ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 2558

รายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ สนร.คณะจังหวัด
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๖ นาง นพวัลย์ ไวริยะพิทักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๗ นาง มะลิ น้อยมะลิวัลย์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๘ นางสาว วารุณี ไวริยะพิทักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๑๙ นางสาว นัยนา รัตนเจษฎ์จุฑา วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๐ นาง ชุติมา ทวีจุฬาวงค์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๑ นาง เนาวรัตน์ ทรัพย์รื่นรวย วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๒ นาง สุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๓ นาง จันทร์เพ็ญ วงศ์เพชรศรี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๔ นาง ธัญญลักษณ์ กู้เกียรติกาญจน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๕ นางสาว มาลิยา กองสุข วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๖ นางสาว พรรณี ล่ามแขก วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๗ นางสาว จันทิพา วาณิชย์กุล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๘ นางสาว ศรินทิพย์ โรยสกุล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๒๙ นาง ธนพร ธรรมศร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๐ นางสาว มัชฌิกาญจณ์ ดุนโคกสูง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๑ นาง สายรุ้ง พุ่มทอง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๒ นางสาว วราพร พจนามาตร์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๓ นางสาว จิตราวดี แก้วบุญเรือง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๔ นางสาว อุมาพร ไชยสาร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๕ นาย อิทธิพัทธ์ จตุรกุลมรกต วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๖ นางสาว สาธุกา จำปาศรี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๗ นางสาว ปรารถนา วัฒนาอรัญญกุล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๘ นางสาว นฤมล บุญมีวิริยะ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๓๙ นางสาว สุภัค ประภัทรชาญ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๐ นาย เอกสิทธิ์ จันทร์อ่อน วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๑ นาย ศรายุทธ ปะโนรัมย์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๒ นางสาว จันทนา กล้าหาญ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๓ นางสาว จันทิรา ไขทะเล วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๔ นาย อดิเทพ ศรีวงษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๕ นางสาว Ling Huang วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๖ นางสาว วรนาถ จุฑารัตน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๗ นางสาว วรรณา นารัชชะ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๘ นางสาว รุ่งอรุณ เทพมณี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๔๙ นางสาว สุวรรณา มีรสล้ำ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๐ นางสาว กนกวรรณ พรหมสถาพร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๑ นางสาว ประกาย ดวงแก้ว วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๒ นางสาว อรอุมา ทูลคำรักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๓ นาย เอกชัย สว่างภพ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๔ นางสาว ปาริชาดา ดวงเกิด วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๕ นางสาว อมรรัตน์ ลิมปิศิริสันต์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๖ นางสาว ลลิตา สมรัตน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๗ นางสาว สุชาดา บุญขวาง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๘ นางสาว บุษบา แสนดี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๕๙ นางสาว อรอนงค์ วงศ์วันดี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๐ นางสาว ทันจิตร สีหา วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๑ นางสาว อรวรรณ พรหมสถาพร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๒ นางสาว ธัญภรณ์ เฉลียวพจน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๓ นางสาว กัญญาภรณ์ ศรดอก วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๔ นางสาว พลอย วงษ์จันทร์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๕ นาย วีรชาติ กองแก้ว วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๖ นางสาว สุธีธิดา จันทร์ประทุม วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๗ นางสาว ศุภานัน ตันติวิท วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๘ นาย ฉัตรชัย บุญพิทักษ์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๖๙ นางสาว ดวงแก้ว แสนสุริวงค์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๐ นางสาว เฌออร ภาณุรัตน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๑ นางสาว พร้อมใจ พุ่มอยู่ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๒ นาย เกียรติณรงค์ บุญแสนร้น วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๓ นางสาว ชลธิดา พูลพิพัฒน์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๔ นางสาว สุภาวิดา อาจสมัย วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๕ นางสาว ธวันหทัย แสงทอง วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๖ นางสาว กิตติมา รื่นจิตร วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๗ นางสาว เพ็ญธิดา น้อยนุพา วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๘ นางสาว สุจิตรา ทับทิมอ่อน วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๗๙ นางสาว ชนิดา ซิ้มเจริญ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๐ นางสาว พิชชาภา โนภิระ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๑ นาย วุฒิชัย ค้ำคูณ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๒ เด็กหญิง ประภัสสร จาลินวงค์ วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
ปท ๒๔๕๘/๐๓๗๘๓ เด็กหญิง ภัทราพรรณ วีระมณี วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

Who's Online

มี 190 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7110202
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6253
10127
62605
6961501
223838
349808
7110202

Your IP: 3.84.139.101
2019-07-19 16:59
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search