ผลสอบนักธรรมชั้นโทปี55

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2555 นักธรรมชั้นโท มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 117 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๑ พระณัฐพล คุตฺตเตโช พุทธิเดช 44 5 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๒ พระคะนอง สิริชาโต ศรีมหานิยม 52 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๓ พระพัสกร มนฺตวชิโร แก้วเพ็ชร 24 4 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๔ พระสละ จาคนนฺโท เกตุไชโย 63 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๕ พระทวี อาจารภทฺโท ไหว้พรม 50 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๖ พระยงยุทธ วีรธมฺโม หาญพาสุพงศ์ 50 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๗ พระวินัย ปริภาโส เรืองแสงรอบ 48 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๘ พระปรีชา ปุณฺณโล ตามบุญ 44 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๒๙ พระเตียง ติกฺขวิชฺโช ประโสทะกัง 42 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๐ พระอาคม อคฺคจกฺโก จีนนคร 42 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๑ พระสันประเสริฐ สิริปญฺโญ บุราญศรี 39 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๒ พระชาติชาญ คุณผโล ผลมาก 38 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๓ พระเทวา สีหวีโร สุรชาติ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๔ พระเอกศักดิ์ อคฺคสกฺโก บุตรวงศ์ 34 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๕ พระคมกฤช อภิชฺชโว สะอาด 33 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๖ พระณัฐวุฒิ ฐิตญาโณ จงจิตตาภิบาล 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๗ พระปิยะกร เตชกโร ดวงปากดี 32 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๘ พระประกาล อภิวชิโร ศรีไสย 31 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๓๙ พระรุ่งนิรันดร์ กิตฺติพโล โฆษิตศาสตร์ 29 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๐ พระสุริยันต์ สุรปญฺโญ แซ่จุง 28 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๑ พระเฉลิมพล ติกฺขเมโธ สังฆา 26 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๒ พระยิ่งยงค์ ธมฺมทินฺโน สกูลหลาย 25 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๓ พระปิยะ สุเมโธ คุ้มแวง 24 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๔ พระอรรควัฒน์ สุวณฺณวโร ทองนาค 21 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๕ พระธวัชชัย ธีรญาโณ คุณานุปถัมภ์ 60 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๖ พระพินิจ โสตฺถิโก ปฐมกำเหนิด 56 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๗ พระจิรสิน กนฺตสาโร แน่นหนา 55 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๘ พระสมคิด นนฺทสิทฺโธ แก้วประสิทธิ์ 55 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๔๙ พระประสิทธิ์ หิริภทฺโท เล็กงามเอก 53 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๐ พระปิยพัชร์ ยสเชฏฺโฐ ล้อกุลกิตติพัทธ์ 53 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๑ พระกิตติชัย เนปกฺโก อุดมคุณากร 51 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๒ พระบุญส่ง สุธมฺโม โพธิ์ทอง 49 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๓ พระอนุกูล อติสนฺโต รัตนมงคลรัชต์ 48 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๔ พระจำนงค์ อธิพโล เสาะทาง 45 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๕ พระพิษณุ เขมจาโร หงส์รุจิพันธ์ 45 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๖ พระชัยโรจน์ อาภาธโร กิตติโสภาพันธุ์ 44 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๗ พระอานุภาพ พฺรหฺมปญฺโญ เบญจวรการกุล 44 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๘ พระกฤษฎา ธีรสนฺโต ไม้พานิช 43 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๕๙ พระณฐาภพ ฐิตเวโท นันทกิจ 43 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๐ พระรชต สมพโล ประเสริฐ 43 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๑ พระเจตน์ กนฺตมโน เศษไธสง 42 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๒ พระบุญช่วย ฐานรโห สระแก้ว 42 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๓ พระศิวกร ปิยธมฺโม คุณุไทย 42 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๔ พระณรงค์ ฐิตสีโล ทัสนประดับ 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๕ พระปภาวิน ชุติพโล ศรีวงษา 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๖ พระสายันต์ ภทฺรจิตฺโต ฉ่ำพึ่งช้าง 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๗ พระชาติชาย ปุญฺญโชติโก กอบัวกลาง 37 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๘ พระดำรงค์ สุทธิธโร บุรานันท์ 36 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๖๙ พระวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 36 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๐ พระสุริศร์ วิรโช ตั้งปรีชาพาณิชย์ 36 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๑ พระเธียรวิชญ์ อานนฺทชาโต วสุอนันต์กุล 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๒ พระโสภณ สุจิณฺณธมฺโม อริยธรรมสกุล 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๓ พระหฤษน์ โชติรตโน กองแก้ว 35 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๔ พระณัฐพล ธชปญฺโญ กุรินทร์ 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๕ พระไทยแลนด์ คุตฺตมงฺคโล สิงคเสลิต 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๖ พระประจวบ ปคุโณ บุตรพรม 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๗ พระสุธี สุภวฑฺฒโน กุลวงศ์ 34 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๘ พระณัฐพงศ์ สิริสาโร เขมะภาตะพันธ์ 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๗๙ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๐ พระอุเทน ฐานวุฑฺโฒ ผะกาแก้ว 33 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๑ พระโดม สุนฺทโร บุตราช 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๒ พระต้อย คุณงฺกโร ตรีแก้ว 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๓ พระธรรมรัตน์ ถิรโสตฺถิโก วังส์ด่าน 31 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๔ พระนคร คุณโรจโน โรจนศิริ 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๕ พระศรัณย์ ปิยนโร อังศุสิงห์ 30 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๖ พระวิษณุ ปภสฺสโร อินชะเง้อ 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๗ พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต ประกอบศรี 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๘ พระอาทิตย์ ชุตินฺธโร บุญยังกรองแก้ว 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๘๙ พระคงวุธ วิริยนาโถ ทองนิล 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๐ พระธิติพงษ์ สารปุณฺโณ คงเปี่ยม 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๑ พระนิพนธ์ ปภาสิทฺโธ ดุลยสิทธิ์ 27 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๒ พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 27 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๓ พระศุภชัย สุจิณฺโณ ยิ่งยุติ 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๔ พระธนดล คุตฺตธมฺโม มาศรังสฤษดิ์ 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๕ พระเอกพล สุขปาโล เหมบุรุษ 25 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๖ พระกานต์รวี ฐานจนฺโท ทวีโรจนกุล 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๗ พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๘ พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก สุชาติกุลวิทย์ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๐๙๙ พระจรัล ภูรินนฺโท สาครอมรศรี 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๐ พระชูเกียรติ ภทฺทโก วิสุทธาภรณ์ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๑ พระดิเรก กิตฺตินาโค เฮงสว่าง 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๒ พระทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๓ พระนุชา นาถปุญฺโญ ชุนรัตน์ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๔ พระปานชนก สุทนฺโต ศรีนวลนัด 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๕ พระสมพล สนฺติมโน ทองจันทร์ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๖ พระบุญรัตน์ ฐิตปสาโท หวั่นนะ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๗ พระศรัญญู ภูริมโน ภูมิหวา 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๘ พระอภิสิทธิ์ อาภาธโร ใบหนองฮี 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๐๙ พระคุปติ หาสธมฺโม ชนะสิทธิ์ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๐ พระณภภู ผาสุโก ลักษณ์ธนากุล 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๑ พระณัฐวุฒิ คุตฺตวิชฺโช เวียงจันทร์ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๒ พระธรณ์ธันย์ อตฺตทนฺโต เขื่อนคำ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๓ พระธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๔ พระนิสสัย ตุฏฺฐมโน หัสดี 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๕ พระวนิจ ปภสฺสโร โสเสมอ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๖ พระวรวิทย์ วิชฺชากโร บุญประคม 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๗ พระศุฆัญฐณภ ปวรญาโณ ชุ่นห้วน 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๘ พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๑๙ พระปัญญา ปญฺญาสาโร แสงสี 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๐ พระสุวิทย์ รกฺขิตวตฺโต มณีสกุลทอง 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๑ สามเณรจตุรภัทร   แสงอุทัย 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๒ สามเณรยศพล   สาตร์เพ็ชร์ 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๓ สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๔ สามเณรถาวร   เลิศวัฒนโกศล 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๕ สามเณรณัฐพล   ภูวนาฏภิญโญ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๖ สามเณรธัญพิสิษฐ์   ศรีมหานิยม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๗ สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๘ สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๒๙ สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๐ สามเณรจิรพงษ์   โชติบุตร 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๑ สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๒ สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๓ สามเณรเทิดภูมิ   ฟูวังหม้อ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๔ สามเณรนันทวัตร   เรืองรัมย์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๕ สามเณรพีรพัฒน์   บุญเสนาะ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๖ สามเณรวรพจน์   เอี่ยมมั่น 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๒๕๕/๐๑๓๗ สามเณรวัชรินทร์   เมืองสุวรรณ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search