณ์ ใจตรง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๐ นางสาวศิรินาถ บุตรราช * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๑ นางสาวเสาวนีย์ วิภาสรัตนากร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๒ นางนิตยา เหมือนสุวรรณ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๓ นายพงษ์ศักดิ์ บุรณศิริ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๔ นางประนอม จำปาทอง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๕ นายนิคม ยอดพุดซา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๖ นางสาวพิชาฎา พูดดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๗ นายธีรพล วราพิศิษฐ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๘ นางสาวณัฐรดา บัวสิงห์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๙ นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๐ นางสาวมาริสา จินโรจน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๑ นางสาวศิริกาญจน์ ม่วงโพธิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๒ นายจุติกานต์ คณารักษ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๓ นางสาวกีรณีวัลก์ โกฏิสิริวัส * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๔ นางสาวฐิติพร พรรณราย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๕ นางสาวรัศมี เวชพิทักษ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๖ นางสาวกัลยา พันธ์กลาง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๗ นายก้องภพ ปัญญาเลิศสินไพศาล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๘ นางสาวพูลศรี หนาสกุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๙ นางสาวรัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๐ นางสาวพิริยา ขาวผ่องอำไพ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๑ นางสาวเข็มทอง ฉิมกูล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๒ MissMirella Kampus * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๓ นางสาวศิรินภา วงษ์จำปา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๔ นางสาวแสงรุ้ง มิ่งมงคลชัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๕ นางสาวธิราภรณ์ พิสุทธิ์แสงศาสตร์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๖ นางสาวรัชนี ภู่ที่พึ่ง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๗ นางสาวแก้วมณี วงค์อินอยู่ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๘ นางสาวชลธิชา ชูแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๙ นางสาวมณฑิตา อิสรานุกูลเดช * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๐ นางสาวนฤมล สิมมา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๑ นายธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๒ นางสาวทิฆัมพร ไวยรัตน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๓ นายศรายุทธ ลาทอง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๔ นายอรรถกร ช่วยเชียร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๕ นางสาวสุขใจ พลอยแสงสาย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๖ นางสาวสุรัตนา คล้ายอุบล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๗ นางสาวเยาวลักษณ์ บัวดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๘ นายชินพัฒน์ ศรีโกมุท * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๙ นางสาวกมลวรรณ เปลือยหนองแข้ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๐ นางสาวโสภิต รอดวินิจ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๑ นางสาวชลาธาร ชูเชิด * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๒ นายศราวุธ ศรีมาวรรณ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๓ นางสาวเพ็ญนภา กุลาชัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๔ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสว่าง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๕ นางสาวสรารัตน์ วรรณสุข * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๖ นายพลวัฒน์ ปัตภี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๗ นางสาวภารณี คำแสง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๘ นายกฤช พุทธมาตย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๙ นางสาวจีรนันท์ ทิพย์ศรีหา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๐ นางสาวไวยากรณ์ แก้วใส * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๑ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๒ นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นคำหอม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๓ นางสาวนริสรา น้อยแสง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๔ นายวิชยุตม์ เฉลิมเกรียงศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๕ เด็กหญิงอาทิตยา ค้างคาว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๖ เด็กหญิงลีลาวดี บรรณวิทย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๗ เด็กหญิงญาดา มากุลสวัสดิ์อุดม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search