ผลสอบนักธรรมชั้นเอก 2558

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
ปท ๒๓๕๘/๐๐๒๗ พระ ยุทธนา ฐิตปุญฺโญ ส่งเสริม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๒๘ พระ ดำเกิง สุทฺธิวํโส ดำรงค์สุทธิพงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๒๙ พระ ศักดา สกฺกธมฺโม จารุปราณ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๐ พระ ที ทีปวิชฺโช เตือ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ พระ อะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๒ พระ วรวุฒิ วจนกฺขโม เพ็ชรมา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๓ พระ ชยาวัทน์ อนิปฺผโล ทองมา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๔ พระ กิตตะวัน ปญฺญาชโย วงศ์สุวรรณมาศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๕ พระ ชวลิต ฐิตภาโณ เกตุคล้าย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๖ พระ จิรายุเดช กตมงฺคโล ธรรมวาณิชย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๗ พระ พิเชษฐ์ สุจิรวฒฺโฑ ประสานวุฒิกร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๘ พระ เอกพล ธนินฺโท เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๙ พระ ทองพูน อภิปญฺโญ เสาโมก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๐ พระ สุจินดา เตชธมฺโม ปรีชากูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๑ พระ อาทิตย์ อาทิจฺจเตโช สุวรรณฉลวย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๒ พระ ณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๓ พระ วัชรพงศ์ ภทฺทวํโส อิ่มลอยนวล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๔ พระ ณัฐชนน เขมจาโร โจระสา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๕ พระ นิพนธ์ กนฺตวณฺโณ เกษมสานต์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๖ พระ วัฒน์ชานนท์ วริทฺธิโก ยงคุณานันท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๗ พระ ทวีวัฒน์ ชุติรตโน ศิริเท้านพคุณ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๘ พระมหา ธีระพล ฐิตวํโส งามเกียรติทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๙ พระ บุญชัย ปิยรตโน บุญชัยรัตน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๐ พระ ณัฐพล คนฺธสีโล เขื่อนปัญญา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๑ พระ วิลิป ปวิโช เพชรมนี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๒ พระ บุญลือ โชติปาโล คล้ายมณี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๓ พระ ธนัท สทฺธาธโน ชูเพ็ชร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๔ พระ ษมานันท์ จิรานนฺโท หัสเดชะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๕ พระ อาทิตย์ ชุตินฺธโร บุญยังกรองแก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๖ พระ สุนทร สุนฺทโร ยุทธนา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๗ พระ วนบดี เขมิโก ยังรักษ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๘ พระ ชนวีร์ อตฺตชิโน ทรัพย์สินชัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๙ พระ อภินันท์ อิทฺธิพโล คำปินไชย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๐ พระ ชาญชัย ปญฺญาวโร อยู่เจริญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๑ พระ วิริยะ กตวีริโย สุนทร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๒ พระ เทวัญ สิริวิชฺโช นันรัศมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๓ พระ สากล สุขวฑฺฒโน สุริวงค์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๔ พระ ณัสนพงศ์ สุภชโย แผนนรินทร์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๕ พระ สุรศักดิ์ สุรญาโณ สายสุพรรณ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๖ พระ ศุภชัย จิรนนฺโท จันทะเรือง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๗ พระ ทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๘ พระ ฐิติพล ญาณคุตฺโต เทพลิบ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๙ พระ นิกร สิริพนฺโธ ทองคำสุข วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๐ พระ ส่งศักดิ์ กวิวํโส เอนกกิตติวัฒน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๑ พระ นริศ ปติฏฺฐลาโภ ลบรอด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๒ พระ พจนเดช ญาณธโร แซ่ลิ้ม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๓ พระ กฤตวิทย์ ฐิตสุโข ม่วงสกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๔ พระ วรวิทย์ เนปกฺโก วงษ์ภักดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๕ พระ เฉลิมวุฒิ โฆสวํโส กตะศิลา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๖ พระ ณรงค์ศักดิ์ อมรวํโส ศรีทองจ้อย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๗ พระ เกรียงไกร โชติวณฺโณ ทองอาจ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๘ พระ ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล มณีก้อน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๙ พระ สิริศักดิ์ อคฺคกิตฺติโก ท่าโทม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๐ พระ ชาย อภินนฺโท ปริสัญญุตานนท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๑ พระ เกรียงฤทธิ์ สิริธโน เตียวศิริทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๒ พระ สมเกียรติ มหาเตโช รามเดช วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๓ พระ ระเนตร สมิทฺธิโก ดีพรม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๔ พระ เทพมงคล กิตฺติมงฺคโล ตันทิพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๕ พระ เอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๖ พระ อรรถพันธ์ ธญฺญวโร ชาเทพ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๗ พระ สุริยา ทิตฺตธมฺโม ผาสุก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๘ พระ สมนึก ปุญฺญิสฺสโร อิสราชีวะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๐ พระ บุญชัย ชยานนฺโท เอนกมหานนท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๑ พระ มงคล อภิมงฺคโล เสือยา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๒ พระ ธัชธรรม์ ธมฺมธโช ธนภัคพิสิษฐ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๓ พระ เศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๔ พระ ชาญวิทย์ จิตฺตภทฺโท บาบุญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๕ พระ ปารณ ชยานนฺโท พันธเสน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๖ พระ วรวรรธน์ กญฺจโน กายาสกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๗ พระ กรกฎ เขมงฺกโร จันทร์ทูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๘ พระ คมกฤช จิรกิตฺติโก เกียรติยากุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๙ พระ เอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๐ พระ รังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๑ พระ ศิริพงษ์ สิริพโล คงแจ้ง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๒ พระ ประพัฒน์พงค์ กุลเชฏฺโฐ มลิวรรณ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๓ พระ ฉัตรชัย ชยสุโภ ทองดอนสี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๔ พระ จรัส หิตนนฺโท ขุนไชย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๕ พระ หัฐพล กนฺตวํโส วรรณโชคทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๖ พระ ณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๗ พระ พรชัย ปญฺญาธิโก ธิปัญญา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๘ พระ นพดล นนฺทโก โสภาน้ำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๙ พระ ธนัช ชาติสุนฺทโร ชื่นสกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๐ พระ เชษฐา กตปุญฺโญ โสดากุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๑ พระ พรเทพ ธมฺมเตโช ทับท่าไม้ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๒ พระ สุเวด ปฐมวํโส ปฐมวงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๓ พระ ทศพล เขมจนฺโท เฟื่องวัฒนสินชัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๔ พระ สมัคร ญาณวโร เมืองมูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๕ พระ สมชาย ธมฺมินฺทชโย ไพโรจน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๖ พระ สุริยัน กุลเมโธ วรเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๗ พระ วิชุกรณ์ ขิปฺปเตโช บริสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๘ พระ บัณฑิต อนุวํโส อ่อนศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๙ พระ มานิต อิทฺธิชโย รอดพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๐ พระ อภิวัชร สิริเขโม จันทร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๑ พระ บุญญา สิริมนฺโต สิริเดชกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๒ พระ อธิการ อธิธมฺโม กลางกระโทก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓ พระ ไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๔ พระ วิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๕ พระ พงษ์สันต์ ญาณวีโร อุดมศิลป์จินดา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๖ พระ สุนันต์ กิตฺติปาโล ถิระพัฒน์พิบูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๗ พระ ภูวัชร์ อุปสนฺโต ช่างคิด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๘ พระ อดินันท์ โกวิทฺชโย ศรีสายหยุด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๙ พระ นพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๐ พระ วิทยา ปุญฺญกุสโล เรืองชัยชาญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๑ พระ ศักดา อนุชิโต ลูกใจ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๒ พระ พนารักษ์ ปุณฺณวิริโย แสนพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๓ พระ ธรรมรัตน์ จนฺทสุทฺโธ บุญจันทร์แก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๔ พระ หัสชัย พลวฑฺโฒ เพชรโตรม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๕ พระ นัฐวุธ ณฏฺฐชาโต กอบัวกลาง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๖ พระ มังกร ขนฺติลงฺกาโล วรรณทวี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๗ พระ ยิ่งยง คุณาธิโก หงษ์ดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๘ พระ โอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๙ สามเณร อนิรุทธิ์   เต๋จ๊ะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๐ สามเณร ธีรภัทร   จำปาพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๑ สามเณร ดัสกรณ์   แสงฐิตาพันธุ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๒ สามเณร อดิเรก   กันหาเขียว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๓ สามเณร ทวีโชค   ศรแสง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๔ สามเณร พัทธนันท์   สุนทรวราเชษฐ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๕ สามเณร อภิชา   แจ่มจันทร์ชนก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖ สามเณร พิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๗ สามเณร วีรพงษ์   บัวศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๘ สามเณร ชยันต์พล   เปรมธาวินัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙ สามเณร ธนบดี   ปัญญาดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๐ สามเณร วันชัย   โคตุพันธุ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๑ สามเณร สันติสุข   สุขคำมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๒ สามเณร วุฒิพันธ์   ขจรพิพัฒน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๓ สามเณร พีระพงษ์   สนิทกลาง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๔ สามเณร กฤตภัค   อินใหม่ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๕ สามเณร ธนากร   มากุลต๊ะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๖ สามเณร ทศพล   ประทุมภักดิ์ วัดพระธรรมกาย

Who's Online

มี 239 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156551
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8528
10205
29613
7047597
270187
349808
7156551

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 20:09
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search