ผลสอบนักธรรมชั้นตรีปี56

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 นักธรรมชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 302 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๖ พระทวีป พุทฺธิทีโป ต้นตาลน้อย 45 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๗ พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๘ พระสุรศักดิ์ สุรญาโณ สายสุพรรณ์ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๒๙ พระวัชรพงศ์ ภทฺทวํโส อิ่มลอยนวล 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๐ พระณัฐชนน เขมจาโร โจระสา 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๑ พระสุรพล ปุณฺโณภาโส วรรณโณภาส 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๒ พระลีนา มหิทฺธิโก เสาร์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๓ พระบุญลือ โชติปาโล คล้ายมณี 47 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๔ พระอภินันท์ อิทฺธิพโล คำปินไชย 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๕ พระส่งศักดิ์ กวิวํโส เอนกกิตติวัฒน์ 55 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๖ พระชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์ 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๗ พระสิทธิชัย โสตฺถิชโย โรจน์จำนงค์ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๘ พระปฐมพล เขมพโล ทองเขียว 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๓๙ พระกฤตวิทย์ ฐิตสุโข ม่วงสกุล 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๐ พระธวัชชัย เตชวีโร ไชยพร 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๑ พระธนะกฤษฏิ์ ปญฺญานนฺโท ธนกิจไชยนันท์ 37 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๒ พระธเนศ ยสินฺโน มุ่งเย็นกลาง 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๓ พระธนเดช จนฺทวํโส เผ่าจันทร์ 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๔ พระกิตติ วุฑฺฒิสีโล นาคทิม 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๕ พระเกรียงฤทธิ์ สิริธโน เตียวศิริทรัพย์ 45 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๖ พระระเนตร สมิทฺธิโก ดีพรม 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๗ พระเทพมงคล กิตฺติมงฺคโล ตันทิพย์ 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๘ พระปกป้อง ทิตฺตวณฺโณ คำหอม 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๔๙ พระทรงกลด คุณธโร ศรีกรด 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๐ พระวันชัย มหุสฺสาโห จำปาศิริ 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๑ พระชูศิลป์ โชติสิปฺโป สุขขัง 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๒ พระวริศ เตชวฑฺฒโน เจริญกัลป์ 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๓ พระดนัย ฌานคฺโค สุขเคหา 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๔ พระสุทธิศักดิ์ วิทฺธปญฺโญ เรืองปราชญ์ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๕ พระมาโนช ยสินฺโท มาเที่ยง 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๖ พระสมนึก ปุญฺญิสฺสโร อิสราชีวะ 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๗ พระทศพร เขมปญฺโญ สนทิศปัญญา 56 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๘ พระไพฑูรย์ เขมธโน แสนสุข 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๕๙ พระกิตติภณ สุภกิตฺติโก พัดพรม 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๐ พระมงคล อภิมงฺคโล เสือยา 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๑ พระธัชธรรม์ ธมฺมธโช ธนภัคพิสิษฐ์ 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๒ พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๓ พระพณิชพงศ์ สุทฺธรตโน ศรีธัญรัตน์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๔ พระวุฒิชัย ชยุตฺตโม แน่นอุดร 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๕ พระวิชยุตม์ อุตฺตมชโย มานะมั่นชัยพร 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๖ พระคมสันติ์ อุคฺควาโท กรมขุนทด 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๗ พระกรกฎ เขมงฺกโร จันทร์ทูล 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๘ พระอิสระพงค์ อภิสกฺโก มีเที่ยง 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๖๙ พระธีรทัศน์ รกฺขิตธมฺโม มาลารักษ์ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๐ พระคมกฤช จิรกิตฺติโก เกียรติยากุล 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๑ พระเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๒ พระภวัฒน์กุล สุภวฑฺฒโน ภู่ทับทิมธนพัฒน์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๓ พระนรเศรษฐ์ ยติเสฏฺโฐ เสริมทรัพย์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๔ พระกิจณพงษ์ สุเขธิโต จั่นเพ็ชร 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๕ พระนิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๖ พระชวลิต ชลิตธมฺโม เตชะ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๗ พระฉัตรชัย ชยสุโภ ทองดอนสี 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๘ พระสุทธิพงษ์ สุทฺธวํโส ศรีพรหม 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๗๙ พระประหยัด สิกฺขาสโภ เปลืองพรหม 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๐ พระจรัส หิตนนฺโท ขุนไชย์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๑ พระธนัตถ์ ตปธโน ระหว่างบ้าน 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๒ พระณัฏฐพงค์ สุทฺธวํโส ภูษิต 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๓ พระหัฐพล กนฺตวํโส วรรณโชคทรัพย์ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๔ พระสรรเสริญ ปสํสิโต นิพัทธ์วรนันท์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๕ พระณัฐพล อคฺคพโล รอทอง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๖ พระพัฒนศักดิ์ สุภวฑฺฒโน มังคะลี 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๗ พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ แซ่ก๊วย 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๘ พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๘๙ พระพรชัย ปญฺญาธิโก ธิปัญญา 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๐ พระวรโชติ ธมฺมโชโต พวงดอกไม้ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๑ พระวัฒนา ปสิทฺธิโก อุตสาหะ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๒ พระเสรี ธมฺมวีโร ชึขุดทด 67 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๓ พระอภิสิทธิ์ กนฺตมโน แก้วกิติชัย 66 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๔ พระอัมพร มงฺคลคุโณ เจริญศักดิ์ 64 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๕ พระปิติ ภทฺทสีโล เวชธนากร 61 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๖ พระสิทธิ์ทรรศน์ มณิโสภโณ แก้วสิทธิ์ 61 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๗ พระจิรวัฒน์ กิตฺติธมฺโม อยู่ยง 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๘ พระโฆษิต ทนฺตวโร ถาวระ 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๒๙๙ พระชัยวัฒน์ สุสรโณ จันทร์ศรี 57 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๐ พระธนวัฒน์ ภาณชโย ก่อสุวรรณ 57 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๑ พระศรชัย มนฺตชโย วันโสภา 57 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๒ พระวิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า 56 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๓ พระสวาท อธิชโย สาสิมมา 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๔ พระทศพล เขมจนฺโท เฟื่องวัฒนสินชัย 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๕ พระพงษ์สันต์ ญาณวีโร อุดมศิลป์จินดา 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๖ พระสมชาย ธมฺมินฺทชโย ไพโรจน์ 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๗ พระสุนันต์ กิตฺติปาโล ถิระพัฒน์พิบูล 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๘ พระไตรภพ นิมฺมโล อมรเลิศรัตนกุล 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๐๙ พระศุภสัณห์ ปวิตฺโต กันต๊ะ 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๐ พระจิรเดช พลสุโร ปินะทาใน 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๑ พระฐิติวัชร์ ฉนฺทสุโร โควิบูลย์ชัย 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๒ พระธนาวุฒิ อภิฌาโน นิ่มเจริญ 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๓ พระสมศักดิ์ ปสุตธมฺโม พาณิชย์เจริญลาภ 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๔ พระสายันห์ ภทฺทสีโล แสงต่วน 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๕ พระสมชาย รวิชโย ประมวลศุก 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๖ พระสุบรรณ์ เมธาวํโส แปลงดี 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๗ พระธนชัย สกฺกวํโส แสงใส 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๘ พระเอกชัย อาจารปโภ บรรดาศักดิ์ 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๑๙ พระแชน อินฺทวิชฺโช ประทุมเมศร์ 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๐ พระวัชรินทร์ ชุติทตฺโต แพชัยภูมิ 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๑ พระณรงค์ เทวธมฺโม เชาวนปรีชาศิลป์ 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๒ พระอภิวรรธน์ ถิรสจฺโจ เกียงขวา 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๓ พระบุญสน อธิปญฺโญ อินสกล 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๔ พระวีระ สุทฺธวาโจ ยังสันเทียะ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๕ พระวิรัช อนุสิทฺโธ ทองสถิตทวี 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๖ พระวิชา สุทฺธิวํโส บันลือพงศ์เจริญ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๗ พระอิศเรศ ณฏฺฐวิชฺโช สุขธรรม 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๘ พระธนวัฒน์ กนกวณฺโณ ศุภดิษฐ์ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๒๙ พระสุบิน เหมชาโต ไชยเหล็ก 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๐ พระกฤษณะ สิริมงฺคโล เด่นนภาพัฒน 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๑ พระสัญญา ฐานคฺโค ขันทะวิณะหุ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๒ พระประทีป วณฺณปโภ ปัทมธรรม 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๓ พระเนตร อธิกพโล ยิ่งเชิดงาม 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๔ พระสุริยัน กุลเมโธ วรเลิศ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๕ พระศุภกร ลาภธโร คชเดช 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๖ พระภูมิศักดิ์ ชุติชโย คำสิงห์นอก 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๗ พระชนม์ณภัทร โกมโล วันธนียาดิศัย 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๘ พระชัยวัฒน์ อิทฺธิโรจโน เคนไชยวงค์ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๓๙ พระธนเมศฐ์ ปุณฺณญาโณ กุลธนานิติพัฒน์ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๐ พระไฉน กุสลาสโภ เขตจันทึก 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๑ พระสันติ สทฺธานนฺโท สามสุวรรณ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๒ พระทวี กตสิทฺโธ ลุมาศ 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๓ พระอภิเทพ อติสนฺโต เสนามนตรี 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๔ พระอนุสร ปุณฺณาโภ จันทร์ไม้หอม 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๕ พระสหสิท กิตฺติภาโส แก้วไชโย 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๖ พระวิชุกรณ์ ขิปฺปเตโช บริสุทธิ์ 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๗ พระบรรจง อุทโย หอมเทียม 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๘ พระมณเฑียร วิยตฺติชโย อวัสดาพร 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๔๙ พระทวี โชติมโน เมาว์จตุรัส 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๐ พระทวีศักดิ์ ชยผโล จันทร์อ่อน 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๑ พระจวง ภูริสโม เคนโสภา 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๒ พระบรรลือ ปโยโค จะชวนรัมย์ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๓ พระประวิทย์ อตฺถพโล นาเวียง 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๔ พระสุทธี จิรวุฑฺโฒ สมทรง 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๕ พระณัฎฐ์นันธ์ ถิรนาโถ ภูมิศิลป์ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๖ พระสกภณ สุริยาโภ กลิ่นจำปา 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๗ พระสุวิวัฒน์ วํสสนฺโต ภิญโญกุลธาวิน 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๘ พระนพรัตน์ สุภญาโณ ติ๊บปาละ 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๕๙ พระธีรยุทธ ฌานสุโภ รัตนสิทธิ์ 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๐ พระเอกสิทธิ์ ฐิตสีโล ลำเจียก 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๑ พระไพฑูรย์ จตุรงฺโค วังน้อย 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๒ พระอาคม ยสวฑฺฒโน พวงไทย 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๓ พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๔ พระสุภกิจ นรินฺโท วิริยะวุฒิ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๕ พระสมพล ปีตชโย นันแก้ว 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๖ พระธนภณ ขนฺติสรโณ ธนโชกวนิช 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๗ พระพจนกร กิตฺติวํโส วรรณโสภา 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๘ พระสุริยนต์ อกฺกปญฺโญ นิสสัยกล้า 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๖๙ พระรักษ์ชาติ อนนฺตคุโณ ริ้วทอง 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๐ พระอาทิตย์ อธิวํโส สีสุธก 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๑ พระวัยวัฒน์ กนฺตวิชฺโช เพิ่มทอง 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๒ พระชัยชาญ จกฺกพนฺโธ ชัยดา 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๓ พระสามารถ สุปาโมชฺโช เถื่อนสี 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๔ พระเอกฉัตร จรณาทโร นิกร 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๕ พระบุญทัน ธมฺมสนฺโต ตั้งชารี 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๖ พระวรพจน์ กตานนฺโท ศรีวิศร 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๗ พระสนธยา จนฺทสุวณฺโณ สมลักษณ์ 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๘ พระวรเมธ ทานธโร เพ็ชรากาล 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๗๙ พระนัฐพงษ์ รวิญาโณ ฤทธิ์ฉิม 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๐ พระนฤพนธ์ วุฑฺฒิสุทฺโธ จันทร์กุล 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๑ พระภูษิต ปวรญาโณ พรพัฒนะแฉ่ง 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๒ พระชมบุญ คุณารกฺโข ใจเพ็ง 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๓ พระอนุพงษ์ จนฺทโสภโณ ตะโหนด 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๔ พระไพรทูล หิริภทฺโท พิมพ์นิวาส 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๕ พระศุภกร ปุญฺญวีโร อยู่ยืน 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๖ พระภูวัชร์ อุปสนฺโต ช่างคิด 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๗ พระจักรเพชร จิรสุโข พุ่มใจดี 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๘ พระเนตรรัตนะ ธีรญาโณ จุลเนตร 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๘๙ พระกิจวัตร ปุญฺญคฺโค เต็ดไอ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๐ พระณัฐพงศ์ ถิรจิตฺโต ปิ่นสูรย์ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๑ พระชัยวัฒน์ เขมนนฺโท บัวนอก 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๒ พระกร ทิพฺพปุญฺโญ ทองเฟื้อง 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๓ พระเอกชัย สุตรตโน นิลสุวรรณ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๔ พระประยูร วิวฑฺฒโน วิเศษโวหาร 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๕ พระศานติพงศ์ สนฺตมโน เห็นสว่าง 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๖ พระรุจิโรจน์ เขมวโร บัวน้ำจืด 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๗ พระศุภชัย คุณรโต อนันทวรรณ์ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๘ พระวรพจน์ อภิวีโร ฉายกระจ่าง 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๓๙๙ พระเกรียงไกร ฉนฺทวิชฺโช นาคแก้ว 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๐ พระจันทร์ อุปสนฺโต สีดาสอน 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๑ พระกันตะ กิตฺติชโย บุญปลูก 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๒ พระอัครวัฒน์ ปารมิญฺชโย ชินอัครเศรณี 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๓ พระสันติชัย อาทิจฺจปญฺโญ กรองทอง 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๔ พระนโกสินทร์ ธมฺมธีโร สุริยะฉาย 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๕ พระสุริยา สทฺธาธิโก มานิธิ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๖ พระอนันตชิน อติวโร วงสุนา 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๗ พระนพรัตน์ อิทฺธิฐิโต หมอสัมฤทธิ์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๘ พระศักดิ์ประเสริฐ อธิมโน สายสุนีย์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๐๙ พระสถาพร สนฺติเปกฺโข ธุระพ่อค้า 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๐ พระจักรินทร์ อินฺทวฑฺโฒ เมืองมิ่ง 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๑ พระปรัชญา ชาตปุญฺโญ โพธิ์แก้ว 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๒ พระศุภชัย สุภโรจโน ไชยเวทย์ 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๓ พระอานนท์ สุทสฺสโน วิจิตรปัญญา 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๔ พระอิสระ อกฺกคุโณ ล่ามละคร 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๕ พระอานนท์ ภทฺทกิตฺติโภ กิจมุติ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๖ พระพิริยะ ญาณเสฏฺโฐ พงษ์นอก 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๗ พระจอมศักดิ์ ณฏฺฐวณฺโณ วงษ์แวว 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๘ พระกิตติ เตชพโล ไตรโอสถ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๑๙ พระคมกริช กตญาโณ เทพภักดี 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๐ พระสถิต อนงฺคโณ เทพจันดา 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๑ พระชาญณรงค์ สารวโร ตีเสียง 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๒ พระสิทธิ ญาณกุสโล จิตผล 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๓ พระกฤษณพล สุขสีโล พาเหนียว 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๔ พระนิติวุฒิ อาภสฺสโร โลสันตา 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๕ พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๖ พระอำนาจ ฐิตายุโก จิตร์ผ่อง 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๗ พระเอกพงษ์ ปิยวาทโก ขาวทรงธรรม 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๘ พระจตุพร จรณทีโป รัตนวิริยะ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๒๙ พระอาทิตย์ อินฺทรตโน บุญทอง 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๐ พระพิทักษ์ ธมฺมกนฺโต แสงสุวรรณ์ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๑ พระวิริยะ พลญฺชโย พุ่มศรีเจริญวงษ์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๒ พระสิขรินทร์ ปิยวิชฺโช ชื้อสกุลศักดิ์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๓ พระบุญฤทธิ์ จตฺตมโล ขำพวง 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๔ พระวิวัฒนา อคฺคพโล ผิวขำ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๕ พระธนาวัฒน์ ญาณวุฑฺโฒ แสงเลิศล้ำ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๖ พระวรุฒ ภทฺทกุโล วรภักดี 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๗ พระวัฒนชัย ชยิสฺสโร ทาวัน 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๘ พระไกรศักดิ์ ปุญฺญวฑฺโฒ ใจบุญ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๓๙ พระบุญญา สิริมนฺโต สิริเดชกุล 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๐ พระประเสริฐ์วิทย์ ยตินฺโท เวียงคำ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๑ พระกานต์ ฐานธมฺโม พัฒนโต 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๒ พระมงคล ภทฺรวีโร เทพพิทักษ์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๓ พระสิทธิโชค สามคุโณ สิทธิโชติ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๔ พระณัฐพงศ์ ผลญาโณ ทวีวิบูลย์ทรัพย์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๕ พระเมธัส วุฑฺฒิสาโร เจริญชัยยง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๖ พระโภคิน สิทฺธิสุโร ศักดาเดช 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๗ พระทองสุข ชินปุตฺโต อัมพรคีรีมาศ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๘ พระอดินันท์ โกวิทชโย ศรีสายหยุด 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๔๙ พระปรีชา ปิยยุตฺโต แสงคำ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๐ พระพิริยะ โปนธมฺโม อนุรักษากรกุล 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๑ พระอลงกต อติภทฺโท ลาสิทธิ์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๒ พระทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๓ พระเสกสิทธิ์ รกฺขิตฺตธมฺโม หมอนทอง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๔ พระสิทธิชัย วิชฺชุตฺตโม วารีทิพย์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๕ พระปิยะพงษ์ วํสทิโป พฤกษ์บริรักษ์ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๖ พระพรเทพ นาถสิปฺโป ทองไทย 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๗ พระสุทธิชัย สุขมโน ป้องสุด 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๘ พระแสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๕๙ พระโชคอนันต์ ฐานพทฺโธ จ่าทองคำ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๐ พระวัศย์รติ โฆสธมฺโม ศิลป์ประกอบ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๑ พระพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย เเสนพันธ์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๒ พระธนัช ญาณเตโช วงษ์สกุล 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๓ พระทนงสิทธิ์ วิสุทฺธาโภ สุทนต์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๔ สามเณรยิ่งยง   หงษ์ดี 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๕ สามเณรอเล็กซ์   คริทช์โลว์ 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๖ สามเณรสถาพร   สุขดี 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๗ สามเณรอิสรพงษ์   เกษหอม 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๘ สามเณรพงษ์ศิริ   ยอดสา 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๖๙ สามเณรสุรนาท   วิจิตร 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๐ สามเณรอภิชน   เอี่ยมสำอางค์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๑ สามเณรกฤตภัค   อินใหม่ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๒ สามเณรวันชัย   โคตุพันธุ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๓ สามเณรพลากร   ดีประเสริฐ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๔ สามเณรนพดล   วัฒนาพณิชย์พงศ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๕ สามเณรราเชนทร์   มั่นพุฒ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๖ สามเณรสุทัศน์   ยุบลชิต 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๗ สามเณรเจษฏา   มาลัย 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๘ สามเณรณพงศ์   อวิโรธนานนท์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๗๙ สามเณรโมมพัสตร์   งันเกาะ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๐ สามเณรกมลภพ   สาธร 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๑ สามเณรอดิเรก   กัณหาเขียว 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๒ สามเณรศิวกร   วาที 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๓ สามเณรวิศรุต   สุดตาชู 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๔ สามเณรภูดิศ   มะลิต้น 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๕ สามเณรธัมมชัย   แก่นมะกรูด 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๖ สามเณรสรศักดิ์   หล่อแหลม 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๗ สามเณรกัมปนาท   สุวรรณเลิศ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๘ สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๘๙ สามเณรเมธา   ไชยปัญญา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๐ สามเณรสุภัทร์ไชย   ดวงทวี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๑ สามเณรวุฒิพันธ์   ขจรพิพัฒน์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๒ สามเณรกังศธร   กังฮา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๓ สามเณรทวีโชค   ศรแสง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๔ สามเณรสุริยา   อุ่นสมัย 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๕ สามเณรพัทธนันท์   สุนทรวรเชษฐ์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๖ สามเณรนพฤทธิ์   ดวงดี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๗ สามเณรภานุนิธิ   ทุมโยมา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๘ สามเณรสหรัฐ   เกษประสิทธิ์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๔๙๙ สามเณรอดิศร   สีดาจิตร 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๐ สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๑ สามเณรสิทธิพล   สิงห์บัว 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๒ สามเณรภูกิจ   ธนันวโรทัย 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๓ สามเณรสิทธิชัย   ไชยคง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๔ สามเณรสุรยุทธ   บุ้งทอง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๕ สามเณรภานุเดช   อามาตย์ชาดี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๖ สามเณรธนากร   มากูลต๊ะ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๗ สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๘ สามเณรกฤษดา   พูลนุช 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๐๙ สามเณรพิทักษ์โยธิน   เสนามนตรี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๐ สามเณรจิราเจตน์   สุดบอนิต 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๑ สามเณรศรราม   สุวรรณหงษ์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๒ สามเณรธรรพ์ณธร   กลิ่นจันทร์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๓ สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๔ สามเณรภัทระ   เกตุสวัสดิ์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๕ สามเณรอภิสิทธิ์   คงเจริญ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๖ สามเณรอัยการ   สัมพันธ์พานิช 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๗ สามเณรชยันต์พล   เปรมธาวินัย 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๘ สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๑๙ สามเณรนภูรินทร์   ใต้คีรี 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๐ สามเณรชาญชัย   นพพิบูลย์ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๑ สามเณรศราวุธ   สรจันทร์แดง 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๒ สามเณรพีระพงษ์   สนิทกลาง 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๓ สามเณรทศพล   ประทุมภักดิ์ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๔ สามเณรเกียรติศักดิ์   สีสังข์ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๕ สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๖ สามเณรวสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๖/๐๕๒๗ สามเณรจีระศักดิ์   มาติ๊บ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search