ผลสอบนักธรรมชั้นเอกปี55

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2555 นักธรรมชั้นเอก มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 199 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๑ พระนิรันดร์ สุวีโร วิริยะกำแหงสกุล 51 17 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๒ พระอิทธิพล สิทฺธิพโล มะปัญญา 34 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๓ พระนรุตม์ นริสฺสโร พุทธวงศ์ 30 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๔ พระธรรมรงค์ สิริธมฺโม แม่นศรี 24 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๕ พระไพศิลป์ สิปฺปทีโป ศรีใส 62 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๖ พระพงษ์เกษม สิริเขโม ฉิมเอนก 52 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๗ พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ หรูธนศักดา 50 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๘ พระเหมจักร วรจกฺโก โตประเสริฐ 49 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๙ พระสุขสันต์ สุขสนฺโต หาญรงค์ฤทธิ์ 47 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๐ พระพลสวัสดิ์ ฐิตโสตฺถิโก สุขมา 44 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๑ พระภัคธนัช ธมฺมภโค จันทา 43 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๒ พระอุเบกข์ รตินฺธโร คำจริง 31 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๓ พระมกรธวัช โสตฺถิธโร จันทะพันธ์ 30 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๔ พระวิทยา จนฺทวิชฺโช หินทอง 27 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๕ พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 73 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๖ พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ กิมพงษ์ 68 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๗ พระไมตรี ทานสิริโก ศิริวรา 67 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๘ พระวรพงศ์ จนฺทวโร ใจวงศ์ 66 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๙ พระมนู สุวณฺณาโภ รอดภัย 63 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๐ พระถาวร ถาวรสุโภ ศิริมูล 62 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๑ พระพิเชษฐ์ เมธาวโร บางระพิมลพงศ์ 60 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๒ พระสุรสิทธิ์ สุรวณฺโณ ทองสุขนอก 59 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๓ พระสุวิทย์ จิตฺตภทฺโท คงมี 58 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๔ พระสุนันท์ นนฺทพโล ผลเจริญ 57 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๕ พระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ 56 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๖ พระวัลลภ ธีรวฑฺฒโน อุตตรนคร 56 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๗ พระบุญเยี่ยม ปาสาทิโก ตำนานวัน 55 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๘ พระปรัชญา ปสาทนีโย ผากิม 54 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๙ พระเทียนชัย อินฺททีโป ตรันฝ่อง 53 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๐ พระสุรชัย สุสรโณ กระเวน 53 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๑ พระไพฑูรย์ รตนสุโภ ดวงใจ 52 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๒ พระเฉลิมพล รวิชโย เติมผล 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๓ พระถิรพงษ์ ญาณธโร ถิรมนัส 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๔ พระอธิวัฒน์ วรสทฺโธ สุขวิวัฒน์ 51 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๕ พระรณกร พุทฺธิกิจฺโจ อยู่กิจติชัย 48 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๖ พระประสิทธิ์ นนฺทชโย ทรัพย์เกษมสุข 47 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๗ พระมนัสนันท์ ชินวโร เทียนขาว 47 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๘ พระพลเชษฐ์ ผลญาโณ ละม่อมพร้อมกุล 46 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๗๙ พระนพดล รตนวํโส บัวใหญ่ 45 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๐ พระสุชาติ ชิตวิชฺโช เดชสหชูชาติ 45 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๑ พระสุทัศน์ สีลานนฺโท ผินสุวรรณ 45 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๒ พระสุพล ฉนฺทปุณฺโณ เนียดพลกรัง 45 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๓ พระพีรติ วีรธมฺโม กิจมณี 44 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๔ พระบุญเลิศ ธิติวํโส รัตนพงศ์พาณิชย์ 42 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๕ พระสกุล คุตฺตวิชฺโช กุสลา 42 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๖ พระฉัตตระพินทร์ ปญฺญาคโม อินทร์แปลง 41 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๗ พระธนาเศรษฐ์ ธนเสฏฺโฐ ละม่อมพร้อมกุล 41 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๘ พระนิกร นิมฺมโล โออินทร์ 40 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๘๙ พระยงยุทธ สุมงฺคโล ขันกำเหนิด 40 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๐ พระสุนา อคฺคธีโร บุญเปรี่ยม 40 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๑ พระชาญวิทย์ ธมฺมทีโป พลชัย 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๒ พระชินวัฒน์ ปสุโต ฉวีเรือง 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๓ พระฐิติ อตฺตทโม ครุธมงคล 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๔ พระปฐพน วรสุโข ตติยเจริญสุข 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๕ พระกิตติศักดิ์ เขมสกฺโก จิวเจริญสกุล 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๖ พระธีย์เดช จารุวณฺโณ อินกองงาม 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๗ พระนพปฎล กิตฺติรกฺโข สะพานหล้า 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๘ พระนิธิศธริ์ โชติรตโน ไชยจิรัสช์ 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๐๙๙ พระสมบัตร จารุธมฺโม ถาวร 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๐ พระคุณเกษม หาสธโร ยินดี 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๑ พระชัชวาลย์ จารุธมฺโม สารเทศ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๒ พระเชิด กนฺตปญฺโญ สีหาราช 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๓ พระพิสิทธิ์ สํวุฑฺโฒ ปันเร็ว 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๔ พระวรสรณ์ วรสาโร เหลือทรัพย์สิน 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๕ พระวีระพงศ์ ภทฺทกิตฺติโภ ศิริกันยา 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๖ พระอัครวัฒน์ ญาณโสตฺถิโก ศิลารัตน์ 37 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๗ พระณัฐดนัย โชติปุญฺโญ บุญรุ่ง 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๘ พระนิรุต วิชฺชุตฺตโม แก้วไพฑูรย์ 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๙ พระปวีณ ปิยวํโส ล้อมแพน 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๐ พระศิริเดช เตชวโร อุ่นสิรโชติ 36 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๑ พระกัมพล กนฺตวีโร ปุยะติ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๒ พระธยา เขมธมฺโม เอี่ยมจันทร์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๓ พระพยุงศักดิ์ ฐานโชโต พวงศิลป์ 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๔ พระสมภาร สุทฺธิปภาโส กลางโสภา 35 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๕ พระฉัตรชัย มณิวโร มณีจันทร์ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๖ พระธีระพงศ์ ธีริสฺสโร แดมขุนทด 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๗ พระปิยวัฏ ปิยวโร เนตรประเสริฐศรี 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๘ พระพุทธชาติ ฐานวีโร ประกอบ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๙ พระวชิระ สิริวชิโร มโนธรรม 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๐ พระกิติพงษ์ กิตฺติปิโย รักกลัด 33 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๑ พระพัฒนพงษ์ ปญฺญาวชิโร กุลไธสง 33 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๒ พระสมชิด นิสฺสภชโย แสนกล้า 33 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๓ พระสาน อคฺคกิตฺติโก ศรีบัวขาว 33 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๔ พระเอกชัย ชยสาโร สารสุวรรณ์ 33 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๕ พระบุญมี ทิตฺตญาโณ สาระสุข 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๖ พระมานพ ทีปวํโส พิมูลชาติ 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๗ พระวรรณพงศ์ จิรวณฺโณ นวลเลิศ 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๘ พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ จินดา 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๙ พระกฤษณ์ กาญฺจนชโย ปิยอิสระกุล 31 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๐ พระพายุ หาสปญฺโญ พันสุริน 31 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๑ พระสุรวัฒน์ สุพนฺธโก หล่อแหลม 31 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๒ พระโซเฮียน ปฏิพโล หง 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๓ พระณัฐพงศ์ ขนฺติธโร ทองศิริ 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๔ พระภูริลาภ อติวีโร โกวิทวีรธรรม 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๕ พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช บุดดาซุย 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๖ พระอนันท์ อคฺคพโล ชิณวงศ์ 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๗ พระอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 30 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๘ พระฑีฆายุ ถาวรจิตฺโต สมานรักษ์ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๙ พระปฐม ฐานปิโย พลอยรัมย์ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๐ พระยอดรัก สุปภาโส ประเสริฐ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๑ พระศุภชัย คณสกฺโก พยุงจำปี 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๒ พระสิทธิชัย เขมิโก อาชาวงศ์ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๓ พระอาทิตย์ อิทฺธิภทฺโท อาวากุล 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๔ พระชิงชัย รุจิรคุโณ กาลพัฒน์ 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๕ พระพีระ ภทฺรวโร อุไรราม 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๖ พระไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๗ พระสมศักดิ์ ยสคุโณ ชัยสมบูน 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๘ พระสันติชัย ฐานวีโร อักษร 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๙ พระดิศรณ์ ชวนคฺโค สูงปานเขา 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๐ พระยอด พลวํโส ทิมรุณ 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๑ พระสุเทพ ทิพฺพสิริโก ศิริเมธานนท์ 27 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๒ พระกฤตพล กตปโภ สุวรรณสว่าง 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๓ พระจักรพันธ์ อินฺทจกฺโก ลูกอินทร์ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๔ พระเจณรงษ์ วชิรปิโย มะลิพันธ์ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๕ พระถาวร ขนฺติวิชฺโช เสือเดช 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๖ พระพิเชษฐ์ ธมฺมจิตฺโต แสงวงศ์ 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๗ พระวรเพชร พุทฺธิเตโช เวียงสิมา 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๘ พระกิจเกษม พุทฺธิโก แก้วม่วงพะเนา 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๙ พระชวลิต โฆสชโว โภควรากร 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๐ พระนุกูล ธีรวโร ปลั่งกลาง 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๑ พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม สุขเกิด 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๒ พระพีรพงศ์ ปญฺญาธิโก สุวรรณโพธิ์รุ่ง 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๓ พระมานพ อคฺคมาณโว ชิตะ 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๔ พระเจษฎา อาภาธโร ชาติงาม 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๕ พระอโนทัย สุทฺธิพโล เพ็งด้วง 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๖ พระเกียรติขจร ญาณกิตฺติโก แซ่แต้ 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๗ พระชาญยุทธ เอกสิทฺโธ จันทร์สุข 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๘ พระพงศ์ธร กิตฺติพนฺโธ อินทะพันธ์ 23 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๖๙ พระตะวัน วริฏฺฐชโย พุ่มแย้ม 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๐ พระวิศรุต สุวิมโล ชนะสิทธิ์ 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๑ พระศิวะกรณ์ นิมฺมโล มาทอง 22 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๒ พระธวัชชัย ชยวํโส ดีประชา 57 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๓ พระณัฐนฤศักดิ์ ขนฺติโก ป่าผึ้ง 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๔ พระทองสุข สุทฺธกุโล ต๊ะจักร 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๕ พระสุรศักดิ์ ฐานกโร มุงคุณ 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๖ พระสังวรณ์ ธมฺมสํวโร สัตตารัมม์ 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๗ พระสายทอง สุวณฺณภทฺโท ขวัญเปี้ย 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๘ พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๙ พระสมบูรณ์ ทนฺตวํโส จันทะนัน 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๐ พระสุเลิศ อินฺทวฑฺโฒ แซ่ล้อ 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๑ พระจิระศักดิ์ จิรสกฺโก ช่วยบัว 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๒ พระพงษ์ศิริ ปริปุณฺโณ ไขว้เครือ 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๓ พระเสถียร จินฺตากโร เวียนนอก 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๔ พระณฐมน กนฺตมโน เสมทับ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๕ พระปรัชญกมล คุตฺตปุญฺโญ วรรณมณี 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๖ พระลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๗ พระจิตรักษ์ ปิยวิชฺโช สีแหงโคตร 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๘ พระภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญฺโญ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๙ พระวิภาช ทนฺตจิตฺโต กาญจน์อาภากร 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๐ พระสมโชค ปุณฺณวณฺโณ สุวรรณสิงห์ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๑ พระสมศักดิ์ เหมพทฺโธ วัฒนเกษมสกุล 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๒ พระสมาธิ สนฺตจิตฺโต หนองหงอก 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๓ พระกิตติคุณ เมตฺติธมฺโม ตั้งวังมน 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๔ พระเฉลิมพล อาชิโต พยุหะ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๕ พระธวัชชัย คุณากโร คำทองสุข 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๖ พระเปรมปรีดา ขนฺติธโช แก้วกาหลง 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๗ พระวรพล กิตฺติปุญฺโญ บุญล้ำ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๘ พระวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๙ พระสิทธิพัฒน์ สกฺกวํโส เต็งการณ์กิจ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๐ พระอวิรุทธ์ อภิฉนฺโท แสนวัด 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๑ พระกรวิชญ์ กนฺตวิชฺโช บรรจงเกตุ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๒ พระประนัย อคฺคชโย อัคคะ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๓ พระพงศธร ฐิตรตโน ยิ้มพราย 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๔ พระมหาพันธ์สุวิชญ์ อธิวิชฺโช สุดโตเจริญ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๕ พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ตรีสอน 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๖ พระศรันย์ พลญาโณ วัฒนเกษมสกุล 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๗ สามเณรวรวัชร   นันติ 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๘ สามเณรไผ่ทอง   ภูอบเชย 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๐๙ สามเณรวสันต์   ทานะสิทธิ์ 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๐ สามเณรธนกร   อรุณราษฎร์ 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๑ สามเณรกิตติศักดิ์   ยอดทองหลาง 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๒ สามเณรกุศล   รุนเจริญ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๓ สามเณรฐิติพันธ์   ณัฐธยาน์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๔ สามเณรณรงค์ฤทธิ์   วันศุกร์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๕ สามเณรณัฐวุฒิ   มีศรีสุข 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๖ สามเณรปฎิพล   มุ่งประสิทธิชัย 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๗ สามเณรพศวัต   ศรีวรพันธ์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๘ สามเณรภัคพล   ศิลปศิลานนท์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๙ สามเณรภัควัฒน์   อำไพ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๐ สามเณรสวัสดิ์   ดัชถุยาวัตร 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๑ สามเณรสุพรเทพ   แซ่ลิ้ม 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๒ สามเณรอดินันท์   เสวนะบัณฑิตแพทย์ 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๓ สามเณรชยันต์   นิราช 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๔ สามเณรธนชัย   คำสิม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๕ สามเณรธนากร   สุนี 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๖ สามเณรโนบุโอ   ทาคาชินา 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๗ สามเณรประสิทธิ์   แดงกัน 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๘ สามเณรรักษา   เรียมดี 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๙ สามเณรรัตนพล   ประสาททอง 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๐ สามเณรสมพงษ์   บำรุงมิด 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๑ สามเณรเขตโสภณ   ลักษณ์ลาวัณย์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๒ สามเณรธนกิจ   ไก่เจริญ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๓ สามเณรปรินทร   จันทร์หอม 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๔ สามเณรพงศกร   อิงคะวะระ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๕ สามเณรพงศธร   วงศ์อินทร์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๖ สามเณรพศวีร์   ศรีวรพันธ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๗ สามเณรพัทชรพงศ์   สงวนวงษ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๘ สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๙ สามเณรสุธิพงษ์   ลุ่มกลาง 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search