ผลสอบธรรมศึกษาชั้นเอกปี57

รายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

เลขที่ ปกศ. คำนำ ชื่อ นามสกุล อายุ โรงเรียน / องค์กร อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๖ นางสาว ณัฐรดา บุญจันทร์ 2500 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๗ นาง ตฤณพรรษ ตำนานวัน 2502 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๘ นางสาว สุพา อู่ตะเภา 2503 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๖๙๙ นาง อำพรรณ ถิรโสภี 2504 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๐ นางสาว จินตนา บุญเลี้ยง 2507 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๑ นาย ชาญยุทธ วิริยานนท์ 2509 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๒ นาง ปราณี พรกิจ 2510 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๓ นางสาว บุญเจือ จันทร์อุดม 2511 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๔ นาย ประวัติ วิจารณ์ไพบูลย์ 2511 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๕ นางสาว รัตนมณี ธรรมะพิทักษ์ 2513 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๖ นาย หาญศึก เดชโฮม 2514 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๗ นาง จารุวรรณ ปัญจะ 2515 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘ นางสาว สร้อยศจี ศรีสันติสุข 2517 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๙ นางสาว ณัฐรดา ศิริเมธาภัทร 2517 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๐ นางสาว สมปอง มาลาพลอย 2518 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๑ นางสาว อุรา อภัยโส 2519 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๒ นางสาว ชนัดดา เจริญศิริพันธ์ 2520 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๓ นางสาว สิริพร จันทรเสนาวงค์ 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๔ นาง ทิพวรรณ ยมพูล 2523 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๕ นางสาว อภิญญา วิไล 2524 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๖ นางสาว นิตยา ผาติโสภณ 2525 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๗ นางสาว โศภิษฐ์ กอผจญ 2528 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๘ นางสาว วงจันทร์ เสวีวัลลภ 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๑๙ นางสาว เบญจมาพร บัวหนุน 2530 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๐ นางสาว อภิญญา จันทร์จรัสทอง 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๑ นาย แสงชัย แซ่ต่อ 2531 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๒ นางสาว จิราวรรณ วงศ์เพชรศรี 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๓ นาย ประสิทธิ์ รังสิยานันต์ 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๔ นางสาว วริษฐา แพทธยา 2532 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๕ นางสาว นภาวรินท์ เกตุแก้ว 2541 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๖ เด็กชาย ภูริ กองสุข 2542 วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search