ผลสอบธรรมศึกษาตรีปี56

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 ธรรมศึกษาชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๑ นางอนงค์ วราพิศิษฐ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๒ นางสาวสมศรี พ่วงจ้อย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๓ นางสาววนิดา ไทยเจริญ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๔ นางสาวจิราภรณ์ มุขลาย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๕ นางอรณี แซ่เอี้ยว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๖ นางสาวนาฏน้อย พรหมบำรุง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๗ นายทวี รัตนวงศ์สว่าง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๘ นางสุมาลี รัตนวงศ์สว่าง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๐๙ นางสาวนารี จันทนโชติวงศ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๐ นางสาวพรรณี สุขพิทักษ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๑ นางสาวพิมลพรรณ ฉันทาดิศัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๒ นายเจริญวุฒิ แซ่อุน * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๓ นายนิพนธ์ เกตุแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๔ นางสุกาญจน์ ทิมงาม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๕ นางนารีรัตน์ เกตุแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๖ นางสาวกนกวรรณ นิลพาทย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๗ นายสิงห์ชัย แก้วล้อมทรัพย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๘ นางสาวสุพะกานต์ เมินดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๑๙ นางสาวภัทราลักษณ์ ใจตรง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๐ นางสาวศิรินาถ บุตรราช * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๑ นางสาวเสาวนีย์ วิภาสรัตนากร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๒ นางนิตยา เหมือนสุวรรณ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๓ นายพงษ์ศักดิ์ บุรณศิริ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๔ นางประนอม จำปาทอง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๕ นายนิคม ยอดพุดซา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๖ นางสาวพิชาฎา พูดดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๗ นายธีรพล วราพิศิษฐ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๘ นางสาวณัฐรดา บัวสิงห์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๒๙ นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๐ นางสาวมาริสา จินโรจน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๑ นางสาวศิริกาญจน์ ม่วงโพธิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๒ นายจุติกานต์ คณารักษ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๓ นางสาวกีรณีวัลก์ โกฏิสิริวัส * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๔ นางสาวฐิติพร พรรณราย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๕ นางสาวรัศมี เวชพิทักษ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๖ นางสาวกัลยา พันธ์กลาง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๗ นายก้องภพ ปัญญาเลิศสินไพศาล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๘ นางสาวพูลศรี หนาสกุล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๓๙ นางสาวรัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๐ นางสาวพิริยา ขาวผ่องอำไพ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๑ นางสาวเข็มทอง ฉิมกูล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๒ MissMirella Kampus * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๓ นางสาวศิรินภา วงษ์จำปา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๔ นางสาวแสงรุ้ง มิ่งมงคลชัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๕ นางสาวธิราภรณ์ พิสุทธิ์แสงศาสตร์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๖ นางสาวรัชนี ภู่ที่พึ่ง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๗ นางสาวแก้วมณี วงค์อินอยู่ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๘ นางสาวชลธิชา ชูแก้ว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๔๙ นางสาวมณฑิตา อิสรานุกูลเดช * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๐ นางสาวนฤมล สิมมา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๑ นายธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๒ นางสาวทิฆัมพร ไวยรัตน์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๓ นายศรายุทธ ลาทอง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๔ นายอรรถกร ช่วยเชียร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๕ นางสาวสุขใจ พลอยแสงสาย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๖ นางสาวสุรัตนา คล้ายอุบล * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๗ นางสาวเยาวลักษณ์ บัวดี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๘ นายชินพัฒน์ ศรีโกมุท * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๕๙ นางสาวกมลวรรณ เปลือยหนองแข้ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๐ นางสาวโสภิต รอดวินิจ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๑ นางสาวชลาธาร ชูเชิด * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๒ นายศราวุธ ศรีมาวรรณ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๓ นางสาวเพ็ญนภา กุลาชัย * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๔ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงสว่าง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๕ นางสาวสรารัตน์ วรรณสุข * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๖ นายพลวัฒน์ ปัตภี * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๗ นางสาวภารณี คำแสง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๘ นายกฤช พุทธมาตย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๖๙ นางสาวจีรนันท์ ทิพย์ศรีหา * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๐ นางสาวไวยากรณ์ แก้วใส * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๑ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๒ นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นคำหอม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๓ นางสาวนริสรา น้อยแสง * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๔ นายวิชยุตม์ เฉลิมเกรียงศักดิ์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๕ เด็กหญิงอาทิตยา ค้างคาว * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๖ เด็กหญิงลีลาวดี บรรณวิทย์ * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๖/๒๔๗๗ เด็กหญิงญาดา มากุลสวัสดิ์อุดม * วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 555 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7157517
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9494
10205
30579
7047597
271153
349808
7157517

Your IP: 49.230.1.170
2019-07-23 20:56
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search