ผลสอบนักธรรมชั้นเอกปี54

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2554 นักธรรมชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 143 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๐ พระเอกชัย กนฺตปญฺโญ ปัญญา 55 10 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๑ พระเต๋อเหอ ปภากโร แซ่เจียง 29 10 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๒ พระปราโมทย์ ฐิตวโร อนันต์ฤทธิ์กุล 56 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๓ พระธีระยุทธ จนฺทวํโส พันธ์พงษ์ 34 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๔ พระวิจิตต์ ธนปาโล วิสิทธิ์ธนาวัฒน์ 34 8 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๕ พระสมชาย หิตกฺกโร หอมจั่นทร์ 42 7 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๖ พระชูเกียรติ สนฺตมโน แซ่ไหล 60 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๗ พระธีระพล ปุญฺญาธโร หอแก้ว 35 6 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๘ พระสามารถ โกวิโท โพธิ์ชาชาญ 69 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๔๙ พระสาทิตย์ ทิตฺตินนฺโท คำดำ 43 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๐ พระวินัย อธิโชโต จุฑาธิป 42 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๑ พระณัฐกรณ์ อตฺถากโร เกียรติวิสิฐ 33 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๒ พระกวี กิตฺติปญฺโญ ปัญโญใหญ่ 29 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๓ พระณัฐวุฒิ อธิวุฑฺโฒ ศีตมโนชญ์ 28 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๔ พระดาว ฐิตธมฺโม สีมานอก 68 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๕ พระชวน อภิชฺชวโน เสียงอ่อน 67 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๖ พระชาญณรงค์ อุตฺตโม รสจันทน์ 66 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๗ พระทองหล่อ จารุภทฺโท เสือน้อย 61 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๘ พระวันชัย เขมชโย ชัยชมชื่น 61 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๕๙ พระปวิทัย วชิรวิชฺโช ชัยเจริญวรรณ 44 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๐ พระรณชัย รณญฺชโย สุขจันผล 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๑ พระกิตติพงศ์ เหมวํโส บุญเลี่ยม 40 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๒ พระพีระฉัตร ฉตฺตวีโร วิญญูตระกูล 37 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๓ พระประกิต ยติสโร เอี่ยมอ่ำ 33 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๔ พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล อุดมโชคมงคล 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๕ พระนครินทร์ อินฺทจกฺโก จักร์เพ็ชร 29 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๖ พระบัณฑิต ทิตฺตปญฺโญ เหมพรหมราช 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๗ พระภานุพันธ์ อตฺถวโร สิงห์แก้ว 26 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๘ พระปรีชา สิริคุตฺโต เกษมควรคีรี 25 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๙ พระเกรียงไกร วชิราสโภ คำวันสา 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๐ พระพิทยา ภทฺทวิชฺโช แก้วอ่อนตา 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๑ พระมนต์ชัย มนฺตชโย สุขะประดิษฐ์ 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒ พระวัชรวีร์ อธิญาโณ โยก่า 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๓ พระวิภาคย์ ฐานานนฺโท สนธยานนท์ 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๔ พระสุธีร์ อภิธีโร พันธุ์วิเชียร 23 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๕ พระอำนาจเวธน์ สกฺกวํโส พึ่งพุทโธ 68 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๖ พระสุชาติ สุจิตฺโต ศิริทูล 66 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๗ พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน ภู่เพียงใจ 61 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๘ พระภูวิศ ภูริวณฺโณ ดวงสุวรรณ 59 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๙ พระจักรพันธ์ พนฺธพโล สายพินทอง 58 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๐ พระทินกร เตชวีโร ทองสอาด 58 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๑ พระเขมทัต ทตฺตเขโม ศิริสมบัติ 57 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๒ พระชาตรี อภิเปโม เปรมานนท์ 56 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๓ พระเอกศักดิ์ หิริสกฺโก ขจรกิตติยุทธ 56 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๔ พระวิศิษฏ์ ปริปุณฺโณ เอี่ยมบริบูรณ์ 55 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๕ พระณัฐนันท์ สีลานนฺโท โตพานิชสุรีย์ 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๖ พระวสุ ภูรินาโค นาควิเชียร 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๗ พระพงษ์ศักดิ์ ชุณฺหารุโณ อรุณโณ 53 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๘ พระภาสกร ธมฺโมภาโส แก้วมณี 53 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๘๙ พระโชคชาย อินฺทวํโส ฉวีวงศ์ 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๐ พระบารมี อธิจิตฺโต วิชัยศักดิ์ 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๑ พระสุนทร สุภวาโท ศุภวาที 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๒ พระกฤตยะ สิทฺธมโน กฤตมโนรถ 50 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๓ พระธนาพล อกฺกพโล อณุพินิช 50 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๔ พระกิตติพงษ์ สุทฺธาโภ หิรัญมุทราภรณ์ 49 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๕ พระวิสูตร นนฺทมิตฺโต ศิริมิตร์ 47 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๖ พระถนอมกฎ ธมฺมโสตฺถิโก อาญาจงสวัสดิ์ 46 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๗ พระกานต์ สิริกนฺโต สีนาคสุก 45 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๘ พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช สวัสดิ์พานิชย์ 44 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๙ พระธีรวัจน์ ญาณธีโร มูลเกษ 43 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๐ พระสมเกียรติ ยสินฺโท แซ่อึ้ง 43 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๑ พระสุธี โกวิโท ชัยทวีทรัพย์ 43 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๒ พระอดุลย์ คุณภทฺโท บัวผัน 42 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๓ พระธรรมพล ขนฺติธมฺโม แก้วโชติรุ่ง 40 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๔ พระเมธา รํสิปญฺโญ ขันธะชวนะ 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๕ พระยุทธศักดิ์ เตชวโร เสมาเงิน 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๖ พระกิตติ กิตฺติวฑฺฒโน อนุศิษฏ์วิวัฒน์ 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๗ พระณรงค์จักร กุสลยุตฺโต สืบสาม 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๘ พระธำรงค์เดช ปญฺญาโชโต เข็มอนุสุข 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๙ พระนพดล คุณโชโต โชติมน 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๐ พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก พูลสวัสดิ์ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๑ พระใสว สิริปโภ ธิดิน 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๒ พระขจรพงศ์ เขมวํโส สีหราช 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๓ พระสมนึก นนฺทสิทฺโธ วันชัยชนะ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๔ พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ มิตรปราสาท 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๕ พระโกวิทย์ ฐิตสิปฺโป วงศ์วิเชียร 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๖ พระพิเชฐ เขมเชฏฺโฐ มณีกุลวัฒนา 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๗ พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๘ พระจิรเวท จิรวิชฺโช นัยน์พาณิช 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๙ พระอาทิตย์ อธิปุญฺโญ บุญธาราม 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๐ พระกริชชัย อคฺคสิทฺโธ ชัยสิทธิศักดิ์ 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๑ พระกวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข เจริญจุฑารักษ์ 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๒ พระทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม ไฝเสน 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๓ พระวีระ ธมฺมวีโร สรรพสุข 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๔ พระสุนทร จิตฺตทนฺโต มาเหมาะโชค 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๕ พระกิตติคุณ สิริคุโณ นวมะชิติ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๖ พระอภิเดช อคฺคเตโช สงวนทรัพย์ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๗ พระกรกิตต์ กิตฺติกโร อินทรประเสริฐ 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๘ พระชัยชาญ ชยชาโต เก้าเอี้ยน 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๙ พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ ธรรมมิญช 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๐ พระสุขจันทร์ อติสุโข รส 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๑ พระสุรชัย ชยสโม เสมอภาค 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๒ พระอนล ณฏฺฐกุโล กุมมาลือ 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๓ พระชาญณรงค์ อิทฺธิวโร สมสิทธิ์พร 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๔ พระพรเฉลิม ฉนฺทวโร นามนาย 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๕ พระพรมสันติ์ ขนฺติสนฺโต ชาชูรส 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๖ พระธนสรรค์ กตคุโณ สอนศรี 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๗ พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก เอนกพงษ์ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘ พระชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๙ พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร กันหา 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๐ พระวิษณุ อคฺคทีโป ทองทิพย์ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๑ พระอุกฤษฏ์ ชยุตฺตโม คงเทพ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๒ พระสุรพล สุรพโล บุญศรีพานิชย์ 50 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๓ พระศักดิ์สิทธิ์ สุตสโร สมัครการ 45 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๔ พระเกรียงศักดิ์ ปโมทิโต แซ่เลี่ยว 41 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๕ พระคุณากร เมตฺติธโร เอกา 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๖ พระปรีชา ณฏฺฐกุโล สัพพัญญูวิทย์ 38 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๗ พระตุลวินิจ วิชฺชามงฺคโล เกิดมงคล 36 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๘ พระอิศรา อิสฺสโร สุขสวัสดิ์ 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๔๙ พระอิสระพงศ์ ธมฺมิสฺสโร สามหมอ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๐ พระเลิศชาย อคฺควิชฺโช แซ่ลิ้ม 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๑ พระวัชรพงษ์ วชิรปญฺโญ รุกขพันธ์ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๒ พระวัชรพันธ์ ชุตินฺธโร มูลหงษ์ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๓ พระสุธินนท์ สนฺตินนฺโท พัสดุธาร 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๔ พระเชษฐพล คุณชโว หอมจันทร์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕ พระกฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๖ พระทองเพียร สิริทตฺโต โพธิ์ทัด 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๗ พระศักดิ์ชัย จารุชโย จารุสิน 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๘ สามเณรมนทวัส   ชาลีทา 20   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๙ สามเณรเตวิชช์   ดาชดะวา 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๐ สามเณรสมพงษ์   ดาวแดง 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๑ สามเณรเจตพงษ์   เสนคราม 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๒ สามเณรธีรพงษ์   โพธิ์หอม 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๓ สามเณรวิทยา   เหลืองอร่าม 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๔ สามเณรอำพล   เนาว์ศรีสอน 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๕ สามเณรโกวิน   สอนโยธา 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๖ สามเณรชนะชัย   บุญญา 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๗ สามเณรนันทภพ   ตะพานแก้ว 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘ สามเณรพิพัฒน์   คงกระพันธ์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๙ สามเณรณัฐวุฒิ   มะโนทัย 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๐ สามเณรดูโน๊ะ   ขั้ว 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๑ สามเณรธนากร   อินธิสาร 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๒ สามเณรปกรณ์   นันตสินธุ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๓ สามเณรวิวัฒน์   มีสม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๔ สามเณรวุฒิศักดิ์   ชัยวร 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๕ สามเณรศิริราช   ภักดีราช 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๖ สามเณรสมชาย   ชนะกลาง 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗ สามเณรสุวินิจ   เลาหวงศ์ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๘ สามเณรอรรนพ   แก้วเสริม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๙ สามเณรณฑัต   สุรเณร 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐ สามเณรณัฐดนัย   จันทะพันธ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๑ สามเณรนัทดนัย   วิภาวิน 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๒ สามเณรสหภาพ   เรือนสุวรรณ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search