มหาธรรมกายเจดีย์

เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

 

ธรรมกาย คือเป้าหมายของชีวิต

สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.

"หยุด เป็นตัวสำเร็จ"

หยุดนี่แหละ จะทำให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงและแหล่งความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัว สันติสุขภายนอก เริ่มต้นจากสันติสุขภายใน

 

ส่งผลการปฏิบัติธรรม

ตถาคตสฺส อธิวจนํ ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ
คำว่า ธรรมกายก็ดี นี้แหละ เป็นชื่อของตถาคต

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Image

หลวงปู่สด พระผู้ปราบมาร

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร.

นำนั่งสมาธิภาวนา

“เห็น ใด ฤๅ มาตรแม้น ธรรมกาย
จำ สนิทนิมิตหมาย มั่นแท้
คิด ทำเถิดหญิง-ชาย ชูช่วย ตนแฮ
รู้ ยิ่งเบญจขันธ์แท้ แต่ล้วนอนิจจัง”.

พระมงคลเทพมุนี พระผู้ปราบมาร
Image

หลวงพ่อธัมมชโย (ครูไม่ใหญ่)

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย (หลวงพ่อธัมชโย) พระผู้ใช้เวลาทั้งหมดของชีวิต ให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการหยุดนิ่ง เพื่อเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงภายใน.

นำนั่งสมาธิภาวนา

“รักใดฤามาดแม้น ธรรมกาย
ลูกทุ่มชีพถวาย ถูกแล้ว
รัตนชาติมากมาย ท่วมหล้า ฟ้านอ
บ่ อาจสู่แก่นแก้ว เพริศแพร้วกลางกาย”

หลวงพ่อธัมมชโย

เจริญสมาธิภาวนา

เสียงนำนั่ง จะคอยประคับประคองให้ทุกท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน... ในตัวของท่านเอง

นำนั่งสมาธิประกอบดนตรี

ง่ายแต่ลึก (หลักเจริญสมาธิภาวนา 7 ชั่วโมง)

แผ่เมตตาก่อนนอน

แผ่เมตตาแบบอัปปมัญญา

วาทะธรรม สรรเสริญพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ

ฐานที่ตั้งของใจทั้ง 7 ฐาน

Image

หลักปฏิบัติธรรม | โพชฌงค์ หรือ องค์แห่งการตรัสรู้

เมื่อลองพิจารณาเทียบเคียง โพชฌงค์ 7 คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ 7 ประการ กับหลักการปฏิบัติของหลวงปู่หลวงพ่อ จะเห็นความชัดเจนเข้าใจง่ายและมั่นใจขึ้นไปอีก

สติ | สบาย | สม่ำเสมอสังเกต | หยุด | นิ่ง | เฉย

1. สติ4. ปีติ | 3. วิริยะ | 2. ธัมมวิจยะ | 5. ปัสสัทธิ | 6. สมาธิ | 7. อุเบกขา

ภารกิจเสริมให้ใจหยุดนิ่ง

สิ่งเหล่านี้ จะเป็นเครื่องเสริม ให้ใจรวมหยุดนิ่งได้เร็วยิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อทำสม่ำเสมอก็จะเกิดความชำนาญ "ทางที่เราเดินบ่อย ๆ หญ้ามันจะไม่ขึ้นรก ทางเดินของใจก็เช่นเดียวกัน" มั่นนึกทบทวนประมวลความดีที่ได้สั่งสมทั้งวันทุก ๆวัน

การบ้าน 10 ข้อ

1
เมื่อกลับไปถึงบ้าน ให้เอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
2
ให้จดผลบันทึกผลการปฏิบัติธรม
3
ก่อนนอนให้นึกถึงบุญ ที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
4
ให้หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ
5
ตื่นก็ตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญ
6
เมื่อตื่นแล้วให้รวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ ๑ นาที ใน ๑ นาทีนั้น ให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวัน "ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้นตายแน่ ตายแน่"
7
ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่า ตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา เราเป็นพระ พระเป็นเรา
8
ทุก ๑ ชั่วโมงขอ ๑ นาที เพื่อหยุดใจนึกถึงดวง องค์พระ หรือทำใจนิ่ง ๆ ว่าง ๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
9
ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้า อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกำลังกาย ขับรถ ทำงาน "ให้นึกถึงดวง นึกถึงองค์พระไปด้วย"
10
สร้างบรรยากาศที่ดี สดชื่น ด้วยรอยยิ้ม และปิยวาจา

บารมี 10 ทัศ

1
ทานบารมี มั่นให้ทานเป็นปกติ
2
ศีลบารมี การรักษาศีลให้เป็นปกติ
3
เนกขัมมบารมี การออกจากกาม ประพฤติพรหมจรรย์
4
ปัญญาบารมี ใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่น
5
วิริยบารมี เพียรพยายามที่จะสร้างกุศลทุกขณะ
6
ขันติบารมี ความอดทน อดกลั้นทุก ๆ สภาวะ
7
สัจจะบารมี ความตั้งใจจริง เอาจริง จริงใจ
8
อธิษฐานบารมี ความตั้งใจมั่น อธิษฐานจิตเน้นย้ำลงไป
9
เมตตาบารมี มีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อสัพพสัตว์ทุกเวลา
10
อุเบกขาบารมี ความวางเฉย ไม่ยินดี หรือยินร้าย

บุญกิริยาวัตถุ 10

1
ให้ทาน (ทานมัย)
2
รักษาศีล (ศีลมัย)
3
เจริญสมาธิภาวนา (ภาวนามัย)
4
อ่อนน้อมถ่อมตน (อปจายนมัย)
5
ขวนขวายช่วยเหลือรับใช้ (ไวยาวัจจมัย)
6
แบ่งอุทิศส่วนบุญให้คนอื่น (ปัตติทานมัย)
7
ชื่นชมยินดีในความดีผู้อื่น (ปัตตานุโมทนามัย)
8
ฟังธรรม (ธรรมสวนมัย)
9
แสดงธรรม แบ่งปันธรรมะ (ธรรมเทศนามัย)
10
ทำความคิดเห็นให้ถูกให้ตรง (ทิฏฐุชุกรรม)

แอพพลิเคชั่น สมาธิ

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search