ผลสอบนักธรรมชั้นตรีปี55

ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2555 นักธรรมชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: พระธรรมกาย
พบทั้งหมด 360 รายชื่อ
 
เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พษ. สังกัดวัด สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๑๕๕/๐๒๑๘ พระสุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร 49 3 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๑๙ พระวรรณธณากรณ์ อภิโรจโน คำดวง 29 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๐ พระศักดิ์เกษม สุรตโน ศรีเมือง 49 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๑ พระอำนวย อุคฺคเตโช จุ่มกลาง 49 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๒ พระสมชาย กิตฺติชโว ชมเชย 46 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๓ พระรัชพล มหาสกฺโก สุขแสวงชัย 40 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๔ พระชาญณรงค์ ญาณวิชฺโช คำทอง 32 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๕ พระใกล้รุ่ง ปุณฺณวโร แจ่มปั้นรักษ์ 28 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๖ พระอนุรักษ์ ภูริปญฺโญ ตฤปอัชฌา 26 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๗ พระเรืองยศ ปุญฺญนาโค ทวีศักดิ์ 24 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๘ พระชยาวิชญ์ วิชฺชาชโย อินทนะ 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๒๙ พระประทีป ทีปวิชฺโช สวยงาม 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๐ พระปัญญา ฐานิโย สุข 23 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๑ พระบุญญฤทธิ์ ยสวํโส ชัยดา 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๒ พระอิทธิเดช กุสลธโน นิ่มเจริญ 22 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๓ พระวรวิทย์ วิสุทฺธิโก เมืองกุฏเรือ 21 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๔ พระกมล สุทฺธจนฺโท ทองเรือง 20 2 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๕ พระคำภา จนฺทวโร เนาว์พรม 72 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๖ พระคำไล นวรตโน มาลาสาย 64 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๗ พระเฉลิม สีลสุทฺโธ เทียมราช 64 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๘ พระธนบูลย์ สุขมโน พ่วงแตง 62 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๓๙ พระศักดิ์ชัย โชติปาโล มารุ่งเรือง 62 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๐ พระชาคร คุณจนฺโท เมฆาพร 61 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๑ พระณัฐพงศ์ อาจารสุโภ ขันสาคร 61 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๒ พระสมชาย คณโสภโณ ใจงาม 61 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๓ พระลิขิต ทิตฺตพโล เสนาะจิตร 60 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๔ พระวิรันทร์ ผาติกโร พรประทาน 58 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๕ พระอดิศัย ฌานวํโส นิรัตติศัยกุล 56 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๖ พระธนดล ชยปาโล จตุรพักตร์สกุล 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๗ พระนพพร ญาณภทฺโท ถนอมเงิน 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๘ พระสมชาย อินฺทโชโต ผโลประการ 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๔๙ พระสมพงษ์ อคฺควํโส พันธุ์ประเสริฐ 55 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๐ พระนิติพัฒน์ ชุติธมฺโม เนียรจิตร์ 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๑ พระบุญธรรม อธิปุญฺโญ ธัมมาภิรักษ์กุล 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๒ พระพิษณุ สุทฺธปุญฺโญ ศรีสวัสดิ์ 54 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๓ พระชัยธวัช พุทฺธิวฑฺฒโน สุริยากุลพานิช 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๔ พระสมัคร จกฺกพนฺโธ เมืองมูล 53 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๕ พระปัญญา อคฺควิชฺโช รักธรรมหรรษา 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๖ พระวิถี ธมฺมคุโณ แสงดาวเรือง 52 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๗ พระวารี อคฺคโรจโน สุมิตร 51 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๘ พระชนะ ชยิสฺสโร ธนะสุนทร 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๕๙ พระชวลิต อินฺทสโร บุญญฤทธิ์ 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๐ พระฐิติวัฒน์ สุภญาโณ พูลสวัสดิ์ 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๑ พระปุณณัตถ์ อุทโย ไกรสรสวัสดิ์ 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๒ พระอภิวรรษศ์ ธีรงฺกุโร ศรีสุภักดิ์ 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๓ พระอำนาจ อินฺทชโย จงไมตรีพร 50 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๔ พระไพบูลย์ วณฺณปโภ จรลี 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๕ พระภูริทัต จินฺตาสโภ จันทร์แก้ว 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๖ พระสมศักดิ์ สุวิชฺโช สุขีเกตุ 49 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๗ พระกฤติภณ อินฺทเมโธ สุทธิกนกพร 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๘ พระชนวีร์ อตฺตชิโน ทรัพย์สินชัย 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๖๙ พระพศุตม์ วฑฺฒวํโส นิระหานี 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๐ พระพิเศก คณสิริโก ศรีโมรา 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๑ พระวสันต์ เสฏฺฐวีโร กิจนิมิตร 48 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๒ พระไชยวัฒน์ ปุญฺญพหุโล สุวัชรโกศล 47 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๓ พระกิติศักดิ์ วิชฺชารกฺโข ป้องขันธ์ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๔ พระเกรียงศักดิ์ อตฺถกโร ตั้งศิริเสรีกุล 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๕ พระจำเริญ โชติฉนฺโท ชมภูเกษ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๖ พระบุญเสริม พุทฺธิวฑฺฒโน นิยมชื่นเกษม 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๗ พระวรพล อคฺคพโล แซ่เบ๊ 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๘ พระสันติ คณุตฺตโม บรรจงพัฒนา 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๗๙ พระอาทร ปุณฺณยโส วิวัฒนปฐพี 46 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๐ พระพนม ยติสุโภ จิ้มลิ้ม 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๑ พระพิพัฒน์ ถิรวีริโย เหรียญชลานุสาร 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๒ พระภาณุพันธ์ ฐานพทฺโธ อุ่นแท่น 45 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๓ พระสาธิต สุภวฑฺฒโน ลิ้มสุวัฒน์ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๔ พระสุชาติ อุตฺตมโชโต ทิมขำ 44 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๕ พระกฤตพัฒน์ เขมธโช เที่ยงดี 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๖ พระนริศ ปติฏฺฐลาโภ ลบรอด 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๗ พระนิคม กนฺตปุญฺโญ ปิ่นแก้ว 43 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๘ พระชนะมงคล โกวิทชโย ชนทำดี 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๘๙ พระทองพูน คุตฺตมโน วรรณล้อม 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๐ พระประธาน จิตฺตสิทฺโธ เศรษฐมาตย์ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๑ พระยุทธสิทธิ์ ถิรสุทฺโธ มินดำ 42 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๒ พระต่อพงษ์ ญาณยุตฺโต หอไตรราค์ 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๓ พระฤาชัย เขมานนฺโท จันทวิสา 41 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๔ พระกิตติ อคฺคทีโป ฝ่ายเทศ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๕ พระเขมรินทร์ นนฺทธมฺโม แสนนรินทร์ 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๖ พระจรัญ เขมโรจโน จันทราพัตร 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๗ พระสุรเชษฐ์ ชยธมฺโม ชำนะไพรี 40 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๘ พระเขียน โชติญาโณ สุขจิตร 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๒๙๙ พระชาญณรงค์ จารุรตโน เต็มสวาท 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๐ พระบุญมี อิทฺธิฐิโต ไพรศาล 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๑ พระปัญญา ผาสุวุฑฺโฒ เรืองแจ่ม 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๒ พระระพีภัทร์ ขิปฺปปญฺโญ ตาติ๊ดอิน 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๓ พระสุชาติ ปุณฺณสุโข ไพรศักดาสกุล 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๔ พระอิทธิกร ชุติกโร หนานกุล 39 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๕ พระณัฐจิระ มโนชโย จรัสผาติ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๖ พระณัสนพงศ์ สุภชโย แผนนรินทร์ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๗ พระเด่นชัย วณฺณภทฺโท วรวุฒิทวีกุล 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๘ พระทินกร กิจฺจาธโร คำพุฒ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๐๙ พระไพบูลย์ วรจกฺโก นิยมปัทมะ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๐ พระสิงหราช สุทฺธเตโช สิงหบุญฤทธิ์ 38 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๑ พระกฤษฎาวัฒน์ อธิวฑฺฒโน เขิบสูงเนิน 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๒ พระณัฏฐพล วุฑฺฒิวโร เลิศวิทยรัตน์ 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๓ พระนราพงศ์ โสภณจนฺโท อาจปรุ 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๔ พระปรีชา อคฺคสกฺโก งอยภูธร 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๕ พระพีรวัส พหุสฺสุโต เกตุอํ่า 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๖ พระสีหราช สุทฺธิวโร พงศ์นภา 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๗ พระสุวรรณ์ ฐิตจาโค คืนประคอง 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๘ พระอัชนีศักดิ์ โรจนวํโส อุ่นตา 37 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๑๙ พระกฤษดา กมฺพโล หออัษฎาวุธ 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๐ พระนวภณ เขมเชฏฺโฐ ดอนไพร 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๑ พระอดิศักดิ์ ฐิตสุโข สุขพันธุ์ถาวร 36 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๒ พระขันติรัก วุฑฺฒิชโย ขันธวุธ 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๓ พระทวิท ปสฏฺฐคุโณ สวัสดิ์นที 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๔ พระธนัช พลโชโต ยอดมั่น 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๕ พระพสิษฐ์ สุลภตฺโถ หนันแดง 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๖ พระเล็ก อิทฺธิโรจโน สุวรรณบุผา 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๗ พระวสุพล ภทฺทสีโล บุตรโคตร 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๘ พระวิศิษฏ์ วํสชโย แกล้วกล้า 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๒๙ พระสิทธิกร สุภวฑฺฒโน พิณพงษ์ 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๐ พระเสกสันติ คุณงฺกโร นามบุตร 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๑ พระอนุชา ฐิตสจฺโจ สงค์ประเสริฐ 35 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๒ พระธนัท สทฺธาธโน ชูเพ็ชร 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๓ พระธนาศักดิ์ ทีปเสฏฺโฐ ศิริสูงเนิน 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๔ พระประสิทธิ์ วิจกฺขโณ ช่วยเกื้อ 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๕ พระภุชงร์ สจฺจวโร ฟองเนตร 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๖ พระศราวุธ โชติปุญฺโญ ฉัตรพัฒนวงศ์ 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๗ พระสัญญา ชยากโร นิเวษสาคร 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๘ พระสิปปกร สิปฺปชญฺโญ หอมสิน 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๓๙ พระสุวิทย์ ฉนฺทโชโต อุทัยรัศมี 34 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๐ พระณรงค์ชัย ขนฺติสรโณ เลิศธรรมกิตติ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๑ พระรำไพ คุณาโภ เขียวหวาน 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๒ พระรุ่งโรจน์ ปริสาสโภ กลีบเมฆ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๓ พระเวียงแก้ว สุเขธิโต สุขผล 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๔ พระสมชาติ สมนฺตชโย นักลบ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๕ พระเอนก คณาธาโร กงไกลาศ 33 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๖ พระเกรียงศักดิ์ ณฏฺฐวณฺโณ พินัยกุล 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๗ พระจักรวาล อติพโล คุ้มครอง 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๘ พระธีร์ จิรญฺชโย ไชยเทพ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๔๙ พระธีรเดช ทิตฺตวีโร เวชธนากร 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๐ พระนพดล คุณาวุโธ ชื่นอารมณ์ 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๑ พระวัชรวัฒน์ คุณวฑฺฒโน ขออาศัย 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๒ พระวันชัย อิสฺสโร ไวยาวัจกร 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๓ พระอุดมศักดิ์ สกฺกปญฺโญ แสงธรรม 32 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๔ พระทรงธรรม วชิรธมฺโม บุญฤทธิ์ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๕ พระพิช ปุญฺญารโม รุจิภัสส์ภากร 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๖ พระพิษณุ ปุณฺณาโส แซ่โล้ว 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๗ พระษมานันท์ จิรานนฺโท หัสเดชะ 31 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๘ พระธนกร จนฺทวีโร เทียมราช 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๕๙ พระธีระชัย ธีรวโร นุชนารถ 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๐ พระธีระศักดิ์ นีติวํโส หีบแก้ว 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๑ พระนัฐพล ภทฺรวํโส ศิริวงษ์ 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๒ พระมัตตราชัย จนฺทูปโม พรมดวง 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๓ พระศราวุฒิ นนฺทสาโร งามนอก 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๔ พระอรรณพ อิทฺธิโก มีอยู่ 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๕ พระอาณัติ วุฑฺฒิโชโต จันตา 30 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๖ พระณนธวรรษ โกวิทวํโส จันทาพูน 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๗ พระณรงค์ เวคชโย รุ่งเรือง 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๘ พระทวีป ธิติรตโน โคตวัตร 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๖๙ พระฤทธิพล วุฑฺฒิพนฺโธ อ้วนสิงห์ 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๐ พระอาทิตย์ อกฺกโชโต ใจตรง 29 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๑ พระณัฐพล วิทูโร อุดมศิลป์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๒ พระเตชิน ชุติพโล สำเภาทอง 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๓ พระนรินทร์ ธมฺมนนฺโท พรมม่วง 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๔ พระบัณฑิต พุทฺธิชาโต ทองสร้อย 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๕ พระพงษ์สรรค์ ภควโร หวนสุริยา 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๖ พระพุทธิพงศ์ วรโชโต เอกวงศ์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๗ พระมาโนช อภิวิชฺโช ภารนันท์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๘ พระวินัย ธนเสฏฺโฐ ม่วงเพ็ชร 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๗๙ พระวิษณุ สุจิตฺโต แซ่เตีย 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๐ พระอนุรักษ์ เตชุตฺตโม ชัยวัตร 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๑ พระอาทิตย์ ปุญฺญภาโค ทองสุวรรณ์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๒ พระโอภาส ฌานธโร พุทธพันธ์ 28 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๓ พระชัชวาล สนฺติโชโต โสดามัก 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๔ พระทิฐินันท์ ญาณโสภโณ เครือเปี่ยมเลิศ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๕ พระเทิดศักดิ์ เตชวฑฺโฒ ดวงศรีแก้ว 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๖ พระวิทวัส อาภสฺสโร จตุเทน 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๗ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๘ พระศรุติ ปิยวฑฺฒโน วงษ์วิชัย 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๘๙ พระสัญชัย สณฺหวาโจ คำยอด 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๐ พระสัมพันธ์ วณฺณโชโต ลิดทร 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๑ พระสิทธิศักดิ์ สิทฺธิสกฺโก ชาลี 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๒ พระเสกสรรค์ ชุติเขโม ด้วงสี 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๓ พระอารยะ เตชกิตฺติโก พุ่มพิมล 27 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๔ พระกมล กมโล เติมนิติกุล 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๕ พระเกื้อกูล เขมทตฺโต มาทอ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๖ พระจุมพล อคฺคสีโล เทียนสุขา 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๗ พระเจษฎา มนุญฺโญ คลังวิเชียร 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๘ พระเณศฆฤกุณช์ ปสิทฺธิโก สิทธิกรพิศุทธิ์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๓๙๙ พระดนัย ธนวฑฺฒโน วีระชัยรัตนา 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๐ พระตวงศักดิ์ กิจฺจาธโร สุระวดี 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๑ พระธนากร อกฺกคุโณ แก่นเกษ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๒ พระธวัชชัย ธนสิทฺโธ ปรักเจริญ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๓ พระธีรยุทธ ธมฺมกิตฺติโก อุ่นจันเงิน 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๔ พระธีรศักดิ์ ธมฺมปุตฺโต อาจวิเชียร 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๕ พระบุญลือ ธมฺมสกฺโก ศรีสุข 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๖ พระปัญญาพร อินฺทภทฺโท ฉ้งทับ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๗ พระพันธ์พงศ์ อตฺถนนฺโท ฉัตรนันทภรณ์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๘ พระภูวเดช สญฺญโม พรหมมะกฤต 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๐๙ พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๐ พระวิโรจน์ ณฏฺฐจนฺโท แอฤทธิ์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๑ พระศีธัช สุสรโณ ระงับโจร 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๒ พระสาธิต คุณธโร สีสุข 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๓ พระสิทธิโชค สิทฺธิยุตฺโต ยุทธนานุกูล 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๔ พระสุชาติ วณฺณธโช ภาระดีไพเราะห์ 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๕ พระอัสนี วรสุทฺโธ จันทร์โท 26 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๖ พระชัยชนะ ติกฺขวิชฺโช มีช้าง 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๗ พระชาญชัย กตพโล สัตยากุมภ์ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๘ พระนิพนธ์ กนฺตวณฺโณ เกษมสานต์ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๑๙ พระพลเดช อภิสมโย ปัจจัยคา 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๐ พระภุมรินทร์ วิชฺชาธโร สังข์ทอง 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๑ พระเล็ก ชาติชญฺโญ สาย 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๒ พระวสันต์ กิตฺติวฑฺโฒ ขาวจันทึก 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๓ พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๔ พระแสงสุริยา ปุญฺญวโร นามยิ่ง 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๕ พระอาทิตย์ อาทิจฺจเตโช สุวรรณฉลวย 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๖ พระอุทัย อตฺถกาโม ชูเชื้อ 25 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๗ พระกมลกัลย์ วรุตฺตโม วิทิตวโรดม 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๘ พระขวัญชัย กิตฺติเมโธ ตรีรัตน์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๒๙ พระคำรณ ขมานนฺโท โพธิ์เฮียง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๐ พระฉัตรชัย เมตฺตาสุโช สุรอมรสถิตย์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๑ พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๒ พระณัฐพล คุตฺตพโล เพียรทาหนอง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๓ พระดนุพล จิรชโย ประทินแสงทอง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๔ พระธีรเมธ รุจิรธมฺโม กันทะสอน 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๕ พระบุญชัย อภินาโค จันทรัมพร 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๖ พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๗ พระรุ่งโรจน์ อคฺคเขโม เชิญรัมย์ 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๘ พระวัชระ โสภณปญฺโญ รุ่งเรือง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๓๙ พระศุภชัย จิรนนฺโท จันทะเรือง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๐ พระศุภราชัย สุรสกฺโก ล้วนศรี 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๑ พระสุริยา กิตฺติรตโน บุตตะสีลา 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๒ พระเอกชัย สุนฺทรธมฺโม เงาภู่ทอง 24 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๓ พระกิตติคุณ สมสิทฺโธ แสนนรินทร์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๔ พระทวีวัฒน์ ชุติรตโน ศิริแก้วนพคุณ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๕ พระทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๖ พระธีรรัตน์ จนฺทเสฏฺโฐ ม่วงแดง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๗ พระนาวิน พฺรหฺมเตโช ช่อรัมย์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๘ พระบรรพชา เสฏฐเมโธ แสงลา 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๔๙ พระพงศกร ขนฺติชาโต ขิงรัมย์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๐ พระพีระพงษ์ ทตฺตเขโม แสวงแก้ว 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๑ พระภควัฒน์ กนฺตสุโข สมประเสริฐสุข 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๒ พระภาณุพงศ์ สมฺมาชโย ม่วงทะนัง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๓ พระภูวฤทธิ์ สุพโล สุวรรณโครธ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๔ พระมนัสวี ฐิตธมฺโม อารยะนรากูล 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๕ พระยศธร ฉนฺทธโร แปลยาว 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๖ พระวัฒน์ชานนท์ วริทฺธิโก ยงคุณานันท์ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๗ พระวีระพันธ์ กุลวีโร ยุงต้น 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๘ พระศรัญญู สกฺกธมฺโม เฉลยอาจ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๕๙ พระสมศักด์ คุตฺตมงฺคโล บุญผ่อง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๐ พระสัมปุญโญ สุขกิตฺติโก บุญถึง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๑ พระสิทธิพร ปิยวโร ยันต์วิเศษ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๒ พระสุขสันต์ ทีปธมฺโม มิ่งกุละ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๓ พระสุธาธิต วิชฺชาธโช ยอดขาว 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๔ พระสุรทิน ปุญฺญสฺสโร แซ่ย่อง 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๕ พระเสนีย์ สิกฺขกาโม ทรงจอหอ 23 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๖ พระกำพล วรวฑฺฒโน อิสสระ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๗ พระไกรวุฒิ มุทุจิตฺโต ริจิรวนิช 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๘ พระเฉลิมชัย ชยเสฏฺโฐ ประจงการ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๖๙ พระชาญชัย กุลเชฏฺโฐ สุวรรณจันทร์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๐ พระฐานุศักดิ์ สีลธโร สินอนันต์ตระกูล 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๑ พระธีระพล ฐิตวํโส งามเกียรติทรัพย์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๒ พระนรินทร กิตฺติสาโร ก้อนเงิน 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๓ พระปัญญาวี อติเมโธ พรหมเจริญ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๔ พระพงศกร ปญฺญาธโน แก้วลังการ์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๕ พระพงษ์สิทธิ์ ปสุตธมฺโม สิโรราบ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๖ พระพเยาว์ ชุติเขโม จ๋าพิมาย 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๗ พระพสธร เขมธโร เลิศเศวตวงศ์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๘ พระวชิรวิชญ์ ปวรวํโส หวังวิวัฒน์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๗๙ พระวนัสบดี เตชโสตฺถิโก สง่าญาติ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๐ พระวรวิทย์ เนปกฺโก วงษ์ภักดี 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๑ พระสมคิด กุสลธโร ทรัพย์หนุน 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๒ พระสิทธิพล โชติธโร ธิติโชติรส 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๓ พระสุริยะ ขนฺติสรโณ สร้อยนาค 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๔ พระอธิวัฒน์ อุปฺปโล นามวิชา 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๕ พระเอกวิทย์ นาถวิชฺโช ม่วงนาวงษ์ 22 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๖ พระเฉลิมชัย ชยาสโภ ฉลอมศรี 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๗ พระผาเหล็ก ยติสกฺโก สีเครือดง 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๘ พระพีรวัส จิตฺตวโร กีรติดำเกิงสกุล 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๘๙ พระพุฒิพงษ์ ธมฺมฐิโต ชาญชำนิ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๐ พระสราวุฒิ จิรปุญฺโญ สุขุมลจันทร์ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๑ พระสิริศักดิ์ อคฺคกิตฺติโก ท่าโทม 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๒ พระอนุวัฒน์ วิสฺสุโต พันธมาศ 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๓ พระเอกราช เตชโสภโณ โสภี 21 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๔ พระกฤตสร กิตฺติมงฺคโล วงศาโรจน์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๕ พระชนันธร คุตฺตเตโช พูลพิมมะ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๖ พระณรงค์ศักดิ์ อมรวํโส ศรีทองจ้อย 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๗ พระนฤพล ขนฺติวฑฺโฒ ประสิทธิเขตกิจ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๘ พระโยชิโค๊ะอุ โฆสโก กาตายาม่า 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๔๙๙ พระวัชระ ชยโรจโน กระมนกลาง 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๐ พระสรัล ปญฺญุตฺตโม นาราช 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๑ พระโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๒ พระอนุชา อติสกฺโก เยาว์สูงเนิน 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๓ พระอานันท์ ญาณานนฺโท ด่านปรีชา 20 1 พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๔ สามเณรประพันธ์   อ่อนช้อยสกุล 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๕ สามเณรยศนันท์   บวรสมสฤษดิ์ 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๖ สามเณรอภัย   กะสวย 19   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๗ สามเณรรัตนพล   ท่าโทม 18   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๘ สามเณรปรัชญา   โทราช 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๐๙ สามเณรลำเงิน   สุวรรณวงศ์ 17   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๐ สามเณรธนพล   เจริญพล 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๑ สามเณรอภิสิทธิ์   สัมพันธ์พานิช 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๒ สามเณรอำนาจ   บุญโสภา 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๓ สามเณรเอกนรินทร์   วิลาพัง 16   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๔ สามเณรภควัฒน์   จันทร์แรม 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๕ สามเณรทักษ์ดนัย   ลูกอิน 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๖ สามเณรธวัชชัย   คงปรีดา 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๗ สามเณรภูริช   เรือนมา 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๘ สามเณรวุฒินันท์   เครือศรี 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๑๙ สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๐ สามเณรอุทัย   ชาชำนาญ 15   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๑ สามเณรกิตติพงษ์   ปัญญาวงศ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๒ สามเณรคมสัน   ถึงเนียม 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๓ สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๔ สามเณรปรเมษฐ์   อ่วมสุข 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๕ สามเณรปวัน   ศรีนวล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๖ สามเณรพนม   วรรณประเสริฐ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๗ สามเณรรุ่งสุวรรณ   พันธ์วิไล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๘ สามเณรลิขิต   พรมแดง 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๒๙ สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๐ สามเณรวันเฉลิม   สำเริงศิลป์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๑ สามเณรศุภลักษณ์   บุรีขันธ์ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๒ สามเณรสิทธิชาติ   บุญนำ 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๓ สามเณรสุโท   มานุ่ม 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๔ สามเณรสุเมธ   เนียมกลาง 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๕ สามเณรอรรถชัย   แย้มเยื้อน 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๖ สามเณรอัษฎาวุธ   ก๊กตระกูล 14   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๗ สามเณรอภิสิทธิ์   เกิดท้วม 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๘ สามเณรกล้าตะวัน   พุ่มไสว 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๓๙ สามเณรคงศักดิ์   สุกใส 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๐ สามเณรณรงค์ศักดิ์   อินทจันทร์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๑ สามเณรณัฐวนนท์   แสนสิริวัฒนกุล 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๒ สามเณรตะวัน   พุทธรักษา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๓ สามเณรทรงพล   แต่งทรัพย์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๔ สามเณรทวีโชค   ธิติธรรมนาคกุล 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๕ สามเณรเทพประทาน   ปัดกะถัง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๖ สามเณรธนกร   ครุฑอ่ำ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๗ สามเณรธนพล   เฉิน 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๘ สามเณรธนวัฒน์   นาทาม 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๔๙ สามเณรธรรมนูญ   เลวัน 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๐ สามเณรนฤเบศน์   ส่งประสาทศิลป์ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๑ สามเณรประสิทธ์   นามประสพ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๒ สามเณรไพโรจน์   กุรกนก 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๓ สามเณรภาณุพงศ์   ธรรมรังษี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๔ สามเณรยศกร   สายสุข 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๕ สามเณรวรกร   ศรีภานุมาต 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๖ สามเณรวรรธนัย   แรงคง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๗ สามเณรวรวิทย์   สัมสาย 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๘ สามเณรวรวุฒิ   พุทธรรม 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๕๙ สามเณรศุภากร   หิรัญศรี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๐ สามเณรสาธิต   แก้วอินชัย 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๑ สามเณรหมี   อายี 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๒ สามเณรอดิเทพ   วิภาสพาณิชกุล 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๓ สามเณรอนิรุทธิ์   เต๋จ๊ะ 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๔ สามเณรอัครเดช   บุญกอง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๕ สามเณรอิทธิพัทธ์   วรวุฒิพิมพา 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๖ สามเณรเอกพงษ์   พุ่มพวง 13   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๗ สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๘ สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๖๙ สามเณรณัฐพงษ์   สาสุข 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๐ สามเณรธนดล   ปิ่นแดง 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๑ สามเณรธีรภัทร์   จันทร์สระน้อย 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๒ สามเณรธีรภัทร์   จำปาพันธ์ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๓ สามเณรนุวัฒน์   ดวงแสนจันทร์ 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๔ สามเณรวุฒิพงษ์   โค้ววิสัย 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๕ สามเณรศหัศวรรต   เอี่ยมสง่า 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๖ สามเณรสุรเชษฐ์   วรโชติวนาไพร 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี
ปท ๒๑๕๕/๐๕๗๗ สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี 12   พระธรรมกาย ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search