รายชื่อสมัครสอบ นักธรรม ธรรมศึกษา 2560

รายชื่อส่งสอบนักธรรมเอก ปี 2560
เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล
1 พระ วรเมธ ทานธโร เพ็ชรากาล
2 พระ บุญลือ กนฺตปุญฺโญ ชัยสายัณห์
3 พระ พีรภัฏ ฐานวฑฺโฒ ชีวีวัฒน์
4 พระ อนันต์ ธิติธโร ทรงจำรอง
5 พระ สมเจต ขนฺติจิตฺโต เปรมเจริญ
6 พระ สุวรรณ สุวณฺโณ วะหาโร
7 พระ ทรงสิทธิ์ สิทฺธิธโร เนตรแสงศรี
8 พระ กรณ์พัฐ เมธิโน ไพบูลย์ทวีสุข
9 พระ สุริยา ฐิตกิจฺโจ กุนอก
10 พระ โยธี โยธวีโร มณีวรรณ
11 พระ สันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต
12 พระ อภิชัย ฉตฺตวีโร คีรีเขียวสด
13 พระ สิทธิศักดิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ สมใจเรา
14 พระ วินัย จิรสกฺโก แสวงสุข
15 พระ สุรพล ปุณฺโณภาโส วรรณโณภาส
16 พระ สาธิต สาพารัตน์ วรจิตฺโต
17 พระ สมปอง สุทธิมิตร์ ญาณวิปุโล
18 พระ ประดับ เขมทตฺโต ปินตา
19 พระ อรรคเดช มหายโส ลาเลิศ
20 พระ ต่อพงษ์ ญาณยุตฺโต หอไตรรงค์
21 พระ พัฒนพงศ์ ปภาวิชฺโช คำภีโล
22 พระ แดเนียล ธมฺมารกฺโข อเล็กซานเดอร์ลูเรีย
23 พระ บุญชัย ปุญฺญโชติโก ทองคำใส
24 พระ ปฐมพล เขมพโล ทองเขียว
25 พระ ชาติ ปุณฺณสิริโก ทองประดิษฐ์
26 พระ ชัยศักดิ์ สมฺมาชโย นนทะสี
27 พระมหา ประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล
28 พระ วีระ มหาวีโร ตัณฑโกไศย
29 พระ สมหวัง เมธงฺกุโร คุรุศาสตรา
30 พระ สุมิตร สุธมฺโม จำปา
31 พระ ณัฏฐชัย คนฺธวโร ศรีศักดาราษฎร์
32 พระ วศิน ตโปธโน หมูขาว
33 พระ ติด วรเตโช แก้วปลั่ง
34 พระ คมสันต์ อุคฺควาโท กรมขุนทด
35 พระ จะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว
36 พระ บรรชา ชานพโล เทียมกระโทก
37 พระ อธิป อคฺควํโส วงษ์วัน
38 พระ นำชัย อคฺคชโย นามโคตร
39 พระ สมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม
40 พระ แปด วิปุโล นนทอง
41 พระ พิภพ เขมโก เกตุพุฒ
42 พระ น้อย ผาติสุโภ สมสวัสดิ์
43 พระ ทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์
44 พระ อากร ปฏิพโล ธนภัทรศรีกุล
45 พระ สาโรช พุทฺธิรตโน ยันตรกิจ
46 พระ ปลวัชร ปภารกฺโข เที่ยงตรง
47 พระ อัศวิน อคฺควชิโร งามขำ
48 พระ ชุติพนธ์ อาคมินฺโท ฉายส่องแสง
49 พระ สุกฤษฎิ์ ปิยวาทโก วาจาหวาน
50 พระ ภูมิวรัชญ์ พลทตฺโต เอื้อประเสริฐ
51 พระ สุวัฒน์ กิตฺติรตโน เพชราภิรัชต์
52 พระ ทวี กตสิทฺโธ ลุมาศ
53 พระ วรเมธ ทานธโร เพ็ชรากาล
54 พระ แสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม
55 พระ สมชาย รวิชโย ประมวลศุก
56 พระ เนตร อธิกพโล ยิ่งเชิดงาม
57 พระ พิเชษฐ์ วุฑฺฒิชโย ดอนพิมพ์
58 พระ ทอดด์ สุทฺโธภาโส เนาวรังสี
59 พระ ชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย
60 พระ กร นิสโภ เอี่ยมอร่ามกุล
61 พระ ลิคิต ลกฺขิโก คนคล่อง
62 พระ สุขเกษม ธมฺมเขโม แสงศร
63 พระ เอกมล วณฺณิโต สีเงิน
64 พระ คำเพียร ปัญจิตร สรณธมฺโม
65 พระ สมหมาย แก้วก่า ฉนฺทากโร
66 พระ จิรภัทร ลทฺธสทฺโธ ฉวีวงษ์
67 พระ ระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ
68 พระ เฉลิมพล เชฎฺฐพโล ศิลปะ
69 พระ อานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง
70 พระ ณัฐพล กุลธีโร ธีรธรรมสกุล
71 พระ ฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก
72 พระ บริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม
73 พระ มณเฑียร โชติธโร โพธิ์ศรี
74 พระ อรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง
75 พระ สถาพร สิริวโร ภาคมณฑา
76 พระ เทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร
77 พระ คฑาวุธ อินฺทวํโส ธีระเศรษฐกุล
78 พระ กรุชา ปภากโร ศรีประโมทย์
79 พระ ธนภัทร คุนพโล โพธิ์ศรี
80 พระ พงษ์ชัย อภิโรจโน สันทศนะสุวรรณ
81 พระ ประหยัด สุพฺพโต ไชยสุข
82 พระ วัชรพงษ์ นนฺทิมุตฺโต พละภิญโญ
83 พระ จักรกฤษณ์ อตฺถกนฺโต ศรีจันทร์แก้ว
84 พระ อดุลย์ ญาตธีโร ปลอดโปร่ง
85 พระ บุญยวัฒน์ อุปสโม มีจิตร
86 พระ ฉลาด โปนธมฺโม ทองรอง
87 พระ คณกิจ สุวิชฺโช ขันติวสกุล
88 พระ กำธร ธมฺมนนฺโท ห้วยชะนาง
89 พระ สมศรี ปริญฺญาตธมฺโม ปาดสี
90 พระ บุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช
91 พระ เดชอนันต์ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์
92 พระ พงษ์ศิริ ธมฺมวิโรจโน ยอดสา
93 พระ แจ๊คกี้ สีลสํวโร สนิทเหลือ
94 พระ พิเชฐ มุตฺตพนฺโธ ตั้งตรงวานิช
95 พระ พิพัฒน์ สนฺติวุฑฺโฒ ส้มลิ้ม
96 พระ พิเชษฐ์ สมฺมาวิชฺโช อนันตกิจภิญญโญ
97 พระ อธิวัฒน์ วรจกฺโก ทองขาว
98 พระ อนุพงศ์ อาทโร ใจเอื้อ
99 พระ สันติภาพ สนฺติธโร สุวรรณพาหุ
100 พระ วิชนัฐ ปุณฺณวํโส ณัฐกานต์พงษ์
101 พระ ปรีดี อติหฏฺโฐ สลับศรี
102 พระ ศักดิ์ชัย ธมฺมสกฺโก ศรีกำพล
103 พระ สวัสดิ์ โสตฺถิโก อายุรไชย
104 พระ ภานุพงศ์ ธีรเตโช ธีระเดชธำรง
105 พระ ศุภณัฐ อุตฺตมวีโร สันตนิพัทธ์
106 พระ เอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย
107 พระ ฉัตรมงคล กิตฺติมงฺคโล ลักขณาพานิช
108 พระ วัฒนฉัฏฐ์ คุณเสฏโฐ ธนเสฐภักดี
109 พระ สิทธิพงษ์ ธมฺมสิทฺโธ อุปถัมภ์
110 พระ อภิชวน วินยวฑฺโฒ แก้วรอด
111 พระ ณัฐญพงษ์ ขนฺติพนฺโธ โอสถาภิรมย์
112 พระ สิชล สุทฺธิพโล ทวีผล
113 พระ ณัฏฐ์ศักดิ์ศิษฏ์ สุจิตฺโต จิตต์ณัฏฐ์ฐิสัณห์
114 พระ ประเสริฐ ฐานเสฏฺโฐ โอชวลิต
115 พระ อดุลยพงษ์ อตุโล โพธิ์ขาว
116 พระ มนต์ชัย คุตฺตมนฺโต เอกปัจชา
117 พระ ทรงภูมิ อภิธโร ตันแก้ว
118 พระ ไสว สิรินาโค หานาค
119 พระ ภีรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์
120 พระ มานะ อภิโตโส อิ่มรัมย์
121 พระ บุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา
122 พระ ปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า
123 พระ พักชัย ธมฺมปวโร หยกพงศ์ไล
124 พระ พิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา
125 พระ อานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์
126 พระ สถิตคุณ ฐิตคุโณ เทวะเศกสรรค์
127 พระ สมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล
128 พระ ฉัตรชัย เตชทตฺโต ราชไชยา
129 พระ เอกชัย กนฺตวํโส วงศ์เทวา
130 พระ ชัยวิชิต รวีเตชะรัตน์ โชติวโร
131 พระ กรกฎ มนุญฺโญ บัวอินทร์
132 พระ ชุมพล มหาวีโร มั่นจิตร
133 พระ ณัฐโชติ ณฏฺฐวโร มาดสำโรง
134 พระ พรชลิต อาสโภ อุษาอำไพ
135 พระ มงคล รตนภทฺโท โคกสีนอก
136 พระ วีระวัฒน์ ขนฺติวีโร วันหล้า
137 พระ ชลอ ธมฺมสิริโก แก้วรอด
138 พระ มีสวัสดิ์ สุทฺธิกุสโล ศรีสมตระกูล
139 พระ ประจวบ ณฏฺฐวณฺโณ นามชัยภูมิ
140 พระ ทวีศักดิ์ อติโสตฺถิโก จันทร์เจริญ
141 พระ รังสรรค์ กนฺตญาโณ ต้นสอน
142 พระ จักรกฤษณ์​ กตธมฺ​โม​ วงษ์​ละคร​
143 พระ องอาจ มหาคุโณ จิตร์ผ่อง
144 พระ พงศ์พันธุ์ ธมฺมพนฺโธ เกษา
145 พระ ชวลิต ชวปญฺโญ เตชะ
146 พระ สัมฤทธิ์ ปานศรีแก้ว นิธิปุณฺโณ
147 พระ ชนม์ณภัทร คุณภทฺโท วันธนียาดิศัย
148 พระ วรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ
149 พระมหา พงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์
150 พระ พีระพัชร์ ขิปฺปคุโณ เรียมแสน
151 พระ มารวย มาริโส โอสายไทย
152 พระ อุทิศ อคฺครตโน ตันแก้ว
153 พระ ประพันธ์ ถามินฺโท เขตแดน
154 พระ ธีระพล ธีรพโล แก่นเสา
155 พระ อภิวัฒน์ อภิชฺชโว พุทธิชาติ
156 พระ เกรียงไกร สุวีโร ตันวีนุกูล
157 พระ ไชยยันต์ เตชปุญฺโญ จันทะเนตร
158 พระ ศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม
159 พระ นลธวัช ธมฺมนนฺโท นนท์คำวงค์
160 พระ ศตายุ ธมฺมวณฺโณ ขันคำ
161 พระ ภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย
162 พระ ชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์
163 สามเณร ปฏิภาณ   ศรีกร
164 สามเณร วัชรพล   ลีสีสุข
165 สามเณร เอกพล   วงศ์สวาสดิ์
166 สามเณร เสถียร   วรรณศิริไพจิตร
167 สามเณร เจมส์   ลุงคำ
168 สามเณร อิศรา   พัชระกุล
169 สามเณร ธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน
170 สามเณร สมโชค   พงษ์วิชัย
171 สามเณร นนทวรรษ   มะณู
172 สามเณร ถิรพล   ศรีบุรินทร์
173 สามเณร เกียรติศักดิ์   ภักดีวิโรจน์
174 สามเณร ณัฐภัทร   จำปา
175 สามเณร สิริโรชน์   เรือทมิฬ
176 สามเณร กรวิชญ์   แตนศรี
177 สามเณร ธรรมธร   ทิพาธรรมคุณ
178 สามเณร วายุ   คำทองนาค
179 สามเณร ฉัตรธรรม   เค้ามาก
180 สามเณร ญาณวุฒิ   ตันศิริพรภักดี
181 สามเณร วีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย
182 สามเณร ดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา
183 สามเณร ทยุติธร   คงเมือง
184 สามเณร ฐิติพงศ์   แซ่ตั้น
185 สามเณร ปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด
186 สามเณร นิพัทธ์   เจริญศรี
187 สามเณร ปรเมธ   เต๋จ๊ะ
188 สามเณร สิปปภาส   เจนฐิติกุล
189 สามเณร ปิยะพงษ์   สีหาพล
190 สามเณร พีรพัทร์   ทัศไนยเมธากุล
191 สามเณร ภูรินทร์   พวงมาลัย
192 สามเณร ชินวัตร   มณีโชติ
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search