ผลสอบธรรมศักษาชั้นโทปี57

รายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโทได้ ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๕๕๗/๑๑๒๗ นางสาว วนิดา ไทยเจริญ 2495 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๒๘ นางสาว จิราภรณ์ มุขลาย 2495 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๒๙ นางสาว อรณี แซ่เอี้ยว 2495 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๐ นาย ทวี รัตนวงศ์สว่าง 2496 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๑ นางสาว นาฎน้อย พรหมบำรุง 2496 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๒ นาง สุมาลี รัตนวงศ์สว่าง 2497 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๓ นางสาว นารี จันทนโชติวงศ์ 2498 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๔ นางสาว พรรณี สุขพิทักษ์ 2499 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๕ นางสาว พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย 2499 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๖ นาง วิลาวัลย์ ทิมงาม 2506 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๗ นางสาว ศิรินาถ บุตราช 2509 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๘ นาง นิตยา เหมือนสุวรรณ์ 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๓๙ นาย พงษ์ศักดิ์ บุรณศิริ 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๐ นาง ประนอม จำปาทอง 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๑ นางสาว พิชาฎา พูดดี 2512 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๒ นาย ธีรพล วราพิศิษฐ์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๓ นางสาว ณัฐรดา บัวสิงห์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๔ นางสาว จามรี ตั้งกสิกิจ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๕ นาย จุติกานต์ คณารักษ์ 2518 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๖ นางสาว กีรณีวัลก์ โกฏิสิริวัส 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๗ นางสาว รัศมี เวชพิทักษ์ 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๘ นางสาว กัลยา พันธ์กลาง 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๔๙ นาย ก้องภพ ปัญญาเลิศสินไพศาล 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๐ นางสาว พูลศรี หนาสกุล 2521 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๑ นางสาว พิริยา ขาวผ่องอำไพ 2522 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๒ Miss Mirella kampus 2525 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๓ นางสาว สุภาภรณ์ เตี้ยมชุมพล 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๔ นางสาว ณัชชารีย์ องอาจ 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๕ นางสาว พรพิมล โชคดีศรีสวัสดิ์ 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๖ นางสาว สุนันทา ประทุมทอง 2526 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๗ นางสาว ศิรินภา วงษ์จำปา 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๘ นางสาว ธิราภรณ์ พุทธเจริญลาภ 2527 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๕๙ นางสาว รัชนี ภู่ที่พึ่ง 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๐ นางสาว ชลธิชา ชูแก้ว 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๑ นางสาว มณฑิตา อิสรานุกูลเดช 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๒ นางสาว สุภิตติ เนียมสำโรง 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๓ นาย ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๔ นาย อรรถกร ช่วยเชียร 2529 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๕ นางสาว สุรัตนา คล้ายอุบล 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๖ นาย ชินพัฒน์ ศรีโกมุท 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๗ นางสาว ปรียานุช ตรีแก้ว 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๘ นางสาว กุหลาบทิพย์ ธิราชรัมย์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๙ นางสาว วลีรัตน์ ทวิสุวรรณ์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๐ นางสาว โสภิต รอดวินิจ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๑ นาย ศราวุธ ศรีมาวรณ์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๒ นางสาว ทินมาศ ศิริพันธุ์ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๓ นางสาว ศุภลักษณ์ อนุชาชาติ 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๔ นางสาว เพ็ญนภา กุลาชัย 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๕ นาย พลวัฒน์ ปัตภี 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๖ นางสาว ภารณี คำแสง 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๗ นางสาว ไวยากรณ์ แก้วใส 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๘ นางสาว ธัญวรัตน์ กลั่นแก้ว 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๗๙ นางสาว กุลชาดา เทศบุตร 2533 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๐ นางสาว กมลทิพย์ กลิ่นคำหอม 2534 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๑ นางสาว ญาดา มากุลสวัสดิ์อุดม 2542 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๒ เด็กหญิง ธนาดา ลาภมาครอง 2544 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๕๕๗/๑๑๘๓ เด็กหญิง ลีลาวดี บรรณวิทย์ 2544 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search