ผลสอบนักธรรมชั้นตรี 2558

รายชื่อผู้สอบผ่านธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๘
นักธรรมชั้นตรี
           
ลำดับ เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล
ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๕ พระกตัญญู วฑฺฒสีโล ทะคินามิ
ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๖ พระกนกพล อธิสุโข โต๊ะงาม
ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๖ พระกรกฎ มนุญฺโญ บัวอินทร์
ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๑ พระกฤช ทยาฐิโต พุทธมาตย์
ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๗ พระกฤตปัญญกร ขนฺติภทฺโท ภัทรเกตุกรภัทธ์
ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๕ พระกษิเดช สมจนฺโท กาญจนกิจ
ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๓ พระก่อเกือ้ อคฺคทตฺโต ผลธุระ
ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๙ พระแก้วประสิทธิ์ สุวินโย มีทรัพย์ไชย
ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๑ พระคชครณก อิสฺสรชโย คออินทร์
๑๐ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๘ พระคณกิจ สุวิชฺโช ขันติวสกุล
๑๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๑ พระครองยศ จารุพโล แสนสีแก้ว
๑๒ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๖ พระจรินทร์ กุสลชโย สำราญพิศ
๑๓ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๖ พระจักรกฤษณ์ อตฺถกนโต ศรีจันทร์แก้ว
๑๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๑ พระจักร์พันธ์ คุณธโน แก้วแสน
๑๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๒ พระจำเริญ กิตฺติวชิโร มานะเว้น
๑๖ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๓ พระจิรภัทร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์
๑๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๓ พระเจษฎา สุทฺธิโชโต เกษรบุบผา
๑๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๑ พระแจ็คกี้ สีลลํวโร สนิทเหลือ
๑๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๖ พระฉัตรชัย เตชทตฺโต ราชไชยา
๒๐ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๑ พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก
๒๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๖ พระเฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย
๒๒ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๘ พระชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย
๒๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๒ พระชวลิต อตฺถปคุโณ สุขพัฒน์
๒๔ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๒ พระชะลอ ทิพฺพวํโส หมวกผัน
๒๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๗ พระชัยมาตย์ โชติสิปฺโป โนนทิง
๒๖ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๖ พระชัยยุทธ จตฺตมโล ยองใยกฤษฎา
๒๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๘ พระชัยวิชิต โชติวโร รวีเตชะรัตน์
๒๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๕ พระชาญยุทธ กุสลานนฺโท นาคสนธิ์
๒๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๔ พระชาตรี อนนฺตโชโต งามศรีประดิษฐ
๓๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๒ พระชิงชาญ สีลสุโภ เทียมราช
๓๑ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๓ พระชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย
๓๒ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๕ พระโชคชัย ติกฺขฌาโน คูสุวรรณ
๓๓ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๓ พระณกรณ์ วิสฺสุโต กลิ่นคำหอม
๓๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๒ พระณภัทรพงศ์ เขมสิทฺโธ ชัชวาลย์
๓๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๑ พระณัฏฐกิตติ สุตปตฺโต มหากิจเพิ่มพูนมา
๓๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๗ พระณัฐพล ปุญฺญสมฺปณฺโณ อ้อมนอก
๓๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๐ พระณัฐวัชร์ เขมทสฺสโน อัครณีวงศ์
๓๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๐ พระเดชอนันต์ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์
๓๙ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๕ พระแดเนียล ธมฺมารกฺโข อเล็กซานเดอร์ลูเรีย
๔๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๐ พระถวิน คุณวุฑฺโฒ พิมดา
๔๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๘ พระทรงเกียรติ คุโณภาโส ศรีทองจ้อย
๔๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๕ พระทรงภูมิ อภิธโร ตันแก้ว
๔๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๕ พระทวีชัย กิจจานนฺโท เศรษฐศิลป์
๔๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๗ พระทวีศักดิ์ อติโสตฺถิโต จันทร์เจริญ
๔๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๘ พระทศพล กมฺมสุโภ อ้นแก้วมณี
๔๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๕ พระทัชชกร อภิปุณฺโณ รัตนจันทร์
๔๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๐ พระทัศนะ อติโสตฺถิโต นรารีพ่วง
๔๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๓ พระธนกร เขมงฺกุโร อมรนิติโชคสกุล
๔๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๕ พระธนทรัพย์ ธมฺมสฺสโร นาคสร้อย
๕๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๔ พระธนากร อภิญาโณ ไผ่ผล
๕๑ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๔ พระธนายุทธ์ หิริมโน นวลไทย
๕๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๘ พระธรรมรัตน์ เขมรตโน ชุมพล
๕๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๕ พระธวัชชัย ญาณตฺโถ รัตนวิเศษ
๕๔ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๔ พระธัชภูมิ สมฺมาพโล เงินอยู่
๕๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๙ พระธานินทร์ ฉนฺทปุณฺโณ สมจิตร์
๕๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๓ พระธีรพล ฐานวโร ทั่งทอง
๕๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๐ พระธีรพันธ์ ฉินฺนพนฺโธ ตั้งธรรมจักร
๕๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๖ พระธีระพล ธมฺมินฺโท แก่นเสา
๕๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๒ พระนพณัช จิรวุฑโฒ พฤฒิเศรษฐ์เสนา
๖๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๗ พระนรงศักดิ์ จารุมุโข แก้วประสงค์
๖๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๔ พระนรเทพ สุทธวาโจ ปานทอง
๖๒ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๕ พระนิคม เขมวิชฺโช จันทร์แจ้ง
๖๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๗ พระนิธิธรรม ธนภทฺโท เชยชืน่
๖๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๑ พระนิพนธ์ อิสฺสรชาโต สมัครมัน่
๖๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๙ พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จัทร์เชิดวณิช
๖๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๙ พระบุญญฤทธ์ นนฺทพโล สายสุนีย์
๖๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๘ พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร
๖๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๒ พระบุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา
๖๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๔ พระบุญเสริม ฉินฺนพนฺโธ พรหมช่วย
๗๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๓ พระปกรณ์ ปภาธโร สิทธิวรนันท์
๗๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๐ พระปฏิวัติ ปญฺญาเชฏโฐ อินนะระ
๗๒ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๑ พระปพนศักดิ์ สิริจนฺโท เชิดชู
๗๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๖ พระปรเมศวร์ ปวรชโย สิริพันธ์เสนานุกูล
๗๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๔ พระประจวบ ณฏฺฐวณฺโณ นามชัยภูมิ
๗๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๙ พระประดิษฐ์ อตฺตทีโป นาแสวง
๗๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๐ พระประพนธ์ ฐานกโร มัธยันต์
๗๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๓ พระประมวล สกฺกวํโส เป์นสมรักษ์
๗๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๒ พระประมาณ ธมฺมาวุโธ มาหเมฆ
๗๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๐ พระประสงค์ สิริธมฺโม ศรีระวงค์
๘๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๑ พระปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า
๘๑ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๘ พระปรีดี อติหฏฺโฐ สลับศรี
๘๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๒ พระปัณณเอก วิสุทฺธิวฑฺโฒ บัณณสิธ์ิรัตน์
๘๓ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๗ พระแปด วิปุโล นนทอง
๘๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๓ พระพรชัย ปุญฺญุตฺตโม กาญจนเกตุ
๘๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๓ พระพรสมบูรณ์ ฐิตธมฺโม ภิรมย์พันธ์
๘๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๐ พระพลวัฒน์ สิทฺธิคุโณ ปัตภี
๘๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๖ พระพัฒน์พงษ์ ขนฺติวณฺโณ เจริญศิริ
๘๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๗ พระพิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา
๘๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๔ พระพิพัฒน์ วุฑฺฒิพนฺโธ แก้วละมุน
๙๐ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๙ พระพิษณุ มหาวํโส เคนวงษ์
๙๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๔ พระไพศาล ทสฺสนเสฏฺโฐ อนุตรี
๙๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๑ พระภาณุพงศ์ ธีรเตโช ธีระเดชธำรง
๙๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๑ พระภานุวัฒน์ นาถรตโน บุญเสริม
๙๔ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๖ พระภาวัต วณฺณโชโต ประดับโชติ
๙๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๗ พระภีรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์
๙๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๓ พระภูมิพัฒน์ ภูริปญฺโญ ศรีปัญญา
๙๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๔ พระภูมิวรัชญ์ พลทตฺโต เอื้อประเสริฐ
๙๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๖ พระมงคล ฌานสุโภ อินทรา
๙๙ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๔ พระมนต์ชัย คุตตฺมนฺโต เอกปัจชา
๑๐๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๒ พระมนตรี ถาวโร มาเขียว
๑๐๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๖ พระมนพัทธ์ ณฏฺฐิโต เสาศิริ
๑๐๒ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๙ พระมนัส ขนฺติสมฺปนฺโน ซุ่นสัน้
๑๐๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๗ พระมนูญ โฆสวฑฺฒโน สมมะโน
๑๐๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๘ พระมีสวัสดิ์ สุทฺธิกุสโล ศรีสมตระกูล
๑๐๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๖ พระเมฆบิน ญาเณสโก ไตรมีแสง
๑๐๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๐๐ พระรังสรรค์ กนฺตญาโน ต้นสอน
๑๐๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๔ พระรังสรรค์ สุทฺธิกุสโล ขันธะเสน
๑๐๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๘ พระรัตพล ถิรพโล ลูกแก้ว
๑๐๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๓ พระฤกษ์ชัย วิปุโล บัวบาน
๑๑๐ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๔ พระลิคิต ลกฺขิโก คนคล่อง
๑๑๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๙๙ พระวงศ์อนันต์ คุณุตฺตโม เหมะอนันตะวงศ์
๑๑๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๕ พระวชิรวิทย์ เนปกฺโก สาแก้ว
๑๑๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๖ พระวรปกรณ์ ชยากโร นรสาร
๑๑๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๔ พระวราพงษ์ อมรวํโส จันสีสุก
๑๑๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๒ พระวรุตม์ ธญฺญวโร เพชราภิรัตน์
๑๑๖ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๗ พระวิชนัฐ ปุณฺณวํโส ณัฐกานต์พงษ์
๑๑๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๙ พระวิเชียร ถิรนาโถ สมบัติวงษ์
๑๑๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๙ พระวิฑูร สิปฺปรตโน ยะปะเต
๑๑๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๕ พระวิฑูรย์ อคฺคขนฺติโก ขันโท
๑๒๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๘ พระวิทวัส ชุติธมฺโม ศิริเดช
๑๒๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๘ พระไวทัศน์ รวิทตฺโต โตพานิชวัฒน์
๑๒๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๗ พระไวยวุฒิ โฆสิตชโย เสาสุข
๑๒๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๔ พระศตวรรษ รกฺขิตวณฺโณ ชินรัตน์
๑๒๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๕ พระศราวุธ นาคชโย เสนคราม
๑๒๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๔ พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล
๑๒๖ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๙ พระศักด์ิชัย ธมฺมสกฺโก ศรีกำพล
๑๒๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๒ พระศุภกร ผาติกโร สิงหไพศาล
๑๒๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๙ พระศุภกิตติ์ สกกฺสิทฺโธ จำปาโพธ์
๑๒๙ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๒ พระศุภณัฐ อุตฺตมวีโร สันตินิพัทธ์
๑๓๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๗ พระสกนธ์ ธิติมงฺคโล อินทอง
๑๓๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๓ พระสถิตย์ ฐิตรกฺโข ศรีสอน
๑๓๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๑ พระสนัน่ สิริธโร จันเทมา
๑๓๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๐ พระสมพงษ์ กิตฺติรตโน คุณาทรพวษ์
๑๓๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๙ พระสมศักดิ์ ทีปปุญฺโญ หมีแลกู่
๑๓๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๕ พระสมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล
๑๓๖ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๖ พระสมหมาย ฉนฺทากโร แก้วก่า
๑๓๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๒ พระสมหมาย ญาณชโย ออตซี
๑๓๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๗ พระสรรเสริญ สุภาจาโร เหรียญทิพยะสกุล
๑๓๙ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๘ พระสรวิชญ์ ธนโรจโน ชากรแก้ว
๑๔๐ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๙ พระสราวุธ ฐิติยุตฺโต ยิ่งดี
๑๔๑ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๐ พระสวัสดิ์ โสตฺถิโก อายุรไทย
๑๔๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๕ พระสันติภาพ สนติธโร สุวรรณพาหุ
๑๔๓ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๒ พระสัมพันธ์ สีลเตโช เตชะเจริญกุล
๑๔๔ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๙ พระสายชล ธมฺมเสฏโฐ ปลอดโปร่ง
๑๔๕ ปท ๒๑๕๘/๐๓๘๕ พระสายัญ สุชิโน หาวันทา
๑๔๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๓๘ พระสายัญต์ สิริวุฑฺโฒ แคงชาติ
๑๔๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๖ พระสิทธิพล คุตฺตาจาโร ไกยฝ่าย
๑๔๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๘ พระสุขสันต์ โสตฺถิสุโข จันทะบุตร
๑๔๙ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๔ พระสุชาติ ฐานวิชฺโช จ้อยขุน
๑๕๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๔๗ พระสุชิน ปิยภทฺโท นาคสุข
๑๕๑ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๐ พระสุวัฒน์ กิตฺติรตโน เพชราภิรัชต์
๑๕๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๗๔ พระเสริมสิริ มนาโป ใจเอือ้
๑๕๓ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๘ พระแสงชัย จิรปโก แซ่ต่อ
๑๕๔ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๑ พระโสภณ มุนิสนฺโต นาเพ็ชร
๑๕๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๑ พระไสว สิรินาโค หานาค
๑๕๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๒๓ พระหน่อ อิทฺธิเสฏฺโฐ พงษ์บ้านไร่
๑๕๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๐ พระอดิลักษณ์ ฐานวโร หิรัญมิตรนาคร
๑๕๘ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๓ พระอดุลยพงษ์ อตุโล โพธ์ิขาว
๑๕๙ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๖ พระอติวัณณ์ ฐานรตโน พลันสุข
๑๖๐ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๐ พระอธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว
๑๖๑ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๑ พระอนุชิต เชฏฐธมฺโม ชิวปรีชา
๑๖๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๘ พระอนุพล วิสุธทธิเขโม ทองฟู
๑๖๓ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๒ พระอนุรักษ์ อินฺทญาโณ พินิจกุล
๑๖๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๓ พระอภิชวน วินยวฑฺโฒ แก้วรอด
๑๖๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๙๐ พระอรรคเดช รตนนนฺโท พิกุลแก้ว
๑๖๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๕๗ พระอัครเดช ชุติปญฺโญ ทับทิมไทย
๑๖๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๑ พระอัสนัย กนฺตธโน วงศ์คำช้าง
๑๖๘ ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๙ พระอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์
๑๖๙ ปท ๒๑๕๘/๐๒๖๒ พระอารุณ จนฺทรํสี แสนเดช
๑๗๐ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๗ พระอำนาจ ธนเสฏฺโฐ มังคะชาติ
๑๗๑ ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๓ พระเอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย
๑๗๒ ปท ๒๑๕๘/๐๒๕๕ พระเอกมล วณฺณิโต สีเงิน
๑๗๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๐ พระเอกรินทร์ กตวฑฺฒโน เรืองปัญญา
๑๗๔ ปท ๒๑๕๘/๐๓๖๙ พระเอกลักษณ์ ทิตฺติกาญฺโน หันขุนทด
๑๗๕ ปท ๒๑๕๘/๐๒๔๘ พระเอกวัฒน์ ฐิตญาโณ บุตรตาโต
๑๗๖ ปท ๒๑๕๘/๐๓๗๗ พระเอกวิทย์ อตฺตารกฺโข พลศรี
๑๗๗ ปท ๒๑๕๘/๐๓๑๒ พระโอภาส ธมฺมสีโล ห่อนาค
๑๗๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๔ สามเณรกรวิชญ์   แตนศรี
๑๗๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๐ สามเณรเกียรติศักดิ์   ภักดีวิโรจน์
๑๘๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๔ สามเณรเจมส์   ลุงคำ
๑๘๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๘ สามเณรฉัตรชัย   น่วมปฐม
๑๘๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๐ สามเณรฉัตรธรรม   เค้ามาก
๑๘๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๙ สามเณรชวัลวิทย์   ซ้อมงาม
๑๘๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๖ สามเณรชินวัตร   มณีโชติ
๑๘๕ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๗ สามเณรชูตระกูล   ป้านสุวรรณ
๑๘๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๘ สามเณรญาณวุฒิ   ตันศิริพรภักดี
๑๘๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๕ สามเณรฐิติพงศ์   แซ่ตัน้
๑๘๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๙ สามเณรณัฏฐ์ภณ   เอี่ยมธีระกุล
๑๘๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๒ สามเณรณัฐพล   ไชยชนะ
๑๙๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๓ สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา
๑๙๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๑ สามเณรไตรภพ   อึ่งปา
๑๙๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๗ สามเณรถิรพล   ศรีบุรินทร์
๑๙๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๑ สามเณรทยุติธร   คงเมือง
๑๙๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๒ สามเณรทศพร   มีหาฤทธิ์
๑๙๕ ปท ๒๑๕๘/๐๔๘๒ สามเณรธนกฤต   เอกจิตต์
๑๙๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๘๓ สามเณรธนาธิป   พรธาดาวิทธ์
๑๙๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๖ สามเณรธนาพล   ขันเงิน
๑๙๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๘๐ สามเณรธัญญ์นิธิ   ทรงพลนิธวัชร์
๑๙๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๓ สามเณรธาราดล   สายสุนีย์
๒๐๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๑ สามเณรธีรภัทร   ศรีสุวอ
๒๐๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๑ สามเณรนนทวรรษ   มะณู
๒๐๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๐ สามเณรนภดล   คลี่เกษร
๒๐๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๐ สามเณรนาวินต้า   บัวผา
๒๐๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๘ สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี
๒๐๕ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๔ สามเณรบาส   โหล่งกลาง
๒๐๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๖ สามเณรปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด
๒๐๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๕ สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ
๒๐๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๑๙ สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล
๒๐๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๘๑ สามเณรเป์นเอก   อ่อนประเสริฐ
๒๑๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๕ สามเณรพีรพล   ทิพโสต
๒๑๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๓ สามเณรพีรพัทร์   ทัศไนยเมธากุล
๒๑๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๖ สามเณรพีระพงค์   นุชเทียน
๒๑๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๗ สามเณรภัททิยะ   แสงทอง
๒๑๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๙ สามเณรภานุพงศ์   จันพรม
๒๑๕ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๕ สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย
๒๑๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๔ สามเณรรัตน   เตชะประวิทย์
๒๑๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๘ สามเณรวสันต์   เทพขาว
๒๑๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๖ สามเณรวายุ   คำทองนาค
๒๑๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๒ สามเณรวีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย
๒๒๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๘ สามเณรวุฒิชัย   ศรีสุระ
๒๒๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๒ สามเณรวุฒิพงษ์   แสงสว่าง
๒๒๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๙ สามเณรศตายุ   ขันคำ
๒๒๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๐ สามเณรศรณรงค์   วงษ์งาม
๒๒๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๗ สามเณรศุภกร   สระทองทม
๒๒๕ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๒ สามเณรเศรษฐพงศ์   ศรีแสน
๒๒๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๕ สามเณรสมโชค   พงษ์วิชัย
๒๒๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๑ สามเณรสหรัถ   แสงสาร
๒๒๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๓ สามเณรสานุศิษย์   ประเสริฐสงคราม
๒๒๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๒๓ สามเณรสายัณห์   รูปสม
๒๓๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๙ สามเณรสิปปภาส   เจนฐิติกุล
๒๓๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๓๔ สามเณรสิริโรชน์   เรือทมิฬ
๒๓๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๘ สามเณรสุรนนท์   ขันมา
๒๓๓ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๕ สามเณรเสกสรร   วงศ์ทอง
๒๓๔ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๑ สามเณรอธิภัทร   ศรีพันธ์
๒๓๕ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๐ สามเณรอธิศีล   ศรีวงษ์
๒๓๖ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๔ สามเณรอภิชัย   ทาหล้า
๒๓๗ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๒ สามเณรอรัญ   บุญน้อย
๒๓๘ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๙ สามเณรอัศวิน   สารมะโน
๒๓๙ ปท ๒๑๕๘/๐๔๕๓ สามเณรอาธิป   รวงกลิน่
๒๔๐ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๖ สามเณรอิศรา   พัชระกุล
๒๔๑ ปท ๒๑๕๘/๐๔๔๗ สามเณรเอกชัย   ไทยใหญ่
๒๔๒ ปท ๒๑๕๘/๐๔๗๗ สามเณรเอกพล   วงศ์สวาสดิ์
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search