รายชื่อสอบผ่านบาลี 2561

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2561

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 26 7 0 19 6 - - 6 31.58
ป.ธ.8 32 9 0 23 6 - - 6 26.09
ป.ธ.7 36 12 0 24 13 - - 13 54.17
ป.ธ.6 41 16 0 25 9 - - 9 36.00
ป.ธ.5 83 20 0 63 26 12 9 35 55.56
ป.ธ.4 86 13 0 73 25 22 19 44 60.27
ป.ธ.3 125 26 0 99 19 44 19 38 38.38
ป.ย. 1-2 241 87 0 154 37 51 17 54 35.06
รวม 670 190 0 480 141 129 64 205 42.17

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ ปฏิวรณ์ 29 9 พระธรรมกาย
2 พระมหาวัชระ วิทูรชโย ทิศทะษะ 28 8 พระธรรมกาย
3 พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย บัตรวิเศษ 28 8 พระธรรมกาย
4 พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม ขุนสังวาลย์ 25 6 พระธรรมกาย
5 พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย ศิริพันธุ์ 27 5 พระธรรมกาย
6 พระมหาจิรายุ โพธิชโย โพธิ์ศรีทอง 25 4 พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจฺเจ 27 5 พระธรรมกาย
2 พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ 22 2 พระธรรมกาย
3 พระมหาพงศธร ธีชโย เนาว์เภา 22 2 พระธรรมกาย
4 สามเณรณัฐดนัย   จันทะพันธ์ 20   พระธรรมกาย
5 สามเณรณัฐพล   ภูวนาฎภิญโญ 20   พระธรรมกาย
6 สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 40 21 พระธรรมกาย
2 พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ เถลิงเกียรติขจร 47 19 พระธรรมกาย
3 พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 34 14 พระธรรมกาย
4 พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ 37 7 พระธรรมกาย
5 พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 26 7 พระธรรมกาย
6 พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 25 6 พระธรรมกาย
7 พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 24 4 พระธรรมกาย
8 พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 24 4 พระธรรมกาย
9 พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต 23 2 พระธรรมกาย
10 พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ 22 1 พระธรรมกาย
11 พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 22 1 พระธรรมกาย
12 สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 19   พระธรรมกาย
13 สามเณรอภิสิทธิ์   เหล่าชินชาติ 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 31 11 พระธรรมกาย
2 พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 26 5 พระธรรมกาย
3 พระมหาอนุชน วิมุตฺติชโย วันจงคำ 23 3 พระธรรมกาย
4 พระมหาชราธร ธมฺมโชโต นามวงษ์ 22 3 พระธรรมกาย
5 พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 22 2 พระธรรมกาย
6 พระมหาต้นตระการ ธมฺกุสโล พิลาดี 21 2 พระธรรมกาย
7 พระมหากัณฐ์ ธมฺมสาโร ขวัญทองยิ้ม 21 1 พระธรรมกาย
8 สามเณรหัสดี   เลิศพันราย 20   พระธรรมกาย
9 สามเณรสิทธิชัย   ชำนาญพุดซา 20   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 43 22 พระธรรมกาย
2 พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 36 9 พระธรรมกาย
3 พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ 22 3 พระธรรมกาย
4 พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน 22 2 พระธรรมกาย
5 พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช 21 2 พระธรรมกาย
6 พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณชโย ยอดทองหลาง 21 1 พระธรรมกาย
7 สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 21   พระธรรมกาย
8 สามเณรพศวัต   ศรีวรพันธ์ 21   พระธรรมกาย
9 สามเณรปฏิพล   มุ่งประสิทธิชัย 21   พระธรรมกาย
10 สามเณรณัฐพล   จันทา 21   พระธรรมกาย
11 สามเณรธวัชชัย   สายสมบัติ 21   พระธรรมกาย
12 สามเณรฐิติพันธ์   ณัฐธยาน์ 21   พระธรรมกาย
13 สามเณรนัทดนัย   วิภาวิน 20   พระธรรมกาย
14 สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 20   พระธรรมกาย
15 สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี 20   พระธรรมกาย
16 สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 20   พระธรรมกาย
17 สามเณรรัตนพล   ประสาททอง 20   พระธรรมกาย
18 สามเณรธนากร   สุนี 20   พระธรรมกาย
19 สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 20   พระธรรมกาย
20 สามเณรธนพล   อุ่นบุญเรือง 19   พระธรรมกาย
21 สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 19   พระธรรมกาย
22 สามเณรศุภกร   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 18   พระธรรมกาย
23 สามเณรบรรชา   ครองพันธ์ 18   พระธรรมกาย
24 สามเณรหมี   อายี 18   พระธรรมกาย
25 สามเณรอธิบุตร   ยอดพุดซา 18   พระธรรมกาย
26 สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 17   พระธรรมกาย
27 พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร 23 3 พระธรรมกาย
28 พระมหาเจตพงษ์ สกฺกชโย เสนคราม 23 2 พระธรรมกาย
29 พระมหาศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย วันลักษณ์ 23 2 พระธรรมกาย
30 สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 19   พระธรรมกาย
31 สามเณรไพโรจน์   กุรกนก 18   พระธรรมกาย
32 สามเณรอัครเดช   บุญกอง 18   พระธรรมกาย
33 สามเณรอดิเทพ   วิภาสพานิชกุล 18   พระธรรมกาย
34 สามเณรประพนธ์   นวลเถลิงศักดิ์ 17   พระธรรมกาย
35 สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี 17   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 47 24 พระธรรมกาย
2 พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 51 16 พระธรรมกาย
3 พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 23 4 พระธรรมกาย
4 สามเณรธนพล   เจริญผล 21   พระธรรมกาย
5 สามเณรณรงฤทธิ์   วันศุกร์ 21   พระธรรมกาย
6 สามเณรเดชเมธี   ลังกาพินธุ์ 20   พระธรรมกาย
7 สามเณรคงศักดิ์   เศษสังข์ 20   พระธรรมกาย
8 สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 19   พระธรรมกาย
9 สามเณรพลากร   ดีประเสริฐ 19   พระธรรมกาย
10 สามเณรสิทธิชาติ   บุญนำ 19   พระธรรมกาย
11 สามเณรศุภลักษณ์   บุรีขันธ์ 19   พระธรรมกาย
12 สามเณรแทน   พนักงาม 19   พระธรรมกาย
13 สามเณรธนกิจ   แก้วเจริญวิริยะ 19   พระธรรมกาย
14 สามเณรศุภากร   หิรัญศรี 18   พระธรรมกาย
15 สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 18   พระธรรมกาย
16 สามเณรจอเหล่   ทูทอง 18   พระธรรมกาย
17 สามเณรจักรพันธ์   อยู่เย็น 18   พระธรรมกาย
18 สามเณรวรวุฒิ   พุทธธรรม 18   พระธรรมกาย
19 สามเณรสรศักดิ์   หล่อแหลม 17   พระธรรมกาย
20 สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 17   พระธรรมกาย
21 สามเณรพัทธนันท์   สุนทรวรเชษฐ์ 17   พระธรรมกาย
22 สามเณรชยันต์พล   เปรมธาวินัย 17   พระธรรมกาย
23 สามเณรธไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ 16   พระธรรมกาย
24 สามเณรนิธิพล   สายพินทอง 16   พระธรรมกาย
25 สามเณรนวพล   วิลัยเกษ 15   พระธรรมกาย
26 พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 38 3 พระธรรมกาย
27 สามเณรฉัตรทอง   เสาวรส 22   พระธรรมกาย
28 สามเณรวุฒินันท์   เครือศรี 20   พระธรรมกาย
29 สามเณรพงศกร   อิงคะวะระ 20   พระธรรมกาย
30 สามเณรวันชัย   โคตุพันธ์ 19   พระธรรมกาย
31 สามเณรเขตโสภณ   ลักษณ์ลาวัณย์ 19   พระธรรมกาย
32 สามเณรนิติกร   มุยคำ 19   พระธรรมกาย
33 สามเณรนฤเบศน์   ส่งประสาทศิลป์ 18   พระธรรมกาย
34 สามเณรธนกร   ครุฑอ่ำ 18   พระธรรมกาย
35 สามเณรคงศักดิ์   สุกใส 18   พระธรรมกาย
36 สามเณรธนดล   ปิ่นแดง 17   พระธรรมกาย
37 สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 17   พระธรรมกาย
38 สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 17   พระธรรมกาย
39 สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ 17   พระธรรมกาย
40 สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 16   พระธรรมกาย
41 สามเณรณัฐพงศ์   วิภาวิน 16   พระธรรมกาย
42 สามเณรณัฐภัทร   จำปา 16   พระธรรมกาย
43 สามเณรธนภูมิ   ผลิตวานนท์ 15   พระธรรมกาย
44 สามเณรก้องพิภพ   สีพรม 18   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 33 8 พระธรรมกาย
2 พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ 37 6 พระธรรมกาย
3 พระพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 28 5 พระธรรมกาย
4 พระรังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว 27 5 พระธรรมกาย
5 พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 25 5 พระธรรมกาย
6 พระพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ์ 24 5 พระธรรมกาย
7 พระนพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก 24 5 พระธรรมกาย
8 พระภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 25 4 พระธรรมกาย
9 พระเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 23 4 พระธรรมกาย
10 พระวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 22 2 พระธรรมกาย
11 พระภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 20 1 พระธรรมกาย
12 พระภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 20 1 พระธรรมกาย
13 สามเณรเอกพล   วงศ์สวาสดิ์ 18   พระธรรมกาย
14 สามเณรสันติภาพ   ตันสิริ 17   พระธรรมกาย
15 สามเณรสุรพล   ศรีสะอาด 17   พระธรรมกาย
16 สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา 17   พระธรรมกาย
17 สามเณรกัมปนาท   สุวรรณเลิศ 17   พระธรรมกาย
18 สามเณรทศพล   ประทุมภักดิ์ 16   พระธรรมกาย
19 สามเณรโชคตระการ   สิงห์คำ 16   พระธรรมกาย
20 พระธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ์ 41 21 พระธรรมกาย
21 พระสุทธิพันธ์ วิสุทฺธิโก กัณหา 52 21 พระธรรมกาย
22 พระสมศักดิ์ นาถสกฺโก ปะทา 29 9 พระธรรมกาย
23 พระชวลิต โฆสชโว โภควรากร 30 8 พระธรรมกาย
24 พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 29 7 พระธรรมกาย
25 พระเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 41 5 พระธรรมกาย
26 พระนิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ 25 5 พระธรรมกาย
27 พระยศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 25 5 พระธรรมกาย
28 พระสุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด 28 4 พระธรรมกาย
29 พระสรพงษ์ ธมฺมวชิโร ช่วยกอบกิจ 23 3 พระธรรมกาย
30 สามเณรกฤษณะ   เมืองสนธิ์ 19   พระธรรมกาย
31 สามเณรเสถียร   วรรณศิริไพจิตร 18   พระธรรมกาย
32 สามเณรรัฐวุฒิ   โพธิคำ 18   พระธรรมกาย
33 สามเณรธีรภัทร   จำปาพัน 17   พระธรรมกาย
34 สามเณรสิทธิพล   สิงห์บัว 17   พระธรรมกาย
35 สามเณรอากิโนบุ   โอซากะ 17   พระธรรมกาย
36 สามเณรณัฐธีร์   บูรณะเจริญพงศ์ 16   พระธรรมกาย
37 สามเณรภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ 15   พระธรรมกาย
38 สามเณรเนติธร   มนต์ดี 15   พระธรรมกาย

รายชื่อประโยค 1-2

เลขที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระธาดา จรณธโร วิทักษบุตร 55 14 พระธรรมกาย
2 พระพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 32 8 พระธรรมกาย
3 พระสุบงกช นิสมฺมกาโร พันธ์คำภา 30 6 พระธรรมกาย
4 พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 29 6 พระธรรมกาย
5 พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 36 5 พระธรรมกาย
6 พระเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ 28 5 พระธรรมกาย
7 พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 44 5 พระธรรมกาย
8 พระชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ 33 4 พระธรรมกาย
9 พระวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 29 4 พระธรรมกาย
10 พระนาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ 25 4 พระธรรมกาย
11 พระธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 21 1 พระธรรมกาย
12 พระชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 20 1 พระธรรมกาย
13 สามเณรผดุงชัย   เปรมปรีดา 19   พระธรรมกาย
14 สามเณรธรณ์เทพ   ศรีสมุทร 18   พระธรรมกาย
15 สามเณรเจมส์   ลุงคำ 17   พระธรรมกาย
16 สามเณรนนทวัฒน์   เชยชื่น 17   พระธรรมกาย
17 สามเณรผดุงเกียรติ   สายแก้ว 17   พระธรรมกาย
18 สามเณรบัญญพล   หอมเทียม 16   พระธรรมกาย
19 สามเณรธนวรรธน์   เจริญอนันตสิน 16   พระธรรมกาย
20 สามเณรณัฐนันท์   นวลวัน 16   พระธรรมกาย
21 สามเณรสมโชค   พงษ์วิชัย 16   พระธรรมกาย
22 สามเณรวายุ   คำทองนาค 15   พระธรรมกาย
23 สามเณรนพนนท์   จีนดิบ 15   พระธรรมกาย
24 สามเณรวีรภัทร   วรุณวงศ์ชัย 15   พระธรรมกาย
25 สามเณรดนุสรณ์   จิ๋วปัญญา 15   พระธรรมกาย
26 สามเณรทยุติธร   คงเมือง 15   พระธรรมกาย
27 สามเณรฐิติพงษ์   แซ่ตั้น 15   พระธรรมกาย
28 สามเณรปกาสิต   เพ็ชรพุดจาด 15   พระธรรมกาย
29 สามเณรนิพัทธ์   เจริญศรี 15   พระธรรมกาย
30 สามเณรปรเมธ   เต๋จ๊ะ 15   พระธรรมกาย
31 สามเณรปิยะพงษ์   สีหาพล 15   พระธรรมกาย
32 สามเณรภูรินทร์   พวงมาลัย 14   พระธรรมกาย
33 สามเณรปฏิภาณ   คำแผลง 14   พระธรรมกาย
34 สามเณรเจษฎา   กัณหาพิมพ์ 14   พระธรรมกาย
35 สามเณรพนาวัฒน์   จันทร์เผือก 14   พระธรรมกาย
36 สามเณรดิน   นนลือชา 14   พระธรรมกาย
37 สามเณรภูบดี   พิบูลรัตน์ 11   พระธรรมกาย
38 พระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ 61 8 พระธรรมกาย
39 พระสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม 31 5 พระธรรมกาย
40 สามเณรสิทธิศักดิ์   เข็มนอก 18   พระธรรมกาย
41 สามเณรสุรยุทธ   บุ้งทอง 17   พระธรรมกาย
42 สามเณรภูกิจ   ธนันวโรทัย 17   พระธรรมกาย
43 สามเณรสมชิต   ชนะกลาง 16   พระธรรมกาย
44 สามเณรชัยโรจน์   ศุภสวัสดิ์วรากร 16   พระธรรมกาย
45 สามเณรถิรพล   ศรีบุรินทร์ 16   พระธรรมกาย
46 สามเณรศุภมิตร   เจตนาจรัสแสง 16   พระธรรมกาย
47 สามเณรนรเศรษฐ์   เขตแดน 16   พระธรรมกาย
48 สามเณรสิริโรชน์   เรือทมิฬ 16   พระธรรมกาย
49 สามเณรพิชิตพงษ์   ธนเจริญพิชิต 16   พระธรรมกาย
50 สามเณรฉัตรธรรม   เค้ามาก 15   พระธรรมกาย
51 สามเณรสิปปภาส   เจนฐิติกุล 15   พระธรรมกาย
52 สามเณรชินวัตร   มณีโชติ 14   พระธรรมกาย
53 สามเณรศุภกร   เฟื่องคอน 14   พระธรรมกาย
54 สามเณรเพชรตะวัน   โพธิ์ขาว 14   พระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search