ตรวจสอบรายชื่อสอบธรรมศึกษา ชั้นโท

บัญชีขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี บัญชีขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท บัญชีสขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก
 
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท
ในสนามหลวง พ.ศ. 2558    
ชื่อสนามสอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
      
เลขที่ คำนำ ชื่อ นามสกุล    
หน้าชื่อ อำเภอ จังหวัด
00001 นาง แจ่มศรี เพิ่มประเสริฐ คลองหลวง ปทุมธานี
00002 พ.อ.อ.หญิง ภารดี บุญโต คลองหลวง ปทุมธานี
00003 นาง เดือนน้อย ลีนะวัต คลองหลวง ปทุมธานี
00004 นางสาว มาลินี อิริกิตติพงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00005 นางสาว มณฑา พิกุลไทยประภา คลองหลวง ปทุมธานี
00006 นาง นลินรัตน์ บุญธนาโรจน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00007 นาย นิพนธ์ เกตุแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00008 นางสาว สุพะกานต์ เมินดี คลองหลวง ปทุมธานี
00009 นาง นารีรัตน์ เกตุแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00010 นางสาว สุมาลี สุขอร่าม คลองหลวง ปทุมธานี
00011 นางสาว ฉวีวรรณ ภิรมย์ชม คลองหลวง ปทุมธานี
00012 นางสาว กมลชนก วัฒนศิลป์ คลองหลวง ปทุมธานี
00013 นางสาว พลอยตะวัน สนั่นนาม คลองหลวง ปทุมธานี
00014 นาง ศรีอุบล บุ้งทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00015 นางสาว วรรณภา เหมะธุรินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00016 นางสาว ชลธิชา มาดิษฐ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00017 นางสาว ธิติมา ฤทธิสิทธิ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00018 นาง วันเพ็ญ สุวรรณเลิศ คลองหลวง ปทุมธานี
00019 นางสาว รุ่งอรุณ เพชรทะเล คลองหลวง ปทุมธานี
00020 นางสาว วรรณภา พลกลาง คลองหลวง ปทุมธานี
00021 นางสาว จันทิรา โกมาสถิตย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00022 นาง วันเพ็ญ สนธิพงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00023 นางสาว สุนทรี นามไพรสันต์ คลองหลวง ปทุมธานี
00024 นางสาว ภัทราวรรณ มั่งคั่ง คลองหลวง ปทุมธานี
00025 นางสาว ดารณี โกยทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00026 นางสาว อุษณีย์ ยอดสง่า คลองหลวง ปทุมธานี
00027 นางสาว รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00028 นางสาว ศุภสิณี รัตตะคุ คลองหลวง ปทุมธานี
00029 นางสาว กนกพร รัตนศรีลา คลองหลวง ปทุมธานี
00030 นางสาว เข็มทอง ฉิมกูล คลองหลวง ปทุมธานี
00031 นางสาว อุมากรณ์ ขิงรัมย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00032 นาง ชวัลรัตน์ ธนะจินดาวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00033 นาง ธัญชนก ดรณ์ธรรมชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00034 นางสาว สิรภัสสรญ์ ศุภกมลลาสน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00035 นางสาว สรัลธร บำรุงวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00036 นางสาว ปริศนา โศจิศิริกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00037 นางสาว อนุสรา อาษา คลองหลวง ปทุมธานี
00038 นางสาว ชนกพร นารีนุช คลองหลวง ปทุมธานี
00039 นางสาว จันทร์ทา นาถาพันธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00040 นางสาว จุฑามาศ อินทรโกศล คลองหลวง ปทุมธานี
00041 นางสาว ตุลยา ธรรมนุกรศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00042 นางสาว บุญญาพร พึ่งเป้า คลองหลวง ปทุมธานี
00043 นางสาว รัตติกาล ปู่สิงห์ คลองหลวง ปทุมธานี
00044 นางสาว ชุติพร จิตรนิมิตร คลองหลวง ปทุมธานี
00045 นางสาว วิภาภรณ์ ค้าขาย คลองหลวง ปทุมธานี
00046 นางสาว ราณี ปินะกาโพธิ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00047 นางสาว จินตนา ปู่วัน คลองหลวง ปทุมธานี
00048 นางสาว สุธิดา เข็มทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00049 นางสาว อัญชลี วงษ์สุดใจ คลองหลวง ปทุมธานี
00050 นาย ชวลิต ยะถาคาร คลองหลวง ปทุมธานี
00051 นางสาว ณิชชาภัทร เฮืองคำใส คลองหลวง ปทุมธานี
00052 นางสาว ทิพรัตน์ ตุ้มทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00053 นางสาว อุลัย กลิ่นพิกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00054 นางสาว หัทยา ไชยมงคล คลองหลวง ปทุมธานี
00055 นางสาว สุดารัตน์ พลชาลี คลองหลวง ปทุมธานี
00056 นางสาว ภาวิณี พรมพุทธ คลองหลวง ปทุมธานี
00057 นางสาว ผจงจิตต์ จันทสิงห์ คลองหลวง ปทุมธานี
00058 นางสาว ชฎาพร อ่อนศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00059 นางสาว ศิริวรรณ คำคุ้ม คลองหลวง ปทุมธานี
00060 นางสาว ทัศนา ใยปางแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00061 นางสาว พัชรินทร์ ทองเถื่อน คลองหลวง ปทุมธานี
00062 นางสาว ปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ คลองหลวง ปทุมธานี
00063 นาย ศราวุธ ศรีมาวรรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00064 นาย วิโรจน์ ฐานเบญจพล คลองหลวง ปทุมธานี
00065 นาย วรยศ กีรติดำเกิงสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00066 นางสาว รำไพพรรณ ฉางทรัพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00067 นางสาว ปนัดดา หงษ์ษา คลองหลวง ปทุมธานี
00068 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกานดา มณีเพชร์รัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00069 นางสาว เสาวรส เทพศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00070 นางสาว เยาวลักษณ์ บัวดี คลองหลวง ปทุมธานี
00071 นางสาว นิตยา สุขขี คลองหลวง ปทุมธานี
00072 นางสาว จีรนันท์ ทิพย์ศรีหา คลองหลวง ปทุมธานี
00073 นางสาว ฐาวดี พรมมาแบน คลองหลวง ปทุมธานี
00074 นาย ศุภณัฐพงษ์ ลิมปิษเฐียร คลองหลวง ปทุมธานี
00075 นาย สุขวุฒิ ปรีชาวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00076 นางสาว ไขขวัญ กองจันทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00077 นางสาว ศิริพร สิงห์ลี คลองหลวง ปทุมธานี
00078 นางสาว วรมน ไทยพินิจ คลองหลวง ปทุมธานี
00079 นางสาว สาวิตรี ซำทองใหล คลองหลวง ปทุมธานี
00080 นางสาว สุภาวดี หนูนนท์ คลองหลวง ปทุมธานี
00081 นางสาว ละอองดาว ทรัพย์สินชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00082 นางสาว นริสรา น้อยแสง คลองหลวง ปทุมธานี
00083 นางสาว สุนิสา กำไมล์ คลองหลวง ปทุมธานี
00084 นาย ไกรวิท เจริญชีพ คลองหลวง ปทุมธานี
00085 นางสาว กรรณิการ์ ศรีอินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00086 นางสาว สิรินันทน์ บุ้งทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00087 เด็กหญิง แพรวา กิจธรรม คลองหลวง ปทุมธานี
00088 เด็กหญิง โมทนา ปิ่นแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00089 นาย ชเยศ ทรัพย์เทมา คลองหลวง ปทุมธานี
00090 นาง จรรยา ลิ้มทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00091 นางสาว ภูษณิศา ม่วงเกษม คลองหลวง ปทุมธานี
00092 นาย ปยุต ชัยวรธนิน คลองหลวง ปทุมธานี
00093 นาง กรณัฐ หลิวชาญพิมพ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00094 นางสาว วราภรณ์ ตุ่นยอด คลองหลวง ปทุมธานี
00095 นางสาว กัญญากาญจน์ มะโนมัย คลองหลวง ปทุมธานี
00096 เด็กชาย กฤตณัฐ เงินอิน คลองหลวง ปทุมธานี
00097 เด็กหญิง นวพร แสงโสภา คลองหลวง ปทุมธานี
00098 เด็กหญิง วิชญาดา ทินช่วย คลองหลวง ปทุมธานี
00099 เด็กชาย จันทรักษ์ รัตนชงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00100 เด็กหญิง ณิชา พงษ์ประสาสน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00101 เด็กหญิง ลฎาภา เลิศภูมิภัทร คลองหลวง ปทุมธานี
00102 เด็กหญิง พรสวรรค์ มหามล คลองหลวง ปทุมธานี
00103 เด็กหญิง อาภัสรา นนท์แก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00104 เด็กชาย กิตติพศ สาครินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00105 เด็กชาย ณภัทร แสงหิรัญ คลองหลวง ปทุมธานี
00106 เด็กหญิง นวพร ทองบ่อ คลองหลวง ปทุมธานี
00107 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ทองปะนะ คลองหลวง ปทุมธานี
00108 เด็กหญิง กิมฮาย ดวงมณี คลองหลวง ปทุมธานี
00109 เด็กชาย ปารเมศ แฝงสีคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00110 เด็กหญิง ธารทิพย์ ชาญกสิกรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00111 เด็กหญิง นัฎธมล พลศักดิ์ขวา คลองหลวง ปทุมธานี
00112 เด็กชาย วรรษกร สุวรรณคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00113 เด็กหญิง ณัฐวดี ศรีมงคล คลองหลวง ปทุมธานี
00114 เด็กหญิง รัตนาวดี ยงพฤกษา คลองหลวง ปทุมธานี
00115 เด็กชาย ชาญวิทย์  ช่างกำเนิด คลองหลวง ปทุมธานี
00116 เด็กหญิง ประภาพร งามนัก คลองหลวง ปทุมธานี
00117 เด็กชาย จตุรพัฒน์ จัดเขตรกรรม คลองหลวง ปทุมธานี
00118 เด็กหญิง จามจุรี สุริยวงศ์ชมภู คลองหลวง ปทุมธานี
00119 เด็กหญิง ฑณัฐฌา จันทร์ดอก คลองหลวง ปทุมธานี
00120 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ศิรพัฒนา คลองหลวง ปทุมธานี
00121 เด็กหญิง เกษราภรณ์ วีระวรรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00122 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พันธ์มณี คลองหลวง ปทุมธานี
00123 เด็กหญิง อาทิติยา ทัพพี คลองหลวง ปทุมธานี
00124 เด็กชาย ฐิติพงศ์ แก้วไทรสุ่น คลองหลวง ปทุมธานี
00125 เด็กหญิง ไพลิน ปิ่นยกูล คลองหลวง ปทุมธานี
00126 เด็กหญิง ภาวินี ทีทา คลองหลวง ปทุมธานี
00127 เด็กหญิง มณีวรรณ สีคล้าย คลองหลวง ปทุมธานี
00128 เด็กชาย กฤษดา วาโย คลองหลวง ปทุมธานี
00129 เด็กหญิง พิชชญา นามหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
00130 เด็กหญิง จิราภรณ์ สีหาวงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00131 เด็กหญิง พิยดา ทองมัน คลองหลวง ปทุมธานี
00132 เด็กชาย โสพล สามนวน คลองหลวง ปทุมธานี
00133 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ชื่นจัตุรัส คลองหลวง ปทุมธานี
00134 เด็กชาย กิตติพศ คำขะ คลองหลวง ปทุมธานี
00135 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ นิยมวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00136 เด็กชาย กิติพล นาหก คลองหลวง ปทุมธานี
00137 เด็กหญิง สุปราณี คุ้มรักษา คลองหลวง ปทุมธานี
00138 เด็กหญิง จุฑามาศ วงษ์มะเซาะ คลองหลวง ปทุมธานี
00139 เด็กหญิง มณีรัตน์ บุญนุ่ม คลองหลวง ปทุมธานี
00140 เด็กชาย พงศ์ภัค พูดจา คลองหลวง ปทุมธานี
00141 เด็กชาย ชวัลวิทย์ คิมศิลา คลองหลวง ปทุมธานี
00142 เด็กหญิง การะเกตุ ชูวงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00143 เด็กหญิง ลลิตา มะกาแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00144 เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ แวงวรรณ คลองหลวง ปทุมธานี
00145 เด็กหญิง ณัฐกานต์ พิระภาค คลองหลวง ปทุมธานี
00146 เด็กหญิง ปาฏลี แสงประทีป คลองหลวง ปทุมธานี
00147 เด็กหญิง จอย น้ำคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00148 เด็กหญิง สุพรรษา รัศมีวงศ์ปัญญา คลองหลวง ปทุมธานี

 


กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02 831 1000 ต่อ 2222-3
ID Line: jintana.ae

Who's Online

มี 246 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

7156553
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8530
10205
29615
7047597
270189
349808
7156553

Your IP: 18.206.241.26
2019-07-23 20:09
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search