ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2562

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 3 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 48 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๒. นางสาวรุ่งอรุณ เพชรทะเล 45 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๓. นางสาวจิตรา แซ่จง 31 พระธรรมกาย  ปทุมธานี
นางสาวทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์ 65 พระธรรมกาย ปทุมธานี
นายชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 56 พระธรรมกาย ปทุมธานี
นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล 28 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
๑. นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 44 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๒. นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 33 พระธรรมกาย ปทุมธานี
๓. นางสาวจันทิรา ไขทะเล 32 พระธรรมกาย ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search