ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2558

รายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๖ นาง นพวัลย์ ไวริยะพิทักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๗ นาง มะลิ น้อยมะลิวัลย์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๘ นางสาว วารุณี ไวริยะพิทักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๙ นางสาว นัยนา รัตนเจษฎ์จุฑา วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๐ นาง ชุติมา ทวีจุฬาวงค์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๑ นาง เนาวรัตน์ ทรัพย์รื่นรวย วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๒ นาง สุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๓ นาง จันทร์เพ็ญ วงศ์เพชรศรี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๔ นาง ธัญญลักษณ์ กู้เกียรติกาญจน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๕ นางสาว มาลิยา กองสุข วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๖ นางสาว พรรณี ล่ามแขก วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๗ นางสาว จันทิพา วาณิชย์กุล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๘ นางสาว ศรินทิพย์ โรยสกุล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๙ นาง ธนพร ธรรมศร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๐ นางสาว มัชฌิกาญจณ์ ดุนโคกสูง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๑ นาง สายรุ้ง พุ่มทอง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๒ นางสาว วราพร พจนามาตร์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๓ นางสาว จิตราวดี แก้วบุญเรือง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๔ นางสาว อุมาพร ไชยสาร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๕ นาย อิทธิพัทธ์ จตุรกุลมรกต วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๖ นางสาว สาธุกา จำปาศรี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๗ นางสาว ปรารถนา วัฒนาอรัญญกุล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๘ นางสาว นฤมล บุญมีวิริยะ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๙ นางสาว สุภัค ประภัทรชาญ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๐ นาย เอกสิทธิ์ จันทร์อ่อน วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๑ นาย ศรายุทธ ปะโนรัมย์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๒ นางสาว จันทนา กล้าหาญ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๓ นางสาว จันทิรา ไขทะเล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๔ นาย อดิเทพ ศรีวงษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๕ นางสาว Ling Huang วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๖ นางสาว วรนาถ จุฑารัตน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๗ นางสาว วรรณา นารัชชะ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๘ นางสาว รุ่งอรุณ เทพมณี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๙ นางสาว สุวรรณา มีรสล้ำ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๐ นางสาว กนกวรรณ พรหมสถาพร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๑ นางสาว ประกาย ดวงแก้ว วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๒ นางสาว อรอุมา ทูลคำรักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๓ นาย เอกชัย สว่างภพ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๔ นางสาว ปาริชาดา ดวงเกิด วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๕ นางสาว อมรรัตน์ ลิมปิศิริสันต์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๖ นางสาว ลลิตา สมรัตน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๗ นางสาว สุชาดา บุญขวาง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๘ นางสาว บุษบา แสนดี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๙ นางสาว อรอนงค์ วงศ์วันดี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๐ นางสาว ทันจิตร สีหา วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๑ นางสาว อรวรรณ พรหมสถาพร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๒ นางสาว ธัญภรณ์ เฉลียวพจน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๓ นางสาว กัญญาภรณ์ ศรดอก วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๔ นางสาว พลอย วงษ์จันทร์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๕ นาย วีรชาติ กองแก้ว วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๖ นางสาว สุธีธิดา จันทร์ประทุม วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๗ นางสาว ศุภานัน ตันติวิท วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๘ นาย ฉัตรชัย บุญพิทักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๙ นางสาว ดวงแก้ว แสนสุริวงค์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๐ นางสาว เฌออร ภาณุรัตน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๑ นางสาว พร้อมใจ พุ่มอยู่ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๒ นาย เกียรติณรงค์ บุญแสนร้น วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๓ นางสาว ชลธิดา พูลพิพัฒน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๔ นางสาว สุภาวิดา อาจสมัย วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๕ นางสาว ธวันหทัย แสงทอง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๖ นางสาว กิตติมา รื่นจิตร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๗ นางสาว เพ็ญธิดา น้อยนุพา วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๘ นางสาว สุจิตรา ทับทิมอ่อน วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๙ นางสาว ชนิดา ซิ้มเจริญ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๐ นางสาว พิชชาภา โนภิระ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๑ นาย วุฒิชัย ค้ำคูณ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๒ เด็กหญิง ประภัสสร จาลินวงค์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๓ เด็กหญิง ภัทราพรรณ วีระมณี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search