ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2563

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 9 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวประสงค์ สมน้อย 45 พระธรรมกาย  ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 5 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวสุดใจ วชิรศักดิ์พานิช 45 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒. นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 54 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 4 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวจิตรา แซ่จง 32 พระธรรมกาย  ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวจันทิรา ไขทะเล 34 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๒. นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 45 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓. นางสาวดารณี นันติวานิช 40 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๔. นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 39 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวสุภาเพ็ญ บำรุงวงศ์ 66 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๒. นางสาวพิมพ์พิชชา จันทร์เจ้าฉาย 32 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓. นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 25 พระธรรมกาย ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search