ผลสอบนักธรรมชั้นโทปี56

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 นักธรรมชั้นโท มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 254 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๒๕๖/๐๐๖๘ พระเอกรินทร์ อภิชาโต ไชยเสนา 34 10 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๖๙ พระธรรมรงศักดิ์ วรสกฺโก แก้วเกิด 35 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๐ พระสิทธิโชค อิทฺธิมนฺโต แซ่อุ่ย 42 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๑ พระพงษ์กานต์ สิริรกฺโข มาลารักษ์ 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๒ พระปวีณ โฆสโชโต คีรีโชติกุล 25 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๓ พระหม่อมราชวงศ์นิคม ปญฺญาชาโร จังกาบ 59 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๔ พระอนันต์ ธิติธโร ทรงจำรอง 58 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๕ พระกฤติเดช สิริเตโช ธนวัตธีรกุล 55 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๖ พระวันชัย ภูริมโน ประดิษฐ์ 50 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๗ พระวิชัย อภิชโย หกขุนทด 50 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๘ พระสมเจต ขนฺติจิตฺโต เปรมเจริญ 49 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๗๙ พระจาคม ชนาคโม ลีเพ็ญ 28 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๐ พระประณีต ปณีตธมฺโม บุตระ 61 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๑ พระนิธินันท์ ชาตรตโน วงศ์นพรัตนบดี 51 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๒ พระชินวุฒิ ชินวํโส ประยูรวรรณ 32 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๓ พระที ทีปวิชฺโช เตือ 26 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๔ พระศุภโชค สิริภทฺโท อัครเสถียร 50 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๕ พระวรวุฒิ วจนกฺขโม เพ็ชรมา 38 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๖ พระสมชาย สุธมฺโม สุรินทร์งาม 37 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๗ พระสุทธิพงศ์ สิริวฑฺฒโน รัตนยันต์ 36 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๘ พระธวัชชัย ปญฺญาวโร จักรไชยโยค 57 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๘๙ พระสุกิจ ปการธมฺโม อินทอง 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๐ พระมิตรมงคล ธมฺมมงฺคโล เตรียมสิริวัน 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๑ พระชวลิต ฐิตภาโณ เกตุคล้าย 41 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๒ พระชวภณ ภทฺทชโว ทาถี 40 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๓ พระกัมพล อตฺถปาโล ชำนาญ 28 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๔ พระไพบูลย์ พุทฺธิธโช วงษ์แหวน 28 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๕ พระสิทธิชัย เตชิสฺสโร เขียวน้อย 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๖ พระอิศเรศ มุนิสนฺโต สิกขะเจริญ 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๗ พระจิรเชฏฐ์ เชฏฺฐวํโส ทองน้อย 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๘ พระอดุล คุณวโร โชติมน 76 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๐๙๙ พระธนวัฒน์ อภิเปโม คำหาญ 67 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๐ พระธนัญชัย ญาณวิปุโล พัชระโสภณ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๑ พระปัณณภพ กิจฺจสุทฺโธ ประสิทธิบุญ 41 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๒ พระอภิชาติ โชติกาโร นิราศภัย 36 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๓ พระนคร โกวิทวํโส ครองสมบัติ 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๔ พระสกลธรรมสรณ์ กตผโล เจียรนัย 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๕ พระวีรชาติ มเหสกฺโข บุญชู 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๖ พระนพคุณ ยติคุโณ พงเต้า 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๗ พระกรณ์พัฐ เมธิโน ไพบูลย์ทวีสุข 53 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๘ พระเดชา เตชธมฺโม มาขุมเหล็ก 30 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๐๙ พระราฆิน ฌานรโต ทุธช์ 28 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๐ พระสุทัศน์ ทตฺตเขโม มิลาวรรณ 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๑ พระหลิงเจี้ยนเหวิน ญาณวุฑฺโฒ แซ่หลิง 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๒ พระปัญญา ฐานิโย สุข 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๓ พระกิตติฤทธิ์ อิทฺธิญาโณ โกทาสุข 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๔ พระนิพนธ์ วรวํโส ภูเขียว 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๕ พระศักดิ์สิทธิ์ เปสโล โนนสืบเผ่า 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๖ พระเปา จิตฺตธมฺโม ไชยกุมาร 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๗ พระอัมรินทร์ สนฺติธมฺโม วังเจ็กแซ่ 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๘ พระประกิจ ปโยโค พฤษศรี 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๑๙ พระนิติ อคฺคธมฺโม หงษ์ทอง 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๐ พระอานนท์ อานนฺโท คำยอด 56 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๑ พระวณิชยณัฏฐ์ ภทฺรนาโค สินสงวน 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๒ พระธนกฤต อภิคุโณ พาศิริ 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๓ พระบัญชา ปญฺญาวโส ป้อมสุวรรณ 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๔ พระเอกวิทย์ นาถวิชฺโช ม่วงนาวงษ์ 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๕ พระบุณยสิทธิ์ จนฺทโก กวินรจิตมงคล 52 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๖ พระสมชาติ ยติโก จันดิษฐ์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๗ พระสิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ สมใจเรา 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๘ พระทองมี ชยวีโร สวัสดี 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๒๙ พระวรรณธณากรณ์ อภิโรจโน คำดวง 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๐ พระใกล้รุ่ง ปุณฺณวโร แจ่มปั้นรักษ์ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๑ พระเจนยุทธ์ อินฺทสโร สมบูรณ์วิทย์ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๒ พระพิศิษฐ์ ชุติเขโม รัตน์ปิยะไตร 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๓ พระเมธี สมฺมาปญฺโญ วัฒนเสถียรวงศ์ 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๔ พระชวิศ เทวสุทฺโธ นามวิชัย 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๕ พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๖ พระอาทิตย์ อาทิจฺจเตโช สุวรรณฉลวย 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๗ พระวัฒน์ชานนท์ วริทฺธิโก ยงคุณานันท์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๘ พระพงษ์พัฒน์ วินยวฑฺโฒ มาโยธา 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๓๙ พระผาเหล็ก ยติสกฺโก สีเครือดง 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๐ พระอานนท์ ฐิตสมตฺโถ บรรทม 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๑ พระเฉลิม อตฺถวุฑฺโฒ จั่นกลาง 49 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๒ พระสุพจน์ ชยวีโร อินทพฤกษ์ 48 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๓ พระศักดิ์ชัย โชติชโย สัจจวรกุล 48 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๔ พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 46 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๕ พระคมิก ปริญาโณ ลือสกุลไพศาล 46 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๖ พระไพรัตน์ ญาณเสฏฺโฐ สมจิตร์ 40 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๗ พระสุพจน์ สิริกนฺโต สุวรรณไตร 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๘ พระอนุรักษ์ ภูริปญฺโญ ตฤปอัชฌา 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๔๙ พระเกฏตรินทร์ ปญฺญาชโย ดำดง 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๐ พระพีระพงษ์ สิริคุตฺโต วันพุฒ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๑ พระนฤชา สิทฺธตฺเตโช ลิมปอังศุ 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๒ พระประทีป ทีปวิชฺโช สวยงาม 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๓ พระปัญญาพล จนฺทพโล อังฉกรรจ์ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๔ พระโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 21 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๕ พระณรงค์กร สุมนวํโส สารสังข์ 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๖ พระสมใจ กิตฺติสกฺโก ขันตี 48 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๗ พระชูชาติ อภินาโค เฉลยญาณ 50 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๘ พระกฤษฎาวัฒน์ อธิวฑฺฒโน เขิบสูงเนิน 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๕๙ พระสีหราช สุทฺธิวโร พงศ์นภา 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๐ พระสิปปกร สิปฺปชญฺโญ หอมสิน 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๑ พระสิทธิโชค สิทฺธิยุตฺโต ยุทธนานุกูล 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๒ พระพันธ์พงศ์ อตฺถนนฺโท ฉัตรนันทภรณ์ 27 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๓ พระวัชระ สมาจาโร เวสกุล 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๔ พระศักดิ์ชัย โชติปาโล มารุ่งเรือง 63 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๕ พระวสุ ภสฺสรจิตฺโต บัวจัตุรัส 57 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๖ พระพิเศก คณสิริโก ศรีโมรา 49 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๗ พระสุรเชษฐ์ ชยธมฺโม ชำนะไพรี 41 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๘ พระสมหวัง ฉนฺทารกฺโข เจนพิทักษ์คุณ 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๖๙ พระพีรวัส พหุสฺสุโต เกตุอํ่า 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๐ พระอดิศักดิ์ ฐิตสุโข สุขพันธุ์ถาวร 37 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๑ พระประสิทธิ์ วิจกฺขโณ ช่วยเกื้อ 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๒ พระเวียงแก้ว สุเขธิโต สุขผล 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๓ พระเฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ ประจงการ 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๔ พระเจษฎากรณ์ โชติกโร จรัสโภคธำรง 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๕ พระสัญชัย สณฺหวาโจ คำยอด 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๖ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๗ พระเณศฆฤกุณช์ ปิยจิตฺโต สิทธิกรพิศุทธิ์ 27 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๘ พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน 27 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๗๙ พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๐ พระวีระพันธ์ กุลวีโร ยุงต้น 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๑ พระสิทธิพร ปิยวโร ยันต์วิเศษ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๒ พระสิทธิพล โชติธโร ธิติโชติรส 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๓ พระสุกฤษฏิ์ ภควโร ศรีแสน 49 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๔ พระระพีภัทร์ ขิปฺปปญฺโญ ตาติ๊ดอิน 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๕ พระธีร์ จิรญฺชโย ไชยเทพ 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๖ พระเกรียงศักดิ์ ณฏฺฐวณฺโณ พินัยกุล 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๗ พระนัฐพล ภทฺรวํโส ศิริวงษ์ 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๘ พระอัญจพงษ์ กิตฺติสโม มาเจริญ 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๘๙ พระเล็ก ชาติชญฺโญ สาย 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๐ พระวัชระ โสภณปญฺโญ รุ่งเรือง 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๑ พระวิริยะ กตวีริโย สุนทร 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๒ พระศรัญญู สกฺกธมฺโม เฉลยอาจ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๓ พระสมศักดิ์ คุตฺตมงฺคโล บุญผ่อง 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๔ พระพงษ์สิทธิ์ ปสุตธมฺโม สิโรราบ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๕ พระฐานุศักดิ์ สีลธโร สินอนันต์ตระกูล 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๖ พระสุริยะ ขนฺติสรโณ สร้อยนาค 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๗ พระเฉลิมชัย ชยาสโภ ฉลอมศรี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๘ พระเทวัญ สิริวิชฺโช นันรัศมี 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๑๙๙ พระทินรัตน์ อคฺควํโส วงษ์เทพา 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๐ พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๑ พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๒ พระณัฐพล คุตฺตพโล เพียรทาหนอง 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๓ พระอุดม ถิรวฑฺฒโน ศิริเฑียรทอง 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๔ พระวิรัตน์ ปิยชาโต คุ้มเพชร 42 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๕ พระวิรันทร์ ผาติกโร พรประทาน 59 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๖ พระอำนวย อคฺคสกฺโก วงษ์เกตุใจ 51 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๗ พระไชยวัฒน์ ปุญฺญพหุโล สุวัชรโกศล 48 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๘ พระจำเริญ โชติฉนฺโท ชมภูเกษ 47 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๐๙ พระภาณุพันธ์ ฐานพทฺโธ อุ่นแท่น 46 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๐ พระพิพัฒน์ ถิรวีริโย เหรียญชลานุสาร 46 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๑ พระกฤตพัฒน์ เขมธโช เที่ยงดี 44 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๒ พระนพรัตน์ จิรปุญฺโญ วงศ์เทพ 39 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๓ พระสุนทร วรสกฺโก พยุหะ 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๔ พระศราวุธ โชติปุญฺโญ ฉัตรพัฒนวงศ์ 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๕ พระวิเชียร พนฺธมุตฺโต จันทร์ศรี 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๖ พระก้องเกียรติ ติสฺสโร ดุสิทธิ์ 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๗ พระนพดล ธีรเวโช ห่านดำ 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๘ พระณรงค์ เวคชโย รุ่งเรือง 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๑๙ พระมาโนช อภิวิชฺโช ภารนันท์ 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๐ พระพุทธิพงศ์ วรโชโต เอกวงศ์ 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๑ พระวสันต์ กิตฺติวฑฺโฒ ขาวจันทึก 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๒ พระพลเดช อภิสมโย ปัจจัยคา 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๓ พระศุภราชัย สุรสกฺโก ล้วนศรี 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๔ พระขวัญชัย กิตฺติเมโธ ตรีรัตน์ 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๕ พระกิตติพงษ์ ปญฺญาวฑฺฒโน ธงชัย 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๖ พระสุขสันต์ ทีปธมฺโม มิ่งกุละ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๗ พระทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๘ พระภควัฒน์ กนฺตสุโข สมประเสริฐสุข 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๒๙ พระรุ่งโรจน์ รชตวํโส เพียงภักดิ์ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๐ พระปัญญาวี อติเมโธ พรหมเจริญ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๑ พระฐิติพล ญาณคุตฺโต เทพลิบ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๒ พระณัฐพล เขมนนฺโท หาญบำรุงกิจ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๓ พระทวีวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ เฉลียวพจน์ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๔ พระอภิชัย อภิชโย มุสิพรหม 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๕ พระสรรชัย ธมฺมวุฑฺโฒ ปาเปิง 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๖ พระอนุชา อติสกฺโก เยาว์สูงเนิน 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๗ พระสุรเกียรติ นนฺทชโย พันธ์พฤกษ์ 20 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๘ พระสายัณห์ สุตพโล นันทะสี 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๓๙ พระประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๐ พระพสธร เขมธโร เลิศเศวตวงศ์ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๑ พระสุเมธ กนฺตเมโธ แก้วเกิด 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๒ พระธรรมนูญ สุตธโร เรียนเวช 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๓ พระศิริศักดิ์ วํสสิริโก สาลีสิงห์ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๔ พระกมล กมโล เติมนิติกุล 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๕ พระสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๖ พระสุรศักดิ์ อรุโณ สาธร 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๗ พระเดชชาติ คุตฺตเตโช แสงเส้น 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๘ พระพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๔๙ พระสุทธิรักษ์ สิทฺธิมโน สารมะโน 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๐ พระสุชาติ ญาณสุทฺโธ อินตอง 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๑ พระอภัย อคฺคจิตฺโต กะสวย 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๒ พระยศนันท์ สิทฺธินนฺโท บวรสมสฤษดิ์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๓ พระนครรัตน์ วราวุโธ จำเนียรพันธุ์ 67 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๔ พระมานะ ชุติวชิโร เปี่ยมฉวีวงศ์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๕ พระทม อภิสกฺโก น้อยเทศ 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๖ พระสิทธิ สุติรโต เพ็ชญไพศิษฏ์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๗ พระศักดา วรเชฏฺโฐ หงส์วิไลมงคล 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๘ พระสำรอง อคฺคคุโณ ไชยสิงห์ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๕๙ พระสุรัตน์ ปุญฺญาธิโก ลาดพันนา 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๐ สามเณรภัทรพล   คงมั่น 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๑ สามเณรฉัตรทอง   เสาวรส 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๒ สามเณรอนุชา   ราชธนา 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๓ สามเณรกฤษณะ   ราชโคตร 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๔ สามเณรจักรธร   เติมสุข 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๕ สามเณรธนพล   เจริญผล 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๖ สามเณรดุสิต   คำปิน 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๗ สามเณรณัฐพล   จันทา 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๘ สามเณรปฏิภาณ   ศรีกร 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๖๙ สามเณรอำนาจ   บุญโสภา 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๐ สามเณรธวัชชัย   สายสมบัติ 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๑ สามเณรวุฒินันท์   เครือศรี 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๒ สามเณรเพชร   ภูสมจิต 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๓ สามเณรสิริโชค   นุชเทียน 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๔ สามเณรปฐมพล   สุขจั่นผล 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๕ สามเณรคงศักดิ์   เศษสังข์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๖ สามเณรทักษ์ดนัย   ลูกอิน 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๗ สามเณรภควัฒน์   จันทร์แรม 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๘ สามเณรยุทธนา   ธันยพงศา 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๗๙ สามเณรอุทัย   ชาชำนาญ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๐ สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๑ สามเณรภานุวัฒน์   อินทจันทร์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๒ สามเณรธนพล   อุ่นบุญเรือง 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๓ สามเณรคมสัน   ถึงเนียม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๔ สามเณรปรเมษฐ์   อ่วมสุข 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๕ สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๖ สามเณรกิตติพงษ์   ปัญญาวงศ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๗ สามเณรพยัคฆ์   เพียรยิ่ง 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๘ สามเณรเอกรัต   กาจูมปู 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๘๙ สามเณรแทน   พนักงาม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๐ สามเณรสิทธิชาติ   บุญนำ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๑ สามเณรศุภลักษณ์   บุรีขันธ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๒ สามเณรอรรถชัย   แย้มเยื้อน 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๓ สามเณรลิขิต   พรมแดง 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๔ สามเณรธีรภัทร์   เพียจันทร์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๕ สามเณรนฤเบศน์   ส่งประสาทศิลป์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๖ สามเณรประสิทธิ์   นามประสพ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๗ สามเณรธนกร   ครุฑอ่ำ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๘ สามเณรไพโรจน์   กุรกนก 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๒๙๙ สามเณรทวีโชค   ธิติธรรมนาคกุล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๐ สามเณรศุภากร   หิรัญศรี 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๑ สามเณรณัฐวนนท์   แสนสิริวัฒนกุล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๒ สามเณรคงศักดิ์   สุกใส 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๓ สามเณรอัครเดช   บุญกอง 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๔ สามเณรเอกพงษ์   พุ่มพวง 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๕ สามเณรตะวัน   พุทธรักษา 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๖ สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๗ สามเณรหมี   อายี 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๘ สามเณรกล้าตะวัน   พุ่มไสว 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๐๙ สามเณรธนพล   เฉิน 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๐ สามเณรอดิเทพ   วิภาสพาณิชกุล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๑ สามเณรวรกร   ศรีภานุมาต 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๒ สามเณรวรวุฒิ   พุทธรรม 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๓ สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๔ สามเณรศหัศวรรต   เอี่ยมสง่า 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๕ สามเณรนุวัฒน์   ดวงแสนจันทร์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๖ สามเณรธีรภัทร์   จันทร์สระน้อย 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๗ สามเณรธนดล   ปิ่นแดง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๘ สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๑๙ สามเณรณัฐพงษ์   สาสุข 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๒๐ สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๖/๐๓๒๑ สามเณรมฆวินทร์   อินทร์สา 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search