ผลสอบนักธรรมชั้นเอก 2558

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอก ปี ๒๕๕๘
เลขที่ ปกศ. คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สังกัดวัด
ปท ๒๓๕๘/๐๐๒๗ พระ ยุทธนา ฐิตปุญฺโญ ส่งเสริม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๒๘ พระ ดำเกิง สุทฺธิวํโส ดำรงค์สุทธิพงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๒๙ พระ ศักดา สกฺกธมฺโม จารุปราณ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๐ พระ ที ทีปวิชฺโช เตือ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ พระ อะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๒ พระ วรวุฒิ วจนกฺขโม เพ็ชรมา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๓ พระ ชยาวัทน์ อนิปฺผโล ทองมา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๔ พระ กิตตะวัน ปญฺญาชโย วงศ์สุวรรณมาศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๕ พระ ชวลิต ฐิตภาโณ เกตุคล้าย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๖ พระ จิรายุเดช กตมงฺคโล ธรรมวาณิชย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๗ พระ พิเชษฐ์ สุจิรวฒฺโฑ ประสานวุฒิกร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๘ พระ เอกพล ธนินฺโท เกตุแก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๙ พระ ทองพูน อภิปญฺโญ เสาโมก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๐ พระ สุจินดา เตชธมฺโม ปรีชากูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๑ พระ อาทิตย์ อาทิจฺจเตโช สุวรรณฉลวย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๒ พระ ณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๓ พระ วัชรพงศ์ ภทฺทวํโส อิ่มลอยนวล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๔ พระ ณัฐชนน เขมจาโร โจระสา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๕ พระ นิพนธ์ กนฺตวณฺโณ เกษมสานต์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๖ พระ วัฒน์ชานนท์ วริทฺธิโก ยงคุณานันท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๗ พระ ทวีวัฒน์ ชุติรตโน ศิริเท้านพคุณ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๘ พระมหา ธีระพล ฐิตวํโส งามเกียรติทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๙ พระ บุญชัย ปิยรตโน บุญชัยรัตน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๐ พระ ณัฐพล คนฺธสีโล เขื่อนปัญญา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๑ พระ วิลิป ปวิโช เพชรมนี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๒ พระ บุญลือ โชติปาโล คล้ายมณี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๓ พระ ธนัท สทฺธาธโน ชูเพ็ชร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๔ พระ ษมานันท์ จิรานนฺโท หัสเดชะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๕ พระ อาทิตย์ ชุตินฺธโร บุญยังกรองแก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๖ พระ สุนทร สุนฺทโร ยุทธนา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๗ พระ วนบดี เขมิโก ยังรักษ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๘ พระ ชนวีร์ อตฺตชิโน ทรัพย์สินชัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๕๙ พระ อภินันท์ อิทฺธิพโล คำปินไชย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๐ พระ ชาญชัย ปญฺญาวโร อยู่เจริญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๑ พระ วิริยะ กตวีริโย สุนทร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๒ พระ เทวัญ สิริวิชฺโช นันรัศมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๓ พระ สากล สุขวฑฺฒโน สุริวงค์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๔ พระ ณัสนพงศ์ สุภชโย แผนนรินทร์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๕ พระ สุรศักดิ์ สุรญาโณ สายสุพรรณ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๖ พระ ศุภชัย จิรนนฺโท จันทะเรือง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๗ พระ ทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๘ พระ ฐิติพล ญาณคุตฺโต เทพลิบ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๙ พระ นิกร สิริพนฺโธ ทองคำสุข วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๐ พระ ส่งศักดิ์ กวิวํโส เอนกกิตติวัฒน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๑ พระ นริศ ปติฏฺฐลาโภ ลบรอด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๒ พระ พจนเดช ญาณธโร แซ่ลิ้ม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๓ พระ กฤตวิทย์ ฐิตสุโข ม่วงสกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๔ พระ วรวิทย์ เนปกฺโก วงษ์ภักดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๕ พระ เฉลิมวุฒิ โฆสวํโส กตะศิลา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๖ พระ ณรงค์ศักดิ์ อมรวํโส ศรีทองจ้อย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๗ พระ เกรียงไกร โชติวณฺโณ ทองอาจ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๘ พระ ภูริพงศ์ สีลมงฺคโล มณีก้อน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๙ พระ สิริศักดิ์ อคฺคกิตฺติโก ท่าโทม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๐ พระ ชาย อภินนฺโท ปริสัญญุตานนท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๑ พระ เกรียงฤทธิ์ สิริธโน เตียวศิริทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๒ พระ สมเกียรติ มหาเตโช รามเดช วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๓ พระ ระเนตร สมิทฺธิโก ดีพรม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๔ พระ เทพมงคล กิตฺติมงฺคโล ตันทิพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๕ พระ เอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๖ พระ อรรถพันธ์ ธญฺญวโร ชาเทพ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๗ พระ สุริยา ทิตฺตธมฺโม ผาสุก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๘ พระ สมนึก ปุญฺญิสฺสโร อิสราชีวะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๐ พระ บุญชัย ชยานนฺโท เอนกมหานนท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๑ พระ มงคล อภิมงฺคโล เสือยา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๒ พระ ธัชธรรม์ ธมฺมธโช ธนภัคพิสิษฐ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๓ พระ เศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๔ พระ ชาญวิทย์ จิตฺตภทฺโท บาบุญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๕ พระ ปารณ ชยานนฺโท พันธเสน วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๖ พระ วรวรรธน์ กญฺจโน กายาสกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๗ พระ กรกฎ เขมงฺกโร จันทร์ทูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๘ พระ คมกฤช จิรกิตฺติโก เกียรติยากุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๙ พระ เอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๐ พระ รังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๑ พระ ศิริพงษ์ สิริพโล คงแจ้ง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๒ พระ ประพัฒน์พงค์ กุลเชฏฺโฐ มลิวรรณ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๓ พระ ฉัตรชัย ชยสุโภ ทองดอนสี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๔ พระ จรัส หิตนนฺโท ขุนไชย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๕ พระ หัฐพล กนฺตวํโส วรรณโชคทรัพย์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๖ พระ ณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๗ พระ พรชัย ปญฺญาธิโก ธิปัญญา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๘ พระ นพดล นนฺทโก โสภาน้ำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๙ พระ ธนัช ชาติสุนฺทโร ชื่นสกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๐ พระ เชษฐา กตปุญฺโญ โสดากุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๑ พระ พรเทพ ธมฺมเตโช ทับท่าไม้ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๒ พระ สุเวด ปฐมวํโส ปฐมวงศ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๓ พระ ทศพล เขมจนฺโท เฟื่องวัฒนสินชัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๔ พระ สมัคร ญาณวโร เมืองมูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๕ พระ สมชาย ธมฺมินฺทชโย ไพโรจน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๖ พระ สุริยัน กุลเมโธ วรเลิศ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๗ พระ วิชุกรณ์ ขิปฺปเตโช บริสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๘ พระ บัณฑิต อนุวํโส อ่อนศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๙ พระ มานิต อิทฺธิชโย รอดพิมพ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๐ พระ อภิวัชร สิริเขโม จันทร วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๑ พระ บุญญา สิริมนฺโต สิริเดชกุล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๒ พระ อธิการ อธิธมฺโม กลางกระโทก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓ พระ ไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๔ พระ วิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๕ พระ พงษ์สันต์ ญาณวีโร อุดมศิลป์จินดา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๖ พระ สุนันต์ กิตฺติปาโล ถิระพัฒน์พิบูล วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๗ พระ ภูวัชร์ อุปสนฺโต ช่างคิด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๘ พระ อดินันท์ โกวิทฺชโย ศรีสายหยุด วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๙ พระ นพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๐ พระ วิทยา ปุญฺญกุสโล เรืองชัยชาญ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๑ พระ ศักดา อนุชิโต ลูกใจ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๒ พระ พนารักษ์ ปุณฺณวิริโย แสนพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๓ พระ ธรรมรัตน์ จนฺทสุทฺโธ บุญจันทร์แก้ว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๔ พระ หัสชัย พลวฑฺโฒ เพชรโตรม วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๕ พระ นัฐวุธ ณฏฺฐชาโต กอบัวกลาง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๖ พระ มังกร ขนฺติลงฺกาโล วรรณทวี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๗ พระ ยิ่งยง คุณาธิโก หงษ์ดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๘ พระ โอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๙ สามเณร อนิรุทธิ์   เต๋จ๊ะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๐ สามเณร ธีรภัทร   จำปาพันธ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๑ สามเณร ดัสกรณ์   แสงฐิตาพันธุ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๒ สามเณร อดิเรก   กันหาเขียว วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๓ สามเณร ทวีโชค   ศรแสง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๔ สามเณร พัทธนันท์   สุนทรวราเชษฐ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๕ สามเณร อภิชา   แจ่มจันทร์ชนก วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖ สามเณร พิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๗ สามเณร วีรพงษ์   บัวศรี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๘ สามเณร ชยันต์พล   เปรมธาวินัย วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙ สามเณร ธนบดี   ปัญญาดี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๐ สามเณร วันชัย   โคตุพันธุ์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๑ สามเณร สันติสุข   สุขคำมี วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๒ สามเณร วุฒิพันธ์   ขจรพิพัฒน์ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๓ สามเณร พีระพงษ์   สนิทกลาง วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๔ สามเณร กฤตภัค   อินใหม่ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๕ สามเณร ธนากร   มากุลต๊ะ วัดพระธรรมกาย
ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๖ สามเณร ทศพล   ประทุมภักดิ์ วัดพระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search