ผลสอบนักธรรมชั้นเอกปี56

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2556 นักธรรมชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 122 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๐ พระนพรัตน์ ขนฺติโสภโณ อนุรักษ์ 49 18 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๑ พระวิสุทธิ์ วิสุทฺธิโก พริ้งเพราะ 38 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๒ พระพนม ผลญาโณ สวัสดิ์ผล 35 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๓ พระธเนศ วรจิตฺโต จิตรโชติ 30 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๔ พระพีรพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน บุญศิริวัฒนกุล 29 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๕ พระชินวัตร รกฺขิตวตฺโต ดวงสุวรรณ์ 28 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๖ พระปิติณัช สิริเขโม กลัดนิล 30 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๗ พระปิยะกร เตชกโร ดวงปากดี 33 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๘ พระธนาวุฒิ วุฑฺฒิวโร ขำยัง 31 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๓๙ พระปฏิภาณ ชวทีโป ไชยคำภา 28 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๐ พระเพิ่มพงษ์ ฉนฺทวฑฺโฒ เชาว์ดำรงค์ 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๑ พระศราวุฒิ สิริวุฑฺโฒ วุฒิวงศ์เสรี 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๒ พระภาสวัฒน์ โอภาโส สาแก้ว 37 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๓ พระสุรชัย สุรธมฺโม นิยมไพรพนา 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๔ พระสมชาย พลวีโร เพ็ชรณรงค์ 55 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๕ พระยงยุทธ วีรธมฺโม หาญพาสุพงศ์ 51 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๖ พระวิชาญ ภทฺทญาโณ เลิศสหไพฑูรย์ 31 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๗ พระสมคิด สีลคุตฺโต สีแสด 27 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๘ พระปรีชา ปุณฺณพโล ตามบุญ 45 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๙ พระสุมนต์ ฐิตมนฺโต เวศพันธุ์ 65 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๐ พระประเสริฐ อภิวโร ศรีสมนึก 55 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๑ พระอนุกูล อติสนฺโต รัตนมงคลรัชต์ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๒ พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๓ พระวินัย ปริภาโส เรืองแสงรอบ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๔ พระคณิต สุทฺธิกโร บุญญะการกุล 48 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๕ พระศักดิ์ชัย โชติกุโล วรวุฒิทวีกุล 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๖ พระประยูร วิสุทฺโธ สร้อยทอง 36 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๗ พระเอกศักดิ์ อคฺคสกฺโก บุตรวงศ์ 35 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๘ พระปฏิยุทธ์ วีตโสโก อ่อนเผ่า 34 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๙ พระคมกฤช อภิชฺชโว สะอาด 34 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๐ พระนคร คุณโรจโน โรจนศิริ 31 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๑ พระเจริญชัย นวคุโณ เกติมา 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๒ พระจเรพร ปิยธมฺโม รักษาวงค์ 47 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๓ พระเศกสรร จิรปญฺโญ กาญจนะ 42 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๔ พระบัณฑิต เมตฺติธโร สุพรรณ์ 34 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๕ พระภูวนาถ ฉนฺทสโร เสมอใจ 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๖ พระบรรจง สกฺกธมฺโม แก้วก้อ 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๗ พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๘ พระรุ่งโรจน์ วชิรโชโต วิชัย 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๙ พระจตุพร ชยกุโล สิ่วไธสง 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๐ พระพัสกร มนฺตวชิโร แก้วเพ็ชร 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๑ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๒ พระชาญชัย รํสิปญฺโญ แสงธนาพฤกษ์ 55 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๓ พระอัตตชัย วฑฺฒธมฺโม แต้วัฒนา 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๔ พระชาติชาญ คุณผโล ผลมาก 40 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๕ พระศราวุทธ ธมฺมโชโต เบญจมาศ 38 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๖ พระอุดม อาภานนฺโท วุฒิพงศ์เสรี 35 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๗ พระยิ่งยงค์ ธมฺมทินฺโน สกูลหลาย 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๘ พระสราวุฒิ ญาณสโร บุปผา 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๗๙ พระจรัล ภูรินนฺโท สาครอมรศรี 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๐ พระณัฐพงศ์ กวิวํโส กลางประพันธ์ 51 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๑ พระพลายวู๊ด ฐิตสิริโก เพียรเกตุกิจ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๒ พระเจตพล คุตฺตมโน กุลแพร 44 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๓ พระเทวา สีหวีโร สุรชาติ 35 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๕ พระฉัตรชัย กตปุญฺโญ ขอจันทร์กลาง 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๖ พระศรัญญู ภูริมโน ภูมิหวา 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๗ พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๘ พระพินิจ โสตฺถิโก ปฐมกำเหนิด 57 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๙ พระปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 47 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐ พระวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๑ พระหฤษน์ โชติรตโน กองแก้ว 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๒ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๓ พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ คงเปี่ยม 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๔ พระนิพนธ์ ปภาสิทฺโธ ดุลยสิทธิ์ 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๕ พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๖ พระชูเกียรติ ภทฺทโก วิสุทธาภรณ์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๗ พระดิเรก กิตฺตินาโค เฮงสว่าง 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๘ พระปิยพัชร์ ยสเชฏโฐ ล้อกุลกิตติพัทธ์ 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๙ พระเธียรวิชญ์ อานนฺทชาโต วสุอนันต์กุล 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๐ พระกานต์รวี ฐานจนฺโท ทวีโรจนกุล 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๑ พระนุชา นาถปุญฺโญ ชุนรัตน์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๒ พระปานชนก สุทนฺโต ศรีนวลนัด 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๓ พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก สุชาติกุลวิทย์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๔ พระธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๕ สามเณรบุญช่วย   สกุลดง 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๖ สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๗ สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๘ สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๙ สามเณรณัฐพล   ภูวนาฎภิญโญ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๐ สามเณรธัญพิสิษฐ์   ศรีมหานิยม 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๑ สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๒ สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๓ สามเณรวรพจน์   เอี่ยมมั่น 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๔ สามเณรเทิดภูมิ   ฟูวังหม้อ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๕ สามเณรพีรพัฒน์   บุญเสนาะ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๖ สามเณรวัชรินทร์   เมืองสุวรรณ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗ สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๘ สามเณรนันทวัตร   เรืองรัมย์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๙ พระสุธี สุภวฑฺฒโน กุลวงศ์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๐ พระนพคุณ ญาณฐิโต บุญมั่น 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๑ พระธวัชชัย ธีรญาโณ คุณานุปถัมภ์ 61 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๒ พระจิรสิน กนฺตสาโร แน่นหนา 57 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๓ พระประสิทธิ์ หิริภทฺโท เล็กงามเอก 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๔ พระกิตติชัย เนปกฺโก อุดมคุณากร 52 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๕ พระรชต สมพโล ประเสริฐ 44 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๖ พระสายันต์ ภทฺรจิตฺโต ฉ่ำพึ่งช้าง 41 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๗ พระณรงค์ ฐิตสีโล ทัสนประดับ 41 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๘ พระชาติชาย ปุญฺญโชติโก กอบัวกลาง 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๒๙ พระสุริศร์ วิรโช ตั้งปรีชาพาณิชย์ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๐ พระณัฐพล ธชปญฺโญ กุรินทร์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๑ พระไทยแลนด์ คุตฺตมงฺคโล สิงคเสลิต 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๒ พระณฐาภพ ฐิตเวโท นันทกิจ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๓ พระณัฐพงศ์ สิริสาโร เขมะภาตะพันธ์ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๔ พระโดม สุขธโร บุตรราช 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๕ พระวิษณุ ปภสฺสโร อินชะเง้อ 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๖ พระเอกพล สุขปาโล เหมบุรุษ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๗ พระสมพล สนฺติมโน ทองจันทร์ 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๘ พระอภิสิทธิ์ อาภาธโร ใบหนองฮี 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๙ พระณภภู ผาสุโก ลักษณ์ธนากุล 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๐ พระวรวิทย์ วิชฺชากโร บุญประคม 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๑ พระธรณ์ธันย์ อตฺตทนฺโต เขื่อนคำ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๒ พระสมคิด นนฺทสิทโธ แก้วประสิทธิ์ 56 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๓ พระดำรงค์ สุทฺธิธโร บุรานันท์ 37 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๔ พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๕ พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต ประกอบศรี 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๖ พระปัญญา ปญฺญาสาโร แสงสี 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๗ พระนิสสัย ตุฏฺฐมโน หัสดี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๘ พระธิติพันธ์ นิยตชโย ชยางกูร 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๔๙ พระธรรมรัตน์ ถิรโสตฺถิโก วังส์ด่าน 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐ พระยศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๑ พระจตุรภัทร อาทิจฺจโรจโน แสงอุทัย 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี

 


Who's Online

มี 360 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7157517
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9494
10205
30579
7047597
271153
349808
7157517

Your IP: 49.230.1.170
2019-07-23 20:56
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search