ตรวจสอบรายชื่อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี

บัญชีขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี บัญชีขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นโท บัญชีสขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก

 

บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี
ในสนามหลวง พ.ศ. 2558    
ชื่อสนามสอบ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
      
เลขที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อำเภอ จังหวัด
00001 นาง นพวัลย์ ไวริยะพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00002 นาง นิธิชม กัญจนานนท์ คลองหลวง ปทุมธานี
00003 นาง มะลิ น้อยมะลิวัลย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00004 นางสาว วารุณี ไวริยะพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00005 นางสาว นัยนา รัตนเจษฎ์จุฑา คลองหลวง ปทุมธานี
00006 นาง ชุติมา ทวีจุฬาวงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00007 นาง เนาวรัตน์ ทรัพย์รื่นรวย คลองหลวง ปทุมธานี
00008 นาง สุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ คลองหลวง ปทุมธานี
00009 นาง คุณัญภา ทวีกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00010 นาง จันทร์เพ็ญ วงศ์เพชรศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00011 นาง ธัญญลักษณ์ กู้เกียรติกาญจน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00012 นางสาว มาลิยา กองสุข คลองหลวง ปทุมธานี
00013 นางสาว พรรณี ล่ามแขก คลองหลวง ปทุมธานี
00014 นางสาว จันทิพา วาณิชย์กุล คลองหลวง ปทุมธานี
00015 นาง ธนพร ธรรมศร คลองหลวง ปทุมธานี
00016 นางสาว มัชฌิกาญจณ์ ดุนโคกสูง คลองหลวง ปทุมธานี
00017 นาง สายรุ้ง พุ่มทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00018 นางสาว ยุวดี แก่นตาคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00019 นางสาว กรกนก แสงศศิธรชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00020 นางสาว วราพร พจนามาตร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00021 นางสาว จิตราวดี แก้วบุญเรือง คลองหลวง ปทุมธานี
00022 นางสาว อุมาพร ไชยสาร คลองหลวง ปทุมธานี
00023 นาย ธนกร แสงธรรม คลองหลวง ปทุมธานี
00024 นางสาว สุภาวดี ศรีใส คลองหลวง ปทุมธานี
00025 นางสาว สกุณา สถาพร คลองหลวง ปทุมธานี
00026 นางสาว อุไรวรรณ โคตะระ คลองหลวง ปทุมธานี
00027 นาย อิทธิพัทธ์ จตุรกุลมรกต คลองหลวง ปทุมธานี
00028 นางสาว สาธุกา จำปาศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00029 นางสาว สุจิตรา ศรีเพ็ญ คลองหลวง ปทุมธานี
00030 นางสาว สุกัลยา เอกวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00031 นางสาว ปรารถนา วัฒนาอรัญญกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00032 นางสาว นฤมล บุญมีวิริยะ คลองหลวง ปทุมธานี
00033 นางสาว สุภัค ประภัทรชาญ คลองหลวง ปทุมธานี
00034 นาย เอกสิทธิ์ จันทร์อ่อน คลองหลวง ปทุมธานี
00035 นางสาว ผ่องศรี ทานาแชง คลองหลวง ปทุมธานี
00036 นาย ศรายุทธ ปะโนรัมย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00037 นาย จักราวุฒิ วงศ์ยา คลองหลวง ปทุมธานี
00038 นางสาว จันทนา กล้าหาญ คลองหลวง ปทุมธานี
00039 นางสาว สุชาดา คำมาเกี๋ยง คลองหลวง ปทุมธานี
00040 นางสาว วิมลวัลย์ สร้อยสุข คลองหลวง ปทุมธานี
00041 นางสาว จันทิรา ไขทะเล คลองหลวง ปทุมธานี
00042 นาย อดิเทพ ศรีวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00043 นางสาว Ling Huang คลองหลวง ปทุมธานี
00044 นางสาว วรนาถ จุฑารัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00045 นางสาว เกียง ศรีทวดี คลองหลวง ปทุมธานี
00046 นางสาว เสาวนีย์ อึ้งวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00047 นางสาว วรรณา นารัชชะ คลองหลวง ปทุมธานี
00048 นางสาว รุ่งอรุณ เทพมณี คลองหลวง ปทุมธานี
00049 นางสาว สุวรรณา มีรสล้ำ คลองหลวง ปทุมธานี
00050 นางสาว ศิริวิมล คุ่ยจาด คลองหลวง ปทุมธานี
00051 นางสาว กนกวรรณ พรหมสถาพร คลองหลวง ปทุมธานี
00052 นางสาว อรอุมา ทูลคำรักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00053 นาย เอกชัย สว่างภพ คลองหลวง ปทุมธานี
00054 นางสาว ปาริชาดา ดวงเกิด คลองหลวง ปทุมธานี
00055 นางสาว อมรรัตน์ ลิมปิศิริสันต์ คลองหลวง ปทุมธานี
00056 นางสาว รุ่งนภา ก้อมมะณี คลองหลวง ปทุมธานี
00057 นางสาว ลลิตา สมรัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00058 นางสาว สุชาดา บุญขวาง คลองหลวง ปทุมธานี
00059 นางสาว บุษบา แสนดี คลองหลวง ปทุมธานี
00060 นางสาว อรอนงค์ วงศ์วันดี คลองหลวง ปทุมธานี
00061 นางสาว ทันจิตร สีหา คลองหลวง ปทุมธานี
00062 นางสาว อรวรรณ พรหมสถาพร คลองหลวง ปทุมธานี
00063 นางสาว ศุภางค์ทิพย์ เกตุทัต คลองหลวง ปทุมธานี
00064 นางสาว ธัญภรณ์ เฉลียวพจน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00065 นางสาว กัญญาภรณ์ ศรดอก คลองหลวง ปทุมธานี
00066 นางสาว พลอย วงษ์จันทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00067 นาย วีรชาติ กองแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00068 นางสาว สุธีธิดา จันทร์ประทุม คลองหลวง ปทุมธานี
00069 นางสาว ศุภานัน ตันติวิท คลองหลวง ปทุมธานี
00070 นาย ฉัตรชัย บุญพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00071 นาย พุฒ ฝ่าผล คลองหลวง ปทุมธานี
00072 นางสาว วิไลลักษณ์ กลิ่นบ้านหม้อ คลองหลวง ปทุมธานี
00073 นางสาว ดวงแก้ว แสนสุริวงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00074 นางสาว เฌออร ภาณุรัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00075 นางสาว พร้อมใจ พุ่มอยู่ คลองหลวง ปทุมธานี
00076 นาย ชัชนันต์ เวฬุวนารักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00077 นางสาว ชไมพร นาสมฝัน คลองหลวง ปทุมธานี
00078 นาย เกียรติณรงค์ บุญแสนร้น คลองหลวง ปทุมธานี
00079 นางสาว ชลธิดา พูลพิพัฒน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00080 นางสาว สุภาวิดา อาจสมัย คลองหลวง ปทุมธานี
00081 นางสาว ธวันหทัย แสงทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00082 นางสาว ขนิษฐ ธีรธรรมสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00083 นางสาว กิตติมา รื่นจิตร คลองหลวง ปทุมธานี
00084 นางสาว กัญญารัตน์ สมศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00085 นางสาว เพ็ญธิดา น้อยนุพา คลองหลวง ปทุมธานี
00086 นางสาว สุจิตรา ทับทิมอ่อน คลองหลวง ปทุมธานี
00087 นางสาว ชนิดา ซิ้มเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี
00088 นางสาว พิชชาภา โนภิระ คลองหลวง ปทุมธานี
00089 นาย วุฒิชัย ค้ำคูณ คลองหลวง ปทุมธานี
00090 นางสาว ยุวธิดา จะรีศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00091 เด็กหญิง ประภัสสร จาลินวงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00092 เด็กหญิง ภัทราพรรณ วีระมณี คลองหลวง ปทุมธานี
00093 เด็กชาย กิตติพงษ์ กุสูงเนิน คลองหลวง ปทุมธานี
00094 เด็กชาย พิรุณ พุ่มแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00095 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร บุตรลพ คลองหลวง ปทุมธานี
00096 เด็กชาย สิรภพ นาคคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00097 เด็กชาย ชวัล พันธ์แสง คลองหลวง ปทุมธานี
00098 เด็กชาย มงคล ที่ดี คลองหลวง ปทุมธานี
00099 เด็กหญิง กฤษดาวรรณ ขัดวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00100 เด็กหญิง กิตติญา ทองผา คลองหลวง ปทุมธานี
00101 เด็กชาย ฐานันดร คชทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00102 เด็กหญิง นริญญา ประมวล คลองหลวง ปทุมธานี
00103 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยงาม คลองหลวง ปทุมธานี
00104 เด็กชาย ชินกฤต บุตรคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00105 เด็กชาย ภูริภัทร อันเตวา คลองหลวง ปทุมธานี
00106 เด็กหญิง รุ่งนภา อู่สุวรรณ คลองหลวง ปทุมธานี
00107 เด็กชาย นวพล ปักเขตานัง คลองหลวง ปทุมธานี
00108 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ไสยสุภี คลองหลวง ปทุมธานี
00109 เด็กหญิง นันทิชา กง คลองหลวง ปทุมธานี
00110 เด็กชาย วรพล อิ่มกระโทก คลองหลวง ปทุมธานี
00111 เด็กหญิง เพ็ญนภา สีหะบุตร คลองหลวง ปทุมธานี
00112 เด็กหญิง อาทิตยา พิสมัย คลองหลวง ปทุมธานี
00113 เด็กหญิง วิภาพร โสแสง คลองหลวง ปทุมธานี
00114 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ แก้วพิกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00115 เด็กหญิง อารีรัตน์ ศรีบุญจันทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00116 เด็กชาย วีระชัย วงษ์มณี คลองหลวง ปทุมธานี
00117 เด็กชาย พีรวิชญ์ พึ่งสมบุญ คลองหลวง ปทุมธานี
00118 เด็กชาย จตุพล พรมรัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00119 เด็กหญิง นฤมล สารีพันธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00120 เด็กหญิง พรพรรณ ศรีทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00121 เด็กหญิง รุ่งไพลิน จุทธะสิงห์ คลองหลวง ปทุมธานี
00122 เด็กหญิง สุภาวดี โกฎิสะอาด คลองหลวง ปทุมธานี
00123 เด็กหญิง สุกาญดา วุ่นทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00124 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช่ออุบล คลองหลวง ปทุมธานี
00125 เด็กชาย อนวรรษ ใจสมัคร คลองหลวง ปทุมธานี
00126 เด็กชาย เอกพล บุญเนียม คลองหลวง ปทุมธานี
00127 เด็กชาย กิตติชัย นนทชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00128 เด็กชาย ภูพิพัฒน์ ชูหาด คลองหลวง ปทุมธานี
00129 เด็กชาย ณรงค์กร สวาย คลองหลวง ปทุมธานี
00130 เด็กชาย บุณยกร มูลติ๊ด คลองหลวง ปทุมธานี
00131 เด็กชาย วรเชฐ ฟองทุม คลองหลวง ปทุมธานี
00132 เด็กหญิง ศิริกมล ชูทรัพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00133 เด็กหญิง ศิริภัสสร ประมาโส คลองหลวง ปทุมธานี
00134 เด็กหญิง บัณฑิตา นิลทัย คลองหลวง ปทุมธานี
00135 เด็กหญิง ภัทรสุดา เสตะพันธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00136 เด็กชาย จิรวัฒน์ บัวเรือง คลองหลวง ปทุมธานี
00137 เด็กชาย ธนวัฒน์ โกฎิสะอาด คลองหลวง ปทุมธานี
00138 เด็กชาย ธันวา ศรีราช คลองหลวง ปทุมธานี
00139 เด็กหญิง ดวงกมล เอี้ยวสุวรรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00140 เด็กหญิง นิราวรรณ เดชดี คลองหลวง ปทุมธานี
00141 เด็กหญิง ชลลดา อุ่มชะอุ้ม คลองหลวง ปทุมธานี
00142 เด็กหญิง จินตนา ธงชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00143 เด็กหญิง สุธีธิดา ม่วงมัน คลองหลวง ปทุมธานี
00144 เด็กหญิง ปรางทิพย์ สุขสวรรค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00145 เด็กชาย ณัฎฐ์สิทธิ์ เม่นคล้าย คลองหลวง ปทุมธานี
00146 เด็กชาย กิตษณะ เทียนชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00147 เด็กหญิง อินธิรา เชาวกาญน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00148 เด็กหญิง อมรรัตน์ มูลประเสริฐ คลองหลวง ปทุมธานี
00149 เด็กชาย ธีรพัฒน์ รักษา คลองหลวง ปทุมธานี
00150 เด็กหญิง วิจิตราภรณ์ เรืองแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00151 เด็กชาย ณัฐพล บุญเกิด คลองหลวง ปทุมธานี
00152 เด็กหญิง สุพัตรา เพ็ชรศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00153 เด็กชาย ศุภกร ชมระกา คลองหลวง ปทุมธานี
00154 เด็กชาย ธราธร อ่อนคำ คลองหลวง ปทุมธานี
00155 เด็กชาย ถิรธนา เหลืองรุ่งทรัพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00156 เด็กหญิง อังคนา ทัพที คลองหลวง ปทุมธานี
00157 เด็กชาย รพีภัทร เสาร์สมวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00158 เด็กชาย โชคผดุง ดีวัน คลองหลวง ปทุมธานี
00159 เด็กหญิง มุกมณี ลือชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00160 เด็กหญิง ณัฐฐาศิริ ชุ่มน้อย คลองหลวง ปทุมธานี
00161 เด็กชาย พัลลภ การเพียร คลองหลวง ปทุมธานี
00162 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ สิโยพุทธวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00163 เด็กชาย กิตติพงษ์ เพ่งหากิจ คลองหลวง ปทุมธานี
00164 เด็กหญิง พิชชาพร เซาะไธสงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00165 เด็กหญิง ศศิธร เจิมราช คลองหลวง ปทุมธานี
00166 เด็กหญิง เกตวดี วรรณทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00167 เด็กชาย จตุวัชญ์ ท้วมอ่ำ คลองหลวง ปทุมธานี
00168 เด็กหญิง หทัยวรรณ แหนมเชย คลองหลวง ปทุมธานี
00169 เด็กชาย สรวิศ นราหลำ คลองหลวง ปทุมธานี
00170 เด็กหญิง พัชราภา มีเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี
00171 เด็กหญิง นิชานันท์ เหมือนโพธิ์ทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00172 เด็กชาย อภิวิชญ์ วงษ์พา คลองหลวง ปทุมธานี
00173 เด็กชาย ดนุชา จันโทวาท คลองหลวง ปทุมธานี
00174 เด็กหญิง พัชตภรณ์ พันบุญมี คลองหลวง ปทุมธานี
00175 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ปองดี คลองหลวง ปทุมธานี
00176 เด็กชาย ศุภณัฐ ปองดี คลองหลวง ปทุมธานี
00177 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทาดาริน คลองหลวง ปทุมธานี
00178 เด็กหญิง วริสรา แสงภักดี คลองหลวง ปทุมธานี
00179 เด็กหญิง ณัฐฐา มีพงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00180 เด็กหญิง วรวรรณ สงนอก คลองหลวง ปทุมธานี
00181 เด็กชาย อดิศร ทองโคตร คลองหลวง ปทุมธานี
00182 เด็กหญิง ธนารีย์ เบี้ยทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00183 เด็กชาย นครินทร์ โชคคูณ คลองหลวง ปทุมธานี
00184 เด็กหญิง ยุวดี กลิ่นดี คลองหลวง ปทุมธานี
00185 เด็กชาย ภูวณัฐ ยอดสะอาด คลองหลวง ปทุมธานี
00186 เด็กหญิง จิรัฐิติกาล คำวิเศษ คลองหลวง ปทุมธานี
00187 เด็กชาย กาเรทจิณณ์ วูเลอร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00188 เด็กหญิง ฤทธาพร จันทร์แรม คลองหลวง ปทุมธานี
00189 เด็กหญิง ธาวินี มีเงิน คลองหลวง ปทุมธานี
00190 เด็กหญิง พรรณวษา ศรีเรือน คลองหลวง ปทุมธานี
00191 เด็กหญิง อาทิตย์ติยา เดชะคำภู คลองหลวง ปทุมธานี
00192 เด็กชาย อภิรักษ์ เพ็งอ่อน คลองหลวง ปทุมธานี
00193 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ปัถมัง คลองหลวง ปทุมธานี
00194 เด็กหญิง วิภาฎา โสภา คลองหลวง ปทุมธานี
00195 เด็กชาย นันทกร ขำพิมาย คลองหลวง ปทุมธานี
00196 เด็กหญิง ณิชมน หมั่นประสงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00197 เด็กหญิง สุพรรณี นาหมุด คลองหลวง ปทุมธานี
00198 เด็กหญิง กัลยกร บุญบรรจง คลองหลวง ปทุมธานี
00199 เด็กชาย ณัฐนนท์ กุลมาลา คลองหลวง ปทุมธานี
00200 เด็กชาย กฤษณธร รัชตวิภาสนันท์ คลองหลวง ปทุมธานี
00201 เด็กชาย บุญพฤทธิ์ สังข์ศรีอินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00202 เด็กชาย บุญฤทธิ์ เสือสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00203 เด็กชาย ศราวุฒิ ชุมผาง คลองหลวง ปทุมธานี
00204 เด็กหญิง รสสุคนธ์ พันบุญมี คลองหลวง ปทุมธานี
00205 เด็กหญิง จิราภร แสงทรง คลองหลวง ปทุมธานี
00206 เด็กหญิง ณัฐมน เหลืองพีระชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00207 เด็กหญิง วรกานต์ สุริยะทา คลองหลวง ปทุมธานี
00208 เด็กชาย กิติชัย สาครินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00209 เด็กชาย วิทวัส สนรอด คลองหลวง ปทุมธานี
00210 เด็กหญิง เบญญาภา เภาแพง คลองหลวง ปทุมธานี
00211 เด็กชาย ตรัยสุรัตน์ น้องสา คลองหลวง ปทุมธานี
00212 เด็กหญิง รัตนศิริ หนองแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00213 เด็กชาย นนท์ทนัด พุทธวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00214 เด็กชาย ภัทรกรณ์ กองแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00215 เด็กหญิง ญาดา เพชรจันทึก คลองหลวง ปทุมธานี
00216 เด็กหญิง อริยา ดาสี คลองหลวง ปทุมธานี
00217 เด็กชาย ภานุพงษ์ ทิพย์วันนา คลองหลวง ปทุมธานี
00218 เด็กหญิง นารินทร์ ประดิษฐ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00219 เด็กหญิง ชลิตา จัมปาโสม คลองหลวง ปทุมธานี
00220 เด็กชาย นนทกานต์ พากเพียร คลองหลวง ปทุมธานี
00221 เด็กชาย ภราดร หนูนุ่น คลองหลวง ปทุมธานี
00222 เด็กชาย พิทัก แจ่มดี คลองหลวง ปทุมธานี
00223 เด็กชาย วิทวัส ฉัตรอินทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00224 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วงค์สุวรรณ คลองหลวง ปทุมธานี
00225 เด็กชาย ณฐพล เทศธรรม คลองหลวง ปทุมธานี
00226 เด็กหญิง กิรดา หงส์มา คลองหลวง ปทุมธานี
00227 เด็กชาย วัชรพงษ์ แสงมาโท คลองหลวง ปทุมธานี
00228 เด็กชาย ปิยนนท์ ศรีหอม คลองหลวง ปทุมธานี
00229 เด็กชาย สิรดนัย เชียงไขแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00230 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เพชรแวว คลองหลวง ปทุมธานี
00231 เด็กหญิง ศรัณย์พร มิโน คลองหลวง ปทุมธานี
00232 เด็กหญิง ธนภรณ์ มาศทยาคุณ คลองหลวง ปทุมธานี
00233 เด็กชาย นราวิชญ์ จันทะนิช คลองหลวง ปทุมธานี
00234 เด็กชาย สมรักษ์ พินงา คลองหลวง ปทุมธานี
00235 เด็กชาย วรพงษ์ ทินช่วย คลองหลวง ปทุมธานี
00236 เด็กหญิง อดิเทพ สนั่นรัมย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00237 เด็กหญิง กชกร ฉิมวัย คลองหลวง ปทุมธานี
00238 เด็กหญิง วชิราภรณ์ แพจันทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00239 เด็กหญิง อาทิตยา อัมพุนันทน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00240 เด็กหญิง ธีรนันท์ มันทุ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
00241 เด็กหญิง ธนัชญา รื่นยุทธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00242 เด็กหญิง ทิฆัมพร แสงมาศ คลองหลวง ปทุมธานี
00243 เด็กชาย กิติพัฒน์ ใจโอบอ้อม คลองหลวง ปทุมธานี
00244 เด็กชาย ธีระพงศ์ สุดลา คลองหลวง ปทุมธานี
00245 เด็กชาย ชาญชัย เริญไธสง คลองหลวง ปทุมธานี
00246 เด็กชาย อภิรักษ์ กองโล่ คลองหลวง ปทุมธานี
00247 เด็กชาย รัชชานนท์ ภิงคานนท์ คลองหลวง ปทุมธานี
00248 เด็กหญิง รจชรินทร์ พรมลี คลองหลวง ปทุมธานี
00249 เด็กหญิง ศิริวีนัส อยู่คำ คลองหลวง ปทุมธานี
00250 เด็กชาย วิทยา อ้วนพรมมา คลองหลวง ปทุมธานี
00251 เด็กชาย ศุภเดช ศรีบุญวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00252 เด็กหญิง สุภาวดี ไชยโย คลองหลวง ปทุมธานี
00253 เด็กหญิง นาตาลี แดงประดิษฐ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00254 เด็กหญิง ณิชชานรี ทั่งทางสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00255 เด็กชาย สงกรานต์ ชาญกสิกรณ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00256 เด็กชาย ณัฐดนัย เอี่ยมศิลา คลองหลวง ปทุมธานี
00257 เด็กชาย สุภัทร กรีเมธ คลองหลวง ปทุมธานี
00258 เด็กหญิง นันทนา จันทร์เกษม คลองหลวง ปทุมธานี
00259 เด็กหญิง สุภาพร วงศมณี คลองหลวง ปทุมธานี
00260 เด็กชาย ธาณา นิ่มนวล คลองหลวง ปทุมธานี
00261 เด็กหญิง อัญชลีญา เฟื่องฟุ้ง คลองหลวง ปทุมธานี
00262 เด็กชาย ธนากร เพิกชัยภูมิ คลองหลวง ปทุมธานี
00263 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เรืองรักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00264 เด็กชาย ณัฐพงษ์ รักษาเชื้อ คลองหลวง ปทุมธานี
00265 เด็กชาย ธันวา อารีพงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00266 เด็กหญิง ศิรประภา เปรื่องปรีชาสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00267 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ คำโคตร คลองหลวง ปทุมธานี
00268 เด็กหญิง ชลดา ครุธกลั่น คลองหลวง ปทุมธานี
00269 เด็กชาย ไพโรจน์ รอดหอม คลองหลวง ปทุมธานี
00270 เด็กชาย นนทกรณ์ ยืนยงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00271 เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงษ์ซุย คลองหลวง ปทุมธานี
00272 เด็กชาย ธนิน วงษาทุม คลองหลวง ปทุมธานี
00273 เด็กหญิง ธิดามณี วงศายันต์ คลองหลวง ปทุมธานี
00274 เด็กหญิง เพชรรัตน์ดา บัวน้อย คลองหลวง ปทุมธานี
00275 เด็กหญิง ธมนวรรณ ซุ่นเฮง คลองหลวง ปทุมธานี
00276 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เนียมทรัพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00277 เด็กหญิง ภัททิยา อินดวง คลองหลวง ปทุมธานี
00278 เด็กชาย ศราวุธ ร่มรื่น คลองหลวง ปทุมธานี
00279 เด็กชาย สรวิทย์ เศิกศิริ คลองหลวง ปทุมธานี
00280 เด็กชาย ธีรโชติ อินทร์ขลิบ คลองหลวง ปทุมธานี
00281 เด็กชาย พิพัฒน์ พริ้งเพราะ คลองหลวง ปทุมธานี
00282 เด็กชาย พีรวัส คชทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00283 เด็กหญิง สุภิชชา โสภากุล คลองหลวง ปทุมธานี
00284 เด็กหญิง ปิยธิดา มีพันธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00285 เด็กหญิง พินทุ์สุดา แซ่กง คลองหลวง ปทุมธานี
00286 เด็กหญิง อนิสสยา ชูนิยม คลองหลวง ปทุมธานี
00287 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ดาวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00288 เด็กหญิง สุนิสา ภู่สำอางค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00289 เด็กหญิง รติมา คำพิสมัย คลองหลวง ปทุมธานี
00290 เด็กชาย จิรวัฒน์ ผิวก่ำ คลองหลวง ปทุมธานี
00291 เด็กชาย ธีรพงษ์ อังสนุ คลองหลวง ปทุมธานี
00292 เด็กหญิง ไอรดา คำแพงแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00293 เด็กหญิง ปรางค์นรี ศรีโนนยางค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00294 เด็กชาย สาธิต ภูชื่นแสง คลองหลวง ปทุมธานี
00295 เด็กชาย รัฐภูมิ ธงชัย คลองหลวง ปทุมธานี
00296 เด็กชาย พีระภัทร กองแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00297 เด็กชาย ศราวุธ พรหมบุญสุข คลองหลวง ปทุมธานี
00298 เด็กหญิง ณิชมน ทั่งทางสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00299 เด็กหญิง พรณภา ศุภวัฒน์วโรทัย คลองหลวง ปทุมธานี
00300 เด็กหญิง ศิศรินทร์ ขำโต คลองหลวง ปทุมธานี
00301 เด็กชาย กันตินันท์ รอดนวล คลองหลวง ปทุมธานี
00302 เด็กชาย รัชชานนท์ ต้นศรีนนท์ คลองหลวง ปทุมธานี
00303 เด็กชาย ณัฐชนน สุขเสริม คลองหลวง ปทุมธานี
00304 เด็กหญิง ฐิติกานต์ แสนกรุง คลองหลวง ปทุมธานี
00305 เด็กชาย ต้นกล้า ประจงจิตร คลองหลวง ปทุมธานี
00306 เด็กหญิง ธนัญญา ศิริศิลป์ คลองหลวง ปทุมธานี
00307 เด็กชาย ณัฐพล จันทร์งาม คลองหลวง ปทุมธานี
00308 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ ชื่นจิต คลองหลวง ปทุมธานี
00309 เด็กชาย เสกสรรค์ พุธตาล คลองหลวง ปทุมธานี
00310 เด็กชาย อัครวัต กังศิริ คลองหลวง ปทุมธานี
00311 เด็กชาย พีระพัฒน์ จันทร์เกษม คลองหลวง ปทุมธานี
00312 เด็กชาย จิรภัทร พึ่งฤทธิ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00313 เด็กชาย กิจติคุณ เนติพัฒน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00314 เด็กหญิง แพรวา หาพิกุล คลองหลวง ปทุมธานี
00315 เด็กหญิง ปิ่นรัตน์ พานทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00316 เด็กหญิง จิดาภา บุญร่วม คลองหลวง ปทุมธานี
00317 เด็กหญิง กรรณิกา หมอนทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00318 เด็กหญิง กาญจนา คล้ายนุข คลองหลวง ปทุมธานี
00319 เด็กชาย มล เจริญวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00320 เด็กหญิง ณัฐสุดา ภูลายยาว คลองหลวง ปทุมธานี
00321 เด็กหญิง ณัฐรุจา ภูลายยาว คลองหลวง ปทุมธานี
00322 เด็กชาย นวมินทร์ ปี่แก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00323 เด็กหญิง ยุวดี อินควร คลองหลวง ปทุมธานี
00324 เด็กหญิง ดวงตา เชื้อทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00325 เด็กชาย ธนาวุธ ดวงใจสัก คลองหลวง ปทุมธานี
00326 เด็กชาย สุทธิภัทร คฤหเดช คลองหลวง ปทุมธานี
00327 เด็กชาย ณัฐพงษ์ คงเปี่ยม คลองหลวง ปทุมธานี
00328 เด็กชาย วุฒิพงษ์ ศรีทัศน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00329 เด็กหญิง ยุพารัตน์ ชัยยัญ คลองหลวง ปทุมธานี
00330 เด็กชาย ชาญยุทธ นาคทิพวัลย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00331 เด็กหญิง วิลาสินี เดง คลองหลวง ปทุมธานี
00332 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เกตุแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00333 เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เสงี่ยม คลองหลวง ปทุมธานี
00334 นางสาว ธัญวรรณ์ บุญศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00335 เด็กหญิง นรีรัตน์ ชุ่มชมบุญ คลองหลวง ปทุมธานี
00336 เด็กชาย พีระพัฒน์ จุลวัน คลองหลวง ปทุมธานี
00337 เด็กหญิง ยลลดา เฟื้องสุคนธ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00338 เด็กชาย ธีรวัฒน์ เก็บค้างพลู คลองหลวง ปทุมธานี
00339 เด็กชาย พัชรพงษ์ หร่ายขุนทด คลองหลวง ปทุมธานี
00340 เด็กชาย วรพล พรหมงาม คลองหลวง ปทุมธานี
00341 เด็กชาย นพดล ยงพฤกษา คลองหลวง ปทุมธานี
00342 เด็กชาย ธนศักดิ์ แคล้วณรงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
00343 เด็กหญิง วรรณฉวี สังข์เมือง คลองหลวง ปทุมธานี
00344 เด็กหญิง กมลทิพย์ พระภิรมย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00345 เด็กหญิง กนกวรรณ ทินมณี คลองหลวง ปทุมธานี
00346 เด็กหญิง พรทิพย์ กรองทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00347 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ คอนไธสง คลองหลวง ปทุมธานี
00348 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ก่อแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00349 เด็กหญิง วิกานดา โสฬส คลองหลวง ปทุมธานี
00350 เด็กหญิง เจนนิสา ครุธกลั้น คลองหลวง ปทุมธานี
00351 เด็กชาย ภูมรินทร์ จันทร์ดอก คลองหลวง ปทุมธานี
00352 เด็กหญิง ณัฐพร รุณเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี
00353 เด็กชาย โชคชัย การกันหา คลองหลวง ปทุมธานี
00354 เด็กชาย เอกรัตน์ ยกจัตุรัส คลองหลวง ปทุมธานี
00355 เด็กชาย ฉัฐเทพ รัตนศักดิ์ไกรสีห์ คลองหลวง ปทุมธานี
00356 เด็กชาย ปาณชัย เครือบุตร คลองหลวง ปทุมธานี
00357 เด็กชาย อดิศักดิ์ เพ็งแข คลองหลวง ปทุมธานี
00358 นาย สุรพัฒน์ แก้วสุวรรณ คลองหลวง ปทุมธานี
00359 เด็กชาย บรรหาญ พระวังคาม คลองหลวง ปทุมธานี
00360 เด็กชาย ภาณุเดช วิสูง คลองหลวง ปทุมธานี
00361 เด็กหญิง พรทิพย์พา ทองปราง คลองหลวง ปทุมธานี
00362 เด็กหญิง มณฑิรา รัดสีสม คลองหลวง ปทุมธานี
00363 เด็กหญิง วณิดา ดาบเพ็ชร คลองหลวง ปทุมธานี
00364 เด็กชาย พัชรพล บุญมาก คลองหลวง ปทุมธานี
00365 เด็กหญิง ลำไพร อุดถัง คลองหลวง ปทุมธานี
00366 เด็กหญิง เกศรา อินทภัย คลองหลวง ปทุมธานี
00367 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ชาลีพรม คลองหลวง ปทุมธานี
00368 เด็กชาย พรพจ แก่นเพ็ชร คลองหลวง ปทุมธานี
00369 เด็กชาย อธิศ จารุจันทร์ คลองหลวง ปทุมธานี
00370 เด็กหญิง วิภาภรณ์ จิตรเนตร คลองหลวง ปทุมธานี
00371 เด็กชาย ยุทธศักดิ์ เจริญสุข คลองหลวง ปทุมธานี
00372 เด็กชาย อริญชย์ อินทร์สอาด คลองหลวง ปทุมธานี
00373 เด็กชาย ศิรวัฒน์ แก้วเพชร คลองหลวง ปทุมธานี
00374 เด็กชาย ณัฐพล การกันหา คลองหลวง ปทุมธานี
00375 เด็กชาย นวพล มุ้ยท้องคุ้ง คลองหลวง ปทุมธานี
00376 เด็กชาย กฤษณะ คล้ายนุช คลองหลวง ปทุมธานี
00377 เด็กชาย นันทวัฒน์ การสูงเนิน คลองหลวง ปทุมธานี
00378 เด็กชาย รภีพัทร กองสะอาด คลองหลวง ปทุมธานี
00379 เด็กชาย วชิระ แสงงิ้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00380 เด็กชาย ธนโชติ บางน้อย คลองหลวง ปทุมธานี
00381 เด็กชาย กิตติพิชญ์ กุลฉิม คลองหลวง ปทุมธานี
00382 เด็กชาย พีระยุทธ บัวแทน คลองหลวง ปทุมธานี
00383 เด็กหญิง ภัสรษักย์ วงขำ คลองหลวง ปทุมธานี
00384 เด็กหญิง วรรณศิริ ไผ่เรือง คลองหลวง ปทุมธานี
00385 เด็กหญิง สรัญญา คำนิล คลองหลวง ปทุมธานี
00386 เด็กหญิง อัจริยา กำจัดภัย คลองหลวง ปทุมธานี
00387 เด็กหญิง วิมลรัตน์ สังข์เมือง คลองหลวง ปทุมธานี
00388 เด็กหญิง สิริลักษณ์ ทองแกมแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00389 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สุภศร คลองหลวง ปทุมธานี
00390 เด็กหญิง ปัทมาวดี สุภศร คลองหลวง ปทุมธานี
00391 เด็กหญิง อรุณจารีย์ สุขกำเนิด คลองหลวง ปทุมธานี
00392 เด็กหญิง นภาพร แก้วประเสริฐ คลองหลวง ปทุมธานี
00393 เด็กหญิง ปริยาภัทร เปลี่ยนภักดี คลองหลวง ปทุมธานี
00394 เด็กหญิง ทิพรัตน์ ปรีดา คลองหลวง ปทุมธานี
00395 เด็กหญิง ธันย์ชนก ทารีโฉม คลองหลวง ปทุมธานี
00396 เด็กหญิง อานิสา สารลิขิต คลองหลวง ปทุมธานี
00397 เด็กหญิง จินทิรา อินทร์กรุงเก่า คลองหลวง ปทุมธานี
00398 เด็กหญิง ดอกรักฟ้า โคตรศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00399 เด็กหญิง มุกมณี แสงหงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00400 เด็กหญิง ชลลดา สุวรรณรัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00401 เด็กหญิง วิไลพร ดาธูป คลองหลวง ปทุมธานี
00402 เด็กหญิง ยุวดี โนนศรี คลองหลวง ปทุมธานี
00403 เด็กหญิง ฐานนันท์ คงน้อย คลองหลวง ปทุมธานี
00404 เด็กหญิง อรอุมา พลายอร่าม คลองหลวง ปทุมธานี
00405 เด็กหญิง จีระนันท์ กุมขุนทด คลองหลวง ปทุมธานี
00406 เด็กหญิง รุจิราภรณ์ เกตะโร คลองหลวง ปทุมธานี
00407 เด็กหญิง ณิญาดา เล็กคง คลองหลวง ปทุมธานี
00408 เด็กหญิง สิรินรัตน์ ชุ่มชมบุญ คลองหลวง ปทุมธานี
00409 เด็กหญิง มลนภา รัดสีสม คลองหลวง ปทุมธานี
00410 เด็กชาย ชัยธวัฒน์ ชาวตระการ คลองหลวง ปทุมธานี
00411 เด็กชาย ภูธิปพล พวงพี คลองหลวง ปทุมธานี
00412 เด็กชาย สมมารถ วิสุทธิ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00413 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ บุราณรัตน์ คลองหลวง ปทุมธานี
00414 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ คำพิไสย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00415 เด็กชาย สิทธิเดช นาดี คลองหลวง ปทุมธานี
00416 เด็กชาย สายัณห์ ใจปิติ คลองหลวง ปทุมธานี
00417 เด็กชาย บารมี สุขเกษม คลองหลวง ปทุมธานี
00418 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ละมัย คลองหลวง ปทุมธานี
00419 เด็กชาย ศิวะ ทองแกมแก้ว คลองหลวง ปทุมธานี
00420 เด็กชาย เอกรัตน์ สระบัว คลองหลวง ปทุมธานี
00421 เด็กชาย วันชนะ น้อยเหลี่ยม คลองหลวง ปทุมธานี
00422 เด็กชาย นวมินทร์ ยงพฤกษา คลองหลวง ปทุมธานี
00423 เด็กชาย วีรวัฒน์ บุญพา คลองหลวง ปทุมธานี
00424 เด็กชาย ปพนสรรค์ จูประไพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00425 เด็กชาย เดชาธร กุลฉิม คลองหลวง ปทุมธานี
00426 เด็กชาย จิรายุทธ จุลเพชร คลองหลวง ปทุมธานี
00427 เด็กชาย สุริยัน หงษ์หิน คลองหลวง ปทุมธานี
00428 เด็กชาย อนุกูล กุลเกตุ คลองหลวง ปทุมธานี
00429 เด็กชาย ธนภพ เขียนสีอ่อน คลองหลวง ปทุมธานี
00430 เด็กชาย วรเมธ กลัดขวัญ คลองหลวง ปทุมธานี
00431 เด็กชาย นรากรณ์ จันทร์เยี่ยม คลองหลวง ปทุมธานี
00432 เด็กชาย ธเนศพล รมยานนท์ คลองหลวง ปทุมธานี
00433 เด็กชาย ศักดิ์พัฒน์ ไชยคูณ คลองหลวง ปทุมธานี
00434 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศิลา คลองหลวง ปทุมธานี
00435 เด็กชาย ประเสริฐ ชูเกลี้ยง คลองหลวง ปทุมธานี
00436 เด็กชาย รัฐพล สุวรรณโส คลองหลวง ปทุมธานี
00437 เด็กหญิง วัชรีภรณ์ เบญจะวงษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00438 เด็กหญิง อัญชลีพร ลอยทอง คลองหลวง ปทุมธานี
00439 เด็กหญิง อัจฉราวดี ทองเทศ คลองหลวง ปทุมธานี
00440 เด็กหญิง ชนิตา ทารีโฉม คลองหลวง ปทุมธานี
00441 เด็กหญิง นิภาพร ทัศนา คลองหลวง ปทุมธานี
00442 เด็กหญิง วันนิสา น้อยเหลี่ยม คลองหลวง ปทุมธานี
00443 เด็กหญิง บุษบา คำแจ่ม คลองหลวง ปทุมธานี
00444 เด็กหญิง กฤตพร ประจำค่าย คลองหลวง ปทุมธานี
00445 เด็กหญิง สุพัฒตรา ไต่ตามบุญ คลองหลวง ปทุมธานี
00446 เด็กหญิง กนกทิพย์ พระภิรมย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00447 เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์ จิตพานิชย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00448 เด็กหญิง พรพรรณ จูประไพย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00449 เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ เก็บค้างพลู คลองหลวง ปทุมธานี
00450 เด็กหญิง อารยา ก้านขุนทด คลองหลวง ปทุมธานี
00451 เด็กหญิง นันท์นภัส พุ่มสำเนียง คลองหลวง ปทุมธานี
00452 เด็กหญิง ศรัญญา บางน้อย คลองหลวง ปทุมธานี
00453 เด็กหญิง ณัฐพร เครืออารีย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00454 เด็กหญิง ธนัฐชา ธรรมาจิตร คลองหลวง ปทุมธานี
00455 เด็กหญิง พัฒน์นรี คำพิไสย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00456 เด็กหญิง มณธิชา สีหามาตย์ คลองหลวง ปทุมธานี
00457 เด็กหญิง ธัญชนก คงเจริญ คลองหลวง ปทุมธานี
00458 เด็กหญิง แก้วก้าว ทรงกิจ คลองหลวง ปทุมธานี
00459 เด็กหญิง วริศรา ศรีสุวงศ์ คลองหลวง ปทุมธานี
00460 เด็กชาย อัฐภิญญา ล้านเที่ยง คลองหลวง ปทุมธานี
00461 เด็กหญิง ญาสิตา บุญนุ่ม คลองหลวง ปทุมธานี
00462 เด็กหญิง ประภาพร อินกลัด คลองหลวง ปทุมธานี
00463 นาย อนุรักษ์ นากระโทก คลองหลวง ปทุมธานี

 


กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02 831 1000 ต่อ 2222-3
ID Line: jintana.ae
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search