Items starting with ภ Files

ภิกขุปาฏิโมกข์

ภิกขุปาฏิโมกข์

อัพเดตเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 Hits 4757

  • หนังสือท่องปาฏิโมกข์ สำหรับพกพา
  • สำหรับ: พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
  • ขนาดไฟล์: 625.39 KB

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search