ผลสอบนักธรรมชั้นเอกปี56

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 นักธรรมชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 122 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๐ พระนพรัตน์ ขนฺติโสภโณ อนุรักษ์ 49 18 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๑ พระวิสุทธิ์ วิสุทฺธิโก พริ้งเพราะ 38 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๒ พระพนม ผลญาโณ สวัสดิ์ผล 35 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๓ พระธเนศ วรจิตฺโต จิตรโชติ 30 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๔ พระพีรพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน บุญศิริวัฒนกุล 29 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๕ พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต ดวงสุวรรณ์ 28 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๖ พระปิติณัช สิริเขโม กลัดนิล 30 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๗ พระปิยะกร เตชกโร ดวงปากดี 33 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๘ พระธนาวุฒิ วุฑฺฒิวโร ขำยัง 31 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๙ พระปฏิภาณ ชวทีโป ไชยคำภา 28 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๐ พระเพิ่มพงษ์ ฉนฺทวฑฺโฒ เชาว์ดำรงค์ 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๑ พระศราวุฒิ สิริวุฑฺโฒ วุฒิวงศ์เสรี 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๒ พระภาสวัฒน์ โอภาโส สาแก้ว 37 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๓ พระสุรชัย สุรธมฺโม นิยมไพรพนา 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๔ พระสมชาย พลวีโร เพ็ชรณรงค์ 55 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๕ พระยงยุทธ วีรธมฺโม หาญพาสุพงศ์ 51 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๖ พระวิชาญ ภทฺทญาโณ เลิศสหไพฑูรย์ 31 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๗ พระสมคิด สีลคุตฺโต สีแสด 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๘ พระปรีชา ปุณฺณพโล ตามบุญ 45 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๙ พระสุมนต์ ฐิตมนฺโต เวศพันธุ์ 65 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๐ พระประเสริฐ อภิวโร ศรีสมนึก 55 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๑ พระอนุกูล อติสนฺโต รัตนมงคลรัชต์ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๒ พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๓ พระวินัย ปริภาโส เรืองแสงรอบ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๔ พระคณิต สุทฺธิกโร บุญญะการกุล 48 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๕ พระศักดิ์ชัย โชติกุโล วรวุฒิทวีกุล 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๖ พระประยูร วิสุทฺโธ สร้อยทอง 36 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๗ พระเอกศักดิ์ อคฺคสกฺโก บุตรวงศ์ 35 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๘ พระปฏิยุทธ์ วีตโสโก อ่อนเผ่า 34 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๙ พระคมกฤช อภิชฺชโว สะอาด 34 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๐ พระนคร คุณโรจโน โรจนศิริ 31 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๑ พระเจริญชัย นวคุโณ เกติมา 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๒ พระจเรพร ปิยธมฺโม รักษาวงค์ 47 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๓ พระเศกสรร จิรปญฺโญ กาญจนะ 42 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๔ พระบัณฑิต เมตฺติธโร สุพรรณ์ 34 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๕ พระภูวนาถ ฉนฺทสโร เสมอใจ 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๖ พระบรรจง สกฺกธมฺโม แก้วก้อ 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๗ พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๘ พระรุ่งโรจน์ วชิรโชโต วิชัย 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๙ พระจตุพร ชยกุโล สิ่วไธสง 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๐ พระพัสกร มนฺตวชิโร แก้วเพ็ชร 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๑ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๒ พระชาญชัย รํสิปญฺโญ แสงธนาพฤกษ์ 55 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๓ พระอัตตชัย วฑฺฒธมฺโม แต้วัฒนา 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๔ พระชาติชาญ คุณผโล ผลมาก 40 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๕ พระศราวุทธ ธมฺมโชโต เบญจมาศ 38 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๖ พระอุดม อาภานนฺโท วุฒิพงศ์เสรี 35 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๗ พระยิ่งยงค์ ธมฺมทินฺโน สกูลหลาย 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๘ พระสราวุฒิ ญาณสโร บุปผา 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๙ พระจรัล ภูรินนฺโท สาครอมรศรี 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๐ พระณัฐพงศ์ กวิวํโส กลางประพันธ์ 51 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๑ พระพลายวู๊ด ฐิตสิริโก เพียรเกตุกิจ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๒ พระเจตพล คุตฺตมโน กุลแพร 44 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๓ พระเทวา สีหวีโร สุรชาติ 35 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๕ พระฉัตรชัย กตปุญฺโญ ขอจันทร์กลาง 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๖ พระศรัญญู ภูริมโน ภูมิหวา 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๗ พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๘ พระพินิจ โสตฺถิโก ปฐมกำเหนิด 57 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๙ พระปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 47 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐ พระวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๑ พระหฤษน์ โชติรตโน กองแก้ว 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๒ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๓ พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ คงเปี่ยม 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๔ พระนิพนธ์ ปภาสิทฺโธ ดุลยสิทธิ์ 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๕ พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๖ พระชูเกียรติ ภทฺทโก วิสุทธาภรณ์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๗ พระดิเรก กิตฺตินาโค เฮงสว่าง 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๘ พระปิยพัชร์ ยสเชฏโฐ ล้อกุลกิตติพัทธ์ 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๙ พระเธียรวิชญ์ อานนฺทชาโต วสุอนันต์กุล 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๐ พระกานต์รวี ฐานจนฺโท ทวีโรจนกุล 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๑ พระนุชา นาถปุญฺโญ ชุนรัตน์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๒ พระปานชนก สุทนฺโต ศรีนวลนัด 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๓ พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก สุชาติกุลวิทย์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๔ พระธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๕ สามเณรบุญช่วย   สกุลดง 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๖ สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๗ สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๘ สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๙ สามเณรณัฐพล   ภูวนาฎภิญโญ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๐ สามเณรธัญพิสิษฐ์   ศรีมหานิยม 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๑ สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๒ สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๓ สามเณรวรพจน์   เอี่ยมมั่น 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๔ สามเณรเทิดภูมิ   ฟูวังหม้อ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๕ สามเณรพีรพัฒน์   บุญเสนาะ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๖ สามเณรวัชรินทร์   เมืองสุวรรณ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗ สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๘ สามเณรนันทวัตร   เรืองรัมย์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๙ พระสุธี สุภวฑฺฒโน กุลวงศ์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๐ พระนพคุณ ญาณฐิโต บุญมั่น 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๑ พระธวัชชัย ธีรญาโณ คุณานุปถัมภ์ 61 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๒ พระจิรสิน กนฺตสาโร แน่นหนา 57 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๓ พระประสิทธิ์ หิริภทฺโท เล็กงามเอก 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๔ พระกิตติชัย เนปกฺโก อุดมคุณากร 52 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๕ พระรชต สมพโล ประเสริฐ 44 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๖ พระสายันต์ ภทฺรจิตฺโต ฉ่ำพึ่งช้าง 41 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๗ พระณรงค์ ฐิตสีโล ทัสนประดับ 41 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๘ พระชาติชาย ปุญฺญโชติโก กอบัวกลาง 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๙ พระสุริศร์ วิรโช ตั้งปรีชาพาณิชย์ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๐ พระณัฐพล ธชปญฺโญ กุรินทร์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๑ พระไทยแลนด์ คุตฺตมงฺคโล สิงคเสลิต 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๒ พระณฐาภพ ฐิตเวโท นันทกิจ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๓ พระณัฐพงศ์ สิริสาโร เขมะภาตะพันธ์ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๔ พระโดม สุขธโร บุตรราช 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๕ พระวิษณุ ปภสฺสโร อินชะเง้อ 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๖ พระเอกพล สุขปาโล เหมบุรุษ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๗ พระสมพล สนฺติมโน ทองจันทร์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๘ พระอภิสิทธิ์ อาภาธโร ใบหนองฮี 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๙ พระณภภู ผาสุโก ลักษณ์ธนากุล 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๐ พระวรวิทย์ วิชฺชากโร บุญประคม 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๑ พระธรณ์ธันย์ อตฺตทนฺโต เขื่อนคำ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๒ พระสมคิด นนฺทสิทโธ แก้วประสิทธิ์ 56 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๓ พระดำรงค์ สุทฺธิธโร บุรานันท์ 37 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๔ พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๕ พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต ประกอบศรี 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๖ พระปัญญา ปญฺญาสาโร แสงสี 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๗ พระนิสสัย ตุฏฺฐมโน หัสดี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๘ พระธิติพันธ์ นิยตชโย ชยางกูร 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๙ พระธรรมรัตน์ ถิรโสตฺถิโก วังส์ด่าน 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐ พระยศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๑ พระจตุรภัทร อาทิจฺจโรจโน แสงอุทัย 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search