ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2561

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 8 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1 นายเสถียร ทั่งทองมะดัน 44 พระธรรมกาย ปทุมธานี
2 นางสาวประสงค์ สมน้อย 42 พระธรรมกาย ปทุมธานี

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2 ได้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก สำนักเรียนคณะเขต/คณะ จ.
1 นายชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 55 พระธรรมกาย ปทุมธานี
2 นางสาวรุ่งอรุณ เพชรทะเล 44 พระธรรมกาย ปทุมธานี
3 นางสาวจิตรา แซ่จง 30 พระธรรมกาย ปทุมธานี
4 นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล 27 พระธรรมกาย ปทุมธานี
5 นางสาวแวว จิบสันเทียะ 54 พระธรรมกาย ปทุมธานี
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search