ผลสอบธรรมศักษาชั้นตรีปี57

รายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรีได้ ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๔๕๗/๒๙๙๖ นาง แจ่มศรี เพิ่มประเสริฐ 2483 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๒๙๙๗ พ.อ.อ.หญิง ภารดี บุญโต 2491 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๒๙๙๘ นาง เดือนน้อย ลีนะวัต 2496 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๒๙๙๙ นางสาว มณฑา พิกุลไทยประภา 2502 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๐ นาง นลินรัตน์ บุญธนาโรจน์ 2503 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๑ นาย ชเยศ ทรัพย์เทมา 2504 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๒ นางสาว สุมาลี สุขอร่าม 2507 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๓ นาย สมประสงค์ บรรเทา 2509 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๔ นางสาว สุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน 2508 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๕ นางสาว กมลชนก วัฒนศิลป์ 2508 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๖ นางสาว วาทินี มูลสองแคว 2512 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๗ นางสาว พลอยตะวัน สนั่นนาม 2512 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๘ นาง ศรีอุบล บุ้งทอง 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๐๙ นางสาว วรรณภา เหมะธุรินทร์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๐ นางสาว ชลธิชา มาดิษฐ์ 2514 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๑ นางสาว ธิติมา ฤทธิสิทธิ์ 2514 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๒ นาง วันเพ็ญ สุวรรณเลิศ 2514 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๓ นางสาว รุ่งอรุณ เพชรทะเล 2516 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๔ นางสาว วรรณภา พลกลาง 2516 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๕ นางสาว สุนทรี นามไพรสันต์ 2519 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๖ นาง วันเพ็ญ สนธิพงษ์ 2519 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๗ นางสาว ภัทราวรรณ มั่งคั่ง 2519 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๘ นางสาว ชลียา นวลศรี 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๙ นางสาว ศุภสิณี รัตตะคุ 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๐ นางสาว กนกพร รัตนศรีลา 2522 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๑ นางสาว อุมากรณ์ ขิงรัมย์ 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๒ นาง ชวัลรัตน์ ธนะจินดาวงษ์ 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๓ นาง ธัญชนก แก้วโก่ 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๔ นางสาว สิรภัสสรญ์ ศุภกมลลาสน์ 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๕ นางสาว ปริศนา โศจิศิริกุล 2525 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๖ นาย ชวลิต ยะถาคาร 2525 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๗ นางสาว ชนกพร นารีนุช 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๘ นางสาว จันทร์ทา นาถาพันธ์ 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๒๙ นางสาว ตุลยา ธรรมานุกรศรี 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๐ นางสาว บุญญาพร พึ่งเป้า 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๑ นางสาว ทองใส สุทธิ 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๒ นางสาว รัตติกาล ปู่สิงห์ 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๓ นางสาว อนุสรา อาษา 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๔ นางสาว จุฑามาศ อินทรโกศล 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๕ นางสาว จินตนา ปู่วัน 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๖ นางสาว สุธิดา เข็มทอง 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๗ นางสาว อัญชลี วงษ์สุดใจ 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๘ นาย วีระพล สีใส 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๓๙ นางสาว อลิสา ศรีหาผล 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๐ นางสาว ณิชชาภัทร เฮืองคำใส 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๑ นางสาว ดุจมณี ละดาดก 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๒ นางสาว ทิพรัตน์ ตุ้มทอง 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๓ นางสาว หัทยา ไชยมงคล 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๔ นางสาว สุทิชา จีนมหันต์ 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๕ นางสาว ภาวิณี พรมพุทธ 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๖ นางสาว ชฎาพร อ่อนศรี 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๗ นางสาว สุกาญจนา ศรีพุทธา 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๘ นางสาว สุพรรณี ปรุงเรณู 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๔๙ นางสาว ศิริวรรณ คำคุ้ม 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๐ นางสาว พัชรินทร์ ทองเถื่อน 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๑ นาย วิโรจน์ ฐานเบญจพล 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๒ นาย คฑาวุฒิ รักโนนสูง 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๓ นางสาว พรทิพย์ พันธ์ขาว 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๔ นางสาว รำไพพรรณ ฉางทรัพย์ 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๕ นางสาว ปนัดดา หงษ์ษา 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๖ ว่าที่ร.ต.หญิง สุกานดา มณีเพชร์รัตน์ 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๗ นางสาว เสาวรส เทพศรี 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๘ นางสาว นิตยา สุขขี 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๕๙ นาย ศุภณัฐพงษ์ ลิมปิษเฐียร 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๐ นางสาว ฐาวดี พรมมาแบน 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๑ นาย สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๒ นางสาว ไขขวัญ กองจันทร์ 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๓ นางสาว ศิริพร สิงห์ลี 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๔ นางสาว นัฎฐิกา สังคำพันธุ์ 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๕ นางสาว วรมน ไทยพินิจ 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๖ นางสาว สาวิตรี ซำทองใหล 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๗ นางสาว สุภาวดี หนูนนท์ 2534 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๘ นางสาว ละอองดาว ทรัพย์สินชัย 2534 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๖๙ นางสาว สุนิสา กำไมล์ 2535 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๐ นาย จักรกฤษ คำพวง 2535 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๑ นาย ไกรวิท เจริญชีพ 2536 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๒ นางสาว กรรณิการ์ ศรีอินทร์ 2538 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๓ นางสาว หงษ์สุดา สิงห์ทองบุญ 2540 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๔ นางสาว สิรินันทน์ บุ้งทอง 2541 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๕ เด็กหญิง แพรวา กิจธรรม 2546 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๗/๓๐๗๖ เด็กหญิง โมทนา ปิ่นแก้ว 2546 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search