ผลสอบธรรมศักษาชั้นโทปี57

รายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโทได้ ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๕๕๗/๑๑๒๗ นางสาว วนิดา ไทยเจริญ 2495 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๒๘ นางสาว จิราภรณ์ มุขลาย 2495 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๒๙ นางสาว อรณี แซ่เอี้ยว 2495 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๐ นาย ทวี รัตนวงศ์สว่าง 2496 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๑ นางสาว นาฎน้อย พรหมบำรุง 2496 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๒ นาง สุมาลี รัตนวงศ์สว่าง 2497 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๓ นางสาว นารี จันทนโชติวงศ์ 2498 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๔ นางสาว พรรณี สุขพิทักษ์ 2499 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๕ นางสาว พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย 2499 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๖ นาง วิลาวัลย์ ทิมงาม 2506 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๗ นางสาว ศิรินาถ บุตราช 2509 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๘ นาง นิตยา เหมือนสุวรรณ์ 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๙ นาย พงษ์ศักดิ์ บุรณศิริ 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๐ นาง ประนอม จำปาทอง 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๑ นางสาว พิชาฎา พูดดี 2512 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๒ นาย ธีรพล วราพิศิษฐ์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๓ นางสาว ณัฐรดา บัวสิงห์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๔ นางสาว จามรี ตั้งกสิกิจ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๕ นาย จุติกานต์ คณารักษ์ 2518 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๖ นางสาว กีรณีวัลก์ โกฏิสิริวัส 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๗ นางสาว รัศมี เวชพิทักษ์ 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๘ นางสาว กัลยา พันธ์กลาง 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๙ นาย ก้องภพ ปัญญาเลิศสินไพศาล 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๐ นางสาว พูลศรี หนาสกุล 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๑ นางสาว พิริยา ขาวผ่องอำไพ 2522 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๒ Miss Mirella kampus 2525 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๓ นางสาว สุภาภรณ์ เตี้ยมชุมพล 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๔ นางสาว ณัชชารีย์ องอาจ 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๕ นางสาว พรพิมล โชคดีศรีสวัสดิ์ 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๖ นางสาว สุนันทา ประทุมทอง 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๗ นางสาว ศิรินภา วงษ์จำปา 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๘ นางสาว ธิราภรณ์ พุทธเจริญลาภ 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๙ นางสาว รัชนี ภู่ที่พึ่ง 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๐ นางสาว ชลธิชา ชูแก้ว 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๑ นางสาว มณฑิตา อิสรานุกูลเดช 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๒ นางสาว สุภิตติ เนียมสำโรง 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๓ นาย ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๔ นาย อรรถกร ช่วยเชียร 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๕ นางสาว สุรัตนา คล้ายอุบล 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๖ นาย ชินพัฒน์ ศรีโกมุท 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๗ นางสาว ปรียานุช ตรีแก้ว 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๘ นางสาว กุหลาบทิพย์ ธิราชรัมย์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๙ นางสาว วลีรัตน์ ทวิสุวรรณ์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๐ นางสาว โสภิต รอดวินิจ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๑ นาย ศราวุธ ศรีมาวรณ์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๒ นางสาว ทินมาศ ศิริพันธุ์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๓ นางสาว ศุภลักษณ์ อนุชาชาติ 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๔ นางสาว เพ็ญนภา กุลาชัย 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๕ นาย พลวัฒน์ ปัตภี 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๖ นางสาว ภารณี คำแสง 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๗ นางสาว ไวยากรณ์ แก้วใส 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๘ นางสาว ธัญวรัตน์ กลั่นแก้ว 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๙ นางสาว กุลชาดา เทศบุตร 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๐ นางสาว กมลทิพย์ กลิ่นคำหอม 2534 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๑ นางสาว ญาดา มากุลสวัสดิ์อุดม 2542 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๒ เด็กหญิง ธนาดา ลาภมาครอง 2544 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๓ เด็กหญิง ลีลาวดี บรรณวิทย์ 2544 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

Who's Online

มี 207 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100622
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6800
12132
53025
6961501
214258
349808
7100622

Your IP: 54.36.150.86
2019-07-18 15:44
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search