ตรวจสอบรายชื่อสอบธรรมศึกษา ชั้นเอก

บัญชีขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี บัญชีขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท บัญชีสขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก
 
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นเอก
ในสนามหลวง พ.ศ. 2558    
ชื่อสนามสอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
      
เลขที่ คำนำ ชื่อ นามสกุล    
หน้าชื่อ อำเภอ จังหวัด
00001 นางสาว วนิดา ไทยเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี
00002 นางสาว จิราภรณ์ มุขลาย คลองหลวง ปทุมธานี
00003 นางสาว นาฏน้อย พรหมบำรุง คลองหลวง ปทุมธานี
00004 นาย ทวี รัตนวงศ์สว่าง คลองหลวง ปทุมธานี
00005 นาง สุมาลี รัตนวงศ์สว่าง คลองหลวง ปทุมธานี
00006 นางสาว นารี จันทนโชติวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00007 นางสาว พรรณี สุขพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00008 นางสาว พิมลพรรณ ฉันทาดิศัย คลองหลวง ปทุมธานี
00009 นางสาว นิราพร เหลืองแจ่ม คลองหลวง ปทุมธานี
00010 นาง ศิญทิพย์ มีปรีดี คลองหลวง ปทุมธานี
00011 นาง สุกาญจน์ ทิมงาม คลองหลวง ปทุมธานี
00012 นางสาว วันดี สันติวิภารัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00013 นางสาว ศิรินาถ บุตราช คลองหลวง ปทุมธานี
00014 นาง นิตยา จึงเจริญนรสุข คลองหลวง ปทุมธานี
00015 นาย พงษ์ศักดิ์ บุรณศิริ คลองหลวง ปทุมธานี
00016 นาง ประนอม จำปาทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00017 นางสาว Kan-ju Huang คลองหลวง ปทุมธานี
00018 แม่ชี พรมริน โตมาซา คลองหลวง ปทุมธานี
00019 นางสาว พิชาฎา พูดดี คลองหลวง ปทุมธานี
00020 นาย ธีรพล วราพิศิษฐ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00021 นางสาว จามรี ตั้งกสิกิจ คลองหลวง ปทุมธานี
00022 นางสาว ณัฐรดา บัวสิงห์ คลองหลวง ปทุมธานี
00023 นาง กีรณีวัลก์ โกฏิสิริวัส คลองหลวง ปทุมธานี
00024 นางสาว รัศมี เวชพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00025 นางสาว กัลยา พันธ์กลาง คลองหลวง ปทุมธานี
00026 นางสาว พูลศรี หนาสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00027 นางสาว พิริยา ตั้งกสิกิจ คลองหลวง ปทุมธานี
00028 นางสาว พรพิมล โชคดีศรีสวัสดิ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00029 นางสาว Mirella Kampus คลองหลวง ปทุมธานี
00030 นางสาว พินนภา หล้าสุด คลองหลวง ปทุมธานี
00031 นางสาว สุภาภรณ์ เตี้ยมชุมพล คลองหลวง ปทุมธานี
00032 นางสาว ณัชชารีย์ องอาจ คลองหลวง ปทุมธานี
00033 นางสาว ศิรินภา วงษ์จำปา คลองหลวง ปทุมธานี
00034 นางสาว ราตรี ซ่อมประโคน คลองหลวง ปทุมธานี
00035 นางสาว รัชนี ภู่ที่พึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
00036 นางสาว จิตภินันท์ สุวรรณพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00037 นางสาว ชลธิชา ชูแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00038 นางสาว มณฑิตา อิสรานุกูลเดช คลองหลวง ปทุมธานี
00039 นางสาว มะลิสา วงศ์สุรินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00040 นางสาว สุภิตติ เนียมสำโรง คลองหลวง ปทุมธานี
00041 นาย ธีราพัทธ์ วริศธนิตศักดิ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00042 นาย อรรถกร ช่วยเชียร คลองหลวง ปทุมธานี
00043 นางสาว สุรัตนา คล้ายอุบล คลองหลวง ปทุมธานี
00044 นางสาว พิมพ์พิชชา จันทร์เจ้าฉาย คลองหลวง ปทุมธานี
00045 นาย ชินพัฒน์ ศรีโกมุท คลองหลวง ปทุมธานี
00046 นางสาว อนงค์รัตน์ ภาคสุภาพ คลองหลวง ปทุมธานี
00047 นางสาว โสภิต รอดวินิจ คลองหลวง ปทุมธานี
00048 นางสาว ศุภลักษณ์ อนุชาชาติ คลองหลวง ปทุมธานี
00049 นางสาว เพ็ญนภา กุลาชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00050 นางสาว ไวยากรณ์ แก้วใส คลองหลวง ปทุมธานี
00051 นางสาว กุลชาดา เทศบุตร คลองหลวง ปทุมธานี
00052 นางสาว วลีรัตน์ ทวิสุวรรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00053 นางสาว นิตยา วิริยา คลองหลวง ปทุมธานี
00054 นางสาว ปัตธิมา จุลเรือง คลองหลวง ปทุมธานี
00055 นางสาว กมลทิพย์ กลิ่นคำหอม คลองหลวง ปทุมธานี
00056 เด็กหญิง ธนาดา ลาภมาครอง คลองหลวง ปทุมธานี
00057 เด็กหญิง ญาดา มากุลสวัสดีอุดม คลองหลวง ปทุมธานี
00058 เด็กหญิง มนัสนันท์ โตงาม คลองหลวง ปทุมธานี
00059 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ มิโน คลองหลวง ปทุมธานี
00060 เด็กหญิง ธันยพร สวาย คลองหลวง ปทุมธานี
00061 เด็กหญิง มนัสวี ทับทิมแดง คลองหลวง ปทุมธานี
00062 เด็กหญิง นันทนา ชาญเดช คลองหลวง ปทุมธานี
00063 เด็กหญิง สุภัชชา ชาญเดช คลองหลวง ปทุมธานี
00064 เด็กหญิง ธันยารัตน์ เอี่ยมสอาด คลองหลวง ปทุมธานี
00065 เด็กหญิง จิราวัลย์ พินดิษฐ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00066 เด็กหญิง สมิดา เชื้อเมืองพาน คลองหลวง ปทุมธานี
00067 เด็กหญิง สมิตา เชื้อเมืองพาน คลองหลวง ปทุมธานี
00068 นาง ดารุณี ทวิชศรี คลองหลวง ปทุมธานี

 


กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02 831 1000 ต่อ 2222-3
ID Line: jintana.ae
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search