ปฏิทินธรรมศึกษา ปี2558

๑.ตารางการจัดการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

 

รายละเอียด ธรรมศึกษา นักธรรม
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
๑.วันเปิด-ปิดรับสมัครเรียน เริ่มตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘ เริ่มตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘
ถึงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘
 
๒.วันปฐมนิเทศและมอบใบประกาศ วันอาทิตย์ที่ ๓ พ.ค.๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๕๘ วันพุธที่ ๑๕ ก.ค.๕๘
๓.วันเปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พ.ค. ๕๘ วันอังคารที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ค.๕๘
๔.วันไหว้ครู วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.ค. ๕๘  
๕.วันปฐมนิเทศเปิดติว วันอาทิตย์ ๑๕ พ.ย. ๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย.๕๘ วันจันทร์ที่ ๒ พ.ย.๕๘
๖.วันรับสมัครวันสุดท้าย วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘
๗.วันสอบสนามวัด   วันพุธที่ ๑๔-พฤหัสบดีที่ ๑๕ ต.ค.๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๓- อังคารที่ ๒๔ พ.ย.๕๘
๘.วันปัจฉิมนิเทศติว วันอาทิตย์ ๒๒ พ.ย. ๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ ต.ค.๕๘ วันพุธที่ ๒๑ พ.ย.๕๘
๙.วันสอบสนามหลวง วันอังคารที่ ๑ ธ.ค. ๕๘ วันที่ ๒๑-๒๔ ต.ค. ๕๘ วันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย.๕๘
๑๐.วันติวธทย.       ๒๓ ก.ย.-๑๙ ต.ค. ๕๘ ๑๓ พ.ย.-๒๕ พ.ย. ๕๘
***หมายเหตุ ***อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบอีกที

 

 

๒.ตารางสรุปเวลาการการสอนธรรมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

วิชา/ระดับ ตรี(คาบๆละ ๒ ชม) โท(คาบๆละ ๒ ชม) เอก(คาบๆละ ๒ ชม)
กระทู้ธรรม
ธรรมะ
พุทธะ
เบญจศีล - -
อุโบสถศีล - -
กรรมบถ - -
ศาสนพิธี -
รวม ๑๙ ๑๙ ๑๙

 

 

๓.ตารางสรุปเวลาการสอนนักธรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

วิชา/ระดับ ตรี(คาบๆละ ๑.๕ ชม) โท(คาบๆละ ๑.๕ ชม) เอก(คาบๆละ ๑.๕ ชม)
กระทู้ธรรม ๑๐ ๑๒
ธรรมะ ๑๗ ๒๑ ๒๑
พุทธะ ๑๗ ๒๑ ๒๑
วินัย ๑๗ ๒๑ ๒๑
ศาสนพิธี -
พรบ.สงฆ์ - - ๑๒
รวม ๖๘ ๘๔ ๘๔
คิดเป็นชม. ๑๐๐.๒๐ ๑๒๖ ๑๒๖
เกณฑ์ตัดสิทธิ์สอบ (ขาดเรียนมากกว่า ๒๐%) ต่ำกว่า ๓๙ จาก ๔๙คาบ ต่ำกว่า ๔๔ จาก ๕๖ คาบ ต่ำกว่า ๔๔ จาก ๕๖ คาบ
(ตัดที่ ๓๑ ส.ค.๕๘) (ตัดที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘) (ตัดที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘)

ข้อมูลจาก แผนกธรรม

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search