ผลสอบนักธรรมชั้นตรีปี54

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2554 นักธรรมชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 417 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๑ พระทนุ ชยารกฺโข มานะไชยรักษ์ 69 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๒ พระปราณีต ปณีตธมฺโม บุตระ 59 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๓ พระคะนอง สิริชาโต ศรีมหานิยม 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๔ พระสุทธิพงศ์ สิริวฑฺฒโน รัตนยันต์ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๕ พระทวี อาจารภทฺโท ไหว้พรม 49 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๖ พระเตียง ติกฺขวิชฺโช ประโสทะกัง 41 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๗ พระสุกิจ ปการธมฺโม อินทอง 41 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๘ พระอาคม อคฺคจกฺโก จีนนคร 41 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๕๙ พระชวลิต ฐิตภาโณ เกตุคล้าย 39 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๐ พระชาติชาญ คุณผโล ผลมาก 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๑ พระอภิชาติ โชติกาโร นิราศภัย 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๒ พระเอกศักดิ์ อคฺคสกฺโก บุตรวงศ์ 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๓ พระศรชัย อคฺคสุโท งามวงษ์ 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๔ พระณัฐวัฒน์ วิจกฺขโณ เกียรติธนบาล 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๕ พระปัณณภพ กิจฺจสุทฺโธ ประสิทธิบุญ 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๖ พระสุริยันต์ สุรปญฺโญ แซ่จุง 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๗ พระนพคุณ ยติคุโณ พงษ์เต้า 27 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๘ พระกัมพล อตฺถปาโล ชำนาญ 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๖๙ พระนิติ อคฺคธมฺโม หงษ์ทอง 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๐ พระสมประสงค์ ทีปวิชฺโช จำปาฮาด 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๑ พระอานนท์ อานนฺโท พยัคมะเริง 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๒ พระกิตติฤทธิ์ อิทฺธิญาโณ โกทาสุข 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๓ พระจรัล ภูรินนฺโท สาครอมรศรี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๔ พระทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๕ พระทวีศิลป์ จารุสิปฺโป พิมพะ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๖ พระศุภชัย ปญฺญาคโม แสนแก้วกาศ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๗ พระนิพนธ์ วรวํโส ภูเขียว 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๘ พระอัมรินทร์ สนฺติธมฺโม วังเจ็กแซ่ 20 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๗๙ พระเสถียร ฐิติโก ปราณี 73 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๐ พระบุญมา อนุตฺตโร มาศนอก 72 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๑ พระนคร กิตฺติวณฺโณ คำพราว 70 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๒ พระธีรพล ติกฺขวิริโย ลาภจิตร 68 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๓ พระปรีชา รตนโชโต คำสุจริต 65 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๔ พระปราโมทย์ ยติวํโส สุรสมิทธ์ 64 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๕ พระประกฤษ ธมฺมิสฺสโร สุคันธกุล 62 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๖ พระสมคิด สิริธโร ชูวิทย์ 61 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๗ พระอำนาจ อินฺทรตโน ปิ่นธนรัตน์ 60 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๘ พระธวัชชัย ธีรญาโณ คุณานุปถัมภ์ 59 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๘๙ พระปรีชา จาคนนฺโท บัวพูล 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๐ พระพัฒน์สกรณ์ เขมปุญฺโญ มณีรัตนชาติ 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๑ พระสมบูรณ์ ฌานกนฺโต โสภณรัตนโภคิน 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๒ พระจักริน เขมินฺโท หรูธนศักดา 57 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๓ พระวิรัตน์ เหมวณฺโณ คมคง 57 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๔ พระดอน จิตฺตวฑฺฒโน พัฒนกิจจำรูญ 56 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๕ พระพสิษฐ์ ฐานปูรโณ นันทศิระพัฒน์ 56 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๖ พระสมเกียรติ ฐานสโม พานิชชา 56 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๗ พระพินิจ โสตฺถิโก ปฐมกำเหนิด 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๘ พระยลศักดิ์ ธีรพโล ยลโสภณ 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๒๙๙ พระรวี อตฺถวฑฺฒโน มีมะจำ 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๐ พระภิสัก สกฺกกุโล สงวนมณี 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๑ พระวิโรจน์ คุณจิตฺโต ศรีนวล 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๒ พระโสภณ ปีติจิตฺโต ศุจิธารกุล 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๓ พระจารึก อธิกพโล มารยาตร์ 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๔ พระฐากูร อธิโป แก้วแดง 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๕ พระธนโชค อนาลโย คำปิงบุตร 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๖ พระวรเศรษฐ์ ปณฺณสิริโก ดุษฎีพิพัฒน์ 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๗ พระเวทิน อินฺทปญฺโญ กฐินทอง 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๘ พระทวี โฆสวโร มารังค์ 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๐๙ พระประสิทธิ์ หิริภทฺโท เล็กงามเอก 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๐ พระอนุรักษ์ ชุติสฺสโร เดชานุวัติ 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๑ พระธนภัทร คุณวฑฺฒโน สวัสดีนฤนาท 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๒ พระธีรพจน์ ธนิสฺสโร นาคประพาฬ 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๓ พระกิตติชัย เนปกฺโก อุดมคุณากร 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๔ พระละเอียด ธีรเตโช อินทโชติ 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๕ พระเติบ สมงฺคิโก รอดทับ 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๖ พระไพโรจน์ ปุญฺญุตฺตโม สีละออง 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๗ พระสมศักดิ์ เตชฌาโน มาธูป 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๘ พระสุริยัน สุพฺพโต อนันต์ 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๑๙ พระสุริยันต์ อโนมปญฺโญ สายหงษ์ 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๐ พระอภิชาติ ปุณฺณธมฺโม สมสกุล 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๑ พระทนง อตฺตวฑฺโฒ บุญรอด 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๒ พระบริสุทธิ์ กิตฺติวีโร หมอยา 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๓ พระประสิทธิ์ จิณฺณธมฺโม แก้วสุภา 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๔ พระมานพ นนฺทสาโร ชัยศรี 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๕ พระยุทธศาสตร์ ปญฺญาวุฑฺโฒ อนุรักติพันธุ์ 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๖ พระสุรเดช สุชิโน ตันวิทยา 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๗ พระอโณทัย จนฺทปุณฺโณ สุขสำเริง 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๘ พระกอบโชค ทิพฺพรตโน มหาโภคาทรัพย์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๒๙ พระชนสิษฎ์ สุทฺธิมโน พงศ์ภัทรโภคิน 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๐ พระธงฉาน วิสาลธมฺโม อรชุนกะ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๑ พระธนวัฒน์ คุตฺตชโย สนามเขตร์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๒ พระนรากร สิทฺธิเตโช ธรรมวุฒิรัตน์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๓ พระสมชาย ฉินฺนาลโย พงษ์พันธ์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๔ พระสิริทัศน์ วีรชาโต สุริยสมบูรณ์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๕ พระสุเทพ ถาวรชโย กิจปฐมมงคล 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๖ พระสุวิจักขณ์ ปุณฺณสกฺโก วิลัยลักษณ์ 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๗ พระจเร ฐานโสภโณ มังกร 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๘ พระจิตพัฒน์ อุปสโม จันทร์เพชร 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๓๙ พระจีระศักดิ์ ตปคุโณ กระทุ่มเขตร์ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๐ พระดำรัส เสฏฺฐรตโน นันท์ดี 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๑ พระธวัท โฆสพโล ดำรงไกรธนกร 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๒ พระธีรวุฒิ กิตฺติโก ปรีดาพิพัฒน์พงศ์ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๓ พระสิงห์ชัย อติเตโช แก้วล้อมทรัพย์ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๔ พระสุพจน์ ชยวีโร อินทพฤกษ์ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๕ พระณรงค์ วชิราสโภ เรืองรุ่งโรจน์ 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๖ พระสถิต อาจารเสฏฺโฐ โชติกรณ์ 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๗ พระสว่าง โอทาโต แซ่อั้ง 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๘ พระธนภัทร ธุตมโล พันธ์มณี 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๔๙ พระปภณ์ธรรศ์ วรจิตฺโต สร้อยสุวรรณ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๐ พระปิยพัฒน์ คุณมงฺคโล พินธุพันธ์ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ท ๒๑๕๔/๐๓๕๑ พระพิษณุ เขมจาโร หงส์รุจิพันธ์ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๒ พระภัคคพงศ์ สิทฺธิพนฺโธ พรหมวิทย์กูล 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๓ พระมณี กิตฺติกโร ฦาชา 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๔ พระรวิพล จินฺตสโก ศรีผิว 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๕ พระเรืองสิทธิ์ ทิพฺพวุฑฺโฒ พลอยแสงสาย 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๖ พระสมชาย ฉนฺทชโย เจริญสุวรรณคีรี 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๗ พระสมชาย อตฺถจาโร แพนลา 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๘ พระสังวาล มงฺคลชโย สายคำวงค์ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๕๙ พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๐ พระสุวิทย์ หิเตสโก ฉัตร์แก้วมรกต 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๑ พระณรงค์ชัย ธมฺมวุฑฺโฒ มาคำอ้าย 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๒ พระประภาส ปุณฺณโรจโน กอบัว 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๓ พระพิสิษฐ์ มนฺตาคโม กมลเดช 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๔ พระวิเชษฐ คุตฺตมโน เดชประแดง 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๕ พระศุภมงคล ปญฺจพโล ทุริสุทธิ์ 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๖ พระสมหมาย เขมสิทฺโธ เลิศวัฒนาโกเมศ 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๗ พระอเนก ทิตฺตจนฺโท จันทร 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๘ พระอานุภาพ พฺรหฺมปญฺโญ เบญจวรการกุล 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๖๙ พระกัญจน์วรากร นิปโก อร่ามกิจเหมสกุล 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๐ พระชัยนาด คุณยุตฺโต ยอดธรรม 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๑ พระณฐาภพ ฐิตเวโท นันทกิจ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๒ พระธณัฐ คุตฺตวิชฺโช จันทร์สุวรรณ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๓ พระธนา อติลาโภ มหาสันติงหลวง 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๔ พระธวัช สนฺตวํโส แดงสว่าง 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๕ พระปิยะพงษ์ ธนปุโร สุทธิวัฒนาการ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๖ พระรชต สมพโล ประเสริฐ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๗ พระศิริชัย จิรทสฺสโน ศรีวงษา 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๘ พระกฤตย์พสิษฐ์ วีรเตโช พูนธนวิทย์ 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๗๙ พระเจริญ ณฏฺฐจนฺโท สุขสีดา 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๐ พระภิเศก ขิปฺปปญฺโญ คำหอม 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๑ พระสมจิตร์ ถิรสจฺโจ กลิ่นนาค 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๒ พระสุทธิวัฒน์ วิสุทฺธสีโล สุขรอด 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๓ พระองอาจ อุคฺคชาโต จิระพันธ์พงษ์ 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๔ พระอภิสิทธิ์ ถิรปนฺโต งามฉลวย 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๕ พระอริยภูมิ นนฺทเชฏฺโฐ อิทธิวิธญาณ 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๖ พระชาญยุทธ กิตฺติรตโน สการันต์ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๗ พระชูเดช อาภาชลิโต ทิพย์ศิริ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๘ พระธรรมนูญ สุขปฺปตฺโต เรียนเวช 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๘๙ พระประสิทธิ์ สญฺญโต ทาวี 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๐ พระสรายุทธ เตชธโร สาริกบุตร 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๑ พระเชิดชัย วิโรจโน ฉายทองคำ 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๒ พระณรงค์ ฐิตสีโล ทัสนประดับ 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๓ พระบุรินทร์ คณพโล โรชบุญถึง 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๔ พระพัฒนะ ฐิตสํวโร งามงอน 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๕ พระไพฑูรย์ อิทฺธิยตฺโต วังน้อย 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๖ พระวิเชียร สารธมฺโม มูลสิติ 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๗ พระสายันต์ ภทฺรจิตฺโต ฉ่ำพึ่งช้าง 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๘ พระอรรถพล กตานนฺโท รสชื่น 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๓๙๙ พระอาคม อคฺควํโส พงษ์ศรี 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๐ พระอำนวย ทิตฺตรตโน เฉลิมพล 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๑ พระอุทิศ สีลคุตฺโต จันทร์จอหอ 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๒ พระคเชนท์ กนฺตธโน มินดำ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๓ พระไพรัตน์ ญาณเสฏฺโฐ สมจิตร์ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๔ พระวิสูตร์ จารุวํโส ทรัพย์คงคลัง 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๕ พระศักดา สุภวณฺโณ ด้วงนา 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๖ พระสนั่น เขมวโร บุญสด 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๗ พระสมเกียรติ มเหสิโก ศิริพันธ์ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๘ พระสมศักดิ์ ปิยวาทโก วรรณประภา 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๐๙ พระสุรชาติ โสรโต เริ่มประชาธิปไตย 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๐ พระอรรถชัย ชยวฑฺโฒ ใจชุ่ม 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๑ พระวัยวัฒน์ กนฺตวิชฺโช เพิ่มทอง 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๒ พระชาติชาย ปุญฺญโชติโก กอบัวกลาง 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๓ พระตรัยเทพ ญาณาโภ เสือขำ 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๔ พระธรรมธัช ชยสุโภ บุญเพ็ง 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๕ พระพรชัย วรเชฏฺโฐ อิงคะโลหะกุล 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๖ พระภัทรพงษ์ พุทฺธิวีโร นิศากรวุฒิพงศ์ 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๗ พระยุทธไกร กนฺตชโย แก้วมูล 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๘ พระรภัสสิทธิ์ ทีปวิชฺโช กฤตธนวิรุฬท์ 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๑๙ พระศิษย์ฐิเวช ปริโยทาโต มโนฤทธิ์ 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๐ พระกีรติ ธมฺมสาโร ขจรเดชากุล 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๑ พระขันติ ทิตฺตวีโร หนูมั่น 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๒ พระดำรงค์ โสภณจิตฺโต บุญทา 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๓ พระธีรพัทธ์ อธิจิตฺโต คำวงษา 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๔ พระนัฐฏิยากร รํสิสฺสโร วิรุณพันธ์ 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๕ พระภานุวัตร พุทฺธิสฺสโร สุภา 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๖ พระวงศ์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๗ พระวิวัฒน์ จิรฏฺฐิโต พลที 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๘ พระสมภาร อตฺตานุรกฺโข แซงดานุช 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๒๙ พระสุริศร์ วิรโช ตั้งปรีชาพาณิชย์ 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๐ พระโอฬาร ปภากโร นทีจารุชิต 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๑ พระทอง โสธโน ทองอุ่น 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๒ พระเธียรวิชญ์ อานนฺทชาโต วสุอนันต์กุล 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๓ พระไพศาล ปุญฺญาราโม อำมะรี 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๔ พระวัชรเรนทร์ เหมวณฺโณ พลราช 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๕ พระวิโรจน์ สิริพทฺโธ ยังจิตร 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๖ พระสัญญา ฐิตกิจฺโจ สุขภิญโย 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๗ พระโสภณ สุจิณฺณธมฺโม อริยธรรมสกุล 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๘ พระอรรถญากร อตฺตานุรกฺโข ก้อนธิงาม 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๓๙ พระณัฐพล ธชปญฺโญ กุรินทร์ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๐ พระธนัท คุตฺตธมฺโม ไพคะเพศ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๑ พระประจวบ ปคุโณ บุตรพรหม 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๒ พระพยุงฤทธิ์ พลยุตฺโต บุปผานิโรจน์ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๓ พระโยธี โยธวีโร มณีวรรณ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๔ พระวีรยุทธ ฐานปตฺโต ศิริวัฒนาวดี 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๕ พระศิวัช มหาสิปฺโป ประสิทธิ์พันธ์ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๖ พระสมมาตร สมกิตฺติโก แซ่จู 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๗ พระสิทธิศักดิ์ ปญฺญาวฑฺโฒ สมใจเรา 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๘ พระสุทัศน์ อริยวํโส มินเจริญ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๔๙ พระสุธี สุภวฑฺฒโน กุลวงศ์ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๐ พระจำรัส คุณภทฺโท คำเก่ง 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๑ พระเชรษฐา กุสลวฑฺโฒ แจ้งไชยศรี 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๒ พระณัฐพงศ์ สิริสาโร เขมะภาตะพันธ์ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๓ พระธนพงษ์ กาญฺจนธมฺโม บัวทองรังสิมา 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๔ พระประยูร ปภงฺกโร จรจาก 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๕ พระปรีดา สุภวฑฺฒโน สุดคิด 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๖ พระษมาธา ยติวฑฺโฒ หงษ์แก้ว 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๗ พระสมคิด นาตปญฺโญ วารีดำ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๘ พระสมศักดิ์ ชุณฺหธโช ชูเวช 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๙ พระสราวุธ เตชวโร ศรีเหรา 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๐ พระสุนทร จินฺตามโย ดาแก้ว 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๑ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๒ พระอรรถชัย ชยปญฺโญ ขวัญเมือง 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๓ พระกิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๔ พระกิตติพงษ์ สมวํโส ทะชัย 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๕ พระเทพชัยวัฒน์ โฆสิตชโย อาศัย 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๖ พระธนกร อชิโต เจริญจิตสวัสดิ์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๗ พระลิขิต ฐานาโภ จันทร 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๘ พระสัญชัย ปิยชาโต ไพรคณะรัตน์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๖๙ พระจิรพล ฐิตปสํโส คนคล่อง 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๐ พระชัยวุฒิ อภิจกฺโก วะเกิดเป้ง 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๑ พระณัฐวุฒิ ฐานรตโน ชูเชื้อ 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๒ พระนิติ สุทฺธาโภ สมผดุง 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๓ พระภาณุวัฒน์ พลารกฺโข ดอกพุดซ้อน 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๔ พระสนั่น ปญฺญาภิรโต รุ่งสี 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๕ พระสุพจน์ อตุลวํโส วรรณสินสมบัติ 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๖ พระสุพจน์ สิริกนฺโต สุวรรณไตร 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๗ พระสุรกานต์ คณิสฺสโร พร้อมจันทึก 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๘ พระสุรเศรษฐ์ ปรมตฺโถ นิลหุต 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๗๙ พระก้องเกียรติ ธมฺมโชโต เมษา 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๐ พระชัยสิทธิ์ อตฺถพโล เถื่อนชนะ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๑ พระเชาวฤทธิ์ ชยธีโร โสดารัตน์ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๒ พระดำรงค์ ทนฺตมโน ทุมผาลา 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๓ พระธนวัฒน์ สมวํโส เตชะกุลชัยนันท์ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๔ พระธวัชไชย เถรานุโค อนุรุณ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๕ พระนคร คุตฺตสีโล หมีวิเชียร 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๖ พระพูนเพิ่ม อิทฺธิยุตฺโต กฤษณะวณิช 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๗ พระวุฒิชัย เมธิโก เจริญสุข 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๘ พระอดิศร วรงฺกุโล มหานาม 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๘๙ พระอิต ธมฺมรกฺขิโต ศรีปัญหา 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๐ พระทองมี ชยวีโร สวัสดี 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๑ พระธนเดช สมานนฺโท ดิษยวณิช 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๒ พระประพัฒพงษ์ จนฺทโชโต ดาวเรือง 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๓ พระภูธิทรรศน์ วิสฺสุตชโย ฉัตรธนพิสุทธิ์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๔ พระรัตนะ พลญฺชโย เสืองาม 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๕ พระวิทยา ภทฺทกุสโล วรรณเวทย์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๖ พระศราวุธ วณฺณาสโภ กุลพรม 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๗ พระสมเจตน์ คุณวํโส อุทัยรัศมี 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๘ พระสิริพัฒณากร ยติสฺสโร สิงห์ดำ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๔๙๙ พระสุภชัย รวิญาโณ ภูมิชนะกาญจน์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๐ พระเจตภาณุ อุทโย นาคำ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๑ พระเจนยุทธ์ อินฺทสโร สมบูรณ์วิทย์ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๒ พระชนม์รังสรรค์ คุณชโย สัมมาภาพ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๓ พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ คงเปี่ยม 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๔ พระปราชญ์ ปุญฺญาราโม คำไทย 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๕ พระเพียรุน ชุติเขโม แพน 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๖ พระเอกลักษณ์ ปฏิพโล อินเสาร์ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๗ พระณัฐพล คณานนฺโท เพชรสอาด 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๘ พระทศพล เชฏฺฐชโย นาสมยนต์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๐๙ พระภาสกร ปญฺญารตโน แก้วดิเรก 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๐ พระไมตรี สุภคฺโค สุวรรณลิน 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๑ พระวันเฉลิม เขมธมฺโม สุขเกษม 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๒ พระศุภณุ จรณโชโต คำแดงไสย์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๓ พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๔ พระสุทัศน์ เขมชีโว สุทาบุญ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๕ พระสุริยา ณฏฺฐทตฺโต อัจฉรานิวัฒน์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๖ พระอภิรัฐ สกฺกวีโร รักษาพันธ์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๗ พระอาทิตย์ ติกฺขคุโณ แตรนิยม 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๘ พระชวัตร ญาณกิจฺโจ อ่ำเนินกุ่ม 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๑๙ พระชวิศ เทวสุทฺโธ นามวิชัย 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๐ พระชูชาติ ชุติวชิโร โกมลศรี 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๑ พระณัฐวุฒิ วีรวํโส แก้วบัวดี 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๒ พระตวัส ฉนฺทวฑฺโฒ เครือบุญราช 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๓ พระนรากร ชยโชโต สัมภาวนะ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๔ พระนำไทย ถามวโร ชมภูเจริญ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๕ พระมารุตพงศ์ รวิปโภ วรรณดี 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๖ พระศักดิ์ชัย สารวฑฺโฒ อรรคศรี 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๗ พระอภิสิทธิ์ เอกสิทฺโธ แสงเรือง 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๘ พระอุทิศ ฐิตกนฺโต วิชัยปะเสริฐ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๒๙ พระกฤษดา อภินนฺโท เด่นรัศมีเทพ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๐ พระกฤษภาส ฐานสุโภ งามเกิดศิริ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๑ พระจักรพันธ์ จกฺกพโล นามสีอุ่น 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๒ พระณัฐนันท์ ฐิตภาโว คำลือ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๓ พระธีรนันท์ ปภาสิทฺโธ เศรษฐภัทร 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๔ พระธีรศักดิ์ ธีรสิทฺโธ เกาะกลาง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๕ พระนพ วฑฺฒปุญฺโญ นาคใหม่ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๖ พระปัญญา สมโชโต สุวรรณา 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๗ พระพงศ์ระวี สุภจิตฺโต ขวัญนาค 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๘ พระพัฒนพงษ์ สกฺกวโร เขียวโรจน์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๓๙ พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๐ พระมงคล อติสิทฺโธ ลีอุต 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๑ พระศรายุทธ จารุทโย วิจิตรธนสาร 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๒ พระสมศักดิ์ เตชวีโร แก้วสว่างวงศ์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๓ พระอิทธิรักษ์ ปุญฺญวฑฺโฒ ฉัตรแก้วมณี 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๔ พระอุดมศักดิ์ อาภาโรจโน ลิมปรีดีกุล 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๕ พระชัชวาล จิรวฑฺโฒ งามอุตส่าห์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๖ พระเชษฐา สิริธมฺโม บุบผาพฤกษ์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๗ พระธงชัย ฉตฺตชโย สุขตี๋ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๘ พระนริสส์ ฐิตายุโก ภัคคะธนิตศักดิ์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๔๙ พระนิธิศพงศ์ นาถสิปฺโป ชัยภูมิธนโชค 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๐ พระนิสิต รณาสโภ สีดานุช 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๑ พระปฐมพงษ์ คณวโร เพชรสอาด 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๒ พระปรีชาชาญ มหุสฺสาโห แตงไทย 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๓ พระปิยวัฒน์ กตสิปฺโป หัตถะนา 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๔ พระเพชรไพฑูรย์ ปญฺญาโชโต ศรีเมือง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๕ พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๖ พระวิชนธิวัชร์ จิรผโล ขนาดนิด 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๗ พระวุฒิกร อตฺตเมโธ เอี่ยมกำชัย 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๘ พระสยมภู โสภณชโย สิงห์โต 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๕๙ พระสุกิจ รตนนนฺโท ส่งรุ่งอรุณ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๐ พระสุทธิโชติ เมตฺติธมฺโม จิตร์บำรุง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๑ พระสุรศักดิ์ ชยปโภ หลุมเพ็ต 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๒ พระอนุวัฒน์ ชโยภาโส แก้ววันทา 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๓ พระอรรคเดช มหายโส ลาเลิศ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๔ พระเอกชัย สุภจนฺโท ประพันธ์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๕ พระกานต์ ฐานธมฺโม พัฒนโต 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๖ พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก สุชาติกุลวิทย์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๗ พระขวัญชัย ขนฺติสิริโก เวียงวังชัย 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๘ พระคธาเดช รวิสุโภ สาระการ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๖๙ พระจักรนรินทร์ อตฺถโกวิโท หงษ์ทอง 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๐ พระชูเกียรติ ภทฺทโก วิสุทธาภรณ์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๑ พระญาณเดช อนนฺตาโภ ฤทธิ์เกริกไกร 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๒ พระตระกูล นาควโร อินทร์กล่ำ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๓ พระทวิช ธชุตฺตโม ทระลึก 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๔ พระธีรนาท ปภารกฺโข ดีรักษ์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๕ พระนพดล อภิวณฺโณ วรรณสาร 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๖ พระบดินทร์ เขมกาโม คำสมัย 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๗ พระประกิต วิสุทฺธิวํโส งามเสถียร 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๘ พระพงศกร กิตฺติสกฺโก ตุลาทิพากุล 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๗๙ พระพงศธร ปคุณธมฺโม ศรีจันทร์แก้ว 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๐ พระพัฒนพล ขิปฺปธมฺโม จารุวงศ์พันธ์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๑ พระพิทักษ์ คุณวชิโร สิงห์เทพ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๒ พระวรานันท์ ฌานภทฺโท นาคูณ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๓ พระวสุธา ทีปธมฺโม ปานสีดา 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๔ พระวิศรุต ตปสีโล ปรกติ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๕ พระศักดินนท์ สุขสีโล สุวรรณศรี 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๖ พระสถิติ สุทฺธปุญฺโญ ศิริอุบล 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๗ พระสมพงษ์ ญาณินฺโท กลั่นกลิ่น 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๘ พระโสภณ อกฺกปญฺโญ พลงาม 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๘๙ พระอภิพงศ์ ปญฺญานนฺโท สุขแสงพนมรุ้ง 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๐ พระขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๑ พระคณาวุฒิ ฐาปโก ศรียอด 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๒ พระเฉลิมวุฒิ โฆสวํโส กตะศิลา 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๓ พระฐานุกูร ฐานปญฺโญ กองคำ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๔ พระณัฐพงศ์ อภิจนฺโท ศาลาทอง 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๕ พระณัฐพล วํสวฑฺโฒ เวียงคำ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๖ พระพงษ์พัฒน์ วินยวฑฺโฒ มาโยธา 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๗ พระไพรัช จนฺทสโม นันตา 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๘ พระมกรณ์ ขนฺติชโย ปิยะสันติ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๕๙๙ พระมหิทธร จนฺทสโม สุวรรณโครธ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๐ พระโยธิน ทิตฺตสิทฺโธ ศรีเบ็ญจรัตน์ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๑ พระวรการ ปวิชฺโช สนิทเหลือ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๒ พระวรากร ทีปรกฺโข กุณามา 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๓ พระสยมภู ปวรกิจฺโจ เลิศกิจพิภพกุล 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๔ พระสุชาติ ภทฺทกิตฺติโก สุพะนาม 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๕ พระชัชนันต์ เตชารกฺโข เวฬุวนารักษ์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๖ พระณภภู ผาสุโก ลักษณ์ธนากุล 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๗ พระณัฐวุฒิ คุตฺตวิชฺโช เวียงจันทร์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๘ พระธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๐๙ พระนัฐพล อตุโล นิ่มนวล 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๐ พระบุญญฤทธิ์ คุณวโจ แก้วรุ่งเรือง 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๑ พระปราชญ์ จารุวํโส ฮอมณี 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๒ พระวินัย จิรสกฺโก แสวงสุข 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๓ พระวิษณุ ตปสีโล สีดานุช 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๔ พระวีระกริช สุวโร เพชรสุวรรณ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๕ พระสมบูรณ์ ธมฺมปาโล สัมพันธวงษ์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๖ พระอนุรักษ์ ปุญฺญวโร งามธุระ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๗ พระอภิเชษฐ์ อภิชญฺโญ กรวยสวัสดิ์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๘ พระอานนท์ ฐิตสมตฺโถ บรรทม 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๑๙ สามเณรธรณ์ธันย์   เขื่อนคำ 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๐ สามเณรสุทธิพงษ์   ใยแสง 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๑ สามเณรธนชล   คันธจันทร์ 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๒ สามเณรธวัชชัย   กุนทอง 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๓ สามเณรภูวนารถ   ทิพวัน 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๔ สามเณรยศพล   สาตร์เพ็ชร์ 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๕ สามเณรวัชระ   เวสกุล 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๖ สามเณรอนันต์ยศ   ศรีเหรา 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๗ สามเณรกิจจา   ลื่นกลาง 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๘ สามเณรสุชาติ   อินตอง 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๒๙ สามเณรสุรเชษฐ์   นุชพึ่งบุญ 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๐ สามเณรกฤษณะ   ราชโคตร 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๑ สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๒ สามเณรนพดล   ศิลิโหน 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๓ สามเณรบุญช่วย   แสงทอง 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๔ สามเณรสัมฤทธิ์   จำเนียร 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๕ สามเณรณัฐพล   ภูวนาฏภิญโญ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๖ สามเณรธีรพงศ์   พวงเงิน 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๗ สามเณรธีรพงษ์   ทรงภิรษณ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๘ สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๓๙ สามเณรนพรัตน์   หินอัคคีเดช 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๐ สามเณรนลธวัช   แย้มเยือน 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๑ สามเณรปิยพันธ์   ทองชนะ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๒ สามเณรปิยภัทร   ทองชนะ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๓ สามเณรปิยวัฒน์   ทองชนะ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๔ สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๕ สามเณรกนกากร   นาคไพบูลย์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๖ สามเณรเกริกวุฒิ   แสนโคตร 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๗ สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๘ สามเณรเทิดภูมิ   ฟูวังหม้อ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๔๙ สามเณรแทน   พนักงาม 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๐ สามเณรธนพล   บุญเรือง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๑ สามเณรนันทวัตร   เรืองรัมย์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๒ สามเณรนิธิ   เจริญลาภทวี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๓ สามเณรปฐมพล   สุขจั่นผล 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๔ สามเณรพยัคฆ์   เพียรยิ่ง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๕ สามเณรพีรพัฒน์   บุญเสนาะ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๖ สามเณรยุทธนา   ธันยพงศา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๗ สามเณรรณชัย   สีกัน 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๘ สามเณรวรรณเกษม   ค้าคล่อง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๕๙ สามเณรวัชรวุทธิ์   แซ่ล้อ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๐ สามเณรวัชรินทร์   เมืองสุวรรณ์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๑ สามเณรสุเมธ   จุ้ยจู่เอี้ยม 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๒ สามเณรอติวิชญ์   สะมะแอ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๓ สามเณรออมสิน   ทดคำใส 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๔ สามเณรเอกรัตน์   กาจูมปู 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๕ สามเณรธีรภัทร   เพียจันทร์ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๖ สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๔/๐๖๖๗ สามเณรอนุชิต   มุ่งประสิทชัย 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search